Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство України у справах сім"ї та молоді


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 664/99 від 16.06.99 )
       Про Положення про Міністерство України
          у справах сім'ї та молоді
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство України у справах
сім'ї та молоді (додається).
   2. Визнати такими, що втратили чинність:
   Указ Президента  України від 8 квітня 1995 року N 287
( 287/95 ) "Про Комітет у справах жінок, материнства і дитинства";
   Указ Президента України від 16 травня 1995 року N 377
( 377/95 ) "Про Положення про Комітет у справах жінок, материнства
і дитинства";
   Розпорядження Президента України від 3 жовтня 1995 року N 263
( 263/95-рп ) "Про склад Комітету у справах жінок, материнства і
дитинства";
   Указ Президента України від 2 грудня 1995 року N 1115
( 1115/95 ) "Про Комітет у справах  неповнолітніх  Кабінету
Міністрів України";
   Розпорядження Президента України від 13 травня 1996 року N
112 ( 112/96-рп ) "Про служби у справах неповнолітніх місцевих
державних адміністрацій".
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 4 грудня 1996 року
     N 1164/96
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                 від 4 грудня 1996 року N 1164/96
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Міністерство України у справах сім'ї та молоді
 
   1. Міністерство  України  у  справах  сім'ї  та  молоді
(Мінсім'ямолодь України) є центральним органом виконавчої влади,
який забезпечує проведення у життя державної політики з питань
сім'ї, жінок, молоді та дітей на всій території України, здійснює
керівництво дорученою   йому   сферою   управління,   несе
відповідальність за її стан і розвиток.
   2. Мінсім'ямолодь  України  у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим
Положенням.
   Мінсім'ямолодь України в установленому порядку в межах своєї
компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних
норм міжнародного  права  та  укладених  Україною міжнародних
договорів.
   3. Основними завданнями Мінсім'ямолоді України є:
   1) підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої
влади науково обгрунтованих пропозицій щодо формування державної
політики у сфері поліпшення становища сім'ї, жінок, молоді та
дітей, демографічної   ситуації,   заохочення   материнства,
забезпечення здорового, всебічного розвитку молоді та дітей, їх
виховання на засадах гуманізму;
   2) розроблення та контроль за виконанням цільових програм з
питань поліпшення становища сім'ї, жінок, молоді  та  дітей,
організація роботи  спеціальних  установ  для  неповнолітніх,
профілактики правопорушень, запобігання бездоглядності дітей;
   3) проведення експертизи законів, інших актів законодавства,
які стосуються прав та інтересів сім'ї, жінок, молоді та дітей,
розроблення пропозицій щодо їх відповідності міжнародним нормам;
   4) розроблення і забезпечення реалізації разом з іншими
центральними і  місцевими  органами виконавчої влади заходів,
спрямованих на поліпшення становища сім'ї, жінок, молоді та дітей;
   5) координація діяльності центральних та місцевих органів
виконавчої влади щодо забезпечення прав та інтересів сім'ї, жінок,
молоді та дітей;
   6) здійснення міжнародного співробітництва з питань сім'ї,
жінок, молоді та дітей.
   4. Мінсім'ямолодь України відповідно до покладених на нього
завдань:
   1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики
з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей, розробляє та впроваджує
механізм її реалізації;
   2) розробляє пропозиції щодо формування державної політики,
спрямованої на поліпшення становища сім'ї і жінок, заохочення
материнства, забезпечення здорового, всебічного розвитку дітей і
молоді, їх  виховання на засадах гуманізму, координує роботу
державних організацій з питань реалізації державної молодіжної
політики;
   3) подає Кабінету Міністрів України узагальнені дані щодо
ситуації сім'ї, жінок, молоді та дітей і пропозиції стосовно
розв'язання існуючих проблем;
   4) бере участь у підготовці проектів актів законодавства щодо
поліпшення становища сім'ї, жінок, молоді та дітей;
   5) разом  з  іншими  центральними та місцевими органами
виконавчої влади,  за  участю  об'єднань  громадян  розробляє
концепції, комплексні  та  цільові  програми,  поточні  та
довгострокові прогнози з питань, що належать до його компетенції,
та забезпечує їх комплексне вирішення;
   6) координує роботу з підготовки відповідними міністерствами,
іншими центральними  органами  виконавчої  влади  періодичних
доповідей від України про хід реалізації визначених Конвенцією ООН
про права дитини та Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм
дискримінації щодо  жінок,  іншими  конвенціями,  міжнародними
договорами України положень, спрямованих на поліпшення становища
сім'ї, жінок, молоді та дітей у суспільстві;
   7) проводить  самостійно чи разом з іншими центральними
органами виконавчої влади експертизу проектів актів законодавства
і програм з питань, що належать до його компетенції;
   8) вживає заходів до створення молодіжних центрів, служб
соціальної допомоги і підтримки сім'ї, жінок, молоді та дітей,
клубів, інших закладів та зміцнення їх матеріально-технічної бази;
   9) здійснює самостійно або разом з іншими центральними та
місцевими органами  виконавчої  влади,  об'єднаннями  громадян
кооперування коштів для вирішення питань соціальної підтримки
сім'ї, жінок, молоді та дітей;
   10) здійснює  контроль  за  використанням  фінансових  і
матеріальних ресурсів, що виділяються для забезпечення проектів і
програм з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей з державного
бюджету, та   інших   коштів   і   надходжень,   надає
організаційно-методичну допомогу відповідним органам у реалізації
цих проектів і програм;
   11) забезпечує  додержання  законодавства  щодо  опіки
(піклування) дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування
батьків, усиновлення дітей, утримання і виховання дітей та молоді
у спеціальних установах, закладах соціального спрямування;
   12) сприяє створенню та розвитку в Україні системи пошуку і
відбору талановитої молоді та організовує забезпечення умов для її
розвитку;
   13) організовує  проведення  наукових  досліджень   з
найважливіших проблем сім'ї, жінок, молоді та дітей; взаємодіє з
науковими, науково-дослідними установами і навчальними закладами
України та  інших  держав  у питаннях, що належать до його
компетенції; сприяє впровадженню в життя результатів досліджень;
   14) бере  участь  у  формуванні державної політики щодо
соціального і правового захисту неповнолітніх, діяльності служб та
спеціальних установ для неповнолітніх, профілактики правопорушень
серед них; визначає  потребу  у  спеціальних  установах  для
неповнолітніх;
   15) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, в
межах своїх повноважень укладає міжнародні договори міжвідомчого
характеру, вивчає, узагальнює та впроваджує позитивний міжнародний
досвід роботи з питань, що належать до його компетенції;
   16) сприяє діяльності молодіжних житлових  комплексів  і
наданню довгострокових  кредитів молоді та молодим сім'ям на
придбання (будівництво)   житла,   товарів   довгострокового
користування;
   17) виступає  у  випадках,  передбачених  законодавством,
засновником цільових, благодійних фондів, проводить спеціальні
лотереї з метою одержання коштів для розв'язання проблем сім'ї,
жінок, молоді та дітей;
   18) бере участь у проведенні фестивалів, конкурсів, виставок,
змагань, інших заходів, спрямованих на розвиток ініціативи та
задоволення інтересів сім'ї, жінок, молоді та дітей, організації
туристичних екскурсій для дітей та молоді;
   19) сприяє діяльності жіночих, молодіжних, дитячих та інших
громадських об'єднань і організацій, залучає їх в установленому
порядку до розв'язання проблем сім'ї, жінок, молоді та дітей;
надає підтримку в їх діяльності та у налагодженні ними міжнародних
зв'язків;
   20) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління  майном  підприємств,  установ,
організацій, що належать до сфери його управління;
   21) забезпечує організацію і вдосконалення системи обліку,
звітності та державної статистики; надає допомогу підприємствам,
установам та організаціям, що належать до сфери його управління, у
вирішенні питань матеріально-технічного забезпечення;
   22) організовує підготовку, перепідготовку та  підвищення
кваліфікації працівників підрозділів місцевих органів виконавчої
влади у справах сім'ї та молоді, соціальних працівників, педагогів
- організаторів роботи за місцем проживання населення, інших
категорій працівників галузі у відповідних навчальних закладах;
   23) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до сфери його повноважень, розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
   24) організовує  виконання  актів законодавства, здійснює
систематичний контроль за їхньою реалізацією в межах і порядку,
встановлених законодавством;
   25) веде інформаційно-роз'яснювальну роботу через газети,
журнали та інші засоби масової інформації, здійснює видавничу
діяльність;
   26) вживає заходів щодо запобігання поширенню порнографічної
продукції, пропаганді  насильства,  жорстокості,  сексуальної
розпусти;
   27) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього
завдань.
   5. Мінсім'ямолодь України має право:
   1) залучати спеціалістів центральних  та  інших  органів
виконавчої влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   2) утворювати в разі потреби за погодженням  з  іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах
своєї компетенції комісії та експертні групи;
   3) одержувати безоплатно від міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органів виконавчої влади інформацію, документи і
матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   4) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання  міжнародних
договорів України;
   5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   6) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління;
   7) спільно з відповідними центральними органами виконавчої
влади здійснювати контроль за цільовим використанням державних
коштів на реалізацію прийнятих програм, проектів, заходів.
   6. Мінсім'ямолодь  України  здійснює  свої  повноваження
безпосередньо та через відповідні підрозділи місцевих державних
адміністрацій.
   Підрозділами місцевих державних адміністрацій є управління та
відділи у справах сім'ї та молоді.
   Призначення керівників  цих  підрозділів  провадиться  за
обов'язковим погодженням з головами відповідних місцевих державних
адміністрацій.
   7. Мінсім'ямолодь України у процесі виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   8. Мінсім'ямолодь України у межах своїх повноважень на основі
та на  виконання  актів  законодавства України видає накази,
організовує і контролює їх виконання.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності та
громадянами.
   Нормативно-правові акти Міністерства підлягають  державній
реєстрації в установленому законодавством порядку.
   9. Мінсім'ямолодь України очолює Міністр, якого призначає на
посаду Президент України.
   Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання Міністерством
покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій.
   10. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між заступниками та
визначає ступінь   відповідальності  керівників  підрозділів
центрального апарату Міністерства.
   11. Міністр:
   1) здійснює керівництво Міністерством;
   2) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її
засіданнях;
   3) є розпорядником коштів Міністерства;
   4) затверджує штатний розпис та положення про структурні
підрозділи центрального апарату Міністерства;
   5) погоджує призначення на посади та звільнення з посад
керівників відповідних   підрозділів   місцевих   державних
адміністрацій;
   6) присвоює в установленому порядку працівникам центрального
апарату Міністерства ранги державних службовців;
   7) представляє в установленому порядку працівників,  які
найбільше відзначилися  в  роботі, до нагородження державними
нагородами і президентськими відзнаками;
   8) вносить  у встановленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що
належать до повноважень Міністерства;
   9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
   12. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
повноважень Мінсім'ямолодь України,  обговорення  найважливіших
напрямів його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у
складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою,
а також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства.
   Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Міністра.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.
   13. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів діяльності у Міністерстві  може  бути
утворено науково-консультаційну раду та інші органи дорадчого і
координаційного характеру.
   Склад та положення про ці органи затверджує Міністр.
   14. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінсім'ямолодь України затверджує Кабінет
Міністрів України.
   Структуру центрального  апарату  Міністерства  затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
   15. Мінсім'ямолодь  України  є  юридичною  особою,  має
самостійний баланс, рахунки в установах банків,  печатку  із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
   16. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне і  соціально-побутове  забезпечення  працівників
Міністерства визначаються законодавством України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка