Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок подання громадянами України заяв на придбання акцій, запропонованих на сертифікатних аукціонах


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1046 від 10.08.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   1 вересня 1995 р.
 vd950810 vn1046           за N 320/856
 
     Про затвердження Положення про порядок подання
      громадянами України заяв на придбання акцій,
      запропонованих на сертифікатних аукціонах
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами 
                 Фонду державного майна
        N 1370 ( z0685-96 ) від 12.11.96
        N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97
        N 515 ( z0248-97 ) від 15.05.97 )
 
   На виконання  Указу Президента України  від 26.11.94 р.
N 699/94 "Про заходи щодо  забезпечення  прав  громадян  на
використання приватизаційних майнових сертифікатів" та Положення
про порядок проведення сертифікатних аукціонів,  затвердженого
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 27.03.95 р.
N 218 ( 218-95-п ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок подання  громадянами
України заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на
сертифікатних аукціонах (додається).
   2. Директору Департаменту систем продажу акцій Лісовому В.П.
забезпечити:
   2.1. Державну реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції
України.
   2.2. Публікацію  Положення  у  Державному  інформаційному
бюлетені "Про приватизацію".
   3. Генеральному директору УЦСА Буці Б.Е. після державної
реєстрації Положення привести у відповідність з ним роботу пунктів
прийому заяв від громадян.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Фонду Григоренко Є.М.
   В.о. Голови Фонду державного
     майна України                Є.Григоренко
                       Затверджено
                   наказом  Голови  Фонду
                  державного  майна  України
                  від 10 серпня 1995 року N 1046
              Положення
       про порядок подання громадянами України
       заяв на придбання акцій, запропонованих
       до продажу на сертифікатних аукціонах
           1. Загальні положення
   1.1. Це Положення (надалі Положення) розроблено відповідно до
Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699/94 "Про
заходи  щодо  забезпечення  прав  громадян  на  використання
приватизаційних майнових сертифікатів", "Положення про центри
сертифікатних  аукціонів",  затвердженого  постановою Кабінету
Міністрів України від 24 лютого 1995 року N 144 ( 144-95-п ),
"Положення  про  порядок проведення сертифікатних аукціонів",
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів   України від
27 березня 1995 року N 218 ( 218-95-п ) та інших  законодавчих
актів.
   1.2. Положення визначає форму заяв від громадян України на
придбання акцій, запропонованих до продажу на  сертифікатних
аукціонах, за готівкові приватизаційні майнові сертифікати, а
також за залишки коштів на депозитних приватизаційних рахунках;
порядок заповнення і подання цих заяв, порядок їх приймання
центрами  сертифікатних  аукціонів  та  порядок  надання
заявникам-громадянам  інформації про умови проведення та про
підсумки сертифікатного аукціону.
   1.3. У Положенні терміни, що наведені нижче, вживаються у
такому значенні:
   Відомість реєстратора  -  обліковий  документ,  в  якому
реєструються дані про всі подані заяви на придбання акцій.
Відомість ведеться реєстратором пункту приймання заяв.
   Довіреність - письмове уповноваження на виконання від імені і
за  дорученням  громадянина-покупця (довірителя) всіх дій по
заповненню та поданню заяви на придбання акцій. Довіреність на
заповнення та подання заяви може бути засвідчена нотаріально або
організацією,  в  якій  довіритель  працює,  навчається  або
виховується,  житлово-експлуатаційною  організацією  за місцем
проживання, сільською (селищною)  радою  народних  депутатів,
військовою  частиною,  а  також  адміністрацією стаціонарного
лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває, або
закладу за місцем ув'язнення довірителя. Якщо представник покупця
не є громадянином України, довіреність підлягає обов'язковому
нотаріальному засвідченню.
   Зразок довіреності додається (додаток N 1).
   Заява на  придбання акцій (далі - "заява") - документ,
заповнений заявником за встановленою формою, який  засвідчує
бажання покупця придбати акції, запропоновані до продажу на
сертифікатному аукціоні, на умовах, що зафіксовані у  цьому
документі.
   Заявник - фізична особа (покупець або представник покупця),
яка безпосередньо заповнює та подає заяву на придбання акцій.
   Покупець -  громадянин  України,  який  є  власником
приватизаційного  майнового  сертифіката, та від імені якого
подається заява на придбання акцій на ім'я даного громадянина.
   Представник покупця  -  фізична  особа,  яка є законним
представником покупця за своїм статусом (батьки, опікуни тощо) або
за довіреністю від покупця та виконує від імені покупця дії по
заповненню і поданню заяви на придбання акцій на ім'я покупця.
   Пункт приймання заяв - орган, що здійснює діяльність по
прийманню приватизаційних майнових сертифікатів та заяв  від
громадян України на участь у сертифікатних аукціонах, який діє на
підставі договору з відповідним РЦСА або є його структурним
підрозділом.
   Реєстратор заяв (далі - "реєстратор") - посадова особа пункту
приймання заяв, яка безпосередньо здійснює приймання, перевірку та
реєстрацію заяв.
       2. Пункти приймання заяв та їх функції
   2.1. Пункти приймання заяв (ППЗ) створюються регіональними
центрами сертифікатних аукціонів (РЦСА) у складі регіонального
центру та за його межами для виконання таких функцій:
   - надання інформації та консультацій заявникам;
   - приймання  заяв  від  громадян на придбання акцій за
приватизаційні майнові сертифікати;
   - приймання заяв від громадян на придбання акцій за залишки
коштів на приватизаційних депозитних рахунках (тільки у пунктах
приймання заяв, визначених РЦСА тієї області, у якій знаходиться
об'єкт приватизації);
   - реєстрацію, облік, зберігання та первинну обробку заяв, які
надійшли від громадян;
   - передання прийнятих заяв до РЦСА у встановленому порядку;
   - надання заявникам-громадянам  інформації  про  підсумки
сертифікатного аукціону.
   2.2. Відповідальні особи ППЗ повинні  забезпечити  рівні
можливості для всіх заявників щодо доступу до інформації та
поданню заяв.
     3. Порядок надання інформації та консультацій
        заявникам в пунктах приймання заяв
   3.1. Інформаційно-консультаційні послуги надаються заявникам
консультантами та реєстраторами пунктів приймання заяв з таких
питань:
   - загальні умови проведення сертифікатного аукціону;
   - терміни проведення чергового аукціону та опубліковані дані
про об'єкти приватизації, акції яких запропоновано до продажу;
   - заповнення заяви на придбання акцій на сертифікатному
аукціоні;
   - вимоги щодо документів, які заявник повинен пред'явити або
додати до заяви;
   - результати вже проведених сертифікатних аукціонів.
   3.2. Консультанти та інші працівники пунктів приймання заяв
не мають права надавати інформацію про заяви інших заявників та
розголошувати службову конфіденційну інформацію.
   Відповідальність за повноту і достовірність наданої заявнику
інформації, а також за збереження  конфіденційної  службової
інформації несуть працівники регіональних центрів сертифікатних
аукціонів та пунктів приймання заяв.
   3.3. Консультанти та інші працівники пунктів приймання заяв
не  повинні  безпосередньо  заповнювати  заяву   замість
громадянина-заявника, за винятком випадків допомоги громадянам,
які не в змозі власноручно заповнити бланк заяви.
     4. Порядок заповнення громадянами України заяв
     на придбання акцій на сертифікатному аукціоні
   4.1. Громадянин  України  має  право  придбати акції на
сертифікатному аукціоні тільки  за  приватизаційний  майновий
сертифікат повної номінальної вартості.
   Порядок використання громадянином залишків коштів на його
депозитному приватизаційному рахунку розглядається в розділі 6
даного Положення.
   4.2. Для  придбання  акцій  на  сертифікатному  аукціоні
громадянин  України  повинен  заповнити  та подати заяву за
встановленою формою (додаток N 2).
   Заява складається шляхом заповнення бланка заяви у двох
примірниках українською або російською мовою.
   4.3. Всі дії, пов'язані із заповненням заяви на придбання
акцій,  запропонованих до продажу на сертифікатному аукціоні,
виконуються  безпосередньо  громадянином-покупцем  або  його
представником.
   Представником особи, що не досягла 16-річного віку, виступає
один з її батьків (усиновителів) або піклувальників. Документом,
який підтверджує повноваження представника, є свідоцтво  про
народження  (документ  про  усиновлення  або  піклування)
неповнолітнього громадянина. У цьому випадку довіреність  не
потрібна.
   Представниками громадян,  які  визнані  недієздатними  у
встановленому  законом  порядку,  виступають  їхні  законні
представники (опікуни). У цьому випадку довіреність не потрібна.
Представник вказує в заяві та пред'являє при поданні заяви
документ, що посвідчує його повноваження як представника.
   Заява від заявників з обмеженою дієздатністю (інваліди, особи
з фізичними вадами тощо) може бути заповнена на їх прохання іншою
особою, включно з консультантами пункту приймання заяв, за умови
особистого подання заявником цієї заяви та засвідчення заяви його
власноручним підписом.
   4.4. У першій частині заяви "Об'єкт приватизації" наводяться
дані про об'єкт приватизації, акції якого бажає придбати покупець:
код об'єкта за ЗКПО, його назва та адреса згідно з публікацією
(інформаційним  повідомленням)  про  продаж на сертифікатному
аукціоні акцій відкритого акціонерного товариства. Код об'єкта за
ЗКПО є основною інформацією, назва та адреса - додатковою. У
випадку невідповідності кода назві та адресі об'єкта внаслідок
помилок заявника, вірним вважається і використовується тільки код
за ЗКПО.
   4.5. У другій частині заяви "Покупець" вказуються дані про
громадянина-покупця.
   4.6. Третя частина заяви "Представник покупця" заповнюється
лише у випадку, якщо заяву подає представник покупця. У цій
частині вказуються дані про особу представника та документи, що
посвідчують його особу та підтверджуть його повноваження як
представника.
   4.7. У четвертій частині заяви "Готівковий приватизаційний
майновий сертифікат" вказуються серія і номер приватизаційного
майнового сертифіката покупця, що додається до заяви, та номер
відділення Ощадбанку, яке видало цей сертифікат.
   4.8. У п'ятій частині заяви "Зобов'язання та заяви покупця"
підтверджується згода покупця придбати за один приватизаційний
майновий сертифікат акції за аукціонною ціною, що визначається за
результатами сертифікатного аукціону, поінформованість щодо умов
сертифікатного аукціону та зобов'язання виконувати ці умови.
   4.9. Дата та службова інформація у нижній частині заяви
заповнюються реєстратором.
       5. Порядок подання та приймання заяв на
      придбання акцій на сертифікатному аукціоні
   5.1. Прийняття заяв на участь у сертифікатному аукціоні
починається з дати, вказаної в інформаційному повідомленні про
проведення  аукціону,  яке  публікується в газеті "Відомості
приватизації". Термін прийняття заяв на участь у сертифікатному
аукціоні становить один місяць. Заява має бути подана до пункту
приймання заяв у робочий час не пізніше останнього дня приймання
заяв, зазначеного в офіційному інформаційному повідомленні.
   5.2. Прийняті заяви та майнові сертифікати не можуть бути
відкликані покупцем, крім випадків зняття об'єкту з продажу на
сертифікатному аукціоні. Порядок відкликання заяв та сертифікатів
громадян у випадку зняття об'єкту з продажу встановлюється Фондом
державного майна України (ФДМУ).
   Право власності   на   сертифікат   зберігається   за
громадянином-покупцем до моменту затвердження  протоколу  про
результати сертифікатного аукціону, згідно з яким у покупця
виникає право власності на акції, які придбані за цей сертифікат.
   5.3. Заява  у  двох примірниках разом з приватизаційним
майновим   сертифікатом   покупця   подається   заявником
(громадянином-покупцем або представником покупця) до ППЗ особисто.
   5.4. При поданні заяви заявник пред'являє документ,  що
засвідчує його особу, і дані якого вказані в заяві.
   Представник покупця при поданні  заяви  додатково  подає
документ, який підтверджує його повноваження як представника -
довіреність або інший документ згідно з п.4.3.  При  цьому
пред'являти документ, що засвідчує особу покупця, не потрібно:
дані про особу покупця, які наведені в заяві, повинні відповідати
даним, наведеним у довіреності або іншому відповідному документі.
   У випадку зміни прізвища покупця  після  одержання  ним
приватизаційного майнового сертифіката, заявник подає нотаріально
завірену копію документа, що підтверждує таку зміну (свідоцтво про
шлюб, тощо).
   У випадку смерті громадянина після отримання ним в Ощадбанку
сертифіката, покупцем є його законний спадкоємець, який повинен
додатково подати нотаріально завірену  копію  документа,  що
підтверджує його права як спадкоємця.
   5.5. Реєстратор пункту приймання заяв приймає від заявника
приватизаційний  сертифікат та обидва примірники заяви. Далі
реєстратор повинен:
   - перевірити  приватизаційний  майновий  сертифікат  на
справжність та відповідність вимогам щодо його заповнення;
   - перевірити  заяву  на  відповідність  вимогам щодо її
заповнення;
   - перевірити відповідність наведеної в заяві інформації про
об'єкт приватизації переліку об'єктів, заяви по яких приймаються
на сертифікатний аукціон;
   - перевірити відповідність наведеної в заяві інформації про
особу заявника даним документу, який засвідчує таку особу та
пред'являється при поданні заяви, а також належність  цього
документа особі присутнього заявника;
   - якщо  заяву  подає  представник  покупця,  перевірити
довіреність або інший документ, який підтверджує повноваження
представника згідно з п.4.3 цього Положення;
   - перевірити усі документи, що додаються до заяви згідно з
п.5.4 цього Положення;
   - при наявності помилок у заяві повернути її заявнику для
повторного заповнення;
   - у разі відсутності помилок та розбіжностей у заяві та
поданих документах перевірити наявність підпису заявника на обох
примірниках заяви;
   - зареєструвати заяву у відомості реєстратора;
   - проставити на обох примірниках заяви дату приймання, повний
номер заяви відповідно до відомості реєстратора, свій підпис та
печатку пункту приймання заяв;
   - вписати відомості про об'єкт приватизації, на придбання
акцій  якого  подається заява, дату та підпис в готівковий
сертифікат громадянина, після чого погасити сертифікат;
   - повернути  заявнику один повністю оформлений примірник
заяви;
   - скріпити  другий  примірник  заяви  з сертифікатом та
довіреністю або іншими додатковими  документами,  якщо  вони
надаються, та додати до вже прийнятих заяв.
   5.6. Примірник заяви, що повертається заявнику, є документом,
який підтверджує прийняття сертифіката від заявника.
   5.7. Заявнику відмовляється в  участі  у  сертифікатному
аукціоні на етапі подання заяви із зазначенням причини відмови,
якщо:
   - заяву не було подано в строк, визначений для подання заяв
на сертифікатний аукціон;
   - вказаний у заяві код за ЗКПО об'єкту приватизації не
входить до переліку об'єктів, заяви по яких приймаються на
сертифікатний аукціон;
   - заяву складено з порушенням вимог щодо заповнення заяви,
встановлених розділом 4 цього Положення;
   - наведена в заяві інформація  про  покупця  або  його
представника не відповідає документам, що пред'являються при
поданні заяви;
   - поданий заявником приватизаційний майновий сертифікат не є
справжнім згідно з діючим порядком обігу приватизаційних майнових
сертифікатів;
   - вказаний у заяві заявник (покупець) не може бути визнаний
заявником (покупцем) відповідно до цього Положення.
     6. Порядок  подання та приймання заяв від
     громадян  на придбання акцій за  залишки
     коштів на приватизаційних депозитних рахунках
   6.1. Громадяни,  у  яких  після  придбання  акцій  за
приватизаційні майнові сертифікати, або приватизації житла з
використанням житлових чеків у формі приватизаційних депозитних
рахунків,  залишилась  невикористаною частина приватизаційного
майнового сертифіката або житлового чека (далі - залишки коштів),
мають право використати зазначені кошти на придбання акцій, що
залишилися нереалізованими за підсумками пільгового продажу та
сертифікатного аукціону за приватизаційні майнові сертифікати,
якщо продаж цих акцій за залишки коштів на депозитних рахунках
передбачено планом розміщення акцій після його перегляду органом
приватизації у встановленому порядку;  придбання  акцій,  що
залишилися нереалізованими за підсумками спеціалізованого аукціону
за компенсаційні сертифікати.
   Громадянин придбаває  нереалізовані  акції за ціною, яка
склалася на останньому сертифікатному аукціоні (аукціонна ціна),
на повну суму свого залишку на приватизаційному депозитному
рахунку. Кількість акцій, придбаних громадянином, визначається як
найбільше ціле число, яке не перевищує результату ділення повної
суми залишку на ціну продажу однієї акції.
( Пункт 6.1 в редакції Наказу Фонду державного майна N 149
( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.2. Громадянин обирає об'єкт приватизації, по якому вже
проведено сертифікатний аукціон, та за його підсумками залишились
нереалізовані акції, на підставі офіційно опублікованого в газеті
"Відомості приватизації" повідомлення про проведення  продажу
залишків  акцій  об'єктів приватизації за залишки коштів на
приватизаційних депозитних рахунках громадян.
   6.3. Для придбання акцій за залишки коштів на депозитних
рахунках громадянин України повинен заповнити та подати заяву за
встановленою формою (додаток N 3). Заява заповнюється у двох
примірниках українською або російською мовою.
( Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.4. Всі дії, пов'язані із заповненням заяви на придбання
акцій за залишки коштів на депозитних рахунках, виконуються
безпосередньо громадянином-покупцем або його представником  у
порядку, встановленому у пунктах 4.3 - 4.6, 4.8, 4.9 цього
Положення. У четвертій частині заяви "Кошти на приватизаційному
рахунку" заповнюється тільки ліва сторона: вказується повна сума
коштів, які залишились на приватизаційному рахунку, та аукціонна
ціна акцій за результатами сертифікатного аукціону (згідно з
публікацією).
( Пункт 6.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.5. Заяви на придбання акцій приймаються протягом двох
тижнів, починаючи з дати, вказаної у повідомленні про продаж
залишків  акцій,  яке  публікується  в  газеті  "Відомості
приватизації".
( Пункт 6.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.6. Заява у двох примірниках подається до ППЗ заявником
(громадянином-покупцем або представником покупця) особисто.
   При поданні  заяви  заявник  пред'являє  документи,  що
засвідчують його особу, згідно з п.5.4 цього Положення.
   6.7. Прийняття заяв на придбання акцій об'єкту приватизації
здійснюється у регіональному центрі сертифікатних аукціонів, в
області якого за юридичною адресою знаходиться цей об'єкт, а
також може здійснюватись іншими ППЗ, що визначені  вказаним
регіональним центром.
( Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.8. Заяви на придбання акцій за залишки коштів приймаються
тільки в межах кількості акцій, що пропонуються до продажу.
( Абзац перший пункту 6.8 в редакції Наказу Фонду державного майна
N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   Заяву громадянина буде прийнято, якщо  на  момент  його
звернення  до  відповідного  ППЗ (РЦСА) ще залишилися акції
визначеного ним об'єкту, які не зарезервовані під заяви інших
громадян, що були подані раніше.
   6.9. При прийнятті заяви реєстратор ППЗ:
   - перевіряє  заяву  на  відповідність  вимогам  щодо її
заповнення, а також перевіряє згідно з вимогами п.5.5 цього
Положення подані додаткові документи;
   - розраховує кількість акцій обраного заявником об'єкта, яка
може бути придбана. Кількість акцій визначається як найбільше ціле
число, яке не перевищує результату ділення повної суми залишку
коштів, що належить громадянину-покупцю, на аукціонну ціну однієї
акції;
   - перевіряє наявність визначеної кількості акцій обраного
об'єкту, які ще не зарезервовані для інших заявників;
   - якщо визначена кількість акцій є наявною, реєстратор вписує
цю кількість акцій в розділ 4 заяви, зменшує кількість наявних
акцій даного підприємства на кількість акцій, зарезервованих для
цього заявника, та виписує і видає заявнику  приватизаційне
платіжне доручення про переказ залишку коштів у повному обсязі з
депозитного рахунку покупця на рахунок РЦСА.  Приватизаційне
платіжне  доручення  виписується  у  трьох  примірниках (для
іногородніх громадян - у чотирьох);
   - здійснює попередню реєстрацію заяви у відомості реєстратора
з вказанням кількості зарезервованих для заявника акцій;
   - повертає заявнику всі подані документи та обидва примірники
його заяви.
   6.10. Заявник подає приватизаційне платіжне доручення до
відділення Ощадного банку, в якому йому відкрито приватизаційний
депозитний рахунок.
   Працівник відділення Ощадного банку оформляє переказ коштів з
приватизаційного депозитного рахунку, ставить свій підпис та
печатку відділення банку на всіх примірниках приватизаційного
платіжного  доручення та повертає громадянину один примірник
платіжного доручення.
   6.11. Заявник звертається до ППЗ повторно з  оплаченим
приватизаційним дорученням та з примірником заяви протягом усього
періоду продажу акцій та додатково протягом трьох робочих днів з
моменту закінчення прийому заяв.
( Пункт 6.11 в редакції Наказу Фонду державного майна 
N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   6.12. Реєстратор ППЗ здійснює прийняття заяви у порядку,
визначеному у пунктах 5.4 - 5.6 цього Положення, з урахуванням
того, що замість готівкового сертифікату подається приватизаційне
платіжне доручення.
   В правій  частині  розділу  4  заяви  він вказує номер
приватизаційного платіжного доручення, номер відділення Ощадбанку
та дату перерахування коштів.
   Реєстратор заносить  номер  приватизаційного  платіжного
доручення  до  запису у відомості реєстратора про попередню
реєстрацію цієї заяви.
   Заявнику повертається один примірник повністю оформленої та
зареєстрованої заяви, який є документом, що підтверджує прийняття
коштів та заяви від заявника.
   6.13. У випадку, якщо на протязі двох тижнів та додатково
протягом трьох робочих днів з моменту закінчення прийому заяв
заявник не подав повторно до ППЗ складену раніше заяву та
оплачене платіжне доручення, йому відмовляється в  придбанні
зарезервованих для нього акцій, які вважаються непроданими. 
( Абзац перший пункту 6.13 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   У цьому випадку кошти громадянина залишаються на рахунку РЦСА
і можуть бути використані громадянином для придбання залишків
акцій іншого об'єкту шляхом подання нової заяви.
   6.14. Прийняті  заяви  та  перераховані  залишки  коштів
відкликанню покупцем не підлягають.
   Право власності  на  залишки  приватизаційних  коштів
громадянина-покупця, перераховані на рахунок РЦСА, зберігається за
ним до моменту затвердження органом приватизації протоколу про
результати продажу акцій за залишки коштів на приватизаційних
депозитних рахунках, згідно з яким у покупця виникає право
власності на акції, які придбані за залишки його приватизаційних
коштів.
        7. Первинна обробка заяв громадян
           в пунктах приймання заяв
   7.1. ППЗ  здійснюють первинну обробку прийнятих заяв та
сертифікатів, яка включає:
   - облік та зберігання прийнятих заяв та сертифікатів;
   - повторну перевірку  прийнятих  заяв,  сертифікатів  та
додаткових документів;
   - перевірку правильності реєстрації  прийнятих  заяв  та
сертифікатів;
   - обробку виявлених помилок;
   - передання прийнятих заяв та сертифікатів до відповідного
РЦСА.
   7.2. Перевірка,   облік,   зберігання   та  погашення
приватизаційних майнових сертифікатів здійснюється у порядку,
встановленому Положенням про порядок розрахунків за придбані
об'єкти приватизації зі змінами та доповненнями, затвердженими
наказом Фонду державного майна України та Національного банку
України від 09.06.95 р. N 690/63 ( z0197-95 ).
   7.3. Виявлення та обробка помилок у заявах здійснюється з
дотриманням таких вимог:
   - реєстратор не повинен приймати до реєстрації заяви, в яких
є помилки. Такі заяви мають бути заповнені заявником повторно;
   - після прийняття та реєстрації заяв відповідальна особа ППЗ
обов'язково  виконує  повторну  перевірку  прийнятих  заяв,
сертифікатів  та  додаткових  документів,  а також перевірку
правильності їх реєстрації в облікових документах;
   - при  виявленні  в  заяві помилок в даних про об'єкт
приватизації, про майновий сертифікат, про покупця або його
представника ППЗ повинен повідомити заявника про необхідність
виправити помилки;
   - якщо заявник до кінця періоду прийняття заяв не виправив
помилки, відповідальна особа ППЗ може сама виправити тільки ті
помилки, для виправлення яких є наявними первинні документи
(сертифікат, довіреність тощо). Виправлені та невиправлені помилки
відмічаються у заяві та реєструються у відомості реєстратора. Всі
заяви, у тому числі заяви з невиправленими помилками, передаются
до РЦСА для подальшої обробки;
   - виявлені помилки реєстраторів в  облікових  документах
(відомість реєстратора тощо) можуть бути виправлені відповідальною
особою ППЗ на підставі первинних документів;
   - рішення  щодо включення кожної заяви з невиправленими
помилками до розрахунку результатів  сертифікатного  аукціону
приймає аукціонна комісія на етапі підготовки даних для розрахунку
результатів аукціону.
   7.4. ППЗ повинні забезпечити безпосередню доставку прийнятих
заяв та сертифікатів до відповідного РЦСА у строки не пізніше
одного тижня з моменту прийняття таких заяв.
   У випадку закінчення строку прийняття заяв, пункти приймання
заяв повині доставити прийняті заяви до відповідного регіонального
центру сертифікатних аукціонів не пізніше робочого дня, наступного
за останнім днем приймання заяв.
   Порядок доставки до РЦСА прийнятих ППЗ від громадян заяв,
сертифікатів, встановлюється Українським центром сертифікатних
аукціонів.
       8. Інформування заявників про результати
      сертифікатного аукціону та придбані акції
   8.1. Інформування громадян про загальні результати проведення
сертифікатного  аукціону  здійснюється  Українським  центром
сертифікатних аукціонів у місячний термін після затвердження
результатів сертифікатного аукціону шляхом публікації в газеті
"Відомості приватизації" та в інших засобах масової інформації.
   8.2. У місячний термін  після  затвердження  результатів
сертифікатного аукціону Фондом державного майна України РЦСА
зобов'язаний передати кожному створеному ним ППЗ такі документи:
   - повідомлення про загальні підсумки продажу акцій всіх
об'єктів, запропонованих до продажу на вказаному аукціоні;
   - перелік  громадян-покупців, заяви яких за результатами
сертифікатного аукціону не були задовільнені.
   8.3. Повідомлення про загальні підсумки продажу акцій кожного
з запропонованих об'єктів повинно бути доступним для ознайомлення
у ППЗ всім бажаючим громадянам.
   8.4. У переліку громадян-покупців, заяви яких за результатами
сертифікатного аукціону не були задовільнені, для кожного з
покупців вказується причина, з якої не задовільнена його заява.
   8.5. РЦСА зобов'язаний у місячний термін після затвердження
результатів  сертифікатного  аукціону  надіслати   кожному
громадянину-покупцю (або його представнику), заяву якого було
прийнято у його області та не задовільнено, письмове повідомлення
із вказанням причини, з якої не задовільнена заява.
   8.6. РЦСА зобов'язаний у місячний термін після затвердження
протоколу про результати сертифікатного аукціону  забезпечити
надання кожному  громадянину-покупцю,  який  за  результатами
сертифікатного аукціону придбав акції,  витягу  з  протоколу
аукціонної комісії за встановленою формою (додаток N 4). РЦСА
самостійно визначає порядок передання витягу покупцю (поштою або
через ППЗ, який приймав відповідні заяви). ( Абзац перший пункту
8.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 149 ( z0065-97 ) від 11.02.97 )
   Витяг з протоколу аукціонної комісії повідомляє покупця, що
він став власником вказаної кількості акцій обраного ним об'єкта
приватизації. Витяг засвідчується підписом відповідальної особи та
печаткою РЦСА або ППЗ.
   Для отримання   витягу   з   протоколу   через  ППЗ
громадянин-покупець пред'являє документ, що посвідчує його особу.
Отримання витягу покупцем засвідчується його особистим підписом у
відомості реєстратора.
   Витяг з протоколу аукціонної комісії не є цінним папером. Він
повідомляє покупця про набуття ним, згідно з відповідним записом у
протоколі аукціонної комісії, права власності на придбані акції.
   Право власності покупця на придбані акції підтверджується
відповідним  записом  у реєстрі акціонерів. Назва та адреса
організації, яка відповідає за  ведення  реєстру  акціонерів
(реєстродержателя),   повідомляється  покупцю  безпосередньо
реєстродержателем або емітентом.
   У разі ліквідації ППЗ покупець може звертатися за витягом до
відповідного РЦСА.
   8.7. Заява  громадянина України може бути незадовільнена
тільки у таких випадках:
   - при знятті акцій обраного заявником об'єкта приватизації з
продажу на сертифікатному аукціоні або перенесенні їх продажу на
інший аукціон;
   - при наявності в заяві  помилок,  які  залишилися  не
виправлені, та які роблять неможливим її задовільнення;
   - при невідповідності даних про покупця в заяві та даних про
власника,  вказаних на готівковому майновому сертифікаті, та
відсутності необхідних додаткових документів, на підставі яких
може бути з'ясована та ліквідована ця невідповідність;
   - якщо приватизаційний майновий сертифікат, поданий з заявою,
виявився недійсним або його вже було використано раніше.
   Порядок повернення заявникові приватизаційного сертифіката у
вищенаведених випадках встановлюється Фондом державного майна
України.
   Керуючий справами                  В.Діброва
                       Додаток N 1
                 до Положення про порядок подання
                 громадянами  України заяв  на
                 придбання акцій, запропонованих
                 на  сертифікатних  аукціонах
              Довіреність
     на виконання дій по складанню та поданню заяви
      на придбання акцій у сертифікатному аукціоні
    —————————————————————————————————————————————————
             (село, місто)
    тисяча дев'ятсот дев'яносто___________________рік
                     (словами)
 
 Я, громадянин(ка) України________________________________________
                 (прізвище, ім'я та по батькові)
 _______________________________серія___________N_________________
  (паспорт або інший документ
    що посвідчує особу)
 виданий"___"______19__р. _______________________________________
               (назва органу, що видав паспорт або
 _____________________________________________, який(яка) проживає
   інший документ, що посвідчує особу)
 за адресою _____________________________________________________,
           (повна домашня адреса)
 цим уповноважую громадянина(ку)_____________________ ____________
                 (повна офіційна назва держави)
 ________________________, _______________________________________
   (прізвище, ім'я та     (паспорт, інший документ, що
     по батькові)          посвідчує особу)
 серія______N____________, виданий "___"____________________19__р.
 _____________________________________________, який(яка) проживає
    (назва органу, що видав паспорт
       або інший документ)
 за адресою ______________________________________________________
           (повна домашня адреса)
 вчинити від мого імені всі необхідні дії по складанню та поданню
 заяви  на  придбання  акцій, запропонованих до продажу  на
 сертифікатному аукціоні.
 
 ____________________________________  _________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові   (підпис особи-довірителя)
      особи-довірителя)
 
 ____________________________________  _________________________
   (прізвище, ім'я та по батькові    (підпис керівника
   керівника організації або іншої   організації або іншої
     уповноваженої особи)       уповноваженої особи)
                         М. П.
 
 Примітка: Довіреність  може  бути засвідчена нотаріально або
 організацією,  в  якій  довіритель  працює,  навчається або
 виховується, житлово-експлуатаційною  організацією  за місцем
 проживання, сільською (селищною)  радою  народних  депутатів,
 військовою частиною,  а  також  адміністрацією стаціонарного
 лікувально-профілактичного закладу, в якому він перебуває, або
 закладу за місцем ув'язнення довірителя. Якщо представник покупця
 не є громадянином України, довіреність підлягає обов'язковому
 нотаріальному засвідченню.
                     Додаток N 2
                 до Положення про порядок подання
                 громадянами  України  заяв на
                 придбання акцій, запропонованих
                 на  сертифікатних  аукціонах
               Заява
        на придбання акцій на сертифікатному
        аукціоні громадянином(кою) України
    ( Заповнюється друкованими літерами українською або
     російською мовою; подається у 2-х примірниках )
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |1|Об'єкт приватизації:                     |
 |———————————————————————— Назва:______________________________ |
 |Код підприємства за ЗКПО|____________________________________ |
 | згідно з публікацією  |Адреса:_____________________________ |
 |  ———————————————   |Увага: у випадку невідповідності кода |
 |  ———————————————   |і назви об'єкта, вірним вважається код|
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |2|Покупець:                          |
 |—                               |
 |Прізвище:  ———————————————————————————————————————      |
 |       ———————————————————————————————————————      |
 |Ім'я:    —————————————————————————————           |
 |       —————————————————————————————           |
 |По батькові: —————————————————————————————           |
 |       —————————————————————————————           |
 |Документ, що _______________ ———————————  N ——————————————— |
 |посвідчує    (назва    ———————————   ——————————————— |
 |особу:     документа)   (серія)      (номер)   |
 |виданий: "___"_________19__р. _________________________________|
 |               (назва органу, що видав документ)|
 |Адреса покупця    ———————————  —————————————————————————— |
 |для надсилання    ———————————  —————————————————————————— |
 |повідомлень:     (індекс)       (область)      |
 |  ————————————————————————————  —————————————————————————— |
 |  ————————————————————————————  —————————————————————————— |
 |       (район)           (місто/село)     |
 |  ————————————————————————————  ————————  ———       |
 |  ————————————————————————————  ————————  ——— ___________ |
 |   (вулиця/проспект/бульвар/  (будинок) (кв.)  (телефон) |
 |      провулок/інше)                   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |3|Представник покупця (заповнювати тільки у разі необхідності):|
 |—                               |
 |____________________ __________________ ______________________ |
 |   (прізвище)      (ім'я)      (по батькові)   |
 |Поштова _______________ __________________ ___________________ |
 |адреса:  (індекс)    (область)       (район)    |
 |____________ __________________ _________ _____  _________ |
 |(місто/село)  (вулиця/провулок/ (будинок) (кв.)  (телефон) |
 |         площа/інше)                 |
 |Документ, що  _____________________ ___________ N ___________ |
 |посвідчує особу: (назва документа)   (серія)   ( номер)  |
 |виданий: "___"______19__р. ___________________________________ |
 |              (назва органу, що видав документ)  |
 |Документ, який підтверджує повноваження:______________________,|
 |коли і ким затверджено: "___"______19__р. _____________________|
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |4|Готівковий приватизаційний майновий сертифікат, який одержано|
 |— від покупця:                         |
 |  ——— N —————————————                    |
 |  ———   ————————————— Відділення Ощадбанку N _____________ |
 | серія    номер                      |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |5|Зобов'язання та заяви покупця:                |
 |— Я, _______, бажаю придбати за один приватизаційний майновий|
 | сертифікат акції за ціною та у кількості, що визначаються за|
 | результатами сертифікатного аукціону. Я поінформований, що ця|
 | заява та приватизаційний майновий сертифікат відкликанню|
 | покупцем не  підлягають.  Я  несу  відповідальність  за|
 | достовірність даних у цій заяві. Я зобов'язуюсь виконувати|
 | умови проведення сертифікатного аукціону.          |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 _________________________________________________________________
  Цим документом ППЗ підтверджує прийняття приватизаційного
        майнового сертифіката від покупця
          ———————————————  —————————————————————————— 
  не заповнювати |Пункт приймання| |  Центр вводу даних   |
 ———  ———  ——— |  заяв    | |——————————————————————————|
 ——— . ——— . ——— |———————————————| |Код|Опер.1|Опер.2|Адмініс.|
 число місяць рік | Реєс- |Контро-| |ЦВД|   |   |    |
          |тратор | лер  | |———|——————|——————|————————|
          |———————|———————|  —————————————————————————— 
          ——————————————— 
          Область  ППЗ  Аукціон  Реєстратор  N заяви
           ———  —————  ———    ———    ——————— 
           ———  —————  ———    ———    ——————— 
 _________________
 (підпис заявника)
                       Додаток N 3
                 до Положення про порядок подання
                 громадянами  України заяв  на
                 придбання акцій, запропонованих
                 на  сертифікатних  аукціонах
 
    ( Додаток N 3 втратив чинність на підставі 
           Наказу Фонду державного майна
     N 515 ( z0248-97 ) від 15.05.97 )
               Заява
       на придбання громадянином(кою) України
      акцій за кошти на приватизаційному рахунку
    (Заповнюється друкованими літерами українською або
     російською мовою; подається у двох примірниках)
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |1|Об'єкт приватизації:                     |
 |———————————————————————— Назва:______________________________ |
 |Код підприємства за ЗКПО|____________________________________ |
 | згідно з публікацією  |Адреса:_____________________________ |
 |  ———————————————   |Увага: у випадку невідповідності кода |
 |  ———————————————   |і назви об'єкта, вірним вважається код|
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |2|Покупець:                          |
 |—                               |
 |Прізвище:  ———————————————————————————————————————      |
 |       ———————————————————————————————————————      |
 |Ім'я:    —————————————————————————————           |
 |       —————————————————————————————           |
 |По батькові: —————————————————————————————           |
 |       —————————————————————————————           |
 |Документ, що _______________ ———————————  N ——————————————— |
 |посвідчує    (назва    ———————————   ——————————————— |
 |особу:     документа)   (серія)      (номер)   |
 |виданий: "___"_________19__р. _________________________________|
 |               (назва органу, що видав документ)|
 |Адреса покупця    ———————————  —————————————————————————— |
 |для надсилання    ———————————  —————————————————————————— |
 |повідомлень:     (індекс)       (область)      |
 |  ————————————————————————————  —————————————————————————— |
 |  ————————————————————————————  —————————————————————————— |
 |       (район)           (місто/село)     |
 |  ————————————————————————————  ————————  ———       |
 |  ————————————————————————————  ————————  ——— ___________ |
 |   (вулиця/проспект/бульвар/  (будинок) (кв.)  (телефон) |
 |      провулок/інше)                   |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |3|Представник покупця (заповнювати тільки у разі необхідності):|
 |—                               |
 |____________________ __________________ ______________________ |
 |   (прізвище)      (ім'я)      (по батькові)   |
 |Поштова _______________ __________________ ___________________ |
 |адреса:  (індекс)    (область)       (район)    |
 |____________ __________________ _________ _____  _________ |
 |(місто/село)  (вулиця/провулок/ (будинок) (кв.)  (телефон) |
 |         площа/інше)                 |
 |Документ, що  _____________________ ___________ N ___________ |
 |посвідчує особу: (назва документа)   (серія)   (номер)  |
 |виданий: "___"______19__р. ___________________________________ |
 |              (назва органу, що видав документ)  |
 |Документ, який підтверджує повноваження:______________________,|
 |коли і ким затверджено: "___"______19__р. _____________________|
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |4|Кошти на приватизаційному |Кількість акцій:_______________шт.|
 |—   рахунку:       |Приватизаційне платіжне доручення |
 |Сума залишку:___________крб.|N ______________         |
 |       (цифрами)   |Назва банку:______________________|
 |Аукціонна ціна акцій:______ |_________________ МФО ____________|
 |________________________крб.|Дата перерахування коштів:    |
 |  (цифрами)        |  "___"__________199__      |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 |5|Зобов'язання та заяви покупця:                |
 |— Я, ______, бажаю придбати за всю суму коштів, які залишилися |
 | на моєму приватизаційному рахунку, найбільшу цілу кількість |
 | акції за ціною, що склалася за результатами сертифікатного |
 | аукціону. Я поінформований, що ця  заява та приватизаційні |
 | кошти  відкликанню  покупцем  не  підлягають.  Я  несу |
 | відповідальність за  достовірність даних у цій заяві. Я |
 | зобов'язуюсь виконувати  умови продажу акцій за кошти на |
 | приватизаційних рахунках.                  |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 _________________________________________________________________
          ———————————————  —————————————————————————— 
  Не заповнювати |Пункт приймання| |  Центр вводу даних   |
 ———  ———  ——— |  заяв    | |——————————————————————————|
 ——— . ——— . ——— |———————————————| |Код|Опер.1|Опер.2|Адмініс.|
 число місяць рік | Реєс- |Контро-| |ЦВД|   |   |    |
          |тратор | лер  | |———|——————|——————|————————|
          |———————|———————|  —————————————————————————— 
          ——————————————— 
          Область  ППЗ  Аукціон  Реєстратор  N заяви
           ———  —————  ———    ———    ——————— 
           ———  —————  ———    ———    ——————— 
 _________________
 (підпис заявника)
                    Додаток N 4
             до Положення  про  порядок  подання
             громадянами України заяв на придбання
             акцій,  запропонованих  до продажу на
             сертифікатних аукціонах  
             ( Додаток N 4 в редакції Наказу Фонду
             державного майна N 1370 (z0685-96 ) від
             12.11.96 )
 
 
_____________________         Заява N 00-000-00-00-000000
 (прізвище покупця)
      Регіональний центр сертифікатних аукціонів
   Витяг з протоколу про результати сертифікатного аукціону
 
Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з
Протоколом Аукціонної комісії N ___ від __.__.__ р., громадянин
України
_________________________________________________________________,
     (прізвище, ім'я та по батькові покупця акцій)
 
паспорт/документ: ________ _______________, адреса: _____________
         (серія)   (номер)
________________________________________________________________,
 
є Власником _________ акцій акціонерного товариства (АТ): код за
      (кількість)
ЗКПО ___________________________________________________________,
"Відкрите акціонерне товариство (ВАТ)" __________________________
                      (повна назва АТ)
Адреса АТ: ______________________________________________________
 
Акції номінальної вартості ___________ грн. придбані за аукціонним
курсом _________ акцій за один приватизаційний майновий сертифікат
на повну суму сплачених покупцем приватизаційних коштів.
 
Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття права
власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав власності на
придбані акції здійснюється у реєстрі акціонерів. Для з'ясування
назви  та  адреси  організації,  яка веде реєстр акціонерів
(реєстратора), звертайтесь до керівництва ВАТ.
У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витягу, даним
покупця - слід звертатися до реєстратора для внесення виправлень.
 
 _____________________     М.П.
    підпис         ППЗ
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка