Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір про надання позики (Проект розвитку житлово-комунального господарства) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 19 грудня 1996 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
          Договір про надання позики
    (Проект розвитку житлово-комунального господарства)
             між Україною та
      Міжнародним банком реконструкції та розвитку
           від 19 грудня 1996 року
 
   Договір про надання позики від 19 грудня 1996 року між
Україною (далі Позичальник) та Міжнародним банком реконструкції та
розвитку (далі Банк).
   Оскільки: (А) Позичальник погодився з можливістю здійснення і
пріоритетністю Проекту, опис якого подано у додатку 2 до даного
Договору, і звернувся до Банку з проханням про допомогу у
фінансуванні Проекту;
   (Б) Частини А і Б Проекту виконуватимуться Містами-учасниками
(термін визначено у параграфі 1.02 (в) даного Договору) за
допомогою Позичальника та, як частину цієї допомоги, Позичальник
надасть  Містам-учасникам  частку надходжень Позики згідно з
положеннями даного Договору; та
   Оскільки Банк дав згоду, поміж іншого, на основі умов,
зазначених вище, надати позику Позичальникові за умов, визначених
у даному Договорі та у Договорах по Проектам, датованих тим же
числом, між Банком та Містами-учасниками;
   Тому з урахуванням зазначеного вище, сторони, які уклали цей
Договір, досягли угоди про наступне:
               Стаття 1
          Загальні умови; Визначення
   Параграф 1.01. Встановлені Банком "Загальні умови щодо позик
та надання гарантій" від 1 січня 1985 року із змінами, зазначеними
нижче ("Загальні умови"), є складовою частиною даного Договору:
   (а) Останнє речення у параграфі 3.02 вилучається.
   (б) Друге речення у параграфі 5.01 змінюється і читається:
   "Якщо Банк і Позичальник не домовляться про інше, ніякі кошти
не вилучаються для (а) покриття витрат, понесених на території
будь-якої країни, яка не є членом Банку, або для оплати за товари,
вироблені на таких територіях, чи послуги, отримані з таких
територій; або (б) з метою проведення будь-яких платежів фізичним
або юридичним особам, або за будь-який імпорт товарів, якщо такі
платежі або імпорт, як відомо Банку, заборонено рішенням Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй, прийнятим згідно зі статтею
IV Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 )".
   (в) У параграфі 6.02 пункт (з) позначається як пункт (и) і
додається пункт (з) у наступній редакції:
   "(з) Виникає надзвичайна ситуація, за умов якої будь-яке
наступне вилучення позичених коштів не відповідатиме умовам Статті
III, параграф 3, Статей Договору Банку."
   Параграф 1.02. Якщо згідно з контекстом не вимагається інше,
декілька термінів, визначених у Загальних Умовах, мають відповідні
вказані у цьому документі значення, а подані нижче додаткові
терміни мають такі значення:
   (а) "МГВП"  означає міську групу виконання проекту, яка
згадується у параграфі 2.01, пункт (б), підпункт (і), кожного
Договору по Проекту.
   (б) "Вивчення житлового та земельного законодавства" означає
дослідження,  в  ході  якого проводиться розгляд та даються
рекомендації щодо спрощення режиму земельного  та  житлового
регулювання; це поняття згадується у параграфі 3.02 та Частині В
Додатка 2, даного Договору.
   (в) "Міста-учасники" означає міста Харків, Львів та Одесу
разом; а Місто-учасник може відноситися до кожного та будь-якого з
цих міст;
   (г) "Договір по Харківському Проекту" означає договір між
Банком та Харковом, датований тим же числом, який може час від
часу доповнюватись, і цей термін включає всі додатки та договори,
які є доповненнями до Договору по Харківському Проекту;
   (д) "Договір по Львівському Проекту" означає договір між
Банком та Львовом, датований тим же числом, який може час від часу
доповнюватись, і цей термін включає всі додатки та договори, які є
доповненнями до Договору по Львівському Проекту;
   (е) "Договір по Одеському Проекту" означає договір між Банком
та Одесою, датований тим же числом, який може час від часу
доповнюватись, і цей термін включає всі додатки та договори, які є
доповненнями до Договору по Одеському проекту;
   (є) "Договори по Проектам" означають Договір по Харківському
Проекту, Договір по Львівському Проекту та Договір по Одеському
Проекту разом, а Договір по Проекту означає кожен та будь-який з
цих договорів;
   (ж) "ККП" означає координаційний комітет Проекту, вказаний у
параграфі 3.01, пункт (б), підпункт (іі) даного Договору;
   (з) "Спеціальні рахунки" означають  рахунки,  вказані  у
параграфі 2.01, пункт (б) даного Договору;
   (и) "Договір про субкредитування Харкова" означає договір,
який укладається між Позичальником та Харковом у відповідності з
параграфом 3.01, пункт (в) даного Договору і який може час від
часу доповнюватися; цей термін включає всі додатки до Договору про
субкредитування Харкова; термін "субкредитування Харкова" означає
позику, надану Харкову згідно з Договором про субкредитування
Харкова;
   (і) "Договір про субкредитування Львова" означає договір,
який укладається між Позичальником та Львовом у відповідності з
параграфом 3.01, пункт (в) даного Договору і який може час від
часу доповнюватися; цей термін включає всі додатки до Договору про
субкредитування Львова; термін "субкредитування Львова" означає
позику, надану Львову згідно з Договором про субкредитування
Львова;
   (й) "Договір про субкредитування Одеси" означає договір, який
укладається  між  Позичальником та Одесою у відповідності з
параграфом 3.01, пункт (в) даного Договору і який може час від
часу доповнюватися; цей термін включає всі додатки до Договору про
субкредитування Одеси; термін "субкредитування Одеси" означає
позику, надану Одесі згідно Договором про субкредитування Одеси;
   (к) "Договори про субкредитування" означають Договір про
субкредитування Харкова, Договір про субкредитування Львова та
Договір про субкредитування Одеси  разом,  а  "Договір  про
субкредитування" може відноситися до кожного та будь-якого з цих
договорів;
   (л) "Субкредитування міст" означає субкредитування Харкова,
субкредитування Львова та субкредитування Одеси разом, а термін
"субкредитування" може відноситися до субкредитування кожного та
будь-якого з Міст-учасників;
   (м) "ТГ" означає технічну групу, вказану у параграфі 3.01,
пункт (б), підпункт (ііі) даного Договору.
               Стаття 2
               Позика
   Параграф 2.01. Банк погоджується надати позику Позичальникові
за умов, вказаних або згаданих у Договорі про надання позики, у
різних валютах, загальна сума яких  еквівалентна  сімнадцяти
мільйонам доларів ($17 000 000) і є сумою знятих надходжень Позики
з оцінкою Банком суми по кожній операції зняття на дату такого
зняття коштів.
   Параграф 2.02. (а) Сума позики може бути знята з рахунка
Позики у відповідності до умов, викладених у додатку 1 до даного
Договору для сплати здійснених витрат (або, у випадку згоди Банку,
для сплати витрат, які будуть здійснені) з метою оплати прийнятної
вартості товарів та послуг, необхідних для реалізації Проекту,
вказаних у додатку 2 до даного Договору, і які мають фінансуватися
за рахунок надходжень Позики.
   (б) Позичальник може, з метою реалізації
   (і) Частин А.1 та Б.2;
   (іі) Частини А.2;
   (ііі) Частини Б.1; та
   (iv) Частини В Проекту відкривати і використовувати чотири
спеціальні депозитні доларові рахунки у комерційному банку на
таких умовах, які задовольнятимуть Банк, включаючи захист від
заліку, конфіскації та накладання арешту. Внески на спеціальні
рахунки  та  виплати з них виконуються відповідно до умов,
зазначених у додатку 5 до даного Договору.
   Параграф 2.03. Заключною  датою є 30 червня 1999 року або
більш пізня дата, встановлена Банком. Банк зобов'язаний негайно
повідомити Позичальника про таку більш пізню дату.
   Параграф 2.04. Позичальник  сплачує  Банку  комісійні  по
зобов'язанням у розмірі три чверті відсотка (3/4 від 1%) на рік по
основній частині позики, яка лишилася невибраною.
   Параграф 2.05. (а) Позичальник  через  певні інтервали часу
сплачує відсотки по основній частині позики, як вибраної, так і не
вибраної, для кожного періоду нарахування відсотків, користуючись
ставкою, яка дорівнює вартості кваліфікованих позик, визначеної
для попереднього семестру, плюс піввідсотка (1/2 від 1%). По дням,
що вказані у параграфі 2.06 даного Договору, Позичальник сплачує
відсотки, нараховані за невикористану частину основної суми позики
за попередній період нарахування відсотків  і  обчислені  з
використанням ставки, яка застосовується протягом цього періоду
нарахування відсотків.
   (б) Як тільки це стає практично можливим, наприкінці кожного
семестру Банк повідомляє Позичальника про вартість кваліфікованих
позик, встановлену для даного Семестру.
   (в) Для цього параграфа:
   (і) "Період нарахування відсотків" означає період тривалістю
шість місяців, який закінчується у день, що безпосередньо передує
кожній  даті,  зазначеній у параграфі 2.06 даного Договору,
починаючи з першого  періоду  нарахування  відсотків,  після
підписання даного Договору.
   (іі) "Вартість кваліфікованих позик" означає  витрати  в
прийнятних розмірах, визначені Банком і виражені у відсотках за
рік від непогашених позичених коштів Банку, вибраних після 30
червня 1982 року, за виключенням таких позик або їх частин, які
Банк призначив для фінансування:
   (А) інвестицій Банку; та
   (Б) позик, які можуть бути здійснені Банком після 1 липня
1989  року за відсотковими ставками, визначеними інакше, ніж
зазначено у пункті (а) даного параграфа.
   (ііі) "Семестр" означає перші шість місяців або другі шість
місяців календарного року.
   (г) Як таку дату, яку Банк може встановити з повідомленням
Позичальника не менш, ніж за шість місяців, пункти (а), (б), та
(в) (ііі) даного параграфа доповнюються в такій редакції:
   "(а) Позичальник через певні інтервали часу сплачує відсотки
по основній частині позики, як вибраної, так і не вибраної,
користуючись ставкою для кожного кварталу, яка дорівнює вартості
кваліфікованих позик, визначеної для попереднього кварталу, плюс
піввідсотка (1/2 від 1%). Кожного числа, із вказаних у параграфі
2.06 даного Договору, Позичальник сплачує відсотки, нараховані за
невикористану частину основної суми позики за попередній період
нарахування відсотків і обчислені з використанням ставки, яка
застосовується протягом цього періоду нарахування відсотків.
   "(б) Як тільки це стає практично можливим, наприкінці кожного
семестру Банк повідомляє Позичальника про вартість кваліфікованих
позик, встановлену для даного кварталу."
   (в) (ііі)  "Квартал"  означає  тримісячний  період,  що
починається 1 січня, 1 квітня, 1 червня або 1 жовтня календарного
року.
   Параграф 2.06. Відсотки та інші збори сплачуються через кожні
півроку 15-го березня та 15-го вересня поточного року.
   Параграф 2.07. Позичальник  сплачує основну суму позики у
відповідності до графіка покриття боргу, вказаного у додатку 3 до
даного Договору.
   Параграф 2.08. Харків    призначається    представником
Позичальника  щодо  Частини Б.1 Проекту, Львів призначається
представником Позичальника щодо Частин А.1 та Б.2 проекту, а Одеса
призначається представником Позичальника щодо Частини А.2 Проекту
для виконання будь-яких дій, що вимагаються або дозволяються
згідно з положеннями параграфа 2.02 даного Договору та Статті V
документа "Загальні умови".
               Стаття 3
            Реалізація Проекту
   Параграф 3.01. (а) Позичальник заявляє про своє прагнення
здійснити цілі Проекту, визначені у додатку 2 до даного Договору,
і з цією метою виконує частину В даного Проекту з необхідною
старанністю  та  ефективністю, а також згідно з відповідною
адміністративною, фінансовою та інженерною практикою та  при
потребі негайно забезпечує надання коштів, обладнання, послуг та
інших ресурсів, необхідних для Проекту.
   (б) Без будь-яких обмежень своїх інших зобов'язань згідно з
Договором про надання позики Позичальник зобов'язується:
   (і) використовувати свій вплив для того, щоб Міста-учасники
діяли у відповідності до положень Договорів по Проекту, у яких
викладені  всі  зобов'язання  Міст-учасників; здійснювати або
примушувати здійснювати всі заходи, які необхідні або придатні для
того, щоб Міста-учасники могли виконати такі зобов'язання, та не
вживати і не дозволяти вживати будь-яких заходів, які б могли
перешкодити  або  стати  на  перешкоді  виконанню зазначених
зобов'язань;
   (іі) утворити та утримувати координаційний комітет проекту
(ККП), який відповідатиме за загальний нагляд за Проектом, до
складу ККП, якщо Банк та Позичальник не домовляться про інше,
входитимуть офіційні особи  з  Кабінету  Міністрів  України,
міністерства фінансів України, міністерства економіки України,
Державного  комітету  по  житлово-комунальному  господарству,
Державного комітету з питань містобудування та архітектури  та
представники Міст-учасників;
   (ііі) під наглядом ККП утворити та утримувати до завершення
Проекту технічну групу (ТГ), яка відповідатиме за повсякденне
управління проектом, та забезпечити постійне функціонування ТГ у
відповідності до процедур, які задовольнятимуть Банк;  група
повинна постійно бути укомплектована працівниками, які мають
кваліфікацію, коло повноважень та досвід, які задовольнятимуть
Банк.
   (в) Позичальник  повторно  позичає  суму  еквівалентну
надходженням Позики, виділеним для:
   (і) субкредитування Харкова, по категорії (1)(а) додатка 1 до
даного Договору згідно з Договором про субкредитування, який має
бути укладеним між Позичальником та Харковом;
   (іі) субкредитування Львова, по категорії (1)(б) додатка 1 до
даного Договору згідно з Договором про субкредитування, який має
бути укладеним між Позичальником та Львовом;
   (ііі) субкредитування Одеси, по категорії (1)(в) додатка 1 до
даного Договору згідно з Договором про субкредитування, який має
бути укладеним між Позичальником та Одесою;
   (г) Позичальник повинен упевнитися, що кожен Договір про
субкредитування повинен містити терміни та умови, які мають бути
затверджені Банком, також включати такі умови:
   (і) позика на субкредитування відповідного Міста-учасника має
бути деномінована у доларах;
   (іі) ця позика, що надається відповідному Місту-учаснику,
сплачується  протягом сімнадцяти років, включаючи п'ятирічний
період відстрочки виплати;
   (ііі) Місто-учасник повинен платити відсотки з основної суми
плюс надбавку у розмірі 1 відсотка;
   (iv) основна  сума  цієї  позики  на  субкредитування
Міст-учасників бути еквівалентною, в доларах, вартості валюти, або
валют, вибраних з рахунка позики для покриття витрат, понесених
Містами-учасниками при виконанні відповідної частини Проекту;
еквівалент визначається за курсом у день зняття коштів.
   (д) Позичальник здійснює свої права згідно з кожним Договором
про субкредитування таким чином, щоб забезпечити захист інтересів
Позичальника і Банку, та забезпечити досягнення цілей Позики, а
також, за виключенням випадків, коли Банк дає згоду, Позичальник
не повинен передавати права, анулювати або відмовлятись від прав у
відношенні  до  будь-якого  Договору про субкредитування або
будь-якої з його умов.
   Параграф 3.02. Позичальник зобов'язується:
   (а) до 31 грудня 1996 року провести всі дослідження, вказані
у  Частині  В  Проекту  згідно  з технічним завданням, яке
задовольнятиме Банк;
   (б) відразу після завершення кожного дослідження передавати у
Банк екземпляр звіту про одержані дані та з рекомендаціями,
виробленими у ході дослідження, включаючи, там де це необхідно,
програми або плани заходів, які були розроблені на  основі
результатів досліджень; та
   (в) надавати Банку реальну можливість коментувати одержані
дані, розроблені рекомендації та програми, або плани заходів  і
виконувати такі програми або плани  заходів  з  урахуванням
коментарів Банку.
   Параграф 3.03. За винятком випадків, коли з Банком узгоджене
інше, закупівля робіт, необхідних для реалізації Проекту, які
повинні фінансуватися за рахунок коштів Позики, визначається
умовами додатка 1 до кожного із Договорів Проекту. Крім випадків,
коли було досягнуто попереднє узгодження з Банком, забезпечення
послуг консультантів, необхідних для виконання Проекту і які
фінансуватимуться за рахунок кредиту, має здійснюватися відповідно
до положень додатка 4 цього Договору.
   Параграф 3.04. Для виконання завдань параграфа 9.07 Загальних
умов та без обмеження останніх, Позичальник:
   (а) готує, на основі директив, прийнятних для Банку, та
передає у Банк не пізніше ніж через шість (6) місяців після
встановленої заключної дати або такої пізнішої дати, яка може бути
погоджена для цієї мети Позичальником та Банком, план подальших
заходів, спрямованих на виконання Проекту, та
   (б) надає Банку реальну можливість обмінятись думками з
Позичальником щодо зазначеного вище плану.
   Параграф 3.05. Цим  Банк та Позичальник домовляються про те,
що зобов'язання, викладені у параграфах 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, та
9.09 Загальних умов (які стосуються використання товарів та
послуг, планів та графіків, ведення записів та  звітування,
утримання та придбання землі, відповідно) у відношенні частин А та
Б Проекту здійснюються Містами-учасниками згідно з параграфом 2.03
кожного Договору про Проект.
   Параграф 3.06. Позичальник:
   (а) підтримує політику та механізми, які забезпечать йому
можливість постійно наглядати та оцінювати, згідно з показниками,
які задовольнятимуть Банк, виконання частини Б.1 Проекту та
досягнення визначених цілей;
   (б) готує, згідно з технічним завданням, яке задовольнятиме
Банк, та представляє у Банк 1 березня 1997 року, або близько цієї
дати, звіт, що містить результати заходів з нагляду та оцінювання,
які були вжиті згідно з пунктом (а) цього параграфа; висвітлює
прогрес, досягнутий у виконанні Проекту протягом звітного періоду,
та визначає  заходи,  які  рекомендуються  для  забезпечення
ефективного подальшого виконання Проекту та для досягнення його
цілей; та
   (в) до 1 червня 1997 року або до більш пізньої дати (на
вимогу Банку) розглядає звіт, про який іде мова у пункті (б)
даного параграфа, і, після цього, вживає всіх необхідних заходів
для забезпечення ефективного завершення Проекту та досягнення його
цілей, на основі висновків і рекомендацій зазначеного звіту та з
урахуванням точки зору Банку.
               Стаття 4
             Фінансові умови
   Параграф 4.01. Позичальник  веде або  забезпечує  ведення
записів  та  рахунків, які адекватно відображають, згідно з
прийнятими методиками обліку, операції, ресурси та витрати щодо
частини  В  Проекту  департаментів або агентств Позичальника,
відповідальних за виконання частини В Проекту.
   (б) Позичальник повинен:
   (і) мати документацію і рахунки, зазначені у пункті (а)
даного параграфа, а також документи спеціального рахунка Г для
кожного фінансового року, які оформлені у  відповідності  з
принципами  аудиту, що застосовуються незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку;
   (іі) як тільки це буде можливо, але у будь-якому разі не
пізніше, ніж за шість місяців після закінчення кожного такого
року, мати складений зазначеними вище аудиторами звіт, в такому
обсязі та деталізований в такій мірі, як це буде обгрунтовано
вимагати Банк; та
   (ііі) надавати Банку іншу інформацію щодо зазначених вище
документів та рахунків, а також щодо аудиторської перевірки,
проведення якої час від часу обгрунтовано вимагатиме Банк.
   (в) По всім витратам, по яким знімалися кошти з рахунка
позики, Позичальник повинен:
   (і) вести або забезпечувати ведення, згідно з пунктом (а)
даного параграфа, записи та рахунки, які відображають ці витрати;
   (іі) зберігати, принаймі протягом одного року після отримання
Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік у якому було
проведено зняття коштів з рахунка позики, всі записи (контракти,
накази, рахунки-фактури, рахунки, розписки та інші документи), що
засвідчують такі витрати;
   (ііі) надавати можливість представникам Банку перевіряти такі
записи; та
   (iv) забезпечувати включення таких записів та рахунків у
щорічний аудит, зазначений у пункті (б) даного параграфа,  та
включення у звіт про аудиторську перевірку окремої точки зору
вказаних  аудиторів  щодо  того,  чи  можна покладатися при
обгрунтуванні відповідного вибирання коштів позики на звіти про
витрати, представлені протягом відповідного фінансового року, та
на надійність процедур і заходів внутрішнього контролю, які
використовуються під час їх підготовки.
               Стаття 5
             Ремедіуми Банку
   Параграф 5.01. Згідно  з  параграфом 6.02 (1)  документа
"Загальні умови" визначені такі додаткові ситуації:
   (а) Будь-яке Місто-учасник не виконує жодного зобов'язання,
передбаченого згідно з Договором про субкредитування або згідно з
Договором про Проект.
   (б) В результаті подій, що мали місце після набуття чинності
Договору про надання позики, виникла надзвичайна ситуація, яка
виключає можливість того, що будь-яке Місто-учасник зможе виконати
свої  зобов'язання  згідно  з  відповідним  Договором  про
субкредитування, або Договором про Проект.
   Параграф 5.02. Згідно  з  параграфом 7.01 (ж) документа
"Загальні умови" визначена така додаткова  ситуація:  подія,
зазначена у пункті (а) параграфа 5.01 даного Договору, виникає і
триває протягом 60 днів після того, як Банк повідомив про неї
Позичальника.
               Стаття 6
     Дата набуття чинності; припинення дії Договору
   Параграф 6.01. Вказані  нижче події визначені як додаткові
умови набуття чинності Договору про надання позики в значенні,
передбаченому в параграфі 12.01 (в) документа "Загальні умови":
   (а) Договори про субкредитування з двома Містами-учасниками
оформлені від імені Позичальника та відповідних Міст-учасників; та
   (б) Міста-учасники, вказані у пункті (а) даного параграфа
6.01, утворили МГВП.
   Параграф 6.02. Подані нижче умови, визначені як додаткові у
рамках  значення,  передбаченого пунктом (в) параграфа 12.02
документа "Загальні умови", і мають бути включені до Договору як
такі. А саме:
   (а) що Договори про Проекти були належним чином затверджені
або ратифіковані Містами-учасниками, і що вони, згідно з їх
змістом,  є   юридично   обов'язковими   для   виконання
Містами-учасниками; та
   (б) що два Договори про субкредитування, вказані у розділі
параграфі 6.01, пункт (а) даного Договору, були належним чином
затверджені, і що вони, згідно з їх змістом,  є  юридично
обов'язковими для виконання Позичальником та Містами-учасниками.
   Параграф 6.03. Цим визначається, що дата через дев'яносто
(90) днів після прийняття даного Договору служить тією датою, яка
визначається у параграфі 12.04 документа "Загальні умови".
               Стаття 7
        Представники Позичальника; Адреси
   Параграф 7.01. За винятком випадків, визначених у параграфі
2.08 даного Договору, міністр фінансів Позичальника визначається
як представник Позичальника у розумінні параграфа 11.03 документа
"Загальні умови".
   Параграф 7.02. Вказані нижче адреси призначаються для цілей
параграфа 11.01 документа "Загальні умови":
   Для Позичальника:
   Україна, 252008
   Київ-8
   Вулиця Грушевського 12/2
   Міністерство фінансів
   Телеграфна адреса:        Телекс:
   ______________________      131450
   Для Банку:
   Сполучені Штати Америки
   Вашингтон, округ Колумбія, 20433
   вул. 1818, NW
   Міжнародний банк реконструкції та розвитку
   Телеграфна адреса:        Телекс:
   INTBAFRAD             197688 (TRT)
   Вашингтон             248423 (RCA)
   округ Колумбія          64145 (WUI) або
                    82987 (FTCC)
   При засвідченні цього, сторони, діючи через своїх належним
чином уповноважених представників, висловили згоду поставити свої
підписи під даним Договором в окрузі Колумбія, Сполучені Штати
Америки, в день і рік, вказані вище.
   від Міжнародного банку
   реконструкції та розвитку
   Віце-Президент по регіону
   Європи та Центральної Азії
   від України
   Уповноважений представник
              Додаток 1
           Зняття надходжень Позики
   1. У поданій нижче таблиці наведені категорії статей, які
мають фінансуватись з надходжень Позики, виділені для кожної
категорії суми з Позики та частка витрат на статті, які мають
фінансуватися таким чином по кожній категорії.
################################################################
| Категорія         | Виділена з  | % витрат, що  |
|              | позики сума |  мають     |
|              |(у доларовому |  фінансуватися |
|              | еквіваленті) |         |
|############################+##############+##################|
| (1) Роботи:        |       |         |
|############################+##############+##################|
| (а) Для частини Б.1 Проекту|  1 500 000 |    80%    |
|############################+##############+##################|
| (б) Для частин А.1 та Б.2 |  7 600 000 |    80%    |
|   Проекту        |       |         |
|############################+##############+##################|
| (в) Для частини А.2 Проекту|  7 600 000 |    80%    |
|############################+##############+##################|
| (2) Послуги консультантів |   3 000 000|   100%    |
|   для частини В Проекту |       |         |
|############################+##############+##################|
|   Усього         |  17 000 000|         |
################################################################
   2. Незалежно від умов пункту 1, поданого вище, зняття коштів
Позики не може здійснюватись з метою:
   (а) сплати витрат, здійснених до набуття чинності даного
Договору;
   (б) сплати витрат по категорії (1)(а) даного Додатка, якщо
Позичальник та Харків не укладуть Договір про субкредитування і
Харків не організує МГВП;
   (в) сплати витрат по категорії (1)(б) даного Додатку, якщо
Позичальник та Львів не укладуть Договір про субкредитування і
Львів не організує МГВП; та
   (г) сплати витрат по категорії (1)(в) даного Додатку, якщо
Позичальник та Одеса не укладуть Договір про субкредитування і
Одеса не організує МГВП.
   3. Банк може вимагати зняття коштів з рахунка позики на
основі документів, які підтверджують витрати, для їх використання
на послуги консультантів згідно з контрактами, що не перевищують
   (і) еквівалента 100 000 доларів для консалтингових фірм та
   (іі) еквівалента 50 000 доларів для приватних консультантів
за  таких  умов і в такі строки, про які Банк повідомить
Позичальника.
              Додаток 2
              Опис Проекту
   Цілями Проекту  є  вдосконалення   житлово-комунального
господарства в Україні шляхом розвитку приватної власності на
житло та приватизовані житлові будинки, сприяння  приватному
управлінню  та утриманню житлових будинків, заохочення росту
приватних забудовників житлових будинків, сприяння проведенню
конкурентних торгів при виборі підрядників  та закладання основи
для  майбутнього   реформування   політики   в   області
житлово-комунального господарства.
   Проект складається з поданих нижче частин, до яких можуть
бути  внесені  зміни,  які  час  від часу погоджуються між
Позичальником та Банком для досягнення зазначених вище цілей.
   Частина А: Завершення будівництва житла
   1. Виконання робіт, необхідних для завершення шести (6)
недобудованих житлових будинків, що знаходяться у Львові, та
продаж цих будинків.
   2. Виконання  робіт, необхідних для завершення семи (7)
недобудованих житлових будинків, що знаходяться в Одесі, та продаж
цих будинків.
   Частина Б: Забудова земельних ділянок
   1. Розвиток  інфраструктури та продаж земельних ділянок,
розташованих по вулиці Шевченка у Харкові, для будівництва житла.
   2. Розвиток  інфраструктури та продаж земельних ділянок,
розташованих у районі Львова Лисиничі, для будівництва житла.
   Частина В: Технічна допомога
   1. Проведення досліджень у масштабах країни, які необхідні
для  розробки  нової  політики у галузі житлово-комунального
господарства, фінансування житлового  господарства,  а  також
вивчення житлового та земельного законодавства шляхом надання
послуг по навчанню та консультуванню.
   Передбачається, що Проект буду завершено до 31 грудня 1998
року.
              Додаток 3
           Графік погашення позики
   Строки платежів        Виплата основної суми позики
                    (виражена в доларах)
   кожні 15-го березня та 15-го вересня,
   починаючи
   з         15-го вересня 2001 року
   до        15-го вересня 2012 року   710 000
   і до       15-го березня 2013 року   670 000
          Премії за дострокові платежі
   У відповідності до вимог параграфа 3.04, пункт (б) документа
"Загальні умови" премія, яка виплачується за будь-який платіж по
основній сумі позики з будь-яким терміном погашення, виконаний
достроково,  дорівнює  відсоткові,  зазначеному  нижче  для
відповідного терміну дострокового платежу.
 
#################################################################
|   Час дострокового платежу  |     Премія       |
|#################################+#############################|
|                 | Відсоткова ставка (виражена |
|                 | у відсотках за рік), яка  |
|                 | застосовується для позики  |
|                 | на день дострокового платежу|
|                 | помножена на:        |
|#################################+#############################|
| Не більше трьох років до строку |  0,18           |
| погашення            |               |
|#################################+#############################|
| Більше трьох років, але не   |  0,35           |
| більше шести років до строку  |               |
| погашення            |               |
|#################################+#############################|
| Більше шести років, але не   |  0,65           |
| більше 11 років до строку    |               |
| погашення            |               |
|#################################+#############################|
| Більше 11 років, але не     |  0,88           |
| більше 15 років до строку    |               |
| погашення            |               |
|#################################+#############################|
| Більше 15 років до строку    |  1,00           |
| погашення            |               |
#################################################################
              Додаток 4
           Послуги консультантів
   1. Послуги консультантів оплачуються згідно з контрактами,
укладеними на основі "Положення про залучення  консультантів
Позичальниками Світового банку та Світовим банком як виконавчою
організацією", опублікованих Банком у серпні 1981 року ("Положення
про консультантів"). Для складних контрактів, які передбачають
значну тривалість їх виконання, контракти виконуються на основі
стандартної  форми контракту про консультаційні послуги, яка
видається Банком, з такими змінами, які узгоджуються з Банком. При
відсутності  відповідних стандартних документів по контракту,
виданих Банком, застосувуються інші стандартні форми, прийнятні
для Банку.
   2. Проте положення пункту 1 даного параграфа, умови Положення
про  консультантів,  що  вимагають попереднього розгляду або
затвердження Банком бюджетів, переліку послуг, процедур вибору,
запрошень,  пропозицій,  звітів  про  оцінювання вартості та
контрактів не застосовуються:
   (а) при укладанні контрактів з консалтинговими фірмами з
розрахунковою вартістю меншою ніж 100 000 доларів в еквіваленті
кожний, або
   (б) при укладанні контрактів  з  приватними  особами  з
розрахунковою вартістю меншою ніж 50 000 доларів кожний.
   Однак, вказані виключення з попереднього розгляду Банком не
застосовуються:
   (а) щодо кола повноважень для таких контрактів;
   (б) при виборі консалтингової фірми з однієї пропозиції;
   (в) при укладанні сумнівних угод, обгрунтовано визначених
Банком;
   (г) при внесенні доповнень до контракту з консалтинговими
фірмами, згідно з якими вартість контракту зростає до 100 000
доларів в еквіваленті і вище;
              Додаток 5
            Спеціальні рахунки
   1. Для цілей даного Додатка:
   (а) термін "дозволені категорії" означає категорію (1)(а) у
випадку спеціального рахунка А, категорію  1(б)  у  випадку
спеціального рахунка Б, категорію (1)(в) у випадку спеціального
рахунка В та категорію (2) у випадку спеціального рахунка Г, ці
категорії визначені у таблиці у пункті 1 додатка 1 до даного
Договору;
   (б) термін  "дозволені  витрати"  означає  витрати  щодо
прийнятної вартості товарів та послуг, необхідних для Проекту, які
повинні фінансуватися в певні моменти часу на дозволені категорії
згідно з умовами додатка 1 до даного Договору; та
   (в) термін "санкціонована виділена сума" означає:
   (і) суму, еквівалентну 140 000 доларів, яка має бути знята з
Рахунка позики та розміщена на спеціальному рахунку А згідно з
пунктом 3(а) даного Додатка, однак за умови, що, якщо Банк не
погодиться на інше, санкціонована виділена сума буде обмежена
сумою, еквівалентною 70 000 доларів доки загальна сума знятих з
рахунка  позики  коштів плюс загальна сума всіх несплачених
спеціальних зобов'язань, прийнятих на себе Банком згідно  з
параграфом 5.02 документа "Загальні умови" не дорівнюватиме або не
перевищить суму, еквівалентну 2 000 000 доларів;
   (іі) суму, еквівалентну 600 000 доларів, яка має бути знята з
рахунка позики та розміщена на спеціальному рахунку Б згідно з
пунктом 3(а) даного Додатка, однак за умови, що, якщо Банк не
погодиться на інше, санкціонована виділена сума буде обмежена
сумою, еквівалентною 300 000 доларів доки загальна сума знятих з
рахунка позики коштів плюс загальна сума  всіх  несплачених
спеціальних  зобов'язань, прийнятих на себе Банком згідно з
параграфом 5.02 документа "Загальні умови" не дорівнюватиме або не
перевищить суму, еквівалентну 2 000000 доларів;
   (ііі) суму, еквівалентну 600 000 доларів, яка має бути знята
з рахунка позики та розміщена на спеціальному рахунку В згідно з
пунктом 3(а) даного Додатка, однак за умови, що, якщо Банк не
погодиться на інше, санкціонована виділена сума буде обмежена
сумою, еквівалентною 300 000 доларів доки загальна сума знятих з
рахунка  позики  коштів плюс загальна сума всіх несплачених
спеціальних зобов'язань, прийнятих на себе Банком згідно  з
параграфом 5.02 документа "Загальні умови" не дорівнюватиме або не
перевищить суму, еквівалентну 2 000 000 доларів;
   (vi) суму, еквівалентну 100 000 доларів, яка має бути знята з
рахунка позики та розміщена на спеціальному рахунку Г згідно з
пунктом 3(а) даного Додатка, однак за умови, що, якщо Банк не
погодиться на інше, санкціонована виділена сума буде обмежена
сумою, еквівалентною 50 000 доларів доки загальна сума знятих з
рахунка позики коштів плюс загальна сума  всіх  несплачених
спеціальних  зобов'язань, прийнятих на себе Банком згідно з
параграфом 5.02 документа "Загальні умови" не дорівнюватиме або не
перевищить суму, еквівалентну 2 000 000 доларів.
   2. Платежі з відповідного спеціального  рахунка  повинні
здійснюватися виключно для сплати дозволених витрат згідно з
умовами даного Додатка.
   3. Після отримання Банком свідчень, які задовольняють Банк,
щодо того, що відповідний спеціальний рахунок відкрито належним
чином, зняття санкціонованих виділених сум і наступні зняття для
поповнення відповідного спеціального рахунка повинні здійснюватись
таким чином:
   (а) Для зняття санкціонованих виділених сум Позичальник, щодо
спеціального рахунка Г, або його призначені представники, згідно з
параграфом 2.08 даного Договору, щодо спеціальних рахунків А, Б
або В, подає до Банку заяву або заяви про зарахування на
відповідний спеціальний рахунок суми, що не перевищує загальної
величини санкціонованої виділеної суми. На основі такої заяви чи
заяв Банк від імені Позичальника знімає з рахунка позики і
зараховує на спеціальний рахунок суму або суми, що зазначені у
заяві Позичальника.
   (б) (і) Для  поповнення відповідного спеціального рахунка
Позичальник, або його призначені представники, подає Банку заяви
на здійснення вкладів на відповідний спеціальний рахунок через
такі інтервали, які визначить Банк.
   (іі) Перед кожною такою заявою або в момент подання заяви
Позичальник, або його призначені представники, повинен надати
Банку документи та інші дані, необхідні згідно з пунктом 4 даного
Додатка по платежу або платежах, в результаті проведення яких
необхідне поповнення коштів. На основі кожної такої заяви Банк від
імені Позичальника, або його призначених представників, знімає з
рахунка Позики і зараховує на відповідний спеціальний рахунок таку
суму, яку запросив Позичальник і яка, як вказано у поданих
документах, була сплачена з відповідного спеціального рахунка для
покриття дозволених витрат.
   Всі такі депозити знімаються Банком з рахунка позики для
відповідних дозволених категорій і у відповідних еквівалентних
сумах, які підтверджені вказаними документами та іншими даними.
   4. Для кожного платежу, здійсненого Позичальником або його
призначеними представниками з відповідного спеціального рахунка,
Позичальник або його  призначені  представники,  коли  цього
обгрунтовано вимагає Банк, надає Банку такі документи та інші
дані, які свідчать, що цей платіж було здійснено виключно для
сплати дозволених витрат.
   5. Незалежно від умов пункту 3 даного Додатка, від Банку не
вимагається здійснення подальших вкладів на будь-який спеціальний
рахунок:
   (а) якщо у будь-який момент часу Банк визначить, що всі
подальші  операції  зняття  коштів  повинні  здійснюватись
Позичальником безпосередньо з рахунка позики у відповідності до
умов Статті V "Загальних умов" та пункту (а) параграфа 2.02 даного
Договору;
   (б) Якщо Позичальник не надасть  Банку  протягом  часу,
вказаного у параграфі 4.01 (б)(іі) даного Договору будь-який з
аудиторських звітів, що має бути поданий Банку у відповідності до
вимог зазначеного параграфа щодо аудиторських звітів та рахунків
по спеціальним рахункам;
   (в) якщо в будь-який момент часу Банк повідомить Позичальника
про намір призупинити повністю або частково право Позичальника
здійснювати зняття коштів з рахунка позики у відповідності до умов
параграфа 6.02 документа "Загальні умови"; або
   (г) коли  загальна  сума  коштів  позики, виділених для
прийнятних категорій для відповідного спеціального рахунка, мінус
загальна сума всіх несплачених спеціальних зобов'язань, прийнятих
на себе Банком згідно з параграфом 5.02 документа "Загальні умови"
щодо Проекту, дорівнює еквіваленту подвоєної величини відповідної
санкціонованої виділеної суми.
   Після цього зняття з рахунка позики невикористаної суми
позики, виділеної для дозволених категорій,  здійснюється  у
відповідності  до таких процедур, які Банк визначить шляхом
повідомлення  Позичальника.  Такі  подальші  зняття  коштів
здійснюються  лише  після того і у такій мірі, в якій це
задовольнить Банк щодо того, що всі суми, які залишилися на
депозиті на відповідному спеціальному рахунку на дату подання
такого повідомлення будуть використані для здійснення платежів з
метою покриття дозволених витрат.
   6. (а) Якщо Банк визначить у будь-який момент часу, що
будь-який платіж з відповідного спеціального рахунка:
   (і) було здійснено для покриття витрат або у сумі  не
дозволеній згідно з пунктом 2 даного додатка, або
   (іі) не був обгрунтований даними, наданими Банку, Позичальник
повинен негайно після отримання повідомлення від Банку:
   (А) надати такі додаткові дані, які може вимагати Банк; або
   (Б) внести на відповідний спеціальний рахунок (або, якщо того
вимагає Банк, компенсувати Банку) суму, що дорівнює розміру такого
платежу, або його частину, яка не дозволена або не підтверджена.
Якщо Банк не погодиться на інше, то подальші внески Банку на
відповідний спеціальний рахунок не здійснюються, доки Позичальник
не надасть такі дані, або не здійснить внесення коштів або
компенсацію, в залежності від ситуації, що склалася.
   (б) Якщо Банк у будь-який момент часу визначить, що будь-яка
сума, що не вибрана з будь-якого спеціального рахунка, не буде
потрібна для покриття подальших платежів на дозволені витрати, то
Позичальник  негайно  після отримання повідомлення від Банку
повертає Банку цю невикористану суму.
   (в) Позичальник  може, після надання повідомлення Банку,
повернути Банку всі або частину коштів, що знаходяться  на
спеціальних рахунках.
   (г) Повернення коштів Банку згідно з пунктами 6(а), 6(б) і
6(в) даного додатка здійснюється на доходну частину рахунка позики
для наступного зняття або анулювання у відповідності до умов
даного Договору, включаючи умови, зазначені у документі "Загальні
умови".
   Номер позики 3985UA
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка