Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення атестації керівників виробничих об"єднань і шахт


 
      МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
           (МІНВУГЛЕПРОМ УКРАЇНИ)
              Н А К А З
 
 N 483 від 24.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   11 жовтня 1996 р.
 vd960924 vn483            за N 596/1621
 
     Про проведення атестації керівників виробничих
             об'єднань і шахт
 
   Відповідно до пункту 13 постанови Кабінету Міністрів України
від 12 вересня 1996 року N 1105 ( 1105-96-п ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації
керівників виробничих об'єднань і шахт Міністерства вугільної
промисловості (додається). Начальнику управління кадрів подати
зазначене Положення на державну реєстрацію Міністерству юстиції
України
   2. В місячний термін провести атестацію керівників виробничих
об'єднань і шахт (голів правління холдінгових компаній, відкритих
акціонерних товариств).
   3. Для проведення атестації утворити комісію у складі:
   голова - перший заступник Міністра Підгайний Я.М.;
 
заступники голови: - заступник Міністра Герасимчук Д.А.;
          - заступник Міністра Радченко В.В.;
          - заступник Міністра Ковальов О.М.;
 
члени комісії: - начальник  Головного  економічного управління
         Хрушков В.В.;
        - заступник      начальника     Головного
         виробничо-технологічного управління по видобутку
         вугілля Мамонов В.В.;
        - начальник Головного управління соціальних питань
         Джурук О.Ф.;
        - начальник управління охорони праці, надзвичайних
         ситуацій та екології Заболотній А.Г.;
        - начальник управління трудових відносин та оплати
         праці Мотовілін В.В.;
        - заступник начальника управління трудових відносин
         та оплати праці Кулеш В.А.;
        - начальник управління бухгалтерського обліку та
         звітності Романів М.Я.;
        - начальник управління розвитку ринкових відносин,
         маркетингу та  зовнішньоекономічних  зв'язків
         Плєтньов В.А.;
        - начальник    енергомеханічного   управління
         Ященко О.М.;
        - начальник управління кадрів Кабанець М.П.;
        - заступник  начальника   управління   кадрів
         Домрачев В.В.;
        - начальник  контрольно-ревізійного  управління
         Токарєв О.О.
   4. Голові комісії:
   - узгодити  склад членів комісії від обласних державних
адміністрацій на місцях з їх головами;
   - атестацію  провести  у  відповідності  з  затвердженим
Положенням;
   - розробити і подати на затвердження Графік  проведення
атестації;
   - до 18 жовтня ц.р. подати мені узагальнену доповідь про
результати атестації.
   5. Наказ довести до відома виробничих об'єднань (холдінгових
компаній), самостійних шахт (ВАТ) і членів комісії.
   6. Контроль виконання цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        Ю.Русанцов
                        Затверджено
                    наказом Міністра вугільної
                    промисловості України від
                    24 вересня 1996 р. N 483
              Положення
   про порядок проведення атестації керівників виробничих
   об'єднань і шахт Міністерства вугільної промисловості
            1. Загальна частина
   1.1. Атестація проводиться з метою зміцнення керівництва
виробничими об'єднаннями і шахтами  (далі  -  підприємство),
підпорядкованими Міністерству вугільної промисловості (далі -
Мінвуглепром) та підвищення ефективності його діяльності. Під час
атестації  оцінюється  робота,  ділові  та професійні якості
керівників при виконанні ними службових обов'язків.
   1.2. Атестації підлягають усі керівники підприємств, з якими
Мінвуглепромом укладений контракт. Особи, які виконують обов'язки
керівників підприємств, можуть проходити атестацію за власним
бажанням з метою визначення їх ділових та професійних якостей для
подальшого укладення з ними контрактів та призначення на посади
керівників.
         2. Порядок проведення атестації
   2.1. Для організації та проведення атестації наказом Міністра
вугільної промисловості (далі - Міністр) утворюється атестаційна
комісія. Головою комісії, як правило,  призначається  перший
заступник, або заступник Міністра.
   2.2. Комісія повинна забезпечувати об'єктивний розгляд та
професійну оцінку діяльності керівника, який атестується, зокрема
щодо виконання покладених на нього обов'язків, визначених у
контракті та законодавчих актах, а також принциповий підхід у
підготовці рекомендацій для подальшого використання його досвіду і
знань у роботі підприємства.
   2.3. Терміни і графік проведення атестації затверджуються
наказом Міністра і доводяться до відома керівників підприємств,
які атестуються, не пізніше ніж за місяць до проведення атестації.
   2.4. На  кожного  керівника,  який  підлягає  атестації,
складається характеристика, яка підписується його безпосереднім
керівником і подається до атестаційної комісії не пізніше ніж за
тиждень до проведення атестації.
   Керівник має бути попередньо ознайомлений із складеною на
нього характеристикою. Якщо він не згодний  з  відомостями,
викладеними у характеристиці, керівник, який склав характеристику,
виносить її на обговорення колективу підприємства, пропозиції
якого разом з характеристикою подаються до комісії.
   2.5. При атестації керівників шахт на засіданні комісії
повинен бути присутній генеральний директор об'єднання, до складу
якого входять ці шахти.
   Якщо керівник не з'явився на засідання комісії без поважних
причин, комісія має право провести атестацію за його відсутності.
   2.6. Кадрові органи підприємств, керівники яких атестуються,
не пізніше ніж за тиждень  до  атестації  надають  комісії
атестаційний листок (додаток) з заповненим розділом I "Загальні
дані".
         3. Рішення атестаційної комісії
   3.1. На підставі всебічного розгляду виконання службових
обов'язків, оцінки професійного рівня керівника і його ділових
якостей комісія приймає одне з таких рішень:
   відповідає займаній посаді;
   відповідає займаній посаді за умови виконання рекомендацій
щодо проходження перепідготовки, підвищення кваліфікації, набуття
навичок роботи по керівництву підприємством, усунення недоліків в
роботі, які не впливають на загальний стан справ на підприємстві
та у відношеннях з трудовим колективом;
   не відповідає займаній посаді.
   Атестованими вважаються керівники, визнані комісією такими,
що відповідають або відповідають займаній посаді за певних умов.
   3.2. У разі прийняття рішення про відповідність керівника
займаній посаді комісія може запропонувати Міністру зарахувати
його до кадрового резерву або дозволити пройти стажування на більш
високій посаді. Зарахування до кадрового резерву та зазначене
стажування проводиться за згодою керівника.
   У разі прийняття рішення про відповідність займаній посаді за
певних умов комісія може запропонувати  Міністру  призначити
протягом року повторне атестування при згоді керівника виконати
дані йому рекомендації.
   У разі  прийняття  рішення про невідповідність керівника
займаній посаді комісія може запропонувати Міністру перевести
цього керівника за його згодою на іншу посаду, що відповідає його
професійному рівню, або звільнити із займаної посади і припинити з
ним контракт.
   Кожна рекомендація повинна мати відповідне обгрунтування.
   3.3. Рішення комісії може бути оскаржене керівником Міністру
протягом 10 днів з дня його прийняття.
   3.4. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше 3/4 її членів. Рішення комісії приймається
стосовно кожного керівника, який атестується, простою більшістю
голосів членів комісії. Голосування проводиться на закритому
засіданні.
   3.5. Результати атестації заносяться до протоколу засідання
комісії та атестаційного листка, які підписуються головою, його
заступником та членами комісії, що брали участь у голосуванні, і
повідомляються  керівникові,  який  атестується, одразу після
проведення атестації.
   Атестаційний лист зберігається в особовій справі керівника.
    4. Результати атестації та вирішення спірних питань
   4.1. Про результати кожного засідання комісії її голова
повідомляє Міністру.
   4.2. За  результатами  атестації  Міністр  згідно  з
законодавством  приймає  остаточне  рішення  і  видає  наказ
(розпорядження).
   4.3. Рішення про переведення керівника за його згодою на іншу
посаду  або про звільнення з посади і припинення контракту
приймається Міністром у двомісячний термін з дня атестації.
Прийняття такого рішення після закінчення зазначеного терміну не
допускається. Час хвороби керівника, а також перебування його у
відпустці до цього терміна не включається.
   4.4. Керівник, визнаний за результатами атестації таким, що
не відповідає займаній посаді, звільняється з роботи на підставі,
передбаченій пунктом 2 статті 40 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ).
   4.5. Трудові спори, пов'язані з атестацією, у тому числі з
питань звільнення працівників, визнаних такими, що не відповідають
займаній посаді, вирішуються відповідно до законодавства про
порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
   4.6. Зміна Міністра або складу Мінвуглепрому не може бути
підставою для проведення позачергової атестації керівників.
                       Додаток
                до Положення про порядок проведення
                атестації  керівників  виробничих
                об'єднань і шахт
            Атестаційний листок
             I. Загальні дані
 
Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________.
Рік народження __________________________________________________.
Посада, яку займає керівник, і стаж роботи на ній (на момент
атестації) ______________________________________________________.
Освіта (найменування навчального закладу і рік закінчення) _______
_________________________________________________________________.
Спеціальність за освітою ________________________________________.
Науковий ступінь, вчене звання __________________________________.
Загальний трудовий стаж, у тому числі в галузі __________________.
           II. Результати атестації
 
За підсумками голосування атестаційної комісії.
відповідає займаній посаді (за _____________, проти ___________);
відповідає займаній посаді за умови _____________________________.
_________________________________ (за ________, проти __________);
не відповідає займаній посаді (за _________, проти _____________).
Рішення атестаційної комісії ____________________________________.
Рекомендації атестаційної комісії _______________________________.
____________________________________ (за ________, проти _______).
 
 Голова атестаційної комісії ____________________________________.
                      (підпис)
 Заступники голови атестаційної комісії _________________________.
                    _________________________.
                    _________________________.
                    _________________________.
                    _________________________.
                         (підписи)
 Члени комісії: _______________________ _______________________.
         _______________________ _______________________.
         _______________________ _______________________.
         _______________________ _______________________.
         _______________________ _______________________.
                   (підписи)
 
 Дата атестації "___" _______________ 199_ року
 
 З результатами атестації ознайомлений __________________________.
                    (підпис керівника, який
                    атестується)
 
Примітка: У разі, коли голова чи його заступники і члени комісії
     мають іншу думку щодо оцінки роботи та ділових якостей
     керівника, який атестується, вони викладають її письмово
     у довільній формі і додають до атестаційного листка.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка