Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про надання позики (Позика на реструктуризацію вугільної галузі) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 12 грудня 1996 р.


       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
           Угода про надання позики
     (Позика на реструктуризацію вугільної галузі)
             між Україною та
      Міжнародним банком реконструкції та розвитку
           від 12 грудня 1996 р.
 
   ( Угоду ратифіковано Законом N 638/96-ВР від 25.12.96 )
   ( Із змінами, внесеними згідно із Змінами й доповненнями
    до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
 
   Угода від 12 грудня 1996 р. між Україною (далі Позичальник) і
Міжнародним банком реконструкції та розвитку (далі Банк).
   Оскільки Банк отримав від Позичальника листа від 16 вересня
1996 р., у якому викладено програму дій, цілі та стратегію
структурної перебудови вугільної галузі економіки Позичальника
(далі в цьому документі - Програму), і в якому  міститься
зобов'язання  Позичальника  щодо виконання Програми, а також
прохання надати допомогу з боку Банку у підтримці Програми у
процесі її виконання, та
   Оскільки на основі, крім іншого, вищезазначеного Банк прийняв
рішення,  на  підтримку Програми, надати Позичальникові таку
допомогу шляхом надання Позики у двох траншах, як передбачено далі
у цій Угоді;
   У зв'язку з вищевикладеним, Сторони, що укладають цю Угоду,
погоджуються про наступне:
               Стаття 1
          Загальні умови; визначення
   Розділ 1.01. "Загальні  умови щодо угод про надання позик та
гарантій у одній валюті" Банку від 30 травня 1995 року ("Загальні
умови") є невід'ємною частиною цієї Угоди.
   Розділ 1.02. Якщо  контекст не вимагає іншого,  декілька
термінів, визначених у Загальних умовах та у преамбулі до цієї
Угоди, мають відповідні вказані значення, а інші додаткові терміни
мають такі значення:
   (а) "Депозитний рахунок" - рахунок, зазначений в Розділі 2.02
(b) цієї Угоди;
   (b) "Мінвуглепром" - Міністерство вугільної промисловості
Позичальника або будь-який його правонаступник;
   (с) "Наказ Мінвуглепрому N 366" - наказ Мінвуглепрому про
додаткові заходи щодо реструктуризації вугільної промисловості від
30 липня 1996 року, за яким усі вугільні шахти України розподілені
на чотири категорії відповідно до їх рентабельності та перспектив
розвитку;
   (d) "Наказ Мінвуглепрому N 459" - наказ Мінвуглепрому про
порядок виділення держбюджетних коштів на капітальне будівництво в
1997 р. від 16 вересня 1996 р., за яким встановлюються критерії та
основні характеристики для надання бюджетної підтримки шахтам для
інвестицій (як зазначений термін, визначений у вищезгаданому
Наказі);
   (е) "Наказ Мінвуглепрому N 455" - наказ Мінвуглепрому про
порядок визначення коштів державної підтримки шахт 2-ої і 3-ої
груп від 16 вересня 1996 р., за яким встановлюються критерії та
основні характеристики для надання бюджетної підтримки шахтам на
виробничі витрати;
   (f) "Об'єкти соціальної сфери" - житлове господарство, дитячі
садки, санаторії тощо, які перебували на балансі шахт і надавали
соціальні послуги працівникам;
   (g) "Закони  з  соціального  забезпечення" - Закон "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ) Позичальника від 1 березня 1991
року та будь-які доповнення до нього, Закон "Про охорону праці"
( 2694-12 ) від 14 жовтня 1992 року та будь-які доповнення до
нього. Закон "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ) від 5
листопада 1991 року та будь-які доповнення до нього; та
   (h) "УДКР" - Українська державна компанія з реструктуризації
підприємств вугільної промисловості  (Укрвуглереструктуризація)
(або будь-який її правонаступник), створена згідно з наказом
Мінвуглепрому N 11 від 12 січня 1996 року і належним чином
зареєстрована 13 березня 1996 року виконавчим комітетом Донецької
міської ради;
   (і) "План  дій  Позичальника"  означає  план  дій щодо
пом'якшення соціальних та екологічних наслідків закриття шахт,
зазначених в розділі 3.04 (іі) цієї Угоди про надання позики і
встановлений  у  листі від Позичальника до Банку від 23 березня
1998 р.; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (і) згідно із Змінами й
доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (j) "Включені до програми муніципалітети (місцеві органи
влади)" або "ВПМ" - це місцеві органи влади, що знаходяться в
одному із районів,  включених  до  програми  закриття  шахт
Позичальника, і які погодилися перебрати у свою власність та взяти
на себе відповідальність за забезпечення належного функціонування
соціальних об'єктів шахт, які закрилися або повинні бути закриті у
відповідності до чинного законодавства Позичальника; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (j) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (k) "Бенефіціарій  ВПМ"  означає  включений  до програми
муніципалітет (місцевий орган  влади),  визнаний  таким,  що
відповідає  кваліфікаційним  критеріям отримання муніципальної
субпозики і якому область-учасниця (ОУ) пропонує надати, або
надала, муніципальну субпозику; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом
(k) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   (l) "ММСП" означає підприємства, засновані належним чином і
функціонуючі відповідно до чинного законодавства Позичальника,
фонди (активи) яких дорівнюють еквіваленту 2.5 мільйона доларів
США або менше і на яких на час отримання субпозики ММСП працюють
500 чоловік або менше; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (l) згідно
із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (m) "Бенефіціарій ММСП" означає ММСП, розташоване в одному із
районів, охоплених програмою закриття шахт Позичальника і визнане
таким, що відповідає кваліфікаційним критеріям отримання субпозики
ММСП і якому банк-учасник (БУ) пропонує надати, або надав,
субпозику ММСП; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (m) згідно із
Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (n) "Кредитна лінія ММСП" означає кредитну лінію, відкриту
Позичальником через банки-учасники (БУ) мікро-, малим та середнім
підприємствам, що відповідають кваліфікаційним критеріям, для
реалізації підпроектів (субпроектів) ММСП як частини здійснюваної
Позичальником програми заходів  щодо  пом'якшення  соціальних
наслідків закриття шахт, викладеної у Плані заходів Позичальника;
(  Розділ  1.02 доповнено пунктом (n) згідно із Змінами й
доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (о) "Рахунок кредитної лінії ММСП" означає рахунок (в доларах
США), який належить відкрити й підтримувати Міністерству фінансів
країни Позичальника в Національному банку України  з  метою
фінансування кредитної лінії ММСП; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом
(о) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   (p) "Угода про фіскальне посередництво ММСП" означає угоду,
яка укладається між Позичальником, представленим Міністерством
фінансів, та Національним банком України, відповідно до цієї угоди
Національний банк України виступає в ролі агента Позичальника для
цілей кредитної лінії ММСП; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (p)
згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   (q) "Угода про субкредитування ММСП" та "субкредит ММСП"
відповідно означають будь-яку  угоду,  яка  укладається  між
Міністерством фінансів Позичальника та банком-учасником для цілей
кредитної лінії ММСП та будь-якої іншої позики, що може бути
надана в рамках Угоди про субкредитування ММСП; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (q) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (r) "Субпозика ММСП" означає позику, яку надав або пропонує
надати банк-учасник із коштів кредитної лінії ММСП бенефіціарію
ММСП для підпроекту (вторинного проекту) ММСП; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (r) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (s) "Підпроект (субпроект) ММСП" означає спеціальний проект
створення робочих  місць,  який  повинен  бути  реалізований
бенефіціарієм ММСП коштами субпозики ММСП; ( Розділ 1.02 доповнено
пунктом (s) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 )
від 15.06.98 )
   (t) "Муніципальна кредитна лінія" ("кредитна лінія місцевим
органам влади") означає кредитну лінію, відкриту Позичальником
через ОУ для охоплених програмою місцевим органам влади, що
відповідають  кваліфікаційним  критеріям,  для  реалізації
муніципальних субпроектів як частини здійснюваної Позичальником
програми заходів щодо пом'якшення соціальних наслідків закриття
шахт, викладеної у Плані заходів Позичальника; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (t) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (u) "Рахунок муніципальної кредитної лінії" означає рахунок
(в доларах США),  який  належить  відкрити  й  підтримувати
Міністерству фінансів країни Позичальника в Національному банку
України з метою фінансування муніципальної кредитної лінії;
(  Розділ  1.02 доповнено пунктом (u) згідно із Змінами й
доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (v) "Рамкова  угода про надання муніципальної субпозики"
означає угоду, що укладається між ОУ та включеним до програми
місцевим органом влади, згідно з якою включений до програми
місцевий орган влади може отримати муніципальні субпозики;
(  Розділ  1.02 доповнено пунктом (v) згідно із Змінами й
доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (w) "Муніципальна угода про посередництво" означає угоду, яка
укладається між Позичальником, представленим його Міністерством
фінансів, та Національним банком України, відповідно до цієї угоди
Національний банк України виступає як агент Позичальника для цілей
муніципальної кредитної лінії; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (w)
згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   (x) "Муніципальна угода про субкредитування" ("Угода про
субкредитування  місцевих  органів  влади") та "муніципальний
субкредит" відповідно означають будь-яку угоду, яка укладається
між Міністерством фінансів Позичальника та областю-учасницею для
цілей муніципальної кредитної  лінії  та  будь-якого  іншого
субкредиту, що може бути наданий в рамках Муніципальної угоди про
субкредитування; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (х) згідно із
Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (y) "Муніципальна субпозика" означає позику, яку надала або
пропонує надати ОУ із коштів муніципальної кредитної  лінії
бенефіціарію ВПМ для муніципального підпроекту згідно з Рамковою
угодою  про  надання муніципальної субпозики; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (y) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (z) "Муніципальний  підпроект" означає спеціальний проект
соціальної інфраструктури,  який  повинен  бути  реалізований
бенефіціарієм ВПМ коштами муніципальної субпозики; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (z) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (aa) "НБУ" означає Національний банк України, в тому числі
будь-який його правонаступник; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом
(aa) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   (bb) "Банк-учасник" або "БУ" означає  комерційний  банк,
належним чином заснований і зареєстрований згідно з законами
країни Позичальника, з яким  Позичальник  уклав  Угоду  про
субкредитування ММСП; ( Розділ 1.02 доповнено пунктом (bb) згідно
із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (сс) "Область-учасниця" або  "ОУ"  означає  область,  що
знаходиться в одному із регіонів, охоплених Програмою закриття
шахт Позичальника, з якою Міністерство фінансів Позичальника
уклало Муніципальну угоду про субкредитування; ( Розділ 1.02
доповнено пунктом (сс) згідно із Змінами й доповненнями до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
 
               Стаття 2
               Позика
   Розділ 2.01. Банк погодився надати Позичальникові кошти на
умовах, визначених цією Угодою у сумі, що дорівнює трьомстам
мільйонам доларів США ($ 300 000 000).
   Розділ 2.02. (а) Відповідно до положень параграфів (b) (с) та
(d) цього Розділу, Позичальник має право знімати кошти Позики з
Рахунка Позики для підтримки Програми.
   (b) Перш ніж надіслати до Банку першу заяву про зняття коштів
з Рахунка позики, Позичальник відкриває і веде у Національному
банку України депозитний рахунок у доларах США на термін та на
умовах, що задовольняють Банк. Будь-яке зняття коштів з Рахунка
позики депонується Банком на Депозитний рахунок.
   (с) Позичальник  зобов'язується  не використовувати кошти
Позики для фінансування витрат, зазначених у Додатку 1 до цієї
Угоди. У разі, коли Банк встановить у будь-який час, що певні
кошти Позики будуть використані для здійснення платежу на покриття
таких витрат, Позичальник повинен, негайно після повідомлення
Банку,
   (i) депонувати на Депозитний рахунок суму, що дорівнює сумі
зазначеного платежу, або
   (ii) якщо Банк зажадає, рефінансувати таку суму Банку. Суми,
рефінансовані Банку та такою вимогою, вносяться на кредит Рахунка
позики для ануляції.
   (d) Зняття коштів з рахунку позики не буде здійснюватися:
   (А) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 150,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначено у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі, як визначено на основі показників,  погоджених  з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі І додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (В) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 190,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначено у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі,  як  визначено на основі показників, погоджених з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі II додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (С) коли загальна сума коштів Позики, знятих з рахунку
Позики, досягне еквівалента 230,000,000 доларів США, доки Банк не
буде задоволений, після обміну думками, як зазначається у розділі
3.01 цієї Угоди на основі задовільних для Банку документів, які
свідчать: (і) що макроекономічний стан Позичальника відповідає
Програмі, як визначено на основі показників,  погоджених  з
Позичальником та Банком; (іі) Позичальником досягнуто необхідних
результатів у виконанні Програми; та (ііі) що заходи, про які
йдеться у розділі III додатка 3 до цієї Угоди, виконано;
   (D) після того, як загальна сума коштів Позики, знятих з
рахунку Позики, досягне еквівалента 270,000,000 доларів США, доки
Банк не буде задоволений, після обміну думками, як зазначено в
розділі  3.01  цієї  Угоди на основі задовільних для Банку
документів,  які  свідчать:  (і)  що  макроекономічний  стан
Позичальника  відповідає  Програмі,  як  визначено на основі
показників,  погоджених  з  Позичальником  та  Банком;  (іі)
Позичальником  досягнуто  необхідних  результатів у виконанні
Програми; та (ііі) що заходи, про які йдеться в розділі IV додатка
3 до цієї Угоди, виконано;
( Пункт (d) розділу 2.02 в редакції Змін і доповнень до Угоди
( 996_018 ) від 15.06.98 )
   (e) Якщо після згаданого обміну думками Банк  направить
Позичальнику повідомлення про те, що досягнуті результати і вжиті
заходи не є задовільними і впродовж дев'яноста (90) днів після
такого повідомлення Позичальник не досягне належних результатів і
не виконає задовільних для Банку заходів, тоді Банк  може,
попередньо повідомивши Позичальника, анулювати незняту суму Позики
або будь-яку її частину. ( Розділ 2.02 доповнено пунктом (e)
згідно із Змінами й доповненнями до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   Розділ 2.03. Датою закриття є 31 грудня 1997 року, або більш
пізня  дата,  яку  визначить  Банк. Банк негайно повідомляє
Позичальника про таку більш пізню дату.
   Розділ 2.04. Позичальник   періодично  вносить  плату за
резервування кредитної лінії та коштів по ній у розмірі трьох
четвертих відсотка (3/4%) річних від основної суми не знятих
коштів Позики.
   Розділ 2.05. (а) Позичальник  періодично сплачує відсотки на
основну суму знятих і не погашених коштів Позики, за ставкою
кожного відсоткового періоду, що дорівнює базовій ставці LIBOR
плюс загальний спред LIBOR.
   (b) Для цілей цього Розділу:
   (i) "Відсотковий період" означає початковий період, починаючи
з дати набрання чинності цією Угодою включно до, але не включаючи,
першу після цього Дату виплати відсотків, і після початкового
періоду, кожний період, починаючи з і включаючи Дату виплати
відсотків, до, але не включаючи наступну Дату виплати відсотків.
   (ii) "Дата  виплати  відсотків"  означає  будь-яку дату,
визначену у Розділі 2.06 цієї Угоди.
   (iii) "Базова ставка LIBOR" означає для кожного Відсоткового
періоду  Лондонську  міжбанківську  ставку  пропозиції  для
шестимісячних депозитів у доларах вартістю станом на перший день
такого Відсоткового періоду  (або  для  випадку  початкового
Відсоткового періоду вартістю станом на Дату виплати відсотків або
станом на наступний день після першого дня такого Відсоткового
періоду), як це розумно визначить Банк, і виражену у відсотках на
рік.
   (iv) "Загальний спред LIBOR" означає для кожного Відсоткового
періоду:
   (А) піввідсотка (1/2%);
   (B) мінус (або плюс) зважена середня маржа для  такого
Відсоткового  періоду,  нижча  (або  вища)  від  Лондонської
міжбанківської ставки пропозиції, або іншої відповідної ставки,
для  шестимісячних  депозитів,  по відношенню до непогашених
позичених коштів Банку або їх частин, розміщених Банком для
фінансування позик у одній валюті або їх частин, що включає
Позика, як це розумно визначить Банк, і виражена у відсотках на
рік.
   (с) Банк повідомляє Позичальника про базову ставку LIBOR та
загальний спред LIBOR для кожного Відсоткового періоду, негайно
після їх визначення;
   (d) Будь-коли в світлі змін ринкової практики, що матимуть
наслідки для визначення відсоткових ставок, про які йдеться у
Розділі 2.05, Банк визначає, чи є в інтересах його позичальників у
цілому та в інтересах Банку застосовувати базу для визначення
відсоткових ставок, що застосовуються для Позики, іншу, ніж та, що
передбачена положеннями зазначеного Розділу Банк може змінити базу
для визначення відсоткових ставок, що застосовуються щодо Позики
після повідомлення Позичальника про нову не пізніше як за шість
(6) місяців. База набуває чинності після закінчення періоду
повідомлення, якщо Позичальник не повідомить  Банк  упродовж
зазначеного періоду про своє заперечення, і в цьому разі зазначені
зміни не застосовуються до Позики.
   Розділ 2.06. Відсотки  та інші види плати вносяться кожні
півроку 15 червня та 15 грудня кожного року.
   Розділ 2.07. Позичальник  погашає  основну  суму Позики
відповідно до графіка погашення, що міститься у Додатку 2 до цієї
Угоди.
               Стаття 3
            Спеціальні положення
   Розділ 3.01. (а) Позичальник та Банк час від часу на прохання
іншої Сторони обмінюються думками щодо досягнутих успіхів у
виконанні Програми та щодо дій, визначених у Додатку 3 до цієї
Угоди.
   (b) Напередодні кожного такого обміну думками Позичальник
надсилає до Банку для розгляду та коментарів звіт про успіхи,
досягнуті  у здійсненні Програми, у такому обсязі і такому
докладному вигляді, як цього розумно зажадає Банк.
   (с) Без обмеження положень параграфа (а) цього Розділу,
Позичальник обмінюється  думками  з  Банком  щодо  будь-яких
запропонованих дій, які необхідно здійснити після використання
коштів Позики для того, щоб не відступити від цілей Програми, або
щодо будь-яких дій, що виконуються у рамках Програми, в тому числі
дій, визначених у Додатку 3 до цієї Угоди.
   Розділ 3.02. Позичальник зобов'язується на прохання Банку:
   (а) здійснювати аудиторську перевірку Депозитного рахунка
згідно  з  прийнятими принципами аудиту, які належним чином
застосовують незалежні аудитори, прийнятні для Банку;
   (b) надсилати до Банку якомога швидше, але у будь-якому разі
не пізніш як через шість (6) місяців від дати запиту Банку про
проведення такої аудиторської перевірки, засвідчену копію звіту
зазначених аудиторів про виконання такої аудиторської перевірки у
такому обсязі і у такому докладному викладі, як цього розумно
зажадає Банк, та
   (с) надсилати  до  Банку  будь-яку  іншу інформацію, що
стосується Депозитного рахунка та результатів його аудиторської
перевірки, як цього розумно зажадає Банк.
   Розділ 3.03. Впроваджуючи заходи пом'якшення соціальних та
економічних  наслідків  передачі  УДКР  щонайменше  20 шахт,
Позичальник упродовж шістдесяти (60) днів від Дати  набуття
чинності:
   (а) здійснює всі необхідні платежі, що належить виплатити
звільнювальним працівникам, пенсіонерам та інвалідам з числа
колишніх працівників зазначених шахт в обсягах і упродовж терміну,
що визначаються Законами з соціальних питань;
   (b) завершує розподіл безкоштовного вугілля звільнювальним
працівникам, пенсіонерам та інвалідам з числа колишніх працівників
зазначених шахт, а також членам сімей працівників шахт, які
загинули внаслідок нещасних випадків на зазначених шахтах та
   (с) вживає належних заходів, що гарантували б звільнювальним
працівникам, пенсіонерам та інвалідам з числа колишніх працівників
зазначених шахт можливість і надалі користуватися  об'єктами
соціальної сфери.
   Розділ 3.04. До 28 лютого 1997 року Позичальник:
   (i) у спосіб, прийнятний для Банку, здійснює оцінку заходів
соціального  захисту  та  пом'якшення  екологічних  наслідків
Експерементального проекту в галузі вугільної промисловості, що
фінансується в рамках Угоди про надання позики від 11 липня 1996
року між Позичальником та Банком (Угода N 4016 UA) та
   (ii) на основі висновків зазначеної оцінки ухвалює план дій,
що задовольняє Банк, щодо соціального захисту та пом'якшення
екологічних наслідків, пов'язаних із структурною перебудовою та
закриттям шахт, що здійснюються в рамках Програми.
               Стаття 4
          Додаткова умова призупинення
   Розділ 4.01. Згідно  з Розділом 6.02. (1) Загальних умов
визначена така додаткова умова, а саме: виникнення ситуації, яка
робить неможливим здійснення усієї Програми або її частини.
               Стаття 5
              Припинення
   Розділ 5.01. Для  цілей  Розділу 12.04.  Загальних умов
встановлюється дата дев'яносто (90) днів від дати цієї Угоди.
               Стаття 6
         Представник Позичальника. Адреси
   Розділ 6.01. Представником Позичальника для цілей Розділу
11.03. Загальних умов є міністр фінансів Позичальника.
   Розділ 6.02. Для цілей  Розділу  11.01.  Загальних  умов
визначено такі адреси:
   Для Позичальника:
   Україна 252008
   Київ, вул. Грушевського, 12/2
   Міністерство фінансів         Телекс:
                          131450
   Для Банку:
   Сполучені Штати Америки
   20433 округ Колумбія, Вашингтон
   вул. Н, 1818 N.W.
   Міжнародний банк
   реконструкції та розвитку
   Телеграфна адреса:           Телекс:
   INTBAFRED                    248423 (MCI)
   Washington, D.С.                 64145 (MCI)
   Засвідчуючи це, Сторони діючи через своїх належним чином
уповноважених представників, висловили згоду  поставити  свої
підписи під даною Угодою в окрузі Колумбія, Сполучені Штати
Америки, в день та рік, зазначені вище.
   Україна                 Міжнародний банк
   Уповноважений              реконструкції та
   представник               розвитку
                       Віце-президент
                       по країнах
                       Європи та
                       Середньої Азії
              Додаток 1
            Недопустимі витрати
   Для цілей Розділу 2.02(с) цієї Угоди кошти Позики не повинні
використовувати для фінансування жодної з наступних витрат:
   1. витрати у валюті Позичальника або на товари чи послуги, що
постачаються з території Позичальника;
   2. витрати на товари або послуги, що  постачаються  за
контрактом, який фінансує або погодилася фінансувати будь-яка
національна або міжнародна фінансова організація або установа,
відмінна від Банку або Асоціації, в рамках іншої позики або
кредиту;
   3. витрати на товари, включені до наступних груп або підгруп
Стандартної міжнародної торговельної класифікації 3  редакції
(SITC, Rev. 3), опублікованої Організацією Об'єднаних Націй у
"Статистичних документах", серія М, N 34/Rev. 3 (1986), або
включені  до будь-яких наступних груп або підгруп майбутніх
редакцій SITC, як визначить  Банк  своїм  повідомленням  до
Позичальника:
   Група  Підгрупа         Опис товару
   112    -   алкогольні напої
   121    -   тютюн, не перероблений, відходи тютюну
   122    -   тютюн перероблений (незалежно від того, чи
            містить він замінники тютюну)
   525    -   радіоактивні та споріднені матеріали
   667    -   перлини, коштовні та напівкоштовні камені,
            оброблені або необроблені
   718   718.7  ядерні реактори та їх частини; елементи
            згоряння (картриджі), повністю не
            використані, для ядерних реакторів
   728   728.43  обладнання для переробки тютюну
   897   897.3  ювелірні вироби із золота, срібла або
            металів платинової групи (крім
            годинникових корпусів), а також золоті або
            срібні прикраси (в тому числі геми)
   971    -   золото, не у вигляді монет (крім
            золотоносної руди та концентрату)
   4. витрати на товари, призначені для воєнних цілей або цілей
військового характеру, а також предмети розкошу;
   5. витрати на товари, що створюють загрозу для довкілля (для
цілей даного параграфа термін "товари, що створюють загрозу для
довкілля" означає товари, виробництво, використання або імпорт
яких заборонений згідно із  законами  Позичальника  або  за
міжнародними угодами, до яких приєднався Позичальник).
              Додаток 2
             Графік погашення
 
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|     Дата платежу     |     Виплата основної суми |
|                |      (у доларах США) *  |
|———————————————————————————————+———————————————————————————————|
|   15 червня 2002 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2002 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2003 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2003 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2004 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2004 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2005 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2006 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2006 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2006 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2007 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2007 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2008 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2008 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2009 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2009 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2010 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2010 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2011 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2011 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2012 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2012 р.     |     12 500 000      |
|   15 червня 2013 р.     |     12 500 000      |
|   15 грудня 2013 р.     |     12 500 000      |
|———————————————————————————————+———————————————————————————————|
|   Загалом          |     Загалом       |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
_________________
   * Цифри, що наведені у цій колонці, становлять суму в
доларах, яка підлягає поверненню,  за  виключенням  положень
передбачених параграфом 4.04 (r) Загальних Умов.
 
            Додаткова стаття I
              Додаток 3
   Розділ I. Заходи, про які йдеться у Розділі 2.02 (d) (А) цієї
Угоди:
   1. Позичальник:
   (а) прийняв задовільне для Банку рішення Кабінету Міністрів,
що зобов'язує Міністерство вугільної промисловості передати до
УДКР для закриття 17 шахт в 1998 році і 7 шахт в 1999 році;
   (b) прийняв  задовільне  для  Банку рішення Міністерства
вугільної промисловості передати до УДКР 17 шахт для їх закриття в
1998 році.
   (c) (і) прийняв задовільний для Банку бюджет для УДКР на 1998
рік, який має покрити експлуатаційні витрати УДКР і дати змогу
УДКР профінансувати, серед іншого, витрати, пов'язані з (і)
фізичним закриттям 17 шахт, про які йдеться в пункті 1 (b) цього
розділу та 28 шахт, про які йдеться в пункті 3 цього розділу
відповідно до задовільних для Банку процедур; (іі) впровадження
екологічних та соціальних заходів, пов'язаних  із  закриттям
зазначених шахт відповідно до плану заходів Позичальника; та (ііі)
здійснення  всіх  обов'язкових  виплат,  належних  звільненим
працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам згаданих
шахт у межах грошових виплат, передбачених законами Позичальника
про соціальні виплати.
   2. Мінвуглепром видав необхідні накази про передачу до УДКР
для закриття 10 із 17 шахт, про які йдеться в пункті 1 (b) розділу
I.
   3. Позичальник здійснив через УДКР всі обов'язкові виплати,
належні звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним
робітникам 28 шахт, переданих до УДКР станом на або до 31 грудня
1997 року; всі платежі мають бути здійснені у межах грошових
виплат, передбачених законами Позичальника про соціальні виплати.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у створенні
необхідної бази для впровадження кредитної лінії мікро-, малим та
середнім підприємствам, про що свідчать:
   (а) підготовка та направлення до Банку задовільних проектів
Угоди про посередництво щодо ММСП та Угоди про субкредитування
ММСП;
   (b) подання короткого переліку щонайменше 4  потенційних
банків-учасників, попередньо відібраних відповідно до критеріїв,
задовільних для Банку; та
   (c) відкриття рахунку кредитної лінії ММСП.
   5. Позичальник досяг задовільних результатів у створенні
необхідної бази для впровадження муніципальної кредитної лінії,
про що свідчать:
   (а) підготовка та подання до Банку задовільних проектів
Муніципальної угоди про посередництво, Муніципальної угоди про
субкредитування та Муніципальної рамкової угоди про субпозику, та
   (b) подання короткого списку  щонайменше  2  потенційних
областей-учасниць, попередньо відібраних відповідно до задовільних
для Банку критеріїв; та
   (c) відкриття рахунку муніципальної кредитної лінії.
        Розділ II. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (B) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив  через  Міністерство вугільної промисловості
передачу до УДКР для закриття 10 шахт, про які йдеться у пункті 2
розділу  I додатка 3, відповідно до порядку закриття шахт,
погодженого між Позичальником та Банком;
   (b) здійснив через УДКР усі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
згаданих 10 шахт у межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати; та
   (c) видав через Міністерство вугільної промисловості накази
про передачу до УДКР для закриття 7 додаткових шахт із 17 шахт,
про які йдеться в пункті 1 (b) розділу I Додатка 3.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів на початковому
етапі впровадження кредитної лінії ММСП, свідченням чого є:
   (а) укладення задовільної для Банку Угоди про посередництво
щодо ММСП;
   (b) укладення задовільних для Банку Угод про субкредитування
ММСП між Міністерством фінансів Позичальника та щонайменше 2
банками-учасниками, прийнятними для Банку; та
   (c) депозит у 10 мільйонів доларів США на рахунок кредитної
лінії ММСП.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів на початковому
етапі впровадження муніципальної кредитної лінії, свідченням чого
є:
   (а) направлення повідомлення, прийнятного для Банку щодо
форми,  змісту та способу доставки, тим муніципалітетам, на
території яких УДКР здійснило закриття шахт, цим повідомленням
згадані  місцеві  органи  влади  сповіщаються  про наявність
муніципальної кредитної лінії, включаючи, серед іншого, інформацію
про критерії відбору муніципальних підпроектів й основні умови
муніципальних субпозик;
   (b) укладення задовільної для Банку Муніципальної угоди про
посередництво;
   (c) укладення задовільних для Банку Муніципальних угод про
субкредитування між Міністерством  фінансів  Позичальника  та
щонайменше двома задовільними для Банку областями-учасницями;
   (d) укладення  Рамкових  угод  про  надання  субпозики,
задовільних для Банку, між областю-учасницею та щонайменше двома
включеними до програми муніципалітетами; та
   (e) депозит 7.5 мільйона доларів США на рахунок муніципальної
кредитної лінії.
       Розділ III. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (С) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив через Міністерство  вугільної  промисловості
передачу до УДКР для закриття 7 додаткових шахт, згаданих у пункті
1 (с) розділу II додатка 3 відповідно до порядку закриття шахт,
погодженого між Позичальником та Банком;
   (b) здійснив через УДКР всі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
зазначених 7 шахт, в межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати; та
   (c) видав через Міністерство вугільної промисловості (і)
наказ про закриття додаткових 7 шахт, які повинні бути передані до
УДКР для закриття в 1999 році; та (іі) відповідні накази для
передачі УДКР для закриття кожної з зазначених 7 шахт.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів у:
   (а) проведенні фізичного закриття 10 шахт, переданих до УДКР
для закриття, як зазначено у пункті 1 (а) розділу II додатка 3,
свідченням чого є задовільний для Банку звіт УДКР про хід
виконання заходів, який, зокрема, повинен містити дані про вжиття
заходів, в результаті яких закриття шахт буде остаточним і
необоротним, в тому числі демонтаж установок та обладнання; та
   (b) здійсненні  заходів,  спрямованих  на  пом'якшення
екологічних та соціальних наслідків закриття згаданих  шахт,
відповідно до плану заходів Позичальника.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
кредитної лінії мікро-, малим та середнім підприємствам, про що
свідчить (і) звіт НБУ про хід виконання заходів та задовільний для
Банку прогноз попиту щодо кредитної лінії ММСП, який, серед
іншого, повинен включати дані про надання субпозик ММСП, та (іі)
поповнення рахунку кредитної лінії мікро-, малим та середнім
підприємствам до початкової суми у 10 мільйонів доларів США.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
муніципальної кредитної лінії, про що свідчить: (і) звіт НБУ про
хід виконання заходів та задовільний для Банку прогноз попиту щодо
муніципальної кредитної лінії, який, серед  іншого,  повинен
включати  дані  про надання муніципальних субпозик, та (іі)
поповнення рахунку муніципальної кредитної лінії до початкової
суми у 7.5 мільйона доларів США.
        Розділ IV. Заходи, про які йдеться у
         Розділі 2.02 (d) (D) цієї Угоди
   1. Позичальник:
   (а) завершив  через  Міністерство вугільної промисловості
передачу до УДКР для закриття додаткових 7 шахт, згаданих у пункті
1 (с) розділу III додатка 3 відповідно до порядку закриття  шахт,
погодженого між Позичальником та Банком; та
   (b) здійснив через УДКР усі обов'язкові виплати, належні
звільненим працівникам, пенсіонерам та непрацездатним робітникам
згаданих 7 шахт у межах грошових виплат, передбачених законами
Позичальника про соціальні виплати.
   2. Позичальник досяг задовільних результатів у:
   (а) проведенні фізичного закриття 7 шахт, переданих до УДКР
для закриття, як зазначено у пункті 1 (а) розділу III додатка 3,
свідченням чого є задовільний для Банку звіт УДКР про хід
виконання заходів, який, зокрема, повинен включати дані про вжиття
заходів, в результаті яких закриття шахт буде остаточним і
необоротним, в тому числі демонтаж установок та обладнання; та
   (b) здійсненні заходів щодо  пом'якшення  соціальних  та
екологічних наслідків закриття згаданих шахт відповідно до плану
заходів Позичальника.
   3. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
кредитної лінії ММСП, свідченням чого є (і) задовільний для Банку
звіт НБУ про хід виконання заходів та прогноз попиту щодо
кредитної лінії ММСП, які, серед іншого, повинні включати дані про
надання субпозик на розвиток ММСП та (іі) поповнення рахунку
кредитної лінії ММСП до початкової суми у 10 мільйонів доларів
США.
   4. Позичальник досяг задовільних результатів у впровадженні
муніципальної кредитної лінії, свідченням чого є; (і) задовільний
для Банку звіт НБУ про хід виконання заходів та прогноз попиту
щодо муніципальної кредитної лінії, які, серед іншого, повинні
включати дані про надання муніципальних субпозик,  та  (іі)
поповнення рахунку муніципальної кредитної лінії до початкової
суми у 7.5 мільйонів доларів США.
 
 
( Додаток 3 в редакції Змін і доповнень до Угоди ( 996_018 ) від
15.06.98 )
   Номер позики 4118-UA.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка