Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок роботи з проектами законодавчих актів та матеріалами, що містять законодавчі пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради України


 
            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про затвердження Положення про порядок роботи
     з проектами законодавчих актів та матеріалами,
     що містять законодавчі пропозиції, які подаються
        на розгляд Верховної Ради України
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є :
   1. Затвердити  Положення про порядок роботи з проектами
законодавчих актів та матеріалами,  що  містять  законодавчі
пропозиції, які подаються на розгляд Верховної Ради України
(додається).
   2. Визнати такою, що втратила чинність, Постанову Президії
Верховної Ради України від 27 червня 1994 року "Про порядок роботи
з проектами законодавчих актів, що подаються на розгляд Верховної
Ради України" ( 24/94-ПВ ).
 
 
 Голова Верховної Ради України              О.МОРОЗ
 
 м.Київ, 30 жовтня 1995 року
     N 668/95-ПВ
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок роботи з проектами законодавчих актів та
    матеріалами, що містять законодавчі пропозиції, які
      подаються на розгляд Верховної Ради України
 
   1. Проекти законодавчих актів та законодавчі пропозиції, що
вносяться на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України та іншими суб'єктами права  законодавчої  ініціативи,
приймаються і реєструються в секторі службової кореспонденції
загального відділу, після чого передаються до сектора реєстрації
законопроектів загального  відділу Секретаріату Верховної Ради
України.
   2. Законопроекти  та  законодавчі  пропозиції мають бути
оформлені відповідно до вимог глав 6.1, 6.2 Регламенту Верховної
Ради України ( 129б/94-ВР ) та інших актів законодавства України.
   3. Законопроекти вносяться разом із супровідною запискою, в
якій обгрунтовується необхідність їх прийняття, вказівка на їх
місце у системі чинного законодавства, а також на очікувані
соціально-економічні та  інші  наслідки  їх  застосування. До
друкованого примірника  законопроекту  додається  його  копія,
виконана в електронному вигляді (комп'ютерний файл). Ця вимога не
є обов'язковою  до  законопроектів,  що  подаються  народними
депутатами України.
   4. У законодавчій пропозиції вказується мета, завдання та
основні положення законів, які пропонується прийняти. В одній
законодавчій пропозиції не можуть бути викладені пропозиції з
різних питань порядку денного або з різних законопроектів. Разом
із законодавчою пропозицією подається проект постанови Верховної
Ради України.
   5. У разі внесення законопроекту чи законодавчої пропозиції,
реалізація яких потребує матеріальних чи інших витрат за рахунок
державного чи місцевого бюджетів (чи зменшення надходжень до
бюджету), додаються  їх  фінансово-економічне обгрунтування та
пропозиції щодо покриття цих витрат.
   6. Конституційні законопроекти або конституційні положення,
які є в законопроектах, повинні бути зазначені як такі. До них
додаються відповідні проекти про зміни і доповнення до Конституції
України. Конституційними положеннями в законопроекті є ті, що
потребують внесення змін і доповнень до Конституції ( 888-09).
   7. Положення законопроекту, остаточне прийняття рішення з
яких можливе  лише за результатами референдуму, повинні бути
зазначені як такі.
   8. Законопроекти можуть бути підписані ініціатором внесення,
мати візи керівників міністерств та інших центральних органів
державної виконавчої  влади,  до  сфери діяльності яких вони
належать, або керівниками структурних підрозділів, працівники яких
брали участь у їх підготовці. До законопроектів додається список
авторського колективу.
   9. Сектор  реєстрації  законопроектів  загального відділу
перевіряє відповідність  оформлення   одержаних   документів
встановленим вимогам, у разі їх дотримання реєструє законопроекти
і інформує організаційний відділ комісій про їх надходження до
Верховної Ради України. Реєстрація законопроектів здійснюється в
день їх надходження.
   10. У разі порушення встановлених вимог щодо оформлення
законопроектів та законодавчих пропозицій зазначені  документи
реєстрації не підлягають, а за вказівкою Голови Верховної Ради
України або його заступників повертаються суб'єкту законодавчої
ініціативи, що їх подав, з зазначенням причин повернення.
   11. Якщо законопроект чи законодавча пропозиція, що надійшли,
відповідають вимогам щодо їх оформлення, на них заводиться картка
обліку їх надходження та присвоюється реєстраційний номер. У
картці  обліку і проходження вказується ким і коли внесено
законопроект, вихідний і вхідний номери та інші дані відповідно до
Інструкції про порядок реєстрації законопроектів.
   12. Зареєстровані законопроекти передаються Голові Верховної
Ради України або його заступникам (за розподілом обов'язків) і за
їх дорученням протягом семи днів разом з необхідними документами
вручаються депутатам, передаються комісії (комісіям), до відання
якої (яких) належить законопроект (у разі направлення кільком
комісіям головною є комісія, вказана у переліку першою), іншим
комісіям Верховної Ради України для попереднього розгляду та
підготовки висновків про доцільність внесення до порядку денного
та порядок подальшої роботи над ним, а також організаційному
відділу комісій.  Копія  законопроекту  з  доданими до нього
матеріалами передається сектором реєстрації законопроектів також
до науково-експертного відділу Секретаріату Верховної Ради України
для науково-правової експертизи.
   Законопроект, розроблений комісією Верховної Ради України, не
надсилається цій комісії, а її лише повідомляється про реєстрацію
і початок роботи із законопроектом.
   13. Усі  законопроекти  з  конституційних  питань  і
судово-правової реформи надсилаються на розгляд і обов'язкове
візування до комісії з питань правової політики та судово-правової
реформи на предмет відповідності законопроекту правовим принципам
Конституції України ( 888-09 ), правової доцільності прийняття
законопроекту і його правової обгрунтованості (термін візування -
5 днів).
   14. Комісії в десятиденний термін з дня надходження (якщо не
вказано інший) вивчають законопроект і подають  комісії,  до
предмета відання якої він належить, свої пропозиції і зауваження.
   15. Головна комісія у п'ятиденний термін (якщо не встановлено
інший) узагальнює зауваження і пропозиції, одержані від інших
комісій, вивчає  економічну  і  юридичну   обгрунтованість
законопроекту (за   допомогою   науково-експертного  відділу
Секретаріату, а також із залученням у разі необхідності фахівців з
наукових установ), його зв'язок з іншими законодавчими актами і
вносить на розгляд Президії Верховної Ради України для прийняття
постанови щодо внесення його до порядку денного сесії та подальшої
роботи над ним.
   16. До  законопроекту, що подається на розгляд Президії
Верховної Ради, додаються проекти постанов Президії Верховної Ради
України і Верховної Ради України, а також відповідні експертні
висновки, довідки про  терміни  проходження  законопроекту  у
Верховній Раді України.
   17. Якщо  комісія  Верховної  Ради  України,  що  подає
законопроект, не є головною з предмета законопроекту, він підлягає
обов'язковому візуванню у комісії, яка є головною з предмета
законопроекту (термін візування - 5 днів).
   18. Усі законопроекти, а також  матеріали,  що  містять
законодавчі пропозиції, опрацьовані відповідно до пунктів 12-14
цього Положення, разом з необхідними документами подаються до
сектора організації  підготовки  питань  на  розгляд Президії
Верховної Ради України, який відповідає за подання документів на
розгляд Президії Верховної Ради України.
   19. Президія Верховної  Ради  України  розглядає  подані
законопроекти, законодавчі пропозиції, висновки науково-правової
експертизи і приймає постанову про внесення їх  на  розгляд
Верховної Ради України для вирішення питання щодо включення їх до
проекту (або затвердженого) порядку денного сесії Верховної Ради
України або відхилення.
   20. Законопроект може бути відхилений Президією Верховної
Ради України у випадку, якщо:
   1) буде встановлена невірогідність поданого суб'єктом права
законодавчої ініціативи   фінансово-економічного  чи  іншого
обгрунтування;
   2) основні  положення  законопроекту  суперечать правовим
принципам Конституції і законодавства України (за поданням комісії
з питань правової політики і судово-правової реформи);
   3) у  законопроекті  наявні  упущення  щодо  оформлення
законопроектів (виявлені після його реєстрації);
   4) прийняття законопроекту не  належать  до  компетенції
Верховної Ради України;
   5) законопроект втратив  актуальність  і  суб'єкт  права
законодавчої ініціативи не наполягає на його розгляді;
   6) на поточній сесії уже було прийнято законопроект з того ж
предмета правового регулювання.
   21. При врученні законопроекту депутатам надається інформація
про:
   назву органу, до якого він вноситься;
   дату та  ініціатора  внесення  і  його підпис ( підпис
вимагається при внесенні на перше читання);
   реєстраційний номер справи законопроекту та редакцію проекту
документа;
   дату вручення або розсилки депутатам;
   прізвище і посаду визначеного головною комісією доповідача
(співдоповідача);
   авторів, які розробили внесений в  порядку  законодавчої
ініціативи законопроект або його структурні частини (вимагається
при внесенні на перше читання);
   дати і перелік стадій опрацювання та розгляду законопроекту,
перелік додатків до проекту документа.
   22. Головна комісія подає також свої висновки і пропозиції
щодо альтернативних законопроектів, внесених на розгляд Верховної
Ради України, які надіслані їй у встановленому порядку.
   23. Верховна Рада не пізніш як у п'ятнадцятиденний термін з
дня розгляду Президією Верховної Ради України вирішує питання щодо
внесення законопроекту до порядку денного сесії та про порядок
продовження роботи   над   ним. В залежності від  ступеня
підготовленості законопроекту  до  першого  читання  Президія
Верховної Ради України вносить його до першого чи другого розділу
порядку денного сесії.
   24. Законопроект, що подається на перше читання, візується
науково-експертним відділом  стосовно  доцільності  прийняття,
правильності правового регулювання і концептуального вирішення
предмета проекту (термін візування - до 5 днів).
   25. Законопроект, підготовлений головною комісією до першого
читання, висновки відповідних комісій та інші матеріали до нього
тиражуються і вручаються депутатам не пізніш як за 6, а такий, що
стосується Конституції або конституційних законів, - не пізніш як
за 14 днів до розгляду на засіданні Верховної Ради України. Якщо
законопроект залишається в попередній редакції, врученій народним
депутатам, їм додатково вручаються лише необхідні матеріали до
нього.
   26. Законопроект, підготовлений головною комісією до другого
чи повторного другого читання (у вигляді порівняльної таблиці),
висновки відповідних  комісій  та  інші  матеріали  до нього
тиражуються і вручаються депутатам не пізніш як за 12, а той, що
пов'язаний з Конституцією України чи є проектом конституційного
закону, - за 16 днів до розгляду цього законопроекту на засіданні
Верховної Ради України.
   27. Законопроект, підготовлений до другого чи повторного
другого читання,  надсилається  комісіям,  які  подавали свої
зауваження до нього з метою додаткового опрацювання та узгодження
позицій (протягом 5 днів). Він має бути завізований завідуючими
юридичного  (на  предмет  узгодження  проекту  з  чинним
законодавством), редакційно-видавничого  відділів  Секретаріату
Верховної Ради (термін візування - 5 днів), і головою головної
комісії. Якщо законопроект завізований із зауваженнями, вони
додаються до матеріалів, які вручаються депутатам разом  із
законопроектом.
   28. Законопроект,  підготовлений  до  третього  читання
(остаточна редакція), висновки відповідних комісій Верховної Ради
України та інші матеріали щодо нього тиражуються і вручаються
депутатам не пізніш як за 4, а пов'язаний з Конституцією України
чи проектами конституційних законів, - за 6 днів до його розгляду
на засіданні Верховної Ради України. Цей законопроект, а також
проект закону України чи постанови про введення прийнятого закону
в дію повинні бути завізовані головою головної  комісії  та
завідуючими юридичного  (на  предмет  внутрішньої узгодженості
проекту та  його  узгодженості  з  чинним  законодавством) і
редакційно-видавничого відділів  Секретаріату  Верховної  Ради
України (термін візування - до 5 днів).  Якщо  законопроект
завізований із зауваженнями, вони додаються до матеріалів, які
вручаються депутатам разом із законопроектом.
   29. Одночасно із законопроектом, підготовленим до прийняття в
цілому, головна комісія подає:
   1) проект постанови Верховної Ради України або проект закону
України про порядок введення закону, що розглядається, в дію, а
також зміни і доповнення до чинних актів у зв'язку з прийняттям
закону чи постанови.
   Пропозиції щодо  тексту таких змін подаються відповідною
комісією і попередньо розглядаються комісією з питань правової
політики і судово-правової реформи і юридичним відділом;
   2) внесений Урядом України план організаційних, кадрових,
матеріально-технічних, фінансових,  інформаційних  заходів  для
введення в дію закону, що розглядається.
   30. Після прийняття закону України, постанови Верховної Ради
України протокольний сектор  загального  відділу  Секретаріату
Верховної Ради  України  оформляє  текст закону чи постанови
відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та візує
його спільно з головою головної комісії, юридичним відділом,
Керівником Секретаріату і подає на підпис Голові Верховної Ради
України.
   31. Тексти законів після підписання Головою Верховної Ради
України (разом із законами або постановами Верховної Ради про
порядок введення їх в дію) передаються протокольним сектором
загального відділу Секретаріату Верховної Ради України на підпис
Президенту України.
   32. У випадках, коли Президент України використав право
відкладального вето, закон передається до сектора  реєстрації
законопроектів із  зауваженнями  і можливими пропозиціями для
повторного розгляду  Верховною  Радою  України,  в  порядку,
передбаченому Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР ,
 129б/94-ВР ).
   33. По кожному законопроекту, зареєстрованому в установленому
порядку, секретаріат головної комісії Верховної Ради України,
через яку подавався законопроект, веде справу законопроекту. До
справи  законопроекту  включаються  в  хронологічному порядку
матеріали про його внесення, подання, направлення, розгляд або
прийняття:
   1) документи  законодавчої  ініціативи щодо законопроекту
(закону), в тому числі альтернативні, які внесені у встановленому
порядку, пояснювальні записки до них та інші необхідні матеріали;
   2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і постанова
Верховної Ради України щодо розробки, доопрацювання, прийняття
відповідного законопроекту;
   3) усі попередні редакції, в тому числі й альтернативні,
відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд
або на перше, друге, третє чи їх повторні читання Верховної Ради
України, а також пояснювальні записки до них та інші необхідні
матеріали;
   4) поправки і пропозиції щодо редакцій законопроекту, внесені
у встановленому порядку;
   5) висновки щодо законопроекту  експертиз,  інформаційних
пошуків чи наукових досліджень, виконаних щодо законопроекту;
   6) висновки комісій Верховної Ради України щодо розглянутих
ними редакцій законопроекту;
   7) протоколи або витяги з протоколів засідань  головної
комісії Верховної  Ради  України  з  цього  законопроекту та
стенографічні бюлетені відповідних засідань комісії, якщо такі є;
   8) дані  про  результати  поіменного  голосування  щодо
законопроекту;
   9) зауваження  та  пропозиції  Президента  України  щодо
законопроекту;
   10) документи  про результати і наслідки референдуму чи
народного обговорення цього законопроекту;
   11) листи, які є необхідними матеріалами до законопроекту
(закону) під час офіційного листування;
   12) текст закону в прийнятій редакції (машинописний текст і
електронний файл);
   13) аналогічні документи щодо проекту закону чи постанови
Верховної Ради України про порядок введення в дію прийнятого
закону;
   14) законопроекти та інші документи, пов'язані з розробкою і
розглядом Верховною Радою України актів про тлумачення, зміну,
доповнення чи скасування цього закону.
   34. Після введення закону  України  в  дію  секретаріат
відповідної комісії Верховної Ради України веде справу закону, яка
включає:
   1) прийнятий Верховною Радою України чи  за  наслідками
референдуму текст закону (за наявності - виданий друкарським
способом текст), а також текст закону України  чи постанови
Верховної Ради України про порядок введення прийнятого закону в
дію;
   2) розроблений Урядом і схвалений Верховною Радою України
план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових,
інформаційних заходів для введення прийнятого закону в дію та його
дотримання, а також повідомлення Уряду Верховній Раді та її
Президії про хід виконання цього плану;
   3) перелік і тексти офіційно виданих Президентом України,
Урядом, міністерствами, іншими центральними органами державної
влади документів у зв'язку з введенням в дію цього закону;
   4) повідомлення Верховного Суду України, Вищого арбітражного
суду України, Міністерства юстиції України, Генерального прокурора
України, інших центральних органів державної виконавчої влади та
їх посадових осіб про дотримання прийнятого закону, а також їх
пропозиції щодо підвищення ефективності дії цього закону, якщо
такі є;
   5) документи, пов'язані з тлумаченням, зміною, доповненням,
скасуванням цього закону України Верховною Радою України  та
відповідні остаточні редакції тексту закону;
   6) рішення Конституційного Суду України щодо цього закону та
відповідні рішення Верховної Ради України, якщо такі є;
   7) інформація про хід виконання доручень, що містяться в
постанові про порядок введення закону в дію.
   35. Справа  закону  України  включає  остаточні редакції
прийнятих Верховною Радою України актів щодо цього закону. Проекти
цих актів та інші документи, пов'язані з розробкою і розглядом цих
проектів, включаються до справи законопроекту.
   36. Справа  законопроекту  і  справа  закону  надаються
секретаріатом відповідної комісії Верховної Ради України  для
ознайомлення депутатам за їх зверненням.
   37. Контроль за  своєчасним  проходженням  законопроектів
здійснює організаційний відділ комісій Секретаріату Верховної Ради
України.
   38. Контроль за своєчасним виконанням доручень, передбачених
актами Верховної Ради України, покладається на відділ контролю.
   39. Контроль за виконанням вимог цього Положення здійснюють
керівники відповідних  структурних  підрозділів  Секретаріату
Верховної Ради України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка