Законы Украины

Новости Партнеров
 

Перелік нормативних документів міністерств і відомств, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції України в 1996 році (за станом на 4 грудня 1996 року) (частина 2, NN 231/1256-369/1394)


 
                Перелік
      нормативних документів міністерств і відомств,
      що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції
      України в 1996 році (за станом на 4 грудня
               1996 року)
        (частина 2, NN 231/1256-369/1394)
 
 ( Частину 1 див. ( v001z698-96 ), частину 3 див. ( vb01z698-96)
    Символ * означає, що документ введений в базу даних 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |232| 231/1256| 16.05.96 | Мінстат   |Про затвердження Інст- |
 |  |  93  | 28.03.96 | Наказ    |рукції про порядок   |
 |  |  *  |     |       |складання статистичної |
 |  |     |     |       |звітності з капітально-|
 |  |     |     |       |го будівництва     |
 |  |     |     |       |            |
 |233| 232/1257| 16.05.96 | Мінзв'язку  |Про затвердження Інст- |
 |  |  75  | 25.04.96 | Наказ    |рукції про організацію |
 |  |  *  |     |       |роботи контрольно-до- |
 |  |     |     |       |відкової служби на під-|
 |  |     |     |       |приємствах (філіалах) |
 |  |     |     |       |поштового зв'язку Ук- |
 |  |     |     |       |раїни         |
 |  |     |     |       |            |
 |234| 233/1258| 17.05.96 | Мінтранспорту|Про затвердження Поряд-|
 |  |  162  | 14.05.96 | Наказ    |ку повернення платежів |
 |  |  *  |     |       |за невикористані проїз-|
 |  |     |     |       |ні документи      |
 |  |     |     |       |            |
 |235| 234/1259| 17.05.96 | МЗЕЗторгу  |Про затвердження зраз- |
 |  |  260  | 14.05.96 | Наказ    |ків ліцензій на право |
 |  |  *  |     |       |здійснення експорту,  |
 |  |     |     |       |імпорту, оптової та  |
 |  |     |     |       |роздрібної торгівлі  |
 |  |     |     |       |спиртом етиловим, конь-|
 |  |     |     |       |ячним і плодовим, алко-|
 |  |     |     |       |гольними напоями та тю-|
 |  |     |     |       |тюновими виробами   |
 |  |     |     |       |            |
 |236| 235/1260| 20.05.96 | Антимонополь-|Про внесення змін і до-|
 |  |  61-р | 26.04.96 | ного комітету|повнень до Положення  |
 |  |  *  |     | Розпорядження|про особливості контро-|
 |  |     |     |       |лю за дотриманням анти-|
 |  |     |     |       |монопольного законодав-|
 |  |     |     |       |ства інвестиційними  |
 |  |     |     |       |фондами та інвестицій- |
 |  |     |     |       |ними компаніями    |
 |  |     |     |       |            |
 |237| 236/1261| 20.05.96 | Мінфін    |Про внесення змін до  |
 |  |  40  | 07.05.96 | ГДПІ     |Інструкції "Про порядок|
 |  |  *  |     |       |обчислення і сплати по-|
 |  |     |     |       |датку на добавлену вар-|
 |  |     |     |       |тість"         |
 |  |     |     |       |            |
 |238| 237/1262| 21.05.96 | Мінпраці   |Про окремі умови оплати|
 |  |  46  | 15.05.96 | Наказ    |праці працівників Дер- |
 |  |  *  |     |       |жавного камерного ан- |
 |  |     |     |       |самблю "Київські соліс-|
 |  |     |     |       |ти"          |
 |  |     |     |       |            |
 |239| 238/1263| 22.05.96 | Мінприроди  |Про внесення змін та  |
 |  |  47  | 13.05.96 | Наказ    |доповнень до наказу від|
 |  |  *  |     |       |09.11.1995 N 120 "Про |
 |  |     |     |       |затвердження лімітів  |
 |  |     |     |       |використання рибних ре-|
 |  |     |     |       |сурсів загальнодержав- |
 |  |     |     |       |ного значення у    |
 |  |     |     |       |1996 р."        |
 |  |     |     |       |            |
 |240| 239/1264| 24.05.96 | Мінвугілля  |Про затвердження Опто- |
 |  |  158  | 29.04.96 | Наказ    |вих цін на вугілля,  |
 |  |  *  |     |       |продукти збагачення ву-|
 |  |     |     |       |гілля та брикети    |
 |  |     |     |       |            |
 |241| 240/1265| 24.05.96 | ФДМ     |Про затвердження Поряд-|
 |  |  527  | 14.05.96 | Наказ    |ку придбання акцій за |
 |  |  *  |     |       |їх номінальною вартістю|
 |  |     |     |       |за компенсаційні серти-|
 |  |     |     |       |фікати керівництвом  |
 |  |     |     |       |підприємства      |
 |  |     |     |       |            |
 |242| 241/1266| 24.05.96 | ФДМ     |Про внесення змін та  |
 |  |  501  | 05.05.96 | Наказ    |доповнень до Положення |
 |  |  *  |     |       |про застосування спосо-|
 |  |     |     |       |бів приватизації майна |
 |  |     |     |       |державних підприємств, |
 |  |     |     |       |затверджених наказом  |
 |  |     |     |       |Фонду державного майна |
 |  |     |     |       |України від 04.02.93 р.|
 |  |     |     |       |N 56          |
 |  |     |     |       |            |
 |243| 242/1267| 24.05.96 | Мінздоров'я |Про затвердження Пере- |
 |  |  172  | 20.05.96 | Наказ    |ліків наркотичних засо-|
 |  |  *  |     |       |бів та психотропних ре-|
 |  |     |     |       |човин, про внесення  |
 |  |     |     |       |змін та доповнень до  |
 |  |     |     |       |наказу МОЗ України від |
 |  |     |     |       |30.06.94 N 117 "Про по-|
 |  |     |     |       |рядок виписування ре- |
 |  |     |     |       |цептів та відпуску лі- |
 |  |     |     |       |карських засобів та ви-|
 |  |     |     |       |робів медичного призна-|
 |  |     |     |       |чення з аптек"     |
 |  |     |     |       |            |
 |244| 243/1268| 24.05.96 | Мінздоров'я |Перелік психотропних  |
 |  |  172  | 20.05.96 | Перелік   |лікарських препаратів, |
 |  |  *  |     |       |що є небезпечними для |
 |  |     |     |       |здоров'я в разі зловжи-|
 |  |     |     |       |вання ними       |
 |  |     |     |       |            |
 |245| 244/1269| 24.05.96 | Мінздоров'я |Зміни до Правил випису-|
 |  |  172  | 20.05.96 | Зміни    |вання рецептів на лі- |
 |  |  *  |     |       |карські засоби та виро-|
 |  |     |     |       |би медичного призначен-|
 |  |     |     |       |ня, затверджених нака- |
 |  |     |     |       |зом МОЗ України від  |
 |  |     |     |       |30.06.94 N 117     |
 |  |     |     |       |            |
 |246| 245/1270| 24.05.96 | Мінздоров'я |Зміни до Правил відпус-|
 |  |  172  | 20.05.96 | Зміни    |ку лікарських засобів |
 |  |  *  |     |       |та виробів медичного  |
 |  |     |     |       |призначення з аптек,  |
 |  |     |     |       |затверджених наказом  |
 |  |     |     |       |МОЗ України від    |
 |  |     |     |       |30.06.1994 N 117    |
 |  |     |     |       |            |
 |247| 246/1271| 24.05.96 | Мінздоров'я |Зміни та доповнення до |
 |  |  172  | 20.05.96 | Зміни    |Переліку лікарських за-|
 |  |  *  |     |       |собів, що підлягають  |
 |  |     |     |       |предметно-кількісному |
 |  |     |     |       |обліку в аптечних і лі-|
 |  |     |     |       |кувально-профілактичних|
 |  |     |     |       |закладах, затверджених |
 |  |     |     |       |наказом МОЗ України від|
 |  |     |     |       |30.06.1994 N 117    |
 |  |     |     |       |            |
 |248| 247/1272| 24.05.96 | Мінфін    |Про затвердження поряд-|
 |  |  88  | 30.04.96 | Наказ    |ку зарахування до дер- |
 |  |  *  |     |       |жавного бюджету сум,  |
 |  |     |     |       |стягнутих у безспірному|
 |  |     |     |       |порядку з юридичних  |
 |  |     |     |       |осіб України - позича- |
 |  |     |     |       |льників для погашення |
 |  |     |     |       |заборгованості за іно- |
 |  |     |     |       |земними кредитами,   |
 |  |     |     |       |одержаними під гарантії|
 |  |     |     |       |Уряду України     |
 |  |     |     |       |            |
 |249| 248/1273| 24.05.96 | Мінздоров'я |Про затвердження Пере- |
 |  |  46  | 01.03.96 | Наказ    |ліку лікарських засо- |
 |  |  *  |     |       |бів, необхідних до зас-|
 |  |     |     |       |тосування при наданні |
 |  |     |     |       |медичної допомоги насе-|
 |  |     |     |       |ленню України в    |
 |  |     |     |       |1996 році       |
 |  |     |     |       |            |
 |250| 249/1274| 25.05.96 | Мінсільгосп- |Про затвердження Поло- |
 |  |  36  | 15.05.96 | прод     |ження про порядок нак- |
 |  |  *  |     | Наказ    |ладання штрафів на гро-|
 |  |     |     |       |мадян і посадових осіб |
 |  |     |     |       |за порушення правил що-|
 |  |     |     |       |до боротьби з карантин-|
 |  |     |     |       |ними шкідниками і хво- |
 |  |     |     |       |робами рослин та бур'я-|
 |  |     |     |       |нами, а також вивезення|
 |  |     |     |       |матеріалів, що не прой-|
 |  |     |     |       |шли карантинну перевір-|
 |  |     |     |       |ку або відповідну об- |
 |  |     |     |       |робку         |
 |  |     |     |       |            |
 |251| 250/1275| 25.05.96 | Мінстат   |Про затвердження форми |
 |  |  135  | 13.05.96 | Наказ    |державної статистичної |
 |  |  *  |     |       |звітності по формі   |
 |  |     |     |       |N 1-екологічні витрати |
 |  |     |     |       |та Інструкції по її  |
 |  |     |     |       |складанню       |
 |  |     |     |       |            |
 |252| 251/1276| 27.05.96 | Мінчорнобиль |Про внесення змін до  |
 |  | 57/87 | 30.04.96 | Мінфін    |Положення про порядок |
 |  |  *  |     | Наказ    |надходження і викорис- |
 |  |     |     |       |тання коштів Фонду для |
 |  |     |     |       |здійснення заходів щодо|
 |  |     |     |       |ліквідації наслідків  |
 |  |     |     |       |Чорнобильської катаст- |
 |  |     |     |       |рофи та соціального за-|
 |  |     |     |       |хисту населення, зат- |
 |  |     |     |       |вердженого наказом Мін-|
 |  |     |     |       |чорнобиля і Мінфіну Ук-|
 |  |     |     |       |раїни від 02.12.94   |
 |  |     |     |       |N 184/121       |
 |  |     |     |       |            |
 |253| 252/1277| 27.05.96 | Держстандарт |Про затвердження Пере- |
 |  |  200  | 22.05.96 | Наказ    |ліку нормативних доку- |
 |  |  *  |     |       |ментів, еталонів, стан-|
 |  |     |     |       |дартних зразків і засо-|
 |  |     |     |       |бів вимірювань, які мо-|
 |  |     |     |       |жуть переміщуватися че-|
 |  |     |     |       |рез митний кордон Укра-|
 |  |     |     |       |їни з метою повірки або|
 |  |     |     |       |метрологічної атестації|
 |  |     |     |       |            |
 |254| 253/1278| 28.05.96 | Мінюст    |Про затвердження Поло- |
 |  | 12/5  | 20.05.96 | Наказ    |ження про експертно-  |
 |  |  *  |     |       |кваліфікаційні комісії |
 |  |     |     |       |науково-дослідних інс- |
 |  |     |     |       |титутів судових експер-|
 |  |     |     |       |тиз Міністерства юсти- |
 |  |     |     |       |ції України      |
 |  |     |     |       |            |
 |255| 254/1279| 28.05.96 | Мінфін    |Про бухгалтерський об- |
 |  |  97  | 15.05.96 | Наказ    |лік компенсаційних сер-|
 |  |  *  |     |       |тифікатів       |
 |  |     |     |       |            |
 |256| 255/1280| 29.05.96 | Мінстат   |Про затвердження "Поря-|
 |  | 148/64/ | 23.05.96 | Мінекономіки |дку проведення індекса-|
 |  | /103/563|     | Мінфін    |ції балансової вартості|
 |  |  *  |     | ФДМ     |основних фондів підпри-|
 |  |     |     | Наказ    |ємств, організацій та |
 |  |     |     |       |установ за станом на  |
 |  |     |     |       |1 квітня 1996 року   |
 |  |     |     |       |(крім об'єктів житлово-|
 |  |     |     |       |го фонду)"       |
 |  |     |     |       |            |
 |257| 256/1281| 29.05.96 | Міносвіти  |Про затвердження Поло- |
 |  |  307  | 01.11.95 | Наказ    |ження про навчально-до-|
 |  |  *  |     |       |слідну земельну ділянку|
 |  |     |     |       |загальноосвітніх шкіл |
 |  |     |     |       |та позашкільних навча- |
 |  |     |     |       |льно-виховних закладів |
 |  |     |     |       |і Положення про учнів- |
 |  |     |     |       |ське лісництво загаль- |
 |  |     |     |       |ноосвітніх шкіл та по- |
 |  |     |     |       |зашкільних навчально- |
 |  |     |     |       |виховних закладів   |
 |  |     |     |       |            |
 |258| 257/1282| 29.05.96 | Міносвіти  |Положення про учнівське|
 |  |  307  | 01.11.95 | Положення  |лісництво загальноос- |
 |  |  *  |     |       |вітніх шкіл та позашкі-|
 |  |     |     |       |льних навчально-вихов- |
 |  |     |     |       |них закладів      |
 |  |     |     |       |            |
 |259| 258/1283| 30.05.96 | Мінстат   |Про затвердження Інст- |
 |  |  150  | 27.05.96 | Наказ    |рукції про порядок об- |
 |  |  *  |     |       |ліку пасажирів, що пе- |
 |  |     |     |       |ревозяться громадським |
 |  |     |     |       |транспортом на маршру- |
 |  |     |     |       |тах          |
 |  |     |     |       |            |
 |260| 259/1284| 30.05.96 | ФДМ     |Про затвердження Типо- |
 |  |  457  | 19.04.96 | Наказ    |вого договору оренди  |
 |  |  *  |     |       |державного майна    |
 |  |     |     |       |            |
 |261| 260/1285| 30.05.96 | ФДМ     |Про затвердження Пере- |
 |  |  458  | 19.04.96 | Наказ    |ліку документів, які  |
 |  |  *  |     |       |подаються Орендодавцеві|
 |  |     |     |       |для укладання договору |
 |  |     |     |       |оренди державного майна|
 |  |     |     |       |            |
 |262| 261/1286| 31.05.96 | Мінпраці   |Про затвердження Поло- |
 |  |  44  | 12.05.96 | Наказ    |ження про порядок під- |
 |  |  *  |     |       |вищення кваліфікації  |
 |  |     |     |       |фахівців, які займають-|
 |  |     |     |       |ся питаннями нормування|
 |  |     |     |       |праці на виробництві  |
 |  |     |     |       |            |
 |263| 262/1287| 31.05.96 | Держнагляд- |Про затвердження Правил|
 |  |  61  | 19.04.96 | охоронпраці |атестації зварників  |
 |  |  *  |     | Наказ    |            |
 |  |     |     |       |            |
 |264| 263/1288| 31.05.96 | Мінсільгосп |Про затвердження Поряд-|
 |  |105/45/63| 04.04.96 | Мінекономіки |ку дооцінки залишків  |
 |  |  *  |     | Мінфін    |сортового і гібридного |
 |  |     |     | Наказ    |насіння кукурудзи уро- |
 |  |     |     |       |жаю 1994 року на заго- |
 |  |     |     |       |тівельних і переробних |
 |  |     |     |       |підприємствах Мінсіль- |
 |  |     |     |       |госппроду України за  |
 |  |     |     |       |станом на 1 січня 1996 |
 |  |     |     |       |року          |
 |  |     |     |       |            |
 |265| 264/1289| 04.06.96 | Мінсоцзахисту|Про затвердження Типо- |
 |  |  79  | 30.05.96 | Наказ    |вого положення про ко- |
 |  |  *  |     |       |місії для розгляду пи- |
 |  |     |     |       |тань, пов'язаних із  |
 |  |     |     |       |встановленням статусу |
 |  |     |     |       |учасника війни до Зако-|
 |  |     |     |       |ну України "Про статус |
 |  |     |     |       |ветеранів війни, гаран-|
 |  |     |     |       |тії їх соціального за- |
 |  |     |     |       |хисту"         |
 |  |     |     |       |            |
 |266| 265/1290| 04.06.96 | Мінфін    |Про затвердження Поряд-|
 |  | 72/113 | 11.04.96 | Мінсільгосп |ку надання і повернення|
 |  |  *  |     | Наказ    |бюджетної позички на  |
 |  |     |     |       |закупівлю продовольчого|
 |  |     |     |       |зерна, елітного і сор- |
 |  |     |     |       |тового насіння за дер- |
 |  |     |     |       |жавним замовленням 1996|
 |  |     |     |       |року          |
 |  |     |     |       |            |
 |267| 266/1291| 04.06.96 | Нацкомелект- |Про затвердження графі-|
 |  |  11  | 22.05.96 | роенергетики |ка прийняття заяв на  |
 |  |  *  |     | Постанова  |отримання ліцензій на |
 |  |     |     |       |право здійснення під- |
 |  |     |     |       |приємницької діяльності|
 |  |     |     |       |з виробництва електрич-|
 |  |     |     |       |ної енергії      |
 |  |     |     |       |            |
 |268| 267/1292| 05.06.96 | Держнагляд- |Про затвердження Типо- |
 |  |  74  | 30.04.96 | охоронпраці |вої інструкції для опе-|
 |  |  *  |     | Наказ    |раторів (машиністів)  |
 |  |     |     |       |парових та водогрійних |
 |  |     |     |       |котлів         |
 |  |     |     |       |            |
 |269| 268/1293| 05.06.96 | Мінохорон-  |Про затвердження лімі- |
 |  |  50  | 28.05.96 | природи   |тів добування диких па-|
 |  |  *  |     | Наказ    |рнокопитних тварин в  |
 |  |     |     |       |сезон полювання 1996- |
 |  |     |     |       |1997 років       |
 |  |     |     |       |            |
 |270| 269/1294| 06.06.96 | ФДМ     |Про внесення змін до  |
 |  |  247  | 04.03.96 | Наказ    |Положення про патент на|
 |  |  *  |     |       |право оренди будівель |
 |  |     |     |       |(споруд, приміщень),  |
 |  |     |     |       |затвердженого наказом |
 |  |     |     |       |Фонду державного майна |
 |  |     |     |       |України від 31.01.95  |
 |  |     |     |       |N 90          |
 |  |     |     |       |            |
 |271| 270/1295| 06.06.96 | Міносвіти  |Про затвердження Поло- |
 |  |  165  | 22.05.96 | Наказ    |ження про державну ате-|
 |  |  *  |     |       |стацію вищих закладів |
 |  |     |     |       |освіти         |
 |  |     |     |       |            |
 |272| 271/1296| 06.06.96 | МЗЕЗ     |Про затвердження Поло- |
 |  |  290  | 21.05.96 | Наказ    |ження про порядок про- |
 |  |  *  |     |       |ведення конкурсів на  |
 |  |     |     |       |право створення ринків |
 |  |     |     |       |і надання їх в оренду |
 |  |     |     |       |            |
 |273| 272/1297| 06.06.96 | МЗЕЗ     |Про затвердження Правил|
 |  |  293  | 27.05.96 | Наказ    |роздрібної торгівлі ал-|
 |  |  *  |     |       |когольними напоями   |
 |  |     |     |       |            |
 |274| 273/1298| 06.06.96 | Держжитлоко- |Про затвердження Інст- |
 |  |  35  | 30.04.96 | мунгосп   |рукції про порядок ви- |
 |  |  *  |     | Наказ    |дачі довідок-характе- |
 |  |     |     |       |ристик на об'єкти неру-|
 |  |     |     |       |хомого майна, що зна- |
 |  |     |     |       |ходяться у власності  |
 |  |     |     |       |юридичних та фізичних |
 |  |     |     |       |осіб та зареєстровані в|
 |  |     |     |       |бюро технічної інвента-|
 |  |     |     |       |ризації        |
 |  |     |     |       |            |
 |275| 274/1299| 07.06.96 | МВС     |Про затвердження Інст- |
 |  |  362  | 28.05.96 | Наказ    |рукції про порядок уз- |
 |  |  *  |     |       |годження з органами де-|
 |  |     |     |       |ржавного пожеженого на-|
 |  |     |     |       |гляду проектів держав- |
 |  |     |     |       |них і галузевих стан- |
 |  |     |     |       |дартів, норм, правил, |
 |  |     |     |       |технічних умов та інших|
 |  |     |     |       |нормативних документів,|
 |  |     |     |       |що стосуються забезпе- |
 |  |     |     |       |чення пожежної безпеки,|
 |  |     |     |       |а також про порядок  |
 |  |     |     |       |підготовки відгуків  |
 |  |     |     |       |(висновків) щодо них  |
 |  |     |     |       |            |
 |276| 275/1300| 10.06.96 | Мінрибгосп  |Про внесення змін та  |
 |  |  81  | 29.05.96 | Наказ    |доповнень до наказу  |
 |  |  *  |     |       |Мінрибгоспу від    |
 |  |     |     |       |25.03.96 р. N 41 "Про |
 |  |     |     |       |розподіл лімітів спеці-|
 |  |     |     |       |ального використання  |
 |  |     |     |       |водних живих ресурсів |
 |  |     |     |       |Азово-Чорноморського  |
 |  |     |     |       |басейну та внутрішніх |
 |  |     |     |       |водойм в 1996 році"  |
 |  |     |     |       |            |
 |277| 276/1301| 10.06.96 | Держкомгеоло-|Про затвердження Інст- |
 |  | 19/29 | 15.02.96 | гії     |рукції про порядок ук- |
 |  |  *  |     | Держнафто-  |ладання договорів на  |
 |  |     |     | газпром   |виховання геофізичних |
 |  |     |     | Наказ    |робіт у свердловинах, |
 |  |     |     |       |що буряться на нафту і |
 |  |     |     |       |газ          |
 |  |     |     |       |            |
 |278| 277/1302| 10.06.96 | Мінфін    |Про затвердження Поло- |
 |  | 110/65 | 29.05.96 | Мінекономіки |ження про порядок об- |
 |  |  *  |     | Наказ    |числення і сплати до  |
 |  |     |     |       |Державного бюджету Ук- |
 |  |     |     |       |раїни відрахувань від |
 |  |     |     |       |плати за транзит газу |
 |  |     |     |       |трубопровідним транс- |
 |  |     |     |       |портом через територію |
 |  |     |     |       |України        |
 |  |     |     |       |            |
 |279| 278/1203| 10.06.96 | Мінохорон-  |Про затвердження Норма-|
 |  |  46  | 06.05.96 | природи   |тивів використання не- |
 |  |  *  |     | Наказ    |деревних рослинних ре- |
 |  |     |     |       |сурсів         |
 |  |     |     |       |            |
 |280| 279/1304| 10.06.96 | Мінохорон-  |Про надання медичної  |
 |  |  57  | 15.03.96 | здоров'я   |допомоги особам, що по-|
 |  |  *  |     | Наказ    |требують зміни (корек- |
 |  |     |     |       |ції) статевої належнос-|
 |  |     |     |       |ті           |
 |  |     |     |       |            |
 |281| 280/1305| 10.06.96 | Мінохорон-  |Положення про постійно |
 |  |  57  | 15.03.96 | здоров'я   |діючу комісію з питань |
 |  |  *  |     | Положення  |зміни (корекції) стате-|
 |  |     |     |       |вої належності при Мі- |
 |  |     |     |       |ністерстві охорони здо-|
 |  |     |     |       |ров'я України     |
 |  |     |     |       |            |
 |282| 281/1306| 10.06.96 | Мінохорон-  |Порядок обстеження   |
 |  |  57  | 15.03.96 | здоров'я   |осіб, які потребують  |
 |  |  *  |     | Порядок   |зміни (корекції) стате-|
 |  |     |     |       |вої належності     |
 |  |     |     |       |            |
 |283| 282/1307| 10.06.96 | Мінохорон-  |Перелік закладів охоро-|
 |  |  57  | 15.03.96 | здоров'я   |ни здоров'я, де прова- |
 |  |  *  |     | Перелік   |дяться медичні втручан-|
 |  |     |     |       |ня при здійсненні зміни|
 |  |     |     |       |(корекції) статевої на-|
 |  |     |     |       |лежності        |
 |  |     |     |       |            |
 |284| 283/1308| 11.06.96 | Мінпраці   |Про умови оплати праці |
 |  |  50  | 29.05.96 | Наказ    |та розміри посадових  |
 |  |  *  |     |       |окладів працівників  |
 |  |     |     |       |Центру по усиновленню |
 |  |     |     |       |дітей при Міністерстві |
 |  |     |     |       |освіти України     |
 |  |     |     |       |            |
 |285| 284/1309| 11.06.96 | Контрольно- |Про внесення змін до  |
 |  |  65  | 04.06.96 | ревізійне  |пункту 9 Інструкції про|
 |  |  *  |     | управління  |порядок вилучення і  |
 |  |     |     | Наказ    |стягнення коштів, зас- |
 |  |     |     |       |тосування фінансових  |
 |  |     |     |       |санкцій за результатами|
 |  |     |     |       |ревізій та перевірок  |
 |  |     |     |       |            |
 |286| 285/1310| 11.06.96 | Мінекономіки |Про затвердження Пере- |
 |  | 59/3-н | 13.05.96 | Антимонополь-|ліку продукції монопо- |
 |  |  *  |     | ний комітет |льних утворень, ціни на|
 |  |     |     | Наказ    |яку підлягають держав- |
 |  |     |     |       |ному регулюванню на за-|
 |  |     |     |       |гальнодержавних ринках |
 |  |     |     |       |            |
 |287| 286/1311| 11.06.96 | Мінпраці   |Про затвердження Пере- |
 |  |  43  | 12.05.96 | Наказ    |ліку робіт, при викона-|
 |  |  *  |     |       |нні яких може запровад-|
 |  |     |     |       |жуватися колективна  |
 |  |     |     |       |(бригадна) матеріальна |
 |  |     |     |       |відповідальність, умови|
 |  |     |     |       |її застосування і Типо-|
 |  |     |     |       |вого договору про коле-|
 |  |     |     |       |ктивну (бригадну) мате-|
 |  |     |     |       |ріальну відповідальніс-|
 |  |     |     |       |ть           |
 |  |     |     |       |            |
 |288| 287/1312| 11.06.96 | Мінпраці   |Типовий договір про ко-|
 |  |  43  | 12.05.96 | Договір   |лективну (бригадну) ма-|
 |  |  *  |     |       |теріальну відповідаль- |
 |  |     |     |       |ність         |
 |  |     |     |       |            |
 |289| 288/1313| 11.06.96 | МВС     |Про внесення змін і до-|
 |  |  311  | 13.05.96 | Наказ    |повнень до Інструкції |
 |  |  *  |     |       |та Умов і правил, зат- |
 |  |     |     |       |верджених наказом МВС |
 |  |     |     |       |України від 18.10.93  |
 |  |     |     |       |N 643         |
 |  |     |     |       |            |
 |290| 289/1314| 11.06.96 | Мінохорон-  |Про затвердження Мето- |
 |  |  49  | 27.05.96 | природи   |дики індексації норма- |
 |  |  *  |     | Наказ    |тивів плати за забруд- |
 |  |     |     |       |нення навколишнього  |
 |  |     |     |       |природного середовища |
 |  |     |     |       |            |
 |291| 290/1315| 11.06.96 | Мінохорон-  |Про Тимчасовий режим  |
 |  |  53  | 29.05.96 | природи   |охорони та регулювання |
 |  |  *  |     | Наказ    |чисельності риб у во- |
 |  |     |     |       |доймах Шацького націо- |
 |  |     |     |       |нального природного па-|
 |  |     |     |       |рку          |
 |  |     |     |       |            |
 |292| 291/1316| 12.06.96 | Держкомстан- |Про затвердження Поряд-|
 |  |  85  | 29.02.96 | дарт     |ку проведення атестації|
 |  |  *  |     | Наказ    |виробництва спирту ети-|
 |  |     |     |       |лового, коньячного і  |
 |  |     |     |       |плодового, алкогольних |
 |  |     |     |       |напоїв та тютюнових ви-|
 |  |     |     |       |робів         |
 |  |     |     |       |            |
 |293| 292/1317| 12.06.96 | Митний    |Про затвердження Поряд-|
 |  |  237  | 31.05.96 | комітет   |ку ведення обліку   |
 |  |  *  |     | Наказ    |суб'єктів зовнішньоеко-|
 |  |     |     |       |номічної діяльності в |
 |  |     |     |       |митних органах     |
 |  |     |     |       |            |
 |294| 293/1318| 12.06.96 | Мінфін    |Про затвердження Інст- |
 |  |  99  | 16.05.96 | Наказ    |рукції про порядок ре- |
 |  |  *  |     |       |єстрації виданих, по- |
 |  |     |     |       |вернутих і використаних|
 |  |     |     |       |довіреностей на одержа-|
 |  |     |     |       |ння цінностей     |
 |  |     |     |       |            |
 |295| 294/1319| 12.06.96 | Міносвіти  |Про затвердження Поло- |
 |  |  146  | 12.05.96 | Наказ    |ження про ради ректорів|
 |  |  *  |     |       |(директорів) вищих зак-|
 |  |     |     |       |ладів освіти України  |
 |  |     |     |       |            |
 |296| 295/1320| 13.06.96 | Фонд соціаль-|Про внесення доповнень |
 |  |  20  | 15.12.95 | ного страху- |до Інструкції про поря-|
 |  |  *  |     | вання    |док надходження, обліку|
 |  |     |     | Постанова  |та витрачення коштів  |
 |  |     |     |       |Фонду соціального стра-|
 |  |     |     |       |хування України, зат- |
 |  |     |     |       |вердженої постановою  |
 |  |     |     |       |правління Фонду соціа- |
 |  |     |     |       |льного страхування Ук- |
 |  |     |     |       |раїни від 28 грудня  |
 |  |     |     |       |1994 року N 44     |
 |  |     |     |       |            |
 |297| 296/1321| 13.06.96 | МВС     |Про організацію викона-|
 |  |  348  | 27.05.96 | Наказ    |ння Закону України від |
 |  |  *  |     |       |25.04.96 р. N 148/96-ВР|
 |  |     |     |       |"Про внесення змін і  |
 |  |     |     |       |доповнень до Кодексу  |
 |  |     |     |       |України про адміністра-|
 |  |     |     |       |тивні правопорушення" |
 |  |     |     |       |            |
 |298| 297/1322| 13.06.96 | Мінфін    |Про Вказівки про склад |
 |  |  112  | 31.05.96 | Наказ    |та порядок заповнення |
 |  |  *  |     |       |облікових регістрів ма-|
 |  |     |     |       |лими підприємствами  |
 |  |     |     |       |            |
 |299| 298/1323| 13.06.96 | МЗЕЗ     |Про затвердження Правил|
 |  |  294  | 27.05.96 | Наказ    |продажу непродовольчих |
 |  |  *  |     |       |товарів        |
 |  |     |     |       |            |
 |300| 299/1324| 14.06.96 | Держпатент  |Про затвердження Інст- |
 |  |  111  | 30.05.96 | Наказ    |рукції про особливості |
 |  |  *  |     |       |складання, подання та |
 |  |     |     |       |розгляду заявок на про-|
 |  |     |     |       |мислові зразки, що ста-|
 |  |     |     |       |новлять державну таєм- |
 |  |     |     |       |ницю          |
 |  |     |     |       |            |
 |301| 300/1325| 14.06.96 | Держком-   |Про затвердження Інст- |
 |  |  176  | 12.04.96 | кордон    |рукції про порядок три-|
 |  |  *  |     | Наказ    |мання та охорони у При-|
 |  |     |     |       |кордонних військах Ук- |
 |  |     |     |       |раїни затриманих осіб |
 |  |     |     |       |            |
 |302| 301/1326| 14.06.96 | Укрсоюзсервіс|Про внесення змін до  |
 |  |  4  | 02.04.96 | Наказ    |Інструкції по викорис- |
 |  |  *  |     |       |танню форм документів |
 |  |     |     |       |суворої звітності   |
 |  |     |     |       |            |
 |303| 302/1327| 17.06.96 | Мінсільгосп |Про затвердження Поряд-|
 |  |155/113/ | 22.05.96 | Мінфін    |ку передачі сільсько- |
 |  |  /63  |     | Наказ    |господарським товарови-|
 |  |  *  |     |       |робникам та іншим су- |
 |  |     |     |       |б'єктам господарювання |
 |  |     |     |       |зернозбиральних комбай-|
 |  |     |     |       |нів фірми "Джон Дір", |
 |  |     |     |       |проведення розрахунків |
 |  |     |     |       |за отриману ними техні-|
 |  |     |     |       |ку і поставку до дер- |
 |  |     |     |       |жавного резерву сільсь-|
 |  |     |     |       |когосподарської продук-|
 |  |     |     |       |ції          |
 |  |     |     |       |            |
 |304| 303/1328| 18.06.96 | Держкомісія |Про затвердження Поло- |
 |  |  119  | 21.05.96 | цінних папе- |ження про порядок нав- |
 |  |  *  |     | рів     |чання та атестації фа- |
 |  |     |     | Наказ    |хівців на право ведення|
 |  |     |     |       |реєстру власників імен-|
 |  |     |     |       |них цінних паперів   |
 |  |     |     |       |            |
 |305| 304/1329| 18.06.96 | Держпатент  |Про затвердження Поло- |
 |  |  122  | 07.06.96 | Наказ    |ження про Державний ре-|
 |  |  *  |     |       |єстр патентів України |
 |  |     |     |       |на винаходи та порядок |
 |  |     |     |       |видачі патентів    |
 |  |     |     |       |            |
 |306| 305/1330| 18.06.96 | Держпатент  |Про затвердження Поло- |
 |  |  123  | 07.06.96 | Наказ    |ження про Державний ре-|
 |  |  *  |     |       |єстр патентів України |
 |  |     |     |       |на корисні моделі та  |
 |  |     |     |       |порядок видачі патентів|
 |  |     |     |       |            |
 |307| 306/1331| 18.06.96 | Держпатент  |Про затвердження Поло- |
 |  |  124  | 07.06.96 | Наказ    |ження про Державний ре-|
 |  |  *  |     |       |єстр патентів України |
 |  |     |     |       |на промислові зразки та|
 |  |     |     |       |порядок видачі патентів|
 |  |     |     |       |            |
 |308| 307/1332| Не буде |       |            |
 |  |     |     |       |            |
 |309| 308/1333| 18.06.96 | ФДМ     |Про затвердження Пере- |
 |  |  656  | 07.06.96 | Наказ    |ліку витрат з позабюд- |
 |  |  *  |     |       |жетних фондів привати- |
 |  |     |     |       |зації, спрямованих на |
 |  |     |     |       |відшкодування витрат, |
 |  |     |     |       |пов'язаних з приватиза-|
 |  |     |     |       |цією та інформаційним |
 |  |     |     |       |забезпеченням процесу |
 |  |     |     |       |приватизації      |
 |  |     |     |       |            |
 |310| 309/1334| 19.06.96 | Мінпресінформ|Про утворення Робочої |
 |  |  20  | 29.02.96 | Наказ    |групи з впровадження в |
 |  |  *  |     |       |Україні міжнародної  |
 |  |     |     |       |стандартної нумерації |
 |  |     |     |       |друкованих видань   |
 |  |     |     |       |            |
 |311| 310/1335| 19.06.96 | Мінпресінформ|Інструкція з надання  |
 |  |  20  | 29.02.96 | Інструкція  |ISBN суб'єктам видавни-|
 |  |  *  |     |       |чої діяльності України |
 |  |     |     |       |            |
 |312| 311/1336| 19.06.96 | Держкомстан- |Про внесення змін до  |
 |  |  235  | 11.06.96 | дарт     |наказу Держстандарту  |
 |  |  *  |     | Наказ    |України від 19.05.95  |
 |  |     |     |       |N 161 "Про внесення до-|
 |  |     |     |       |повнень до переліку  |
 |  |     |     |       |продукції, що підлягає |
 |  |     |     |       |обов'язковій сертифіка-|
 |  |     |     |       |ції в Україні"     |
 |  |     |     |       |            |
 |313| 312/1337| 19.06.96 | МЗЕЗ     |Про заходи щодо органі-|
 |  |  347  | 17.06.96 | Наказ    |зації роботи по видачі |
 |  |  *  |     |       |ліцензій на право роз- |
 |  |     |     |       |дрібної торгівлі алко- |
 |  |     |     |       |гольними напоями та тю-|
 |  |     |     |       |тюновими виробами   |
 |  |     |     |       |            |
 |314| 313/1338| 19.06.96 | МЗЕЗ     |Про заходи щодо забез- |
 |  |  346  | 17.06.96 | Наказ    |печення своєчасної ви- |
 |  |  *  |     |       |дачі ліцензій на право |
 |  |     |     |       |здійснення оптової тор-|
 |  |     |     |       |гівлі алкогольними на- |
 |  |     |     |       |поями та тютюновими ви-|
 |  |     |     |       |робами         |
 |  |     |     |       |            |
 |315| 314/1339| 19.06.96 | Інспектор  |Про затвердження Вете- |
 |  |  23  | 04.06.96 | ветеринарної |ринарно-санітарних пра-|
 |  |  *  |     | медицини   |вил для ринків     |
 |  |     |     | Наказ    |            |
 |  |     |     |       |            |
 |316| 315/1340| 19.06.96 | Нацкомелект- |Про тарифи на електро- |
 |  |  14  | 07.06.96 | роенергетики |енергію        |
 |  |  *  |     | Постанова  |            |
 |  |     |     |       |            |
 |317| 316/1341| Не буде |       |            |
 |  |     |     |       |            |
 |318| 317/1342| 19.06.96 | Мінекономіки |Про встановлення опто- |
 |  |  76  | 14.06.96 | Наказ    |вих цін на газ природ- |
 |  |  *  |     |       |ний та тарифів на його |
 |  |     |     |       |транспортування    |
 |  |     |     |       |            |
 |319| 318/1343| 20.06.96 | Держкомісія з|Про затвердження Тимча-|
 |  |  117  | 21.05.96 | цінних папе- |сового положення про  |
 |  |  *  |     | рів     |депозитарії та депози- |
 |  |     |     | Наказ    |тарну діяльність    |
 |  |     |     |       |            |
 |320| 319/1344| 20.06.96 | МЗЕЗ     |Про порядок видачі лі- |
 |  |  342  | 17.06.96 | Наказ    |цензій на право здійс- |
 |  |  *  |     |       |нення імпорту, експорту|
 |  |     |     |       |спирту етилового,   |
 |  |     |     |       |коньячного і плодового,|
 |  |     |     |       |алкогольних напоїв і  |
 |  |     |     |       |тютюнових виробів   |
 |  |     |     |       |            |
 |321| 320/1345| 20.06.96 | МЗЕЗ     |Про порядок видачі лі- |
 |  |  344  | 17.06.96 | Наказ    |цензій на право оптової|
 |  |  *  |     |       |торгівлі спиртом етило-|
 |  |     |     |       |вим, коньячним і плодо-|
 |  |     |     |       |вим          |
 |  |     |     |       |            |
 |322| 321/1346| 20.06.96 | Держкомісія з|Про затвердження Поряд-|
 |  |  118  | 21.05.96 | цінних папе- |ку видачі Дозволу на  |
 |  |  *  |     | рів     |депозитарну діяльність |
 |  |     |     | Наказ    |            |
 |  |     |     |       |            |
 |323| 322/1347| 20.06.96 | Мінекономіки |Про затвердження Пере- |
 |  |  73  | 13.06.96 | Наказ    |ліку окремих форм дія- |
 |  |  *  |     |       |льності у сфері торгів-|
 |  |     |     |       |лі, громадського харчу-|
 |  |     |     |       |вання та послуг, специ-|
 |  |     |     |       |фіка яких дозволяє   |
 |  |     |     |       |здійснювати розрахунки |
 |  |     |     |       |із споживачами без зас-|
 |  |     |     |       |тосування електронних |
 |  |     |     |       |контрольно-касових апа-|
 |  |     |     |       |ратів з використанням |
 |  |     |     |       |товарно-касових книг  |
 |  |     |     |       |            |
 |324| 323/1348| 20.06.96 | Держстандарт |Про внесення змін до  |
 |  |  230  | 11.06.96 | Наказ    |Переліку продукції, що |
 |  |  *  |     |       |підлягає обов'язковій |
 |  |     |     |       |сертифікації, затверд- |
 |  |     |     |       |женого наказом від   |
 |  |     |     |       |30.06.93 N 95     |
 |  |     |     |       |            |
 |325| 324/1349| 24.06.96 | Мінюст    |Про затвердження Поряд-|
 |  | 14/5; 48| 06.06.96 | Держкомзем  |ку посвідчення догово- |
 |  |  *  |     | Наказ    |рів відчуження земель- |
 |  |     |     |       |них ділянок      |
 |  |     |     |       |            |
 |326| 325/1350| 24.06.96 | Міносвіти  |Про затвердження Поло- |
 |  | 191/153 | 06.06.96 | Мінохорон-  |ження про академічні  |
 |  |  *  |     | здоров'я   |відпустки та повторне |
 |  |     |     | Наказ    |навчання у вищих закла-|
 |  |     |     |       |дах освіти       |
 |  |     |     |       |            |
 |327| 326/1351| 26.06.96 | ГДПІ     |Про сплату акцизного  |
 |  | 51; 38 | 14.06.96 | Держкомпром |збору по продукції, ви-|
 |  |  *  |     | Наказ    |готовленій з викорис- |
 |  |     |     |       |танням давальницької  |
 |  |     |     |       |сировини спиртовими та |
 |  |     |     |       |лікеро-горілчаними під-|
 |  |     |     |       |приємствами      |
 |  |     |     |       |            |
 |328| 327/1352| 26.06.96 | Мінфін    |Про зміни та доповнення|
 |  |  121  | 19.06.96 | Наказ    |до наказу Міністерства |
 |  |  *  |     |       |фінансів від 16 грудня |
 |  |     |     |       |1993 р. N 109     |
 |  |     |     |       |            |
 |329| 328/1353| 26.06.96 | Мінфін    |Про затвердження Поряд-|
 |  |  120  | 14.06.96 | Наказ    |ку відображення у бух- |
 |  |  *  |     |       |галтерському обліку і |
 |  |     |     |       |звітності збільшення  |
 |  |     |     |       |балансової вартості ос-|
 |  |     |     |       |новних фондів на суму |
 |  |     |     |       |затрат, пов'язаних із |
 |  |     |     |       |закінченим капітальним |
 |  |     |     |       |ремонтом        |
 |  |     |     |       |            |
 |330| 329/1354| 26.06.96 | Мінфін    |Про внесення змін і до-|
 |  |  119  | 14.06.96 | Наказ    |повнень до деяких нор- |
 |  |  *  |     |       |мативних актів Мініс- |
 |  |     |     |       |терства фінансів Украї-|
 |  |     |     |       |ни з питань реєстрації |
 |  |     |     |       |випуску акцій і обліга-|
 |  |     |     |       |цій підприємств та ін- |
 |  |     |     |       |формації про їх випуск |
 |  |     |     |       |            |
 |331| 330/1355| 26.06.96 | ФДМ     |Про затвердження змін |
 |  |  662  | 10.06.96 | Наказ    |та доповнень до Тимча- |
 |  |  *  |     |       |сового положення про  |
 |  |     |     |       |порядок приватизації  |
 |  |     |     |       |об'єктів незавершеного |
 |  |     |     |       |будівництва      |
 |  |     |     |       |            |
 |332| 331/1356| 27.06.96 | Держпатент  |Про внесення змін і до-|
 |  |  121  | 07.06.96 | Наказ    |повнень до Інструкції |
 |  |  *  |     |       |про порядок видачі па- |
 |  |     |     |       |тентів України на про- |
 |  |     |     |       |мислові зразки, що охо-|
 |  |     |     |       |роняються свідоцтвами |
 |  |     |     |       |СРСР          |
 |  |     |     |       |            |
 |333| 332/1357| 27.06.96 | Держпатент  |Про внесення змін і до-|
 |  |  120  | 07.06.96 | Наказ    |повнень до Інструкції |
 |  |  *  |     |       |про порядок видачі па- |
 |  |     |     |       |тентів України на вина-|
 |  |     |     |       |ходи, що охороняються |
 |  |     |     |       |авторськими свідоцтвами|
 |  |     |     |       |СРСР          |
 |  |     |     |       |            |
 |334| 333/1358| 27.06.96 | Мінфін    |Про затвердження Поло- |
 |  |  96  | 14.05.96 | Наказ    |ження про порядок реє- |
 |  |  *  |     |       |страції (перереєстра- |
 |  |     |     |       |ції) підприємств, уста-|
 |  |     |     |       |нов, організацій і гро-|
 |  |     |     |       |мадян-підприємців, які |
 |  |     |     |       |здійснюють операції з |
 |  |     |     |       |дорогоцінними металами |
 |  |     |     |       |і дорогоцінним камін- |
 |  |     |     |       |ням, та видачу спеціа- |
 |  |     |     |       |льних реєстраційних по-|
 |  |     |     |       |свідчень        |
 |  |     |     |       |            |
 |335| 334/1359| 28.06.96 | Укравіатранс |Про затвердження Правил|
 |  | 168/397 | 11.06.96 | МВС     |супроводження в контро-|
 |  |  *  |     | Наказ    |льованих зонах авіапід-|
 |  |     |     |       |приємств матеріальних |
 |  |     |     |       |цінностей і пасажирів |
 |  |     |     |       |            |
 |336| 335/1360| 01.07.96 | МЗЕЗ     |Про заходи МЗЕЗторгу  |
 |  |  350  | 24.06.96 | Наказ    |щодо забезпечення вико-|
 |  |  *  |     |       |нання постанови Кабіне-|
 |  |     |     |       |ту Міністрів України  |
 |  |     |     |       |від 19.02.96 р. N 229 |
 |  |     |     |       |            |
 |337| 336/1361| 03.07.96 | МЗЕЗ     |Про затвердження Інст- |
 |  |  349  | 24.06.96 | Наказ    |рукції про Книгу відгу-|
 |  |  *  |     |       |ків і пропозицій на пі-|
 |  |     |     |       |дприємствах роздрібної |
 |  |     |     |       |торгівлі та громадсько-|
 |  |     |     |       |го харчування     |
 |  |     |     |       |            |
 |338| 337/1362| 04.07.96 | Міносвіти  |Про приведення нормати-|
 |  |  229  | 26.06.96 | Наказ    |вних актів Міністерства|
 |  |  *  |     |       |освіти України, що ре- |
 |  |     |     |       |гулюють трудові відно- |
 |  |     |     |       |сини у відповідність з |
 |  |     |     |       |Законом України "Про  |
 |  |     |     |       |освіту"        |
 |  |     |     |       |            |
 |339| 338/1363| 04.07.96 | Мінохорон-  |Про затвердження Поряд-|
 |  |  37  | 26.02.96 | здоров'я   |ку проведення державної|
 |  |  *  |     | Наказ    |реєстрації імунобіоло- |
 |  |     |     |       |гічних препаратів, що |
 |  |     |     |       |застосовуються в медич-|
 |  |     |     |       |ній практиці, Положення|
 |  |     |     |       |про єдиний Державний  |
 |  |     |     |       |реєстр імунобіологічних|
 |  |     |     |       |препаратів в Україні, |
 |  |     |     |       |Переліку імунобіологіч-|
 |  |     |     |       |них препаратів, які  |
 |  |     |     |       |підлягають обов'язковій|
 |  |     |     |       |державній реєстрації в |
 |  |     |     |       |Комітеті з питань іму- |
 |  |     |     |       |нобіологічних препара- |
 |  |     |     |       |тів          |
 |  |     |     |       |            |
 |340| 339/1364| 04.07.96 | Мінохорон-  |Положення про єдиний  |
 |  |  37  | 26.02.96 | здоров'я   |Державний реєстр імуно-|
 |  |  *  |     | Положення  |біологічних препаратів |
 |  |     |     |       |в Україні       |
 |  |     |     |       |            |
 |341| 340/1365| 04.07.96 | Мінохорон-  |Перелік імунобіологіч- |
 |  |  37  | 26.02.96 | здоров'я   |них препаратів, які пі-|
 |  |  *  |     | Перелік   |длягають обов'язковій |
 |  |     |     |       |державній реєстрації в |
 |  |     |     |       |Комітеті з питань іму- |
 |  |     |     |       |нобіологічних препара- |
 |  |     |     |       |тів          |
 |  |     |     |       |            |
 |342| 341/1366| 05.07.96 | Мінлісгосп  |Про затвердження грані-|
 |  |  65  | 18.06.96 | Наказ    |чних рівнів цін на мис-|
 |  |  *  |     |       |ливські трофеї, добуті |
 |  |     |     |       |іноземними громадянами |
 |  |     |     |       |та граничних тарифів на|
 |  |     |     |       |послуги, що їм надають-|
 |  |     |     |       |ся           |
 |  |     |     |       |            |
 |343| 342/1367| 08.07.96 | Мінприроди  |Про внесення доповнення|
 |  |  61  | 25.06.96 | Наказ    |до наказу від 09.11.95 |
 |  |  *  |     |       |N 120 "Про затвердження|
 |  |     |     |       |лімітів використання  |
 |  |     |     |       |рибних ресурсів загаль-|
 |  |     |     |       |нодержавного значення у|
 |  |     |     |       |1996 р."        |
 |  |     |     |       |            |
 |344| 343/1368| 09.07.96 | МЗЕЗторг   |Про внесення доповнень |
 |  | 348а  | 23.06.96 | Наказ    |до Положення про поря- |
 |  |  *  |     |       |док застосування до су-|
 |  |     |     |       |б'єктів зовнішньоеконо-|
 |  |     |     |       |мічної діяльності спе- |
 |  |     |     |       |ціальних санкцій - тим-|
 |  |     |     |       |часового зупинення ЗЕД |
 |  |     |     |       |та застосування індиві-|
 |  |     |     |       |дуального режиму ліцен-|
 |  |     |     |       |зування за порушення  |
 |  |     |     |       |діючого законодавства |
 |  |     |     |       |України у сфері зовніш-|
 |  |     |     |       |ньоекономічних відносин|
 |  |     |     |       |та валютного регулюван-|
 |  |     |     |       |ня           |
 |  |     |     |       |            |
 |345| 344/1369| 09.07.96 | Укравіатранс |Про затвердження Поло- |
 |  |  118  | 24.04.96 | Наказ    |ження про порядок вида-|
 |  |  *  |     |       |чі дозволів, що регулю-|
 |  |     |     |       |ють доступ експлуатан- |
 |  |     |     |       |тів на ринок авіаційних|
 |  |     |     |       |перевезень та робіт  |
 |  |     |     |       |            |
 |346| 345/1370| 10.07.96 | ФДМ     |Про затвердження Поряд-|
 |  |  714  | 21.06.96 | Наказ    |ку визначення часток  |
 |  |  *  |     |       |(паїв, акцій) у майні |
 |  |     |     |       |міжгосподарських під- |
 |  |     |     |       |приємств        |
 |  |     |     |       |            |
 |347| 346/1371| 10.07.96 | ФДМ     |Щодо умов погодження  |
 |  |  618  | 04.06.96 | Наказ    |договорів застави   |
 |  |  *  |     |       |            |
 |  |     |     |       |            |
 |348| 347/1372| 10.07.96 | Мінфін    |Про затвердження Поряд-|
 |  | 123/103 | 20.06.96 | Держнагляд- |ку оформлення відстро- |
 |  |  *  |     | охоронпраці |чок по платежах до Дер-|
 |  |     |     | Наказ    |жавного, галузевих і  |
 |  |     |     |       |регіональних фондів  |
 |  |     |     |       |охорони праці та строку|
 |  |     |     |       |сплати відстрочених сум|
 |  |     |     |       |платежів пені і фінан- |
 |  |     |     |       |сових санкцій     |
 |  |     |     |       |            |
 |349| 348/1373| 10.07.96 | Мінфін    |Про внесення змін і до-|
 |  | 128/79 | 26.06.96 | Мінекономіки |повнень до Положення  |
 |  |  *  |     | Наказ    |про державне кредитува-|
 |  |     |     |       |ння будов і об'єктів  |
 |  |     |     |       |виробничого призначен- |
 |  |     |     |       |ня, затвердженного на- |
 |  |     |     |       |казом МФ і МЕ України |
 |  |     |     |       |від 15.11.95 N 178/170 |
 |  |     |     |       |            |
 |350| 349/1374| 10.07.96 | ГДПІ     |Про затвердження Поряд-|
 |  | 60/72 | 03.07.96 | КСНСД    |ку застосування пункту |
 |  |  *  |     | Наказ    |3.7 статті 3 Закону Ук-|
 |  |     |     |       |раїни "Про оподаткуван-|
 |  |     |     |       |ня прибутку підприєм- |
 |  |     |     |       |ств"          |
 |  |     |     |       |            |
 |351| 350/1375| 11.07.96 | Мінкультури |Про затвердження Поло- |
 |  |  220  | 30.04.96 | Наказ    |ження про державну ре- |
 |  |  *  |     |       |єстрацію, перереєстра- |
 |  |     |     |       |цію та облік музеїв  |
 |  |     |     |       |            |
 |352| 351/1376| 11.07.96 | Гупргеокарт- |Про затвердження Поряд-|
 |  |  66  | 12.06.96 | кадастру   |ку використання геоде- |
 |  |  *  |     | Наказ    |зичних даних та топо- |
 |  |     |     |       |графічних планів мас- |
 |  |     |     |       |штабів 1:500-1:5000  |
 |  |     |     |       |            |
 |353| 352/1377| 15.07.96 | Мінприроди  |Про затвердження Інст- |
 |  |  58  | 24.06.96 | Наказ    |рукції про порядок реє-|
 |  |  *  |     |       |страції налагоджуваль- |
 |  |     |     |       |них організацій і нала-|
 |  |     |     |       |годжувальних служб під-|
 |  |     |     |       |приємств, одержання ви-|
 |  |     |     |       |сновків в органах Мін- |
 |  |     |     |       |екобезпеки України на |
 |  |     |     |       |проведення налагоджува-|
 |  |     |     |       |льних робіт та порядок |
 |  |     |     |       |їх проведення     |
 |  |     |     |       |            |
 |354| 353/1378| 15.07.96 | Мінприроди  |Про затвердження Інст- |
 |  |  65  | 28.06.96 | Наказ    |рукції про порядок роз-|
 |  |  *  |     |       |робки, встановлення,  |
 |  |     |     |       |перегляду та доведення |
 |  |     |     |       |лімітів викидів забруд-|
 |  |     |     |       |нюючих речовин в атмос-|
 |  |     |     |       |ферне повітря     |
 |  |     |     |       |            |
 |355| 354/1379| 15.07.96 | Мінохорон-  |Про затвердження Дер- |
 |  |  235  | 18.12.95 | здоров'я   |жавних санітарних пра- |
 |  |  *  |     | Наказ    |вил для підприємств по-|
 |  |     |     |       |рошкової металургії  |
 |  |     |     |       |            |
 |356| 355/1380| 15.07.96 | Держнафтогаз-|Про затвердження Поло- |
 |  |  98  | 21.06.96 | пром     |ження про обмеження та |
 |  |  *  |     | Наказ    |відключення газопоста- |
 |  |     |     |       |чання споживачам-борж- |
 |  |     |     |       |никам газу (крім насе- |
 |  |     |     |       |лення)         |
 |  |     |     |       |            |
 |357| 356/1381| 16.07.96 | Держком-   |Про затвердження Поло- |
 |  |  277  | 25.07.96 | кордону   |ження про військово-лі-|
 |  |  *  |     | Наказ    |карську експертизу та |
 |  |     |     |       |медичний огляд у При- |
 |  |     |     |       |кордонних військах Ук- |
 |  |     |     |       |раїни         |
 |  |     |     |       |            |
 |358| 357/1382| 16.07.96 | МВС     |Про затвердження Інст- |
 |  |  459  | 02.07.96 | Наказ    |рукції про порядок офо-|
 |  |  *  |     |       |рмлення та видачі пас- |
 |  |     |     |       |портів громадянина Ук- |
 |  |     |     |       |раїни і проїзних доку- |
 |  |     |     |       |ментів дитини для виїз-|
 |  |     |     |       |ду за кордон      |
 |  |     |     |       |            |
 |359| 358/1383| 16.07.96 | МЗЕЗторг   |Про затвердження Правил|
 |  |  363  | 04.07.96 | Наказ    |скупки у населення   |
 |  |  *  |     |       |скляної тари з-під хар-|
 |  |     |     |       |чових продуктів    |
 |  |     |     |       |            |
 |360| 359/1384| 16.07.96 | Мінприроди  |Про затвердження Режиму|
 |  | 57/102 | 21.06.96 | Мінрибгосп  |рибогосподарської екс- |
 |  |  *  |     | Наказ    |плуатації дослідно-ви- |
 |  |     |     |       |робничого Каховського |
 |  |     |     |       |водосховища на 1996 рік|
 |  |     |     |       |            |
 |361| 360/1385| 16.07.96 | Нацкомелек- |Про скасування постано-|
 |  |  18  | 27.06.96 | троенергетики|ви 07.06.1996 р. N 14 |
 |  |  *  |     | Постанова  |            |
 |  |     |     |       |            |
 |362| 361/1386| 16.07.96 | Мінфін    |Про затвердження Поряд-|
 |  |  140  | 10.07.96 | Наказ    |ку відображення у бух- |
 |  |  *  |     |       |галтерському обліку  |
 |  |     |     |       |операцій з векселями  |
 |  |     |     |       |Державного казначейства|
 |  |     |     |       |            |
 |363| 362/1387| 16.07.96 | МЗЕЗторг   |Про заходи щодо органі-|
 |  |  351  | 25.06.96 | Наказ    |зації роботи по видачі |
 |  |  *  |     |       |ліцензій на право здій-|
 |  |     |     |       |снення роздрібної тор- |
 |  |     |     |       |гівлі алкогольними на- |
 |  |     |     |       |поями та тютюновими ви-|
 |  |     |     |       |робами підпримствам  |
 |  |     |     |       |споживчої кооперації та|
 |  |     |     |       |господарюючим суб'єк- |
 |  |     |     |       |там, які надають послу-|
 |  |     |     |       |ги у сфері громадського|
 |  |     |     |       |харчування       |
 |  |     |     |       |            |
 |364| 363/1388| Для службового користування           |
 |  |     |     |       |            |
 |365| 364/1389| 17.07.96 | Мінтранспорту|Про внесення змін і до-|
 |  |  215  | 27.06.96 | Наказ    |повнень до Збірника та-|
 |  |  *  |     |       |рифів на роботи та пос-|
 |  |     |     |       |луги, які надаються ва-|
 |  |     |     |       |нтажовласникам морськи-|
 |  |     |     |       |ми портами України   |
 |  |     |     |       |            |
 |366| 365/1390| 18.07.96 | Мінсільпрод |Про Порядок забезпечен-|
 |  | 200/126/| 25.06.96 | Мінпром   |ня сільськогосподарсь- |
 |  | /134/84 |     | Мінфін    |ких товаровиробників  |
 |  |  *  |     | Мінекономіки |мінеральними добривами |
 |  |     |     | Наказ    |і засобами захисту рос-|
 |  |     |     |       |лин          |
 |  |     |     |       |            |
 |367| 366/1391| 18.07.96 | Держінформ- |Про затвердження Поло- |
 |  |  44  | 01.07.96 | техзахисту  |ження про порядок опра-|
 |  |  *  |     | Наказ    |цювання, прийняття, пе-|
 |  |     |     |       |регляду та скасування |
 |  |     |     |       |міжвідомчих нормативних|
 |  |     |     |       |документів системи тех-|
 |  |     |     |       |нічного захисту інфор- |
 |  |     |     |       |мації         |
 |  |     |     |       |            |
 |368| 367/1392| 19.07.96 | Держкомхар- |Про затвердження Меха- |
 |  | 42/212/ | 09.07.96 | чопром    |нізму поставки зерна на|
 |  | /139/90 |     | Мінсільгосп |державні спиртові заво-|
 |  |  *  |     | Мінфін    |ди та повернення бюд- |
 |  |     |     | Мінекономіки |жетної позички, наданої|
 |  |     |     | Наказ    |Міністерству сільського|
 |  |     |     |       |господарства і продово-|
 |  |     |     |       |льства         |
 |  |     |     |       |            |
 |369| 368/1393| 19.07.96 | Держкомхарчо-|Про затвердження Меха- |
 |  |50/138/89| 09.07.96 | пром     |нізму поставки патоки- |
 |  |  *  |     | Мінфін    |меляси на спиртові за- |
 |  |     |     | Мінекономіки |води і повернення бюд- |
 |  |     |     | Наказ    |жетної позички, наданої|
 |  |     |     |       |Держхарчопрому України |
 |  |     |     |       |під державний контракт |
 |  |     |     |       |на цукрові буряки вро- |
 |  |     |     |       |жаю 1994 року     |
 |  |     |     |       |            |
 |370| 369/1394| 19.07.96 | МЗЕЗторг   |Про порядок здійснення |
 |  | 368/127 | 08.07.96 | Мінпром   |обліку (реєстрації) до-|
 |  |  *  |     | Наказ    |говорів (контрактів) на|
 |  |     |     |       |експорт відходів та  |
 |  |     |     |       |брухту чорних і кольо- |
 |  |     |     |       |рових металів     |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка