Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про схвалення висновків і пропозицій Комісії Верховної Ради України з питань бюджету до проектів Закону України про Державний бюджет України на 1997 рік


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про схвалення висновків і пропозицій
     Комісії Верховної Ради України з питань бюджету
     до проектів Закону України про Державний бюджет
            України на 1997 рік
 
   Заслухавши доповідь Комісії Верховної Ради України з питань
бюджету, Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Схвалити висновки і пропозиції Комісії Верховної Ради
України з питань бюджету до проектів Закону України про Державний
бюджет України на 1997 рік і надіслати їх Кабінету Міністрів
України на доопрацювання.
   2. Кабінету Міністрів України протягом двох тижнів:
   - доопрацювати проект Закону України про Державний бюджет
України на 1997 рік, привести його у відповідність з нормами
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та чинного  законодавства
України і, відповідно до схваленої доповіді та висновків і
пропозицій Комісії Верховної Ради України з питань бюджету, подати
доопрацьований проект Закону до Верховної Ради України;
   - разом з Комісією Верховної Ради України з питань бюджету
розглянути і, по можливості,  врахувати  пропозиції  комісій
Верховної Ради України, народних депутатів України, які були
висловлені під час обговорення проектів Законів України про
Державний бюджет України на 1997 рік.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 19 грудня 1996 року
     N 617/96-ВР
 
           ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
       Комісії Верховної Ради України з питань
       бюджету до проектів Закону України "Про
       Державний бюджет України на 1997 рік"
 
   Комісія з питань  бюджету  розглянула  подані  Кабінетом
Міністрів України проект Закону України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік", уточнений проект цього Закону, а також
пропозиції постійних Комісій Верховної Ради України і народних
депутатів України щодо уточнень проекту Закону про Державний
бюджет України на 1997 рік.
   В процесі роботи над проектом Закону було розглянуто понад
200 пропозицій постійних Комісій та народних депутатів України
щодо уточнення показників проектів зведеного і Державного бюджету.
   Проаналізувавши проект Закону України "Про Державний бюджет
України на 1997 рік" та пропозиції постійних Комісій і народних
депутатів України, Комісія з питань бюджету дійшла висновків про
необхідність внесення докорінних змін до проекту Закону про
Державний бюджет України, зокрема:
   1. ДОХОДИ.
   Збільшити доходи зведеного бюджету на 1.790.575 тис.гривень.
   Зменшити доходи Державного бюджету на 582.950 тис.гривень.
   Збільшити доходи  бюджетів  Автономної  Республіки  Крим,
областей та міст Києва і Севастополя на 582.950 тис. гривень.
   2. ВИДАТКИ.
   Збільшити видатки зведеного бюджету  на  1.774.538  тис.
гривень.
   Зменшити видатки Державного бюджету на 582.950 тис. гривень.
   Збільшити видатки  бюджетів  Автономної  Республіки Крим,
областей та міст Києва і Севастополя на 582.950 тис.гривень.
   3. Зменшити граничний розмір дефіциту Державного бюджету на
16.037 тис. гривень.
   4. Збільшити частку бюджетів Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва і Севастополя у складі зведеного бюджету
України  та  встановити  для  них  диференційовані нормативи
відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.
   Провести перерахунок контингенту загальнодержавних податків в
розрізі областей та переглянути нормативи відрахувань від цих
податків з метою зменшення кількості дотаційних областей за
рахунок використання податку на добавлену вартість як регулюючого
джерела доходів місцевих бюджетів.
   5. Передбачити фінансування професійно-технічних училищ та
вищих педагогічних навчальних закладів III-IV рівня та аграрних
закладів освіти I і II рівнів акредитації з Державного бюджету.
   6. Подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо
відміни діючих пільг по податках і обов'язкових платежах з метою
збільшення доходів бюджету.
   7. Передбачити  поетапне  запровадження  у  1997  році
затвердженої Верховною Радою України вартісної величини межі
малозабезпеченості.
   8. Передбачити виділення  коштів  на  початок  погашення
заборгованості  Держави  по  знецінених грошових заощадженнях
громадян в установах Ощадного банку, враховуючи категорії громадян
за віком.
   9. Переглянути показники щодо фінансування державних програм
соціального  захисту  інвалідів,  виходячи  з  необхідності
забезпечення  в  повному  обсязі  видатків  на  придбання
протезно-ортопедичних виробів, крісел-колясок та виплату інвалідам
компенсації, передбаченої чинним законодавством.
   10. Виділити  окремим  рядком  асигнування на реалізацію
Державної програми "Діти України" ( 63/96).
   11. У розділі "Охорона здоров'я":
   - виділити  окремим   рядком   Національну   програму
імунопрофілактики  та  заходи  по  профілактиці та лікуванню
туберкульозу;
   - видатки на фінансування Академії медичних наук збільшити на
10% та виділити їх окремим рядком в проекті Закону.
   12. Бюджетні  кошти,  передбачені  на утримання об'єктів
соціальної сфери, які передаються підприємствами загальнодержавної
власності  до  комунальної власності, зосередити виключно на
об'єктах житлового фонду та комунального призначення.
   13. Капітальні вкладення за рахунок Фонду для здійснення
заходів  щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи,
передбачені по рядку "Державні капітальні вкладення", передбачити
у видатках, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи.
   14. У  рядку  "Фінансування  будівництва  житла  для
військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу
органів внутрішніх справ" додати слова "ветеранів  війни  в
Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах" та
збільшити обсяг видатків на 10.000 тис. гривень.
   15. Передбачити окремим рядком кошти Державному департаменту
тракторного і сільськогосподарського машинобудування Мінмашпрому
України   на   фінансування   розвитку    вітчизняного
сільськогосподарського машинобудування у сумі 30.000 тис. гривень,
в тому числі на розвиток комбайнобудування 20.000 тис. гривень.
   16. Відрахування на геологорозвідувальні  роботи  повинні
використовуватись   за   призначенням:   на   розвиток
мінерально-сировинної   бази.   Збільшити   видатки   на
геологорозвідувальні роботи на 100.000 тис. гривень.
   17. Передбачити видатки на закладення і догляд за молодими
садами і виноградниками у сумі 10.000 тис.грн. (маючи на увазі
тільки закладення і догляд за новими насадженнями).
   18. Рядок "Капітальний ремонт житлового фонду" записати у
редакції: "Капітальний ремонт державного житлового фонду".
   19. Передбачити в проекті Закону "Про Державний  бюджет
України  на 1997 рік" статтю щодо введення для працівників
госпрозрахункових підприємств та організацій при МВС  (ДСО),
внутрішніх військ МВС та інших військових формувань порядку
нарахувань на соціальне страхування від грошового  утримання
внесків  до  Пенсійного  Фонду,  Фонду  ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи із наступним спрямуванням до Державного
бюджету.
   20. Кабінету Міністрів України:
   - переглянути асигнування на утримання кримінально-виправної
системи, врахувавши зростання чисельності спецконтингенту  за
останні 3 роки, яке не було покладено в основу бюджетів минулих
років, а також забезпечення дотримання норм  харчування  та
соціально-побутового забезпечення;
   - розробити заходи щодо збільшення державного замовлення на
виробництво продукції підприємствами кримінально-виправної системи
та забезпечення пріоритету для них у розподілі коштів на закупівлю
продукції;
   - прискорити вирішення питання щодо ліквідації примусового
лікування від алкоголізму та наркоманії у ЛТП МВС України.
   21. Збільшити видатки на фінансування Служби безпеки України
на обсяг витрат, передбачений на утримання Управління державної
охорони України.
   22. Виділити в проекті Закону окремими рядками видатки на
утримання:
   - Верховної Ради України,
   - Адміністрації Президента України,
   - Верховного Суду України,
   - Конституційного Суду України,
   - Вищого арбітражного Суду України.
   23. Здійснювати  пропорційне  фінансування  законодавчої,
виконавчої і судової влади.
   24. Статтю 9 вилучити, оскільки згідно ст. 28 Закону "Про
бюджетну систему України" ( 512-12 ) доходи і видатки цільових
загальнодержавних фондів, включених до складу державного бюджету,
затверджуються Верховною Радою України щодо кожного фонду окремо.
   На виконання вимог Правил оформлення Закону про державний
бюджет (п.5) ( 170/96-ВР ) видатки цільових загальнодержавних
фондів, включених до складу бюджету, вказати окремо щодо кожного
фонду.
   25. Видатки, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціальним захистом населення, виділити окремим
рядком (з урахуванням капітальних вкладень) з розшифровкою їх по
напрямах використання, окремо визначити витрати на соціальний
захист населення, яке постраждало внаслідок катастрофи, та на
радіаційну медицину.
   26. При фінансуванні видатків Фонду зайнятості населення
визначити  першочерговість та безумовність фінансування таких
статей витрат, як виплата допомоги по безробіттю, професійна
підготовка та перепідготовка незайнятого населення і безробітних,
утримання державної служби зайнятості.
   27. В додатку N1 до проекту Закону у складі видатків на
освіту передбачити окремими рядками кошти на фінансування всіх
вищих навчальних закладів, що мають статус "Національні".
   28. Врахувати витрати  на  утримання  Рахункової  палати
Верховної Ради України у сумі 3,4 млн.грн.
   29. Передбачити виділення бюджетних коштів на завершення
будівництва водоводу "Каховка-Бердянськ" у сумі  2  млн.грн.,
збільшивши  відповідно  загальний обсяг державних капітальних
вкладень.
   30. Передбачити фінансування військових судів окремим рядком
у проекті Закону.
   31. Фінансування витрат на утримання військ цивільної оборони
виділити окремим рядком в проекті Закону.
   32. Статтю 26 уточненого проекту Закону вилучити. Протирічить
Закону України "Про бюджетну систему України".
   33. До статті 18: видатки на заробітну плату встановити у
сумі 44,5 млн.грн.
   34. Передбачити статтю в проекті Закону щодо встановлення
граничного обсягу внутрішніх державних позик на 1997 рік, як це
було передбачено у 1996 році.
   35. До статті 24: після слів "на фінансування" додати слово
"державних".
   36. Положення статтей 13, 17 та 19 уточненого проекту Закону
привести у відповідність з чинним законодавством.
   37. Статтю 25 вилучити.
 
   Голова Комісії                М.Я.Азаров
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка