Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Міністерство України у справах науки і технологій


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 987/99 від 13.08.99 )
       Про Положення про Міністерство України
          у справах науки і технологій
 
   1. Затвердити Положення про Міністерство України у справах
науки і технологій (додається).
   2. Кабінету Міністрів України привести свої  рішення  у
відповідність з цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 23 листопада 1996 року
     N 1121/96
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                    Указом Президента України
               від 23 листопада 1996 року N 1121/96
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство України у справах науки
              і технологій
 
   1. Міністерство України у справах науки і технологій (далі -
Міннауки України) є центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує проведення у життя державної політики у сфері наукової
та науково-технічної діяльності, в межах своїх повноважень керує
діяльністю органів, які здійснюють функції управління в науковій
та науково-технічній сфері, несе відповідальність за розвиток
наукового і науково-технічного потенціалу  України,  контролює
ефективне використання фінансових і матеріальних ресурсів, що
виділяються державою на розвиток науки і технологій.
   2. Міннауки України у своїй діяльності керується Конституцією
України (  254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   Міннауки України  в  установленому  порядку  і  в межах
повноважень вирішує питання, що випливають із загальновизнаних
норм міжнародного  права  та  укладених  Україною міжнародних
договорів.
   3. Основними завданнями Міннауки України є:
   1) розроблення засад наукового та науково-технічного розвитку
України;
   2) забезпечення  розвитку наукового na науково-технічного
потенціалу України, вжиття заходів щодо вдосконалення  мережі
науково-дослідних установ і організацій;
   3) організація та координація інноваційної діяльності;
   4) координація   розвитку   загальнодержавної   системи
науково-технічної інформації;
   5) організація здійснення заходів, пов'язаних із захистом
прав на промислову власність;
   6) керівництво   діяльністю   системи   наукової   та
науково-технічної експертизи;
   7) здійснення державного нагляду і контролю у сфері наукової
та науково-технічної діяльності;
   8) забезпечення  інтеграції вітчизняної науки у світовий
науковий простір  із  збереженням  і  захистом  національних
пріоритетів.
   4. Міннауки України відповідно до покладених на  нього
завдань:
   1) забезпечує проведення комплексного  аналізу  стану  і
прогнозування тенденцій розвитку вітчизняної та світової науки,
техніки і технологій, їх зв'язок із виробничою, економічною,
соціальною та оборонною сферами;
   2) готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів
розвитку науки і техніки в Україні та створення умов для їх
реалізації;
   3) бере участь у розробленні та реалізації Державного бюджету
України, загальнодержавних програм, забезпеченні формування  і
реалізації державної наукової та науково-технічної політики;
   4) готує разом з Міністерством економіки України, іншими
міністерствами, центральними  органами  виконавчої  влади  та
академіями наук пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування
науки згідно з порядком формування Державного бюджету України та
державного замовлення;
   5) щорічно аналізує результати наукової та науково-технічної
діяльності, визначає  ефективність  і  контролює  використання
державних фінансових,  матеріально-технічних ресурсів, а також
кадрового потенціалу, готує з цих питань щорічну доповідь Кабінету
Міністрів України;
   6) здійснює організаційно-методичне керівництво розробленням
і виконанням державних наукових та науково-технічних програм,
організовує їх експертизу, визначає згідно з чинним законодавством
органи управління програмами, координує діяльність центральних та
місцевих органів виконавчої влади, академій наук, підприємств,
установ і організацій, пов'язану з реалізацією цих програм; бере
участь у розробленні та виконанні інших державних програм;
   7) разом з Міністерством економіки України формує державне
замовлення на проведення найважливіших наукових досліджень  з
пріоритетних напрямів  розвитку  науки  і техніки в Україні,
розроблення та освоєння нових технологій;
   8) здійснює реєстрацію та контроль за виконанням регіональних
наукових та науково-технічних програм;
   9) здійснює  управління  Державним фондом фундаментальних
досліджень, разом з Національною академією наук України формує
раду цього Фонду і контролює цільове використання його коштів;
   10) організовує  та  контролює  проведення  наукових  та
науково-технічних розробок у сфері високих і критичних технологій,
сприяє їх впровадженню у виробництво, координує співробітництво з
зарубіжними країнами у цих питаннях;
   11) виступає за  дорученням  Кабінету  Міністрів України
державним замовником державних наукових і науково-технічних, а
також інших програм, розпоряджається коштами, виділеними на їх
реалізацію, здійснює  відповідно  до  законодавства  функції
управління державною  власністю  на  об'єкти  інтелектуальної
власності, створені у процесі цієї діяльності;
   12) за рахунок коштів, виділених з  Державного  бюджету
України, провадить   фінансування   науково-дослідних   і
дослідно-конструкторських робіт для потреб держави незалежно від
відомчої підпорядкованості та форм власності підприємств, установ
і організацій, що їх виконують;
   13) здійснює методичне керівництво роботою підрозділів Ради
міністрів Автономної Республіки  Крим  і  місцевих  державних
адміністрацій у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
   14) разом із Національною академією наук України здійснює
керівництво діяльністю регіональних наукових центрів;
   15) аналізує та оцінює ефективність цільового використання
міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади
коштів галузевих фондів, які  спрямовуються  на  впровадження
науково-технічних розробок і нових технологій у виробництво, на
його технічне  переоснащення,  освоєння  випуску  наукоємної
конкурентоспроможної продукції;
   16) бере участь у роботі, пов'язаній  з  удосконаленням
системи обліку, звітності і державної статистики в науковій та
науково-технічній сфері;
   17) інформує Кабінет Міністрів України і громадськість про
актуальні соціальні та економічні  аспекти  науково-технічного
прогресу, пропагує  вітчизняні наукові досягнення, організовує
проведення інформаційно-рекламної роботи  з  питань  науки  і
технологій, у тому числі за кордоном;
   18) сприяє інтеграції освіти, науки і виробництва;
   19) проводить роботу з підготовки проектів законодавчих та
інших нормативних  актів  і  пропозицій  щодо  вдосконалення
організації наукових досліджень, надання кредитних, податкових та
митних пільг суб'єктам науково-технічної діяльності, створення
інших організаційних, економічних і правових умов для ефективного
використання науково-технічного потенціалу, соціального захисту
наукових кадрів;
   20) організовує в установленому порядку проведення наукової
та науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних і
регіональних програм і проектів; визначає  порядок  державної
сертифікації діяльності у сфері наукової та науково-технічної
експертизи;
   21) організовує діяльність координаційних рад з пріоритетних
напрямів розвитку науки і техніки;
   22) готує пропозиції щодо вдосконалення системи державного
управління у сфері наукової та науково-технічної  діяльності,
системи запровадження економічних регуляторів розвитку народного
господарства, створення сприятливого інноваційного  середовища,
впровадження досягнень науки і техніки у виробничу, економічну,
соціальну та оборонну сфери;
   23) сприяє розвитку прогресивних форм організації наукових
досліджень і розробок, визначає загальні принципи інституційних та
організаційних перетворень у науково-технічній сфері, координує
здійснення заходів,  пов'язаних  зі  створенням   сучасної
інфраструктури науково-технічної діяльності,  проводить атестацію
підприємств, установ і організацій - суб'єктів  наукової  та
науково-технічної діяльності;
   24) подає в установленому порядку пропозиції про створення
національних (державних)  наукових, науково-технічних та інших
центрів, що   виконують   найважливіші   науково-дослідні,
дослідно-конструкторські,     проектно-пошукові     роботи
загальнодержавного значення;
   25) розглядає та погоджує пропозиції органів виконавчої влади
щодо створення, ліквідації та реорганізації суб'єктів наукової та
науково-технічної діяльності,  які  повністю  або  частково
фінансуються з Державного бюджету України;
   26) бере участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів
організаційного, фінансового, економічного і правового характеру
із забезпечення розвитку підприємництва та конкуренції, підтримки
малого та середнього бізнесу в сфері науки і науково-технічної
діяльності;
   27) погоджує разом з Фондом  державного  майна  України
пропозиції щодо  роздержавлення  та  приватизації  об'єктів
науково-технічної сфери;
   28) організовує  взаємну  передачу  технологій подвійного
призначення між військовим та цивільним секторами, інтеграцію баз
даних про військові та цивільні технології в межах, визначених
чинним законодавством;
   29) бере участь у розробленні основних напрямів інвестиційної
політики, формуванні та реалізації державних інвестиційних програм
і проектів,  організовує  та  проводить їх експертизу, готує
пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій в Україну та їх
регулювання, зокрема з питань інтелектуальної власності;
   30) організовує за дорученням Кабінету Міністрів України
проведення науково-технічної експертизи та готує висновки про
доцільність  експорту  та  імпорту  технологій,  обладнання,
устаткування, інших видів науково-технічної продукції;
   31) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції управління майном підприємств, що перебувають у державній
власності і належать до сфери управління Міннауки України;
   32) бере  участь  в  управлінні  відкритими акціонерними
товариствами, що проводять наукову та науково-технічну діяльність,
у порядку, передбаченому чинним законодавством;
   33) організовує і координує міжнародне співробітництво у
сфері наукової та науково-технічної діяльності, сприяє участі
науковців України  у  розробленні  і  реалізації  міжнародних
науково-технічних програм і проектів;
   34) здійснює за погодженням з Міністерством закордонних справ
України добір і підготовку для роботи в посольствах і постійних
представництвах України при міжнародних організаціях працівників,
які відповідають   за   вирішення  питань  наукового  та
науково-технічного співробітництва, а також забезпечує методичне
керівництво їхньою діяльністю;
   35) здійснює акредитацію міжнародних, іноземних і спільних
фондів, товариств,  підприємств,  фірм  або  їхніх  постійних
представництв в Україні, діяльність яких спрямована на розвиток
міжнародних наукових  та науково-технічних зв'язків, виконання
спільних науково-дослідних проектів, міжнародний обмін науковою та
науково-технічною інформацією, технологіями, обладнанням;
   36) координує проведення  наукових  та  науково-технічних
конференцій, симпозіумів,  шкіл,  семінарів,  виставок  тощо,
організовує інформування науковців про наукові і науково-технічні
заходи, що проводяться в Україні та за її межами;
   37) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики;
   38) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності   держави  у  межах,  визначених
законодавством;
   39) забезпечує у межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління;
   40) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до сфери його управління, розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
   41) організовує  виконання  актів законодавства, здійснює
систематичний контроль за їхньою реалізацією в межах і порядку,
встановлених законодавством;
   42) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
   5. Міннауки України має право:
   1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та при укладанні міжнародних договорів
України;
   2) проводити в межах своєї компетенції переговори та укладати
угоди з іноземними державними органами та установами, громадськими
організаціями;
   3) залучати спеціалістів центральних і місцевих  органів
виконавчої влади, установ, організацій (за погодженням з їхніми
керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;
   4) одержувати від центральних і місцевих органів виконавчої
влади, академій  наук,  підприємств,  організацій,  установ
інформаційні матеріали і документи про наукову та науково-технічну
діяльність, а від Міністерства статистики України - статистичні
дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   5) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції;
   6) створювати в межах загальних асигнувань, що виділяються з
Державного бюджету України, резерв коштів Міннауки України для
фінансування окремих найважливіших наукових та науково-технічних
програм, проектів заходів, потреба в яких може виникнути протягом
планового періоду;
   7) утворювати координаційні комісії, експертні та робочі
групи для  науково-організаційного  супроводження  програм  і
проектів, залучати на основі контрактів (договорів) вітчизняних і
зарубіжних учених та спеціалістів до роботи в цих комісіях і
групах, а також для проведення консультацій, аналізу стану та
складання прогнозів розвитку науково-технічного потенціалу;
   8) створювати  в межах своїх повноважень і виступати в
установленому законодавством  порядку  засновником  установ  і
організацій, діяльність яких спрямована на реалізацію основних
завдань Міннауки України;
   9) приймати рішення про закупівлю іноземної наукової та
науково-технічної літератури, яка придбавається за рахунок коштів
Державного бюджету України, сплачувати пайові (членські) внески до
міжнародних наукових фондів та організацій, членом яких є Україна,
в межах виділених на дані цілі коштів;
   10) у встановленому законом порядку проводити  видавничу
діяльність з питань, що належать до його компетенції.
   6. Міннауки України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з Радою з питань науки і науково-технічної
політики при  Президентові  України, міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, Національною академією
наук України,  іншими  академіями, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
   7. Міннауки України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання законодавства видає накази, організовує і контролює їх
реалізацію.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення Міністерства
є обов'язковими для виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,
представницькими органами,  підприємствами,   установами   і
організаціями незалежно від форм власності та громадянами.
   Нормативно-правові акти Міністерства підлягають  державній
реєстрації в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому
законодавством.
   Міннауки України  в  разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування  та представницькими органами спільні
акти.
   8. Міннауки України  очолює  Міністр,  якого за поданням
Прем'єр-міністра України призначає Президент України.
   Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом
України та Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Міністерство завдань і здійснення ним своїх функцій.
   Міністр має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між  заступниками,
визначає ступінь   відповідальності  керівників  підрозділів
центрального апарату Міністерства.
   Заступники Міністра виконують за дорученням Міністра окремі
його функції та заміщують Міністра в разі його відсутності або
неможливості здійснення ним своїх повноважень.
   9. Міністр:
   1) здійснює керівництво Міністерством;
   2) організовує роботу колегії Міністерства і головує на її
засіданнях;
   3) є  розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і
забезпечення діяльності Міністерства;
   4) затверджує  штатний  розпис  центрального  апарату
Міністерства і положення про його структурні підрозділи;
   5) вносить  у встановленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що
належать до компетенції Міністерства;
   6) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Міннауки України, обговорення найважливіших напрямів
його діяльності у Міністерстві утворюється колегія у  складі
Міністра (голова колегії), заступників Міністра за посадою, інших
керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління Міністерства, а також видатні вчені
та фахівці.
   Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністерства.
   11. Для розроблення пропозицій щодо визначення  головних
напрямів розвитку науки  і техніки, обговорення найважливіших
аспектів наукової та науково-технічної політики Міннауки України
може утворювати  дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує Міністр.
   12. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Міннауки України затверджує Кабінет Міністрів
України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
згідно з чинним законодавством.
   13. Міннауки України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки  в  установах банків, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
   14. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне та  соціально-побутове  забезпечення  працівників
Міністерства визначаються законодавством України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.3047
EUR29.38498
RUB0.40836
PLN6.82768
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка