Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Інструкції щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами


 
   МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
          ТА ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 119 від 30.09.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   15 жовтня 1996 р.
 vd960930 vn119            за N 600/1625
 
 
 Про затвердження Інструкції щодо порядку погодження матеріалів
 з Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання
   спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
15.11.1995 р. N 911 ( 911-95-п ) та для впорядкування робіт по
погодженню  матеріалів  для  отримання  спеціальних  дозволів
(ліцензій) на користування надрами Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Інструкцію щодо порядку погодження матеріалів з
Мінекобезпеки України та його органами на місцях для отримання
спеціальних  дозволів (ліцензій) на користування надрами, що
додається.
   2. Управлінню регулювання природокористування (Горбунов В.)
та Управлінню справами (Даниляк О.) довести Інструкцію до відома
органів  Мінекобезпеки  України  на  місцях  та зацікавлених
міністерств.
   3. Керівникам органів Мінекобезпеки на місцях забезпечити
додержання вимог зазначеної Інструкції.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мовчана Я.І.
 
 Міністр                        Ю.Костенко
                    Затверджено
            наказом Міністерства охорони навколишнього
            природного середовища та ядерної безпеки
            України від 30.09.1996 р. N 119
              Інструкція
 щодо порядку погодження матеріалів з Мінекобезпеки України
 та його органами на місцях для отримання спеціальних дозволів
        (ліцензій) на користування надрами
   1. Ця  інструкція  регламентує   порядок   здійснення
організаційних  заходів та перелік необхідних документів для
погодження з Міністерством охорони  навколишнього  природного
середовища та ядерної безпеки України (далі - Мінекобезпеки), його
органами на місцях (Державним комітетом по охороні навколишнього
природного середовища та природних ресурсів Автономної Республіки
Крим, державними управліннями по охороні навколишнього природного
середовища в областях, містах Києві та Севастополі, державними
інспекціями охорони Чорного та Азовського морів) на отримання
спеціальних  дозволів  (ліцензій) на користування надрами на
території України та в межах контенинтального шельфа виключної
(морської) економічної зони Чорного та Азовського морів.
   2. Інструкція розроблена відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України  від  15.11.95 р. N 911 ( 911-95-п ) "Про
першочергові заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету
Міністрів України на 1995 - 1996 роки", Кодексу України "Про
надра" ( 132/94-ВР ), Водного  кодексу України ( 213/95-ВР ),
Закону  України "Про екологічну експертизу"  ( 45/95-ВР ) та
постанов  Кабінету Міністрів України: від 17.05.1994 р. N 316
( 316-94-п )  "Про Положення  про  порядок видачі  суб'єктам
підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на
здійснення окремих видів діяльності", від 27.11.1995 р. N 948
( 948-95-п ) "Про затвердження Порядку укладення контрактів на
користування  надрами за участю іноземних  юридичних осіб і
громадян", від 27.07.1995 р. N 554 ( 554-95-п ) "Про перелік видів
діяльності та  об'єктів, що становлять  підвищену екологічну
небезпеку", від 31.08.1995 р. N 709 ( 709-95-п ) "Про затвердження
Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування
надрами"; Інструкції про застосування Порядку надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила
здійснення підприємницької діяльності з використання надр та
контроль за їх дотриманням, затвердженої наказом Ліцензійної
Палати і Держкомгеології від 29.12.95 N 7-ЛП/117 ( z0180-96 ) та
зареєстрованої Мінюстом України 10.04.96 р. N 180/1205.
   3. Ліцензії на користування надрами видаються Держкомгеології
України за попереднім погодженням з Мінекобезпеки, його органами
на місцях (на експлуатацію родовищ - з Держнаглядохоронпраці), а у
разі  потреби  -  з  іншими  зацікавленими міністерствами і
відомствами.
   4. Погодження Мінекобезпеки та його органів на місцях є
обов'язковим для усіх видів діяльності щодо користування надрами,
які підлягають ліцензуванню.
   5. Погодження Мінекобезпеки та його органів на місцях для
отримання ліцензій на користування надрами надаються юридичним та
фізичним особам незалежно від форм власності.
   6. Погодженню  Мінекобезпеки  підлягають  матеріали  для
отримання ліцензій  на  розробку  родовищ  корисних  копалин
загальнодержавного значення, на пошук (розвідку) корисних копалин,
що проводяться спільними підприємствами за участю  іноземних
юридичних осіб та громадян, роботи на морі і на види діяльності,
що становлять екологічну небезпеку при користуванні надрами.
   7. Погодженню в місцевих органах Мінекобезпеки для отримання
ліцензій підлягають матеріали на розробку родовищ корисних копалин
місцевого значення.
   8. Погодженню з місцевими органами Мінекобезпеки підлягає
розширення  площі, яка підлягає ліцензуванню на користування
надрами.
   9. Для отримання погодження на користування надрами заявник
подає до Мінекобезпеки та його органів такі документи:
   - заяву, яка вміщує дані про заявника (повні реквізити
юридичної, фізичної особи), назву об'єкта, його місцезнаходження,
стислу характеристику об'єкта з визначенням належності корисних
копалин, мету використання надр, наявність обладнання та джерел
фінансування, термін початку робіт на об'єкті, перелік документів,
що додаються до заяви, для родовищ, що розробляються  (або
проектуються до розробки) - коли, ким розвідані та оцінені запаси
корисних копалин, методи розробки родовища, кінцева продукція,
річна потужність;
   - засвідчені копії Статуту підприємства та свідоцтва про
державну реєстрацію;
   - коротку пояснювальну записку з обгрунтуванням необхідності
використання надр.
   Для одержання погодження на захоронення відходів виробництва
та  інших шкідливих речовин необхідно представити позитивний
висновок державної екологічної експертизи на документацію (ТЕО,
проект чи робочий проект) з організації і здійснення цього
захоронення, а також (на вимогу органів Мінекобезпеки України)
висновок за результатами спеціальних наукових досліджень.
   Для діючих підприємств, які можуть бути віднесені до Переліку
видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну
небезпеку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
27 липня  1995 року N 554 ( 554-95-п ),  стосовно  проектної
документації, на створення (розвиток) яких не була у свій час
проведена державна екологічна експертиза, необхідно представити
окремо розроблений розділ "Оцінка впливу на навколишнє середовище"
(ОВНС).
   Додатково, в залежності від виду діяльності на об'єкті,
заявник подає документи на погодження, перелік яких встановлено
додатком N 1.
   10. Термін розгляду матеріалів та  отримання  погодження
Мінекобезпеки та його органами на місцях - один місяць з дня
реєстрації заяви.
   11. Мінекобезпеки та його органи на місцях можуть відмовити в
погодженні на підставі:
   - представлення необхідних матеріалів не в повному обсязі;
   - розташування об'єкта в межах земель  природоохоронного
призначення;
   - застосування застарілих технологій (для діючих підприємств)
при використанні надр, що завідомо можуть призвести до негативних
екологічних наслідків;
   - наявності  негативних  результатів  еколого-інспекційної
оцінки діючого підприємства чи негативних висновків державної
екологічної експертизи стосовно запроектованого об'єкта;
   - недостатності передбачених природоохоронних заходів для
підтримання належного екологічного стану навколишнього природного
середовища при користуванні надрами.
   12. Мінекобезпеки та його органи на місцях, у разі потреби,
можуть запросити додаткові  матеріали,  які  відносяться  до
характеристики екологічного стану об'єкта чи виду діяльності.
   13. Для попереднього погодження органами Мінекобезпеки на
місцях необхідний весь комплект документів згідно з пунктом 9 та
додатками цієї Інструкції.
   14. Формою попереднього погодження органами Мінекобезпеки на
місцях є Екологічна картка, яка заповнюється відповідно до додатку
N 2 та затверджується керівником місцевого органу Мінекобезпеки.
   15. В Екологічній картці обов'язково відмічається факт і
умови надання погодження або обгрунтування відмови.
   16. Копії екологічних карток (в надрукованому вигляді та на
магнітних  носіях) у всіх випадках погоджень, які надаються
місцевими органами Мінекобезпеки (при проведенні робіт на морі -
копія листа-реєстрації), надсилаються до Мінекобезпеки.
   17. Умови, висунуті в погодженнях Мінекобезпеки та його
органів на місцях, відмічаються в ліцензії, а їх виконання -
контролюється місцевими органами Мінекобезпеки.
   18. При  наданні  частини запасів родовища для розробки
приватним чи орендним підприємствам, в разі їх  ліквідації,
відповідальність за порушення природоохоронного законодавства несе
власник гірничого відводу.
   19. При порушенні умов погодження та вимог природоохоронного
законодавства користувачем надр Мінекобезпеки звертається  до
Держкомгеології з клопотанням про скасування ліцензії, розгляд
якого є обов'язковим.
   20. Матеріали,  що  надходять  на погодження, підлягають
реєстрації, архівації і збереженню в архівах Мінекобезпеки та його
органах  на  місцях відповідно до чинного законодавства (за
виключенням матеріалів, які представлені на попереднє погодження в
органи Мінекобезпеки на місцях).
   21. Спірні питання з надання погоджень, які виникають між
місцевими природоохоронними органами та замовниками, вирішуються
Мінекобезпеки України.
   22. Результати погодження можуть бути оскаржені і передані на
розгляд до суду або арбітражного суду.
                     Додаток N 1
               до Інструкції щодо порядку погодження
               матеріалів з Мінекобезпеки України та
               його органами на місцях для отримання
               спеціальних дозволів (ліцензій) на
               користування надрами
               Перелік
  документів, необхідних для надання погодження Мінекобезпеки
  та його органів на отримання спеціальних дозволів (ліцензій)
 на право користування надрами за видами діяльності на об'єктах
   Для отримання погоджень Мінекобезпеки та його органів на
місцях заявник, крім документів, передбачених пунктом 9 Інструкції
додатково подає:
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|NN |Вид діяльності на об'єк-|    Необхідні документи     |
|пп |ті           |                  |
|———|————————————————————————|———————————————————————————————————|
| 1 |      2      |         3         |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 1 1. Пошук (розвідка) ро- Пояснювальну записку із стислою ін-
   довищ корисних копалин  формацією щодо програми робіт на
               ділянці надр (об'єкті) та їх обся-
               гу.
               Копія форми 3-ГР (для діючих об'єк-
               тів)
               Проект форми 3-ГР (для нових об'єк-
               тів)
               Погодження з облдержадміністрацією
               (для корисних копалин загальнодер-
               жавного значення).
               Погодження з райдержадміністрацією
               (для корисних копалин місцевого
               значення).
               При роботі на морі - попереднє по-
               годженням з Держінспекцією охорони
               Чорного (Азовського) моря, відпо-
               відними органами, що забезпечують
               охорону державного кордону України,
               регулюють пароплавство, органами
               рибоохорони моря.
               Ситуаційний план, геологічні карти,
               геологічні розрізи масштабу 1:50000
               - 1:25000 (для ділянок на пошук
               нафти та газу - 1:200000) з визна-
               ченням меж у просторі та координат
               району (ділянки) робіт.
 
 2 Пошук (розвідка) родовищ Програма робіт з визначенням обсягу
   корисних копалин, що   інвестицій
   проводяться спільним   Копія свідоцтва про реєстрацію іно-
   підприємством за участю земних інвестицій в Україні. Проект
   іноземних юридичних осіб форми 3-ГР. Ліцензійна угода.
   та громадян       Погодження з облдержадміністрацією
               (для корисних копалин загальнодер-
               жавного значення).
               Погодження з райдержадміністрацією
               (для корисних копалин місцевого
               значення).
               Погодження обласних органів Мінеко-
               безпеки (екологічна картка).
               При роботі на морі - попереднє по-
               годження з Державною інспекцією
               охорони Чорного (Азовського) моря
               та відповідними органами, що визна-
               чені у пункті 1 цього Переліку. Си-
               туаційний план, геологічні карти
               масштабу 1:50000 - 1:25000 (для ді-
               лянок на пошук нафти та газу -
               1:200000) з визначенням меж у прос-
               торі та координат району робіт, а
               також території, де вже працює
               (працювала) українська сторона.
 
 3 Експлуатація родовищ ко- Оглядова карта з гідрографічною
   рисних копалин та еколо- сіткою та нанесенням земель приро-
   го-небезпечні види ді-  доохоронного призначення, геологіч-
   яльності по використанню на карта масштабу 1:50000 - 25000
   надр           (для експлуатації родовищ нафти та
               газу - 1:200000) з визначенням меж
               у просторі та координат об'єкта ви-
               добутку. Типові геологічні розрізи.
               Копія протоколу ДКЗ, НТР.
               Для діючих підприємств - розділи
               робочого проекту, які стосуються
               охорони навколишнього природного
               середовища
               ТЕО - для підприємств, які розпочи-
               нають діяльність.
               Пояснювальна записка з відображен-
               ням: гідрогеології родовища, запро-
               ектованого чи реалізованого впливу
               діяльності на стан навколишнього
               природного середовища, переліку за-
               ходів, що спрямовані на екологічний
               захист, оцінки їх вартості та дже-
               рел фінансування, даних про вико-
               нання рекультивації, передбаченої
               робочим проектом, для джерел під-
               земної води - наявності санітарних
               зон (для діючих об'єктів) чи проек-
               ту їх розрахунку (для об'єктів, що
               починають експлуатацію).
               Для еколого- небезпечних видів ді-
               яльності і об'єктів з використання
               надр (згідно переліку видів діяль-
               ності та об'єктів, що становлять
               підвищену екологічну небезпеку,
               затвердженого постановою Кабінетом
               Міністрів України від 27.07.95 р.
               N 554) та родовищ корисних копалин
               загальнодержавного значення - вис-
               новок державної екологічної експер-
               тизи проекту розробки родовища (в
               разі її проведення). Сертифікат
               якості корисної копалини (для родо-
               вищ мінеральних вод - висновок МОЗ
               про якість та відповідність ДСТу
               лікувально- мінеральній сировині,
               копія дозволу на спецводокористу-
               вання). Погодження обласних органів
               Мінекобезпеки (Екологічна картка).
               Погодження з облдержадміністрацією
               (для корисних копалин загальнодер-
               жавного значення). Погодження з
               райдержадміністрацією (для корисних
               копалин місцевого значення). При
               роботі на морі - попереднє погод-
               ження Державної інспекції охорони
               Чорного (Азовського) моря та погод-
               ження з відповідними органами, що
               визначені в пункті 1 цього Перелі-
               ку.
 
 4 Експлуатація родовищ ко- Установчий договір. Програма робіт
   рисних копалин спільними з ТЕО (для підприємств, які розпо-
   підприємствами за участю чинають роботи) з визначенням обся-
   іноземних юридичних осіб гу інвестицій. Копія Свідоцтва про
   та громадян       реєстрацію. Ліцензійна угода. По-
               годження з обл- або райдержадмі-
               ністрацією залежно від виду корис-
               них копалин (загальнодержавного чи
               місцевого значення). В разі наяв-
               ності - висновок державної еколо-
               гічної експертизи робочого проекту
               розробки родовищ (для діючих підп-
               риємств).
               Погодження з територіальними підп-
               риємствами Держкомгеології. Погод-
               ження органів Мінекобезпеки (еколо-
               гічна картка)
               При роботі на морі - попереднє по-
               годження Державної інспекції охоро-
               ни Чорного (Азовського) моря та по-
               годження з відповідними органами,
               що визначені в пункті 1 цього Пере-
               ліку.
               Ситуаційний план, геологічні карти
               масштабу 1:50000 - 25000, з визна-
               ченням меж у просторі і координат
               району видобутку, а також територій
               де вже працювала українська сторона
               до подання спільним підприємством
               заяви на отримання ліцензії.
               Типові геологічні розрізи.
               Копія протоколу ДКЗ, НТР.
 
 5 Виконання інженерно-ви- Дозвіл Держкоммістобудування на за-
   шукувальних робіт для  гальну діяльність; технічне завдан-
   об'єктів енергетики,   ня на об'єкт; програма проведення
   державного зв'язку, обо- робіт; погодження державного геоло-
   ронного комплексу, а та- гічного підприємства Держкомгеоло-
   кож для газопроводів,  гії, на території діяльності якого
   магістральних трубопро- проектуються роботи, з визначенням
   водів, мостів, тунелів, гідрогеології району будівництва
   електростанцій, аеропор- (наявність запасів підземних вод,
   тів, морських портів,  їх захист) та його інженерно-геоло-
   які виконуються на тери- гічних умов (розвиток ендогенних та
   торіях, що піддаються  екзогенних геологічних процесів,
   дії сейсмічності, а та- підтоплення, карстоутворення, наяв-
   кож карстоутворенню,   ність в розрізі грунтів, які схиль-
   підтопленню, осідання  ні до набухання та просадки).
   іншого типу, зсувам та  Погодження з облдержадміністрацією
   обвалам, доробці.    - Погодження з місцевими органами
               Мінекобезпеки (Екологічна картка).
               Оглядова карта з гідрографічною
               сіткою та нанесенням земель приро-
               доохоронного призначення (масштаб
               1:200000).
               Висновок Державної екологічної екс-
               пертизи робочого проекту.
                     Додаток N 2
               до Інструкції щодо порядку погодження
               матеріалів з Мінекобезпеки України та
               його органами на місцях для отримання
               спеціальних дозволів (ліцензій) на
               користування надрами
                     Затверджую
              Начальник ____________________________
              Державного  управління екобезпеки в
              областях, містах Києві та Севастополі,
              Голова _______________________________
              Державного  комітету  по  охороні
              Навколишнього природного середовища та
              природних   ресурсів   Автономної
              Республіки Крим
              "___" ________ 199_ р.
            Екологічна картка
   Назва об'єкта,  що  ліцензується,  адміністративне  місце
знаходження родовища, визначення належності корисної копалини ____
__________________________________________________________________
   1. Родовище частково/повністю _______________________________
                  знаходиться/не знаходиться
на землях природоохоронного призначення __________________________
__________________________________________________________________
(дати повну назву заповідника, заказника, ліспгоспу, національного
__________________________________________________________________
               парку)
З адміністрацією заповідника, заказника і т.п. погоджено _________
                              дата
   2. Стислий опис технологічного ланцюжку видобутку мінеральної
сировини (для діючих підприємств), включаючи розкривні роботи,
види та кількість утворених при цьому шкідливих речовин, клас
небезпеки ________________________________________________________
   3. Дані з наявної (передбачувальної) технології переробки
видобутої мінеральної сировини, розкриву, супутної  сировини.
Наявність відходів виробництва, засоби утилізації (до проекту,
існуючі) _________________________________________________________
   4. Родовище частково/повністю _______________________________
                   знаходиться/не знаходиться
в водоохоронній зоні або водному об'єкті _________________________
__________________________________________________________________
        (дати повну назву водного об'єкта)
__________________________________________________________________
     (вказати на необхідність отримання дозволу на
__________________________________________________________________
           спецводокористування)
   При розміщенні родовища, що експлуатується у водоохоронній
зоні, басейні малої річки - обов'язкова розробка ОВНС (оцінка
впливу на навколишнє середовище).
   У разі видобування мінерально-лікувальної сировини заключення
та погодження Міністерства охорони здоров'я ______________________
   При експлуатації родовищ мінеральної води, лікувальних грязей
- наявність санітарних зон (1, 2, 3) _____________________________
__________________________________________________________________
   Проведення вибухових робіт у кар'єрі з обласною рибінспекцією
узгоджено/не узгоджено ___________________________________________
__________________________________________________________________
        (умови, на яких отримано погодження)
   5. Породи розкривні можуть (не можуть) бути використані як
супутня сировина _________________________________________________
         (відмітити, які породи можуть бути використані і
__________________________________________________________________
 для яких цілей, якщо відсутні необхідні дані, вказати причину)
   6. Супутні корисні компоненти в родовищі, що добувається; в
якому обсязі вони використовуються (не використовуються) _________
__________________________ (при відсутності даних, вказати причину
відсутності), для підприємств Мінпрому, Мінвуглепрому - об'єм
відкачуваної шахтної води, її мінералізація, повторне застосування
в технологічному циклі або її очищення ___________________________
   7. Мета використання мінеральної сировини ___________________
   8. Перелік еколого-небезпечних  компонентів  (для  діючих
підприємств), які видобуваються при експлуатації родовища чи
виникають в процесі технологічної переробки ______________________
   9. Геохімічна та радіаційно-гігієнична оцінка родовища:
   - мінеральної речовини, що видобувається ____________________
   - породи розкривної (наявність/відсутність) _________________
   - продукції,  що  виготовляється (наявність  договору на
висновок радіаційно-гігієничної оцінки з органами санітарного
надгляду). (крім підприємств Мінвуглепрому).
   10. Заходи щодо рекультивації порушених земель:
   - Передбачено рекультивувати (по проекту) ___________________
   - Виконано  (довідка  про  виконання,  печатка  органів
Мінекобезпеки) ___________________________________________________
   11. Гідрогеологічні умови родовища __________________________
                     наявність підземної води
__________________________________________________________________
  в кар'єрі. Надходження поверхневих вод, атмосферних опадів
__________________________________________________________________
(м3/добу); умови видалення кар'єрних вод (куди, як, метод очищення
__________________________________________________________________
 або використання в технологічному циклі); загроза проникнення до
__________________________________________________________________
підземних вод шкідливих та небезпечних речовин; наявність дозволу
__________________________________________________________________
          на скид забруднюючих речовин
   12. Дані  про наявність постійної геолого-маркшейдерської
служби ___________________________________________________________
       (власна, підрядні роботи за договором та інше)
   13. Видачу ліцензії на ______________________________________
погоджуємо, при умові ____________________________________________
 
Примітка: Картка заповнюється і підписується відповідальним за
     надра  при  обласному Держуправлінні  Мінекобезпеки
     України,  має  підпис  керівника  організації, якій
     видається  погодження, затверджений  печаткою  цієї
     організації,   та   затверджується   начальником
     Держуправління екобезпеки області.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка