Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Раду роботодавців та товаровиробників при Президентові України


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 889/2000 ( 889/2000 ) від 14.07.2000 )
       Про Положення про Раду роботодавців та
      товаровиробників при Президентові України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 70/99 від 27.01.99 )
 
   Затвердити Положення   про   Раду   роботодавців   та
товаровиробників при Президентові України (додається).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 9 жовтня 1995 року
     N 925/95
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                  Указом Президента України
                  від 9 жовтня 1995 року N 925/95
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Раду роботодавців та товаровиробників
           при Президентові України
 
   1. Рада роботодавців та товаровиробників (далі - Рада) є
аналітичним і консультаційно-дорадчим органом при Президентові
України.
   2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента  України,
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. ( Пункт 2 в
редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   3. Основними завданнями Ради є:
   аналіз економічного становища та подання Президентові України
пропозицій щодо забезпечення розвитку економіки, пріоритетності
підтримки вітчизняних товаровиробників;
   сприяння створенню нових робочих місць в умовах ринкової
економіки;
   забезпечення співробітництва держави  з  підприємницькими
колами;
   заохочення фінансової  підтримки  підприємцями  соціальних
програм.
   4. Відповідно до покладених завдань Рада:
   вносить пропозиції щодо розвитку підприємництва, в тому числі
малого і середнього бізнесу, підготовки і перепідготовки кадрів;
   сприяє розширенню зовнішньоекономічних контактів підприємців
і ділових кіл України, залученню в Україну інвестицій, технологій
і досвіду;
   готує пропозиції з питань соціального захисту населення і
працевлаштування працездатних осіб;
   розробляє рекомендації щодо участі промисловців і підприємців
у структурній перебудові економіки;
   ініціює проекти    формування    і    вдосконалення
ринкової інфраструктури;
   бере участь у підготовці проектів актів законодавства з
економічних питань.
   5. Рада має право:
   залучати за погодженням з керівництвом відповідного органу
вчених і провідних фахівців до підготовки і розгляду питань, що
належать до її компетенції;
   одержувати в установленому порядку безкоштовно необхідні для
її діяльності матеріали;
   заслуховувати інформацію  керівників  міністерств, інших
центральних  органів  та  місцевих органів виконавчої влади,
державних підприємств, установ і організацій з питань, що належать
до її компетенції; ( Абзац четвертий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України і його
Президії,  колегій  міністерств,  інших  центральних  органів
виконавчої влади. ( Абзац п'ятий пункту 5 із змінами, внесеними
згідно з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   6. Організаційною формою роботи Ради є  засідання,  які
проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.
   7. Засідання ради є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше половини її членів. Рекомендації і рішення Ради приймаються
простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним  є  голос Голови Ради. Член Ради, відсутній на
засіданні, має право заздалегідь у письмовій формі подати Голові
Ради свою думку з питань, які вносяться на обговорення. Думка
члена Ради додається до протоколу засідання і враховується під час
підрахунків голосів.
   8. Рішення  Ради  оформляються  у  вигляді  протоколів,
рекомендацій і  є  обов'язковими для розгляду центральними і
місцевими органами виконавчої влади, державними підприємствами,
установами і організаціями. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 70/99 від 27.01.99 )
   9. Керівництво Радою здійснює її Голова.
   Голову Ради та її персональний склад затверджує Президент
України.
   10. Рада складається з президії та комісій.
   11. До складу президії Ради входять голова Ради, заступники
голови Ради та голови комісій за посадами.
   12. Комісіями Ради є:
   комісія з питань роздержавлення, акціонування, приватизації
та структурної перебудови економіки;
   комісія з питань соціальної політики та праці;
   комісія з   питань   реформування   промислового   та
сільськогосподарського комплексів;
   комісія з питань фінансово-банківської  та  інвестиційної
діяльності;
   комісія з питань правового забезпечення економічних реформ.
   13. Виконавчі функції Ради здійснює Секретаріат.
   14. При Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській і Севастопольській міських державних адміністраціях
діють відділення Ради. Положення про ці відділення та їх склад
затверджує Рада. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 70/99 від 27.01.99 )
 
   Глава Адміністрації
   Президента України              Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка