Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державного міністра України з питань промислової політики та паливно-енергетичного комплексу


 
            П О С Т А Н О В А
         від 28 вересня 1996 р. N 1187
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ 
    N 1134 ( 1134-97-п ) від 09.10.97 )
    Про Державного міністра України з питань промислової
      політики та паливно-енергетичного комплексу
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. ( Пункт 1 втратив на  підставі  Постанови КМ  N 264
( 264-97-п ) від 25.03.97 ) Установити, що Державний міністр
України з питань промислової політики та паливно-енергетичного
комплексу (далі - Державний міністр України) входить до складу
Президії Кабінету Міністрів України за посадою.
   2. Затвердити функціональні повноваження Державного міністра
України (додаються).
   У разі  відсутності  Державного  міністра  України  його
функціональні повноваження виконує Віце-прем'єр-міністр України з
питань економіки.
   3. Установити,  що  Державний  міністр  України  несе
відповідальність  за  діяльність  міністерств,  інших органів
виконавчої влади відповідно до його функціональних повноважень.
   Доручення Державного міністра України з питань, що належать
до його компетенції, є обов'язковими для виконання відповідними
міністерствами, іншими  центральними  та  місцевими  органами
виконавчої влади.
   4. Прирівняти Державного міністра України за умовами оплати
праці, матеріально-побутового забезпечення,  транспортного  та
медичного обслуговування до віце-прем'єр-міністрів України.
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.66
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 28 вересня 1996 р. N 1187
   ( Додаток втратив чинність в частині, що стосується
    Президії Кабінету Міністрів України на підставі 
    Постанови КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 )
          ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ
  Державного міністра України з питань промислової політики та
         паливно-енергетичного комплексу
 
   Державний міністр України з питань промислової політики та
паливно-енергетичного комплексу (далі - Державний міністр України)
забезпечує виконання положень Конституції України ( 254к/96-ВР ),
законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, реалізацію компетенції
Кабінету  Міністрів  України  у  сфері  промислового  та
паливно-енергетичного комплексів (крім вугільної промисловості),
спрямовує, координує та контролює  відповідно  до  розподілу
обов'язків діяльність міністерств, інших підвідомчих Кабінету
Міністрів України органів, місцевих державних адміністрацій.
   Попередньо розглядає  і  погоджує  пропозиції та проекти
законодавчих актів, указів і розпоряджень Президента України,
постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, що вносяться
до Кабінету Міністрів України.
   Забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Верховною
Радою України, Адміністрацією Президента України  в  процесі
підготовки, прийняття та реалізації відповідних законодавчих та
інших нормативних актів, а також поточної діяльності Кабінету
Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої
влади.
   Відповідає за підготовку питань для розгляду на засіданнях
Кабінету Міністрів України та його Президії, вживає заходів для
остаточного врегулювання розбіжностей стосовно проектів документів
і прийняття взаємоприйнятних рішень; вносить пропозиції щодо
порядку денного та черговості засідань Кабінету Міністрів України
та його Президії.
   Бере участь  у  розгляді  питань на засіданнях Кабінету
Міністрів України та його Президії, в роботі Верховної Ради
України та її Комітетів з питань, що належать до відання Кабінету
Міністрів України, в роботі відповідних колегіальних органів, що
утворюються Президентом України, Кабінетом Міністрів України,
колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади,
у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також у
роботі обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій відповідно до розподілу повноважень.
   Подає Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо призначення
керівників відповідних міністерств, інших центральних і місцевих
органів виконавчої влади та їх заступників, а також пропозиції
щодо притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
   Здійснює за  дорученнями   Президента   України   або
Прем'єр-міністра України керівництво відповідними колегіальними
органами (комісіями, радами тощо).
   Погоджує вирішення  кадрових  питань  стосовно керівників
управлінь, відділів апарату Кабінету Міністрів України та їх
заступників, керівників патронатних служб відповідно до розподілу
повноважень.
   Затверджує структуру центрального апарату міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу
повноважень.
   За повноваженнями, наданими Кабінетом Міністрів України, веде
переговори  і підписує від імені Кабінету Міністрів України
міжурядові угоди.
   Сприяє роботі відповідних громадських організацій.
   Державний міністр України:
   організовує роботу з розроблення та реалізації державної
політики у сферах промислового та паливно-енергетичного комплексів
(крім вугільної промисловості), цивільного будівництва, розвитку
внутрішніх ринків промислової продукції, крім продукції вугільної
та харчової промисловості, розробляє і подає на розгляд Кабінетові
Міністрів  України  пропозиції  щодо  стратегії  і  тактики
науково-технічної  та промислово-структурної політики розвитку
галузей  промисловості,  зовнішньоекономічної  діяльності  у
відповідних сферах;
   організовує та контролює підготовку і реалізацію програм
(заходів) щодо реформування економічної структури промислового
виробництва,  санації,  цільових  інвестиційних  проектів,
корпоратизації  та  приватизації  промислових  підприємств,
акціонування стратегічно важливих підприємств, у тому числі за
участю іноземних інвесторів, створення промислово-фінансових груп
і транснаціональних компаній;
   забезпечує розроблення та здійснення заходів, спрямованих на
зростання експортного потенціалу  промисловості,  стимулювання
виробництва  імпортозамінної  продукції,  захист  вітчизняних
товаровиробників, розвиток виробничої кооперації різних галузей;
   забезпечує розроблення та здійснення комплексних заходів щодо
адаптації підприємств військово-промислового комплексу до умов
розвитку ринкових відносин і формування ринкової інфраструктури,
збереження науково-технічного та кадрового потенціалу, вирішення
питань економічної безпеки держави;
   організовує роботу, пов'язану з формуванням та розвитком
національного аерокосмічного комплексу;
   організовує роботу з питань реалізації державної політики у
сфері житлово-комунального господарства;
   має інші повноваження, передбачені законодавством.
   За дорученням  Державного  міністра України безпосередньо
працюють і забезпечують його діяльність у межах покладених на них
функцій такі структурні підрозділи апарату Кабінету Міністрів
України:
   Управління з питань паливно-енергетичного комплексу (крім
функцій щодо розвитку вугільної промисловості);
   Управління з питань важкої і  легкої  промисловості  та
торгівлі;
   Відділ з питань машинобудівного та військово-промислового
комплексу;
   Відділ з   питань   будівництва,   архітектури   та
житлово-комунального господарства;
   Відділ з питань науки і нових технологій.
   Державний міністр України в межах  своїх  функціональних
повноважень спрямовує, координує та контролює діяльність:
   Міністерства енергетики та електрифікації;
   Міністерства машинобудування,     військово-промислового
комплексу і конверсії;
   Міністерства промисловості;
   Міністерства у справах науки і технологій;
   Державного комітету по використанню ядерної енергії;
   Державного комітету по геології і використанню надр;
   Державного комітету по житлово-комунальному господарству;
   Державного комітету з енергозбереження;
   Державного комітету  нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості;
   Державного комітету  по  стандартизації,  метрології  та
сертифікації;
   Державного комітету у справах містобудування і архітектури;
   Державного агентства з авторських і суміжних  прав  при
Кабінеті Міністрів України;
   Державного інноваційного фонду;
   Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та
організацій;
   Головного управління геодезії, картографії та кадастру при
Кабінеті Міністрів України;
   Національного космічного агентства;
   Національної комісії з питань регулювання електроенергетики;
   державних і  створених  за  участю держави господарських
товариств, корпорацій, концернів, інших об'єднань підприємств у
сфері будівництва (крім транспортного будівництва та будівництва
автомобільних доріг) та паливно-енергетичного комплексу.
   Державний міністр України за дорученням  Прем'єр-міністра
України представляє Кабінет Міністрів України на міжурядових
переговорах з питань, що стосуються сфери його повноважень, у тому
числі  іноземних  кредитів,  інвестицій, новітніх технологій,
реалізації  українських  проектів  за  кордоном;  є  членом
Валютно-кредитної ради.
   Державний міністр України координує:
   діяльність Торгово-промислової палати України, Українського
акціонерного  комерційного  промислово-інвестиційного  банку,
Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку;
   взаємовідносини між Кабінетом Міністрів України та урядовими
структурами Республіки Молдова та Республіки Узбекистан;
   діяльність Вінницької, Одеської, Миколаївської та Херсонської
обласних державних адміністрацій.
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка