Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку відшкодування збитків підприємствами зв"язку споживачам послуг та оплати послуг електрозв"язку споживачами


 
          МІНІСТЕРСТВО ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 258 від 04.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   11 грудня 1996 р.
 vd961204 vn258            за N 707/1732
 
    ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінзв'язку
     N 27 ( z0107-98 ) від 04.02.98 )
     
     Про затвердження Порядку відшкодування збитків
     підприємствами зв'язку споживачам послуг та
       оплати послуг електрозв'язку споживачами
 
   Відповідно до Законів України "Про зв'язок" ( 160/95-ВР ) та
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ) з метою визначення
порядку відшкодування збитків та оплати послуг Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Порядок відшкодування збитків підприємствами
зв'язку споживачам послуг та  оплати  послуг  електрозв'язку
споживачами (додається).
   2. Генеральним директорам об'єднань "Укртелеком", "Укрпошта",
підприємств  електричного  і  поштового  зв'язку  забезпечити
впровадження зазначеного Порядку та контроль за його дотриманням.
   3. Відповідальність  за  впровадження  та  дотримання
затвердженого цим наказом Порядку  покласти  на  керівників
підприємств, які надають послуги зв'язку споживачам.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра зв'язку України Стародуба М.М.
 
 Перший заступник Міністра             О.О.Гнелецький
                         Затверджено
                       наказом Міністерства
                       зв'язку України від
                       04.12.96 N 258
               Порядок
      відшкодування   збитків  підприємствами
      зв'язку споживачам послуг та оплати послуг
          електрозв'язку споживачами
   Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
зв'язок"  ( 160/95-ВР )  та  "Про  захист  прав  споживачів"
( 1023-12 ).
   Вимоги цього Порядку є обов'язковими для всіх підприємств
зв'язку незалежно від підпорядкування та форм власності.
   I. Відповідальність підприємств і об'єднань зв'язку за
      невиконання чи неналежне виконання послуг
   Підприємства і об'єднання зв'язку всіх форм власності несуть
матеріальну  відповідальність  перед  споживачами  послуг  за
невиконання чи неналежне виконання послуг:
   1. Телеграфного зв'язку:
   1.1. За невручення або несвоєчасне вручення телеграми, в тому
числі їх втрату, - у розмірі вартості послуги та штраф у розмірі
25 відсотків вартості послуги.
   1.2. За міжнародне телеграфне повідомлення - згідно з Угодами
та Актами Міжнародного союзу електрозв'язку.
   1.3. За  неналежне  виконання  зобов'язань,  визначених
договорами оренди телеграфних каналів, - за умовами договорів.
   1.4. Відправнику телеграми,  на  його  вимогу,  протягом
двохмісячного терміну з дня подання телеграми повертаються:
   1.4.1. Частина плати, якщо буде встановлено, що за телеграму
внесена зайва плата.
   1.4.2. Вартість сплаченої відповіді за талон, який адресат не
використав,  для  чого адресат повинен переслати відправнику
невикористаний талон. Вартість сплаченої відповіді повертають
відправнику після пред'явлення ним службового повідомлення про
невручення телеграми з оплаченою відповіддю.
   1.4.3. Плата  (крім  телеграфного  збору)  за анульовану
відправником телеграму, передача якої за місцем подання  не
розпочата.
   1.4.4. Плата за службову довідкову телеграму, подану на
прохання відправника, якщо його заява про невручення адресату
телеграми підтверджується наступною  перевіркою  підприємством
зв'язку.
   1.5. Відшкодування  відправнику  або  адресату  збитків,
зазначених у п.п.1.4.1 - 1.4.4 проводиться не пізніше 20 днів
після проведення підприємством зв'язку службового розслідування і
встановлення вини підприємства зв'язку.
   2. Місцевого телефонного зв'язку:
   2.1. При усуненні пошкоджень телефонного зв'язку з порушенням
контрольного терміну (п'ять діб) абонентна плата за весь час
пошкодження не нараховується. Крім цього, підприємство зв'язку
сплачує абоненту пеню в розмірі 25 відсотків добової абонентної
плати за кожну добу перевищення контрольного терміну, але не більш
як за три місяці. В останньому випадку, якщо з вини підприємства
зв'язку не будуть усунені пошкодження, абонент може доручити
усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства зв'язку.
Такі ж санкції до підприємства зв'язку застосовуються і в разі,
якщо якісні показники телефонного зв'язку  у  споживача  не
відповідають  чинним стандартам та іншим нормативно-технічним
вимогам.
   Кількість діб,  протягом  яких  не  працював  телефон,
визначається з часу надходження заяви до бюро ремонту до часу
усунення пошкодження.
   2.2. За  неналежне  виконання  зобов'язань,  визначених
договорами  оренди  технічних засобів зв'язку, - за умовами
договорів.
   2.3. За час, протягом якого телефон та інші абонентські
пристрої не працювали з вини абонента (пошкодження кімнатної
проводки,  розетки,  абонентського пристрою), абонентна плата
стягується з абонента в повному розмірі.
   3. Міжміського та міжнародного телефонного зв'язку:
   3.1. За ненадання міжміських (міжнародних) телефонних розмов
- в розмірі оплаченої їх вартості.
   3.2. За  неналежне  виконання  зобов'язань,  визначених
договорами оренди міжміських телефонних каналів, - за умовами
договорів.
   4. Проводового мовлення:
   4.1. При усуненні пошкоджень засобів  радіотрансляції  з
порушенням контрольного терміну (п'ять діб) абонентна плата за
весь час пошкодження не нараховується. Крім цього, підприємство
зв'язку сплачує абоненту пеню в розмірі 25 відсотків добової
абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну,
але не більше ніж за три місяці. В останньому випадку, якщо з вини
підприємства зв'язку не будуть усунені пошкодження, абонент може
доручити усунення недоліків третій особі за рахунок підприємства
зв'язку. Такі ж санкції до підприємства зв'язку застосовуються і в
разі,  якщо якісні показники радіотрансляції у споживача не
відповідають чинним стандартам та іншим  нормативно-технічним
вимогам.
   Кількість діб, протягом яких  не  працювала  радіоточка,
визначається з часу надходження заяви до бюро ремонту до часу
усунення пошкодження (за період проведення реконструкції ЛЕП-0,4кВ
з сумісною підвіскою проводів проводового мовлення штраф абонентам
не сплачується).
   За час,  протягом якого радіоточка не працювала з вини
абонента  (пошкодження  кімнатної  проводки,  розетки  та
радіоприймача), абонентна плата стягується з абонента в повному
розмірі.
   5. Поштового зв'язку:
   5.1. За внутрішні поштові відправлення:
   5.1.1. За повну втрату реєстрованих поштових відправлень
(рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення
про вручення поштового відправлення),  посилок  та  поштових
контейнерів без оголошеної цінності - у розмірі вартості послуг та
штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг.
   5.1.2. За часткову втрату (крадіжку, пошкодження) вкладення в
посилці без оголошеної  цінності  відшкодування  визначається
пропорційно вазі вкраденої чи пошкодженої частини вкладення шляхом
ділення вартості тарифу за пересилку на чисту вагу вкладення (без
ваги оболонки). Крім того, відправнику чи адресату виплачується
штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуги.
   5.1.3. За повну втрату (повну крадіжку, повне пошкодження)
вкладення в посилці з оголошеною цінністю, цінної бандеролі або
листа з оголошеною цінністю відправнику чи адресату повертається
плата в розмірі оголошеної цінності поштового  відправлення,
вартість послуги за пересилку та виплачується штраф у розмірі 25
відсотків вартості послуги.
   5.1.4. За часткову втрату (крадіжку, пошкодження) вкладення в
посилці з оголошеною цінністю, цінної бандеролі або листа з
оголошеною цінністю, з описом вкладення відправнику чи адресату
повертається вартість вкраденого вкладення чи його пошкодженої
частини згідно з описом. Якщо пошкоджене вкладення може бути
використане, то сума відшкодування зменшується, за домовленістю з
відправником чи адресатом. При відмові відправника чи адресата від
одержання частково пошкодженого вкладення, предмет реалізується
підприємством зв'язку. У разі незазначення в описі вартості
вкладених предметів чи пересилки  без  опису,  відшкодування
визначається пропорційно вазі вкраденої чи пошкодженої частини
вкладення, незалежно від її фактичної вартості, але не вище суми
оголошеної цінності посилки, цінної бандеролі або листа. В цьому
випадку вартість одиниці ваги визначається шляхом ділення суми
оголошеної цінності на чисту вагу вкладення (без ваги оболонки).
Крім того, відправнику чи адресату виплачується штраф у розмірі 25
відсотків вартості послуги.
   5.1.5. За невиплату грошей за поштовими і  телеграфними
грошовими переказами - у розмірі невиплаченої суми переказу та
вартості послуг і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг.
Вартість  послуг  повертається  відправнику або адресату при
пред'явленні квитанції. Крім цього, у разі затримки доставки
грошового переказу поза встановлені контрольні строки в межах
України (наказ Мінзв'язку від 05.08.94 N 115 ( z0205-94 ) "Про
нормативи і основні контрольні строки у поштовому зв'язку",
зареєстрований  в  Мінюсті  29.08.94  N 205/415) споживачеві
виплачується за кожну добу затримки пеня у розмірі облікової
ставки  Національного  банку  України,  встановленої на день
нарахування пені, а в разі її зниження - на день надходження
переказу.
   5.1.6. За несвоєчасну доставку всіх  видів  реєстрованих
поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості
послуг.
   5.1.7. При недоставці газет, журналів та інших періодичних
видань  передплатнику  доставляється  недоставлене  періодичне
видання,  а  при  неможливості  доставки  належних  видань,
передплатнику відшкодовується їх вартість.
   5.2. Виплата відшкодувань за втрату, крадіжку або пошкодження
міжнародних поштових відправлень і посилок здійснюється відповідно
до Правил, затверджених наказом Міністерства зв'язку України від
20.12.95 N 196 ( z0009-96 ) і зареєстрованих в Міністерстві
юстиції 09.01.96 за N 9/1034.
   За невиплату міжнародних грошових переказів - відповідно до
Угод, укладених між поштовими Адміністраціями.
    II. Порядок оплати послуг електрозв'язку споживачами
   1. Підприємства  зв'язку  надають  споживачам  послуги
електрозв'язку згідно з чинним законодавством, умовами договору, а
також за умови дотримання споживачами правил користування мережами
зв'язку і оплати послуг.
   2. Абонентна плата за користування  телефоном,  засобами
радіотрансляції, почасова оплата місцевих телефонних розмов, плата
за міжміські та міжнародні телефонні розмови, подані в кредит
телеграми та інші послуги зв'язку, надані по телефону, вноситься
абонентом (фізичною особою) в десятиденний термін після одержання
рахунку, але не пізніше 20 числа наступного місяця після повного
розрахункового періоду. Повний розрахунковий період за надані в
кредит послуги встановлюється з 1 по останнє числа поточного
місяця.
   3. Абонент  (юридична  особа)  для  отримання  послуг
електрозв'язку на підставі договору проводить щомісячно, до 20
числа поточного місяця, попередню їх оплату в розмірі не менше
суми наданих послуг попереднього  розрахункового  періоду  з
наступним перерахунком (до 10 числа наступного місяця), виходячи з
фактично наданих послуг в розрахунковий період.
   4. У разі затримки оплати за надані послуги електрозв'язку
понад встановлений термін (з 21 числа наступного місяця після
розрахункового періоду) абоненти сплачують пеню в розмірі одного
відсотка від вартості несплачених послуг за кожну добу затримки.
   При несплаті заборгованості понад один місяць підприємство
зв'язку надсилає абоненту письмове попередження про призупинення
надання послуг в разі несплати заборгованості протягом місяця.
Попередження вручається абоненту під розпис.
   5. Якщо абонент в місячний термін після отримання письмового
попередження не сплатить заборгованості, то підприємство зв'язку
має право призупинити надання послуг.
   6. Призупинення надання послуг здійснюється на  підставі
списків  на  відключення  телефонів  за неоплату, підписаних
керівником підприємства, що веде розрахунки за надані послуги. У
списках  повинні  бути  зазначені номери телефонів, прізвища
абонентів (найменування організацій), сума заборгованості  по
кожному  номеру,  дата отримання письмового попередження про
призупинення надання послуг.
   7. Після подання абонентами документів, що підтверджують
оплату заборгованості, підприємство,  що  подало  список  на
відключення телефонів, протягом доби (за винятком вихідних і
святкових днів) подає підприємству зв'язку список телефонів, які
підлягають включенню. Включення телефонів проводиться протягом
доби з моменту отримання підтвердження оплати заборгованості (в
тому числі абонентної плати за термін, протягом якого телефон був
відключений) та внесення плати за включення телефону.
   8. Якщо протягом місяця з дня відключення телефону не надійде
підтвердження про погашення заборгованості та внесення плати за
включення телефону, підприємство зв'язку припиняє надання послуг
абоненту.
   9. Припинення надання послуг абонентам не звільняє їх від
оплати заборгованості.
   10. Спірні питання між підприємствами зв'язку та абонентами
розглядаються в судовому порядку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка