Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розклад засідань Верховної Ради України у грудні 1996 року


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
      Про розклад засідань Верховної Ради України
            у грудні 1996 року
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   Розклад засідань Верховної Ради України у грудні 1996 року
затвердити (додається).
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 3 грудня 1996 року
     N 554/96-ВР
                    Додаток
              до Постанови Верховної Ради України
              від 3 грудня 1996 року N 554/96-ВР
             РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ
           Верховної Ради України
            у грудні 1996 року
реєстраційний
номер проекту
              3 - 6 грудня
    Про розклад засідань Верховної Ради України у грудні
    Про Голову Рахункової палати Верховної Ради України
 
0162    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про приватизацію майна державних
      підприємств" (третє читання)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0300+  к Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про державні програми"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0888+  к Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про загальні засади створення і
      функціонування спеціальних (вільних) економічних зон
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0530+   Проект Закону України про лізинг (доопрацьований)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0925+   Проект Закону України про внесення змін до Декрету
      Кабінет Міністрів України "Про державне мито" щодо
      сплати мита за позови замовників і виконавців держ-
      контракту
               Відповідальні Таранов О.В.
                      Суслов В.І.
 
2720    Про надання згоди на призначення Голови та членів
      Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
               Відповідальні Таранов О.В.
                      Суслов В.І.
 
0763+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про
      сприяння та взаємний захист інвестицій
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0938    Проект Закону України про заходи щодо стабілізації
      народного господарства та відновлення економічного
      зростання в Україні
               Відповідальні: Таранов О.В.
                      Суслов В.І.
                      Буздуган Ю.О.
                      Даниленко А.С.
 
0935    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про оподаткування прибутку під-
      приємств"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0936    Проект Закону України про податок на доходи фізич-
      них осіб
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0937    Проект Закону України про платежі на території
      України
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0939 Н  Проект Закону України про податок на додану вартість
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0941    Проект Закону України про податок на нерухоме майно
      (нерухомість)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0377+   Проект Основних положень податкової політики в
      Україні (друге читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0809+ Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про систему оподаткування"
               Відповідальний Суслов В.І.
      Проект Закону України про внесення доповнень і змін
      до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України
      "Про прибутковий податок з громадян"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0930+   Проект Закону України про структуру Державного
      внутрішнього боргу України за станом на 1 січня
      1996 року і граничний розмір Державного внутріш-
      нього боргу України на 1996-1997 роки
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0838+   Проект Закону України про внесення змін до статті 3
      Закону України "Про податок з власників транспорт-
      них засобів та інших самохідних машин і механізмів"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0918+   Проект Закону України про ратифіцацію Угоди між Уря-
      дом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про
      уникнення подвійного оподаткування та попередження
      податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0878+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про акцизний збір на алкогольні
      напої та тютюнові вироби" (стосовно давальницької
      сировини)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0942+   Проект Закону України про внесення змін до статті 16
      Закону України "Про банки і банківську діяльність"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0817+   Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про внесення змін до Цивільного кодексу Української
      РСР" стосовно списання коштів (стаття 381)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0846+   Проект Закону України про внесення змін до статті 22
      Закону України "Про зайнятість населення " (друге
      читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0805+   Проект Закону України про внесення змін до Декрету
      Кабінет Міністрів України "Про державне мито" щодо
      сплати мита за позови Комітету у справах нагляду
      за страховою діяльністю
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0921+   Проект Закону України про вивізне (експортне) мито
      на патоку і мелясу
               Відповідальний Суслов В.І.
 
2694+   Проект Постанови Верховної Ради України про звіль-
      нення від оподаткування грошових коштів та майно-
      вих цінностей на проведення різдвяних свят для
      дітей і підлітків та новорічних подарунків
               Відповідальні Суслов В.І.
                      Буздуган Ю.О.
 
2366+   Проект Постанови Верховної Ради України про порядок
      та умови надання і використання дотацій та субвенцій
      з державного бюджету України, республіканського бюд-
      жету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів
               Відповідальний Азаров М.Я.
 
0651+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про зайнятість населення" (друге
      читання)
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0781+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України та Урядом Чеської Республіки про
      взаємне працевлаштування громадян України та гро-
      мадян Чеської Республіки
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0849+  к Проект Закону України про порядок вирішення колек-
      тивних трудових спорів (конфліктів)
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Постанови Верховної Ради України про вста-
      новлення нових розмірів мінімальної заробітної
      плати і пенсії за віком
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
2645+   Проект Постанови Верховної Ради України про тимчасове
      припинення виплати заробітної плати в органах держав-
      ної влади в Україні
               Відповідальні Чапюк Р.С.
                      Буздуган Ю.О.
 
0490+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про ветеринарну медицину"
      (друге читання)
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0917+   Проект Закону України про відповідальність підпри-
      ємств та організацій за порушення законодавства
      про ветеринарну медицину
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
2417+   Проект Постанови Верховної Ради України про призна-
      чення суддів Вищого арбітражного суду України
               Відповідальний Стретович В.М.
 
2691+   Проект Постанови Верховної Ради України про обрання
      суддів Верховного Суду України
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0855+  к Проект Закону України про Вищу раду юстиції
               Відповідальний Стретович В.М.
 
2242    Про зауваження Президента України до Закону України
      "Про внесення змін і доповнень до Закону України
      "Про службу безпеки України"
               Відповідальний Мухін В.В.
 
0298+   Проект Закону України про внесення змін і допов-
      нень до Кримінального кодексу України і Криміналь-
      но-процесуального кодексу України щодо відповідаль-
      ності за ухилення від сплати податків, ст.148-2
      (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0798  Н  Проект Закону України про внесення змін до деяких за-
      конодавчих актів України щодо посилення відповідаль-
      ності у вигляді штрафу (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0259+   Проект Закону України про внесення змін до статті 3
      Закону України "Про застосування амністії в Україні"
               Відповідальний Жир О.О.
 
0677+   Проект Закону України про внесення змін до Закону Укра-
      їни "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів
      на притягнення депутата до відповідальності"
               Відповідальний Жир О.О.
 
2354+   Проект Постанови Верховної Ради України про поширення
      на працівників Державної фельд'єгерської служби Украї-
      ни при Міністерстві зв'язку України окремих положень
      Закону України "Про міліцію"
               Відповідальний Жир О.О.
 
2671+   Проект Постанови Верховної Ради України про хід ви-
      конання Постанови Верховної Ради України від 20
      вересня 1996 року "Про грубі порушення Урядом зако-
      нодавства в галузі освіти"
               Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
2548+   Про продовження строку виконання пункту 2 (абзац пер-
      ший) Постанови Верховної Ради України від 23 березня
      1996 р. N 100а "Про порядок введення в дію Закону Ук-
      раїни "Про внесення змін і доповнень до Закону Укра-
      їнської РСР "Про освіту"
               Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
2535+   Проект Постанови Верховної Ради України про Національ-
      ну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра
      та поліпшення якості питної води
               Відповідальний Філіпчук Г.Г.
 
0916+   Проект Закону України про статус підрозділів збройних
      сил інших держав, які тимчасово перебувають на території
      України
               Відповідальні Олійник Б.І.
                      Мухін В.В.
 
0913+   Проект Закону України про виведення військових формувань
      Російської Федерації з території України
               Відповідальний Олійник Б.І.
 
2627+   Проект Постанови Верховної Ради України про рішення
      Державної Думи Російської Федерації "Про припинення
      розподілу Чорноморського флоту" від 23 жовтня 1996
      року і звернення депутатів Державної Думи Російської
      Федерації до Верховної Ради України у зв'язку з прий-
      няттям названого Закону
               Відповідальний Олійник Б.І.
 
0484+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень до
      Закону України "Про статус народного депутата України"
      (друге читання)
               Відповідальний Шейко П.В.
          17 - 20 та 24 - 27 грудня
 
0160+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих актів України з питань прива-
      тизації (друге читання)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0645    Проект Закону України про електронний обіг цінних
      паперів та систему національного депозитарію України
      (друге читання)
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0376  к Проект Закону України про Фонд державного майна
      України
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0568+   Проект Господарського (комерційного) кодексу України
               Відповідальний Таранов О.В.
      Проект Закону України про місцеві податки і збори
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0582    Проект Закону України про порядок обкладення подат-
      ками предметів, які переміщуються громадянами через
      митний кордон України (друге читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0811+ Н  Проект Закону України про акцизний збір (друге читання)
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0922+   Проект Закону України про визнання таким, що втра-
      тив чинність, Закон України "Про ввізне (експортне)
      мито на живу худобу та шкіряну сировину
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0933    Проект Закону України про ратифікацію Кредитної угоди
      (проект розвитку ринку електроенергетики) між Україною
      і Міжнародним банком реконструкції та розвитку
               Відповідальні Суслов В.І.
                      Кожушко О.М.
 
2709+   Проект Постанови Верховної Ради України про порядок
      фінансування видатків з Державного бюджету України
      у 1997 році до прийняття Закону України про Державний
      бюджет України на 1997 рік
               Відповідальний Азаров М.Я.
 
0851    Проект Закону України про Державний бюджет України
      на 1997 рік
               Відповідальний Азаров М.Я.
 
0893 Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до окремих Законів України щодо оплати праці (друге
      читання)
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0794+  к Проект Закону України про метрологію та метрологічну
      діяльність
               Відповідальний Череп В.І.
 
0767+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди про про-
      ведення узгодженої політики в галузі транзиту природ-
      ного газу
               Відповідальний Кожушко О.М.
 
0862+   Проект Закону України про ратифікацію Гарантійної Уго-
      ди (Проект розвитку енергоринку країни) між Україною
      і Європейським Банком Реконструкції та Розвитку
               Відповідальний Кожушко О.М.
 
0901+   Проект Закону України про електроенергетику
               Відповідальні Кожушко О.М.
                      Павловський М.А.
 
0418+   Проект Закону України про внесення доповнень до статті
      16 Закону України "Про дорожній рух"
               Відповідальний Кожушко О.М.
 
0894+   Проект Закону України про особливості приватизації
      майна в соледобувній промисловості
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0329+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кодексу України  про  адміністративні правопо-
      рушення (стосовно правил технічної експлуатації сіль-
      госпмашин)
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0503+   Проект Закону України про захист рослин
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0557    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про Арбітражний суд"
      (друге читання)
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0288+  к Проект Закону України про політичні партії в Україні
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0026+   Проект Закону України про внесення доповнень і змін
      до деяких законодавчих актів України в зв'язку з
      прийняттям Закону України "Про статус народного
      депутата України" (друге читання)
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0864/1 Н к Проект Закону України про Кабінет Міністрів України
      (друге читання)
               Відповідальний Стешенко О.М.
 
0859  к Проект Закону України про місцеве самоврядування
               Відповідальний Стешенко О.М.
 
0857/1 к Проект Закону України про місцеві державні
      адміністрації
               Відповідальний Стешенко О.М.
    к Проект Закону України про державні символи України
               Відповідальні Стешенко О.М.
                      Косів М.В.
    к Проект Закону України про державні нагороди
               Відповідальні Стешенко О.М.
                      Косів М.В.
 
0525  к Проект Концепції (Основ політики) національної без-
      пеки України
               Відповідальний Мухін В.В.
 
0680+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кодексу України про адміністративні правопорушен-
      ня у зв'язку з прийняттям Закону України "Про загаль-
      ний військовий обов'язок"
               Відповідальний Мухін В.В.
 
0813+   Проект Закону України про внесення доповнень до
      Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів
      України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
      мобілізаційну підготовку та мобілізацію"
               Відповідальний Жир О.О.
 
0277+   Проект Закону України про профілактику злочинності
      (доопрацьований) (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0795  Н  Проект Закону України про внесення змін до Кодексу
      України про адміністративні правопорушення щодо
      посилення адміністративної відповідальності
      у вигляді штрафу (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0797  Н  Проект Закону України про внесення змін до деяких за-
      конодавчих актів України щодо посилення кримінальної
      відповідальності у вигляді штрафу (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0780+   Проект Закону України про ратифікацію Європейської
      Конвенції про запобігання тортурам та нелюдському
      або такому, що принижує гідність, поводженню чи
      покаранню
               Відповідальний Жир О.О.
 
0827    Проект Закону України про внесення змін і до-
      повнень до Кримінального кодексу України та Кодексу
      України про адміністративні правопорушення стосовно
      обману покупців і порушень податкового законодавства
      (друге читання)
               Відповідальний Жир О.О.
 
0819  Н  Проект Закону України про внесення змін і доповнень
0820  Н  до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних
      засобів, психотропних речовин, їх аналогів та пре-
      курсорів" та до ст.4 Закону України "Про підприєм-
      ництво"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0831+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих актів України стосовно Кодек-
      су про шлюб та сім'ю в Україні
               Відповідальні Буткевич В.Г.
                      Жир О.О.
 
0509    Проект Закону України про громадянство України (друге
      читання).
               Відповідальний Буткевич В.Г.
 
2511+ Н  Проект Постанови Верховної Ради України про внесення
      змін і доповнень до Положення про паспорт громадяни-
      на України
               Відповідальний Буткевич В.Г.
 
0825+   Проект Закону України про визнання такими, що втратили
      чинність, деяких законодавчих актів України з питань
      примусового лікування і трудового перевиховання хворих
      на наркоманію.
               Відповідальний Спіженко Ю.П.
 
0632+   Проект Закону України про психіатричну допомогу
               Відповідальний Спіженко Ю.П.
 
0779+   Проект Закону України про охорону прав на типології
      інтегральних мікросхем
               Відповідальний Сторіжко В.Ю.
 
0818+   Проект Закону України про внесення доповнень до За-
      кону України "Про страхування" щодо туристів
               Відповідальний Яковенко О.М.
 
0880+   Проект Закону України про охорону культурної спадщини
               Відповідальний Косів М.В.
 
0758+   Проект Закону України про вивезення і ввезення куль-
      турних цінностей через кордон України
               Відповідальний Косів М.В.
 
0307+   Проект Закону України про благодійну діяльність та
      благодійні організації
               Відповідальний Косів М.В.
 
0778    Проект Закону України про ратифікацію Угоди про
      спільні заходи України щодо попередження і відвер-
      нення блокади
               Відповідальний Олійник Б.І.
      Інформація про стан справ щодо забезпечення свободи
      слова в Україні та про створення тимчасової комісії
      з цього питання (протокольне доручення Верховної Ради
      України від 12.11.96 р.)
               Відповідальний Понеділко В.І.
    Питання, що можуть бути розглянуті в міру готовності
             та за наявності часу
 
0562+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди про по-
      ставки товарів для забезпечення національних гідро-
      метеорологічних служб держав-учасниць СНД
               Відповідальний Таранов О.В.
 
2588+   Проект Постанови Верховної Ради України про прове-
      дення в порядку експерименту приватизації авто-
      ремонтного заводу N 83
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0895    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих актів України (в зв'язку з
      прийняттям Закону "Про режим іноземного інвестування")
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0863    Проект Закону України про внесення змін до Закону
      України "Про патентування деяких видів підприємниць-
      кої діяльності"
               Відповідальний Таранов О.В.
      Проект Постанови Верховної Ради України про зобов'я-
      зання України перед Міжнародним валютним фондом
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0314    Проект Закону України про націоналізацію майна
      в Україні
               Відповідальний Таранов О.В.
 
2512    Проект Постанови Верховної Ради України про Кон-
      цепцію приватизації майна об'єктів соціальної сфери
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0882+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про
      виробничу кооперацію
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0899+   Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України та Урядом Ліванської Республіки про
      торгівлю та економічне співробітництво
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0101    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про аудиторську діяльність"
               Відповідальний Таранов О.В.
 
0596    Проект Закону України про внесення доповнень до
      Закону України "Про державну контрольно-ревізійну
      службу в Україні"
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0790+   Проект Закону України про ратифіцацію Конвенції між
      Урядом України і Урядом Румунії про уникнення подвій-
      ного оподаткування та попередження податкових ухилень
      від сплати податків стосовно доходу і капіталу
               Відповідальний Суслов В.І.
      Звіт Національного банку України за 1995 рік
               Відповідальний Суслов В.І.
 
0756    Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Україною та Російською Федерацією про врегулювання
      питань правонаступництва щодо зовнішнього державного
      боргу та активів колишнього СРСР
               Відповідальний Суслов В.І.
 
2708+   Проект Постанови Верховної Ради України про затвер-
      дження звітів про виконання Державного бюджету Украї-
      ни за 1994 і Державного бюджету України за 1995 рік
               Відповідальний Азаров М.Я.
 
0845    Проект Закону України про професійні спілки
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
      Проект Постанови Верховної Ради України про введен-
      ня в дію частини другої статті 9 Закону України
      "Про оплату праці"
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
0782    Проект Закону України про ратифікацію Угоди між
      Урядом України та Урядом Соціалістичної Республіки
      В'єтнам про взаємне працевлаштування громадян та
      їх соціальний захист
               Відповідальний Буздуган Ю.О.
 
2049/1+  Проект Постанови Верховної Ради України про впоряд-
      кування використання не жилих приміщень у будинках,
      що є державною власністю
               Відповідальний Череп В.І.
 
0874+   Проект Закону України про внесення змін та доповнень
      до Закону України "Про зв'язок", "Про підприємництво"
      та до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня
      1993 року N 9 "Про об'єднання державних підприємств
      зв'язку та запровадження лізензування деяких видів
      діяльності в галузі зв'язку"
               Відповідальний Кожушко О.М.
 
0909+   Проект Закону України про внесення змін до статті 11
      Закону України "Про зв'язок"
               Відповідальні Кожушко О.М.
                      Буздуган Ю.О.
 
0621+   Проект Закону України про операторів зв'язку
               Відповідальні Кожушко О.М.
 
0890+   Проект Гірничого Закону України
               Відповідальний Кожушко О.М.
 
2599    Проект Постанови Верховної Ради України про Націона-
      льну програму розвитку агропромислового виробництва і
      відродження села на 1996-2005 роки
               Відповідальний Даниленко А.С.
      Про хід виконання Постанови Верховної Ради України
      від 4 жовтня 1996 року "Про ситуацію в агропромисло-
      вому комплексі України"
               Відповідальний Даниленко А.С.
 
0365+   Проект Закону України про порядок розгляду судами
      заяв про скасування рішень Рад, їх голів і виконавчих
      комітетів та дачу висновків про наявність підстав
      для дострокового припинення повноважень голів Рад
               Відповідальний Стретович В.М.
      Про призначення членів Конституційного Суду України
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0074+   Проект Закону України про зміну та визнання такими,
      що втратили чинність, деяких законодавчих актів Ук-
      раїни у зв'язку з прийняттям Закону України "Про
      об'єднання громадян"
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0828+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до деяких законодавчих актів України (у зв'язку
      з прийняттям Законів України "Про забезпечення
      безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному
      судочинстві" та "Про державний захист працівників
      суду і правоохоронних органів")
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0402    Проект Закону України про внесення змін до Цивіль-
      ного процесуального кодексу України (щодо статтей
      90-96, 172)
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0073    Проект Закону України про нормативні правові акти
      в Україні (друге читання)
               Відповідальний Стретович В.М.
      Проект Закону України про закони і законодавчу діяль-
      ність
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0558    Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Арбітражного процесуального кодексу України
      (друге читання)
               Відповідальний Стретович В.М.
 
0456+   Проект Закону України про скасування Закону України
      "Про порядок одержання згоди Ради народних депутатів
      на притягнення депутата до відповідальності"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0569+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Кримінально-процесуального кодексу України (сто-
      совно кримінальної відповідальності за злочини вчи-
      нені депутатами місцевих Рад народних депутатів)
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0567+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до статті 29 Закону України "Про статус депутатів
      місцевих Рад народних депутатів"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0704+   Проект Закону України про внесення змін і доповнень
      до Закону України "Про боротьбу з корупцією"
               Відповідальний Омельченко Г.О.
 
0807+   Проект Закону України про зброю
               Відповідальний Жир О.О.
      Про стан законності в державі
               Відповідальний Жир О.О.
 
0804+   Проект Закону України про кінематографію
               Відповідальний Косів М.В.
      Про подальший розвиток міжпарламентських зв'язків з
      Республікою Білорусь у зв'язку з проведеним референду-
      мом
               Відповідальний Олійник Б.І.
      Інформація Тимчасової спеціальної комісії з питань
      формування національного ринку енергоносіїв
               Відповідальний Дудченко М.П.
      Про створення Тимчасової депутатської слідчої комісії
      для перевірки обгрунтованості витрат на капітальний
      ремонт Палацу культури "Україна"
 
 
 Примітка
 
 Н - Питання, внесені Президентом України як невідкладні
 к - Питання, які потребують розгляду у зв'язку з прийняттям
    Конституції України
 + - Питання, матеріали з яких вручені депутатам
                        Секретаріат
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка