Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до наказу МЗЕЗ від 03.04.95 р. N 51


 
      МІНІСТЕРСТВО ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
            І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 157 від 11.08.95          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   22 серпня 1995 р.
 vd950811 vn157            за N 309/845
 
   Про внесення змін до наказу МЗЕЗ від 03.04.95 р. N 51
 
   З метою упорядкування здійснення імпортних  операцій  по
товарах, імпорт яких підлягає ліцензуванню, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 18.01.95 р. N 35 ( 35-95-п ),
Н А К А З У Ю:
   1. Внести зміни до Переліку служб, що видають сертифікати,
які засвідчують  відповідність  технічних,  фармакологічних,
санітарних, фітосанітарних,  ветеринарних   та   екологічних
характеристик товару,  що  імпортуються,  нормам, встановленим
законодавством України  (згідно  з  Положенням  про  порядок
ліцензування імпорту товарів у 1995 році, додаток до наказу МЗЕЗ
України від 3 квітня 1995 року N 51 ( z0112-95 ), і викласти його
в новій редакції, що додається.
   2. Головному договірно-правовому управлінню (Нестер Л.Д.)
забезпечити реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України
у встановлений законодавством термін.
   3. Управлінню  інформації та інформатики (Загорняк О.В.)
забезпечити публікацію цього наказу у газеті "Урядовий кур'єр" у
дводенний термін після його підписання.
   4. Головному управлінню  з  питань  зовнішньої  торгівлі
(Віслоух О.В.) довести цей наказ до Державного митного комітету
України та регіональних управлінь ЗЕЗ України в дводенний термін
після його підписання.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
міністра п.Олійника В.І.
 
 В.о.міністра                     І.В.Подолєв
                         Додаток
                    до наказу МЗЕЗ України від
                    11 серпня 1995 року N 157
               Перелік
 служб, що видають сертифікати, які засвідчують відповідність
 технічних,  фармакологічних,  санітарних,  фітосанітарних,
 ветеринарних та  екологічних  характеристик  товару,  що
 імпортуються, нормам, встановленим законодавством України
 (згідно з Положенням про порядок ліцензування імпорту товарів
              у 1995 році)
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Коди по ТН ЗЕД   |Товари        |Установа, що видає  |
|          |           |сертифікати     |
 ———————————————————————————————————————————————————————————————— 
 30.01, 30.03-30.04, Фармацевтичні продукти м.Київ, вул.Комінтер-
 30.06 (крім                на, 16, Українське
 30.06 10100,                об'єднання "Укрфарма-
 30.06 40 та за ви-             ція" Міністерства
 нятком ветеринарних            охорони здоров'я Ук-
 препаратів)                раїни, зовнішньоеко-
                      номічний відділ
                      тел. (044) 244-30-98,
                      факс (044) 244-28-72.
 30.05, 30.06 10100, Фармацевтичні матеріа- м.Київ, вул.Грушевсь-
 30.06 40      ли           кого, 7, Комітет з
                      нової медичної техні-
                      ки Міністерства охо-
                      рони здоров'я України
                      тел. (044) 293-10-04,
                      факс (044) 293-48-88
 33.02-34.02     Препарати косметичні  м.Київ, вул.Грушевсь-
           та засоби особистої  кого, 7, Міністерство
           гігієни        охорони здоров'я Ук-
                      раїни, Головне сані-
                      тарно-епідеміологічне
                      управління,
                      тел. (044) 293-82-66.
 26.18-26.20 (крім  Шлак гранульований,  м.Київ, вул.Хрещатик,
 26.20 40000),    шлак дрос, окалина та 5, Міністерство охо-
 39.15        інші відходи виробниц- рони навколишнього
           тва чавуну або сталі, природного середовища
           попіл та інші залишки та ядерної безпеки
           із вмістом металів або України, управління
           металевих сполук, від- комплексних проблем
           ходи, обрізки і скрап екологічної безпеки в
           пластмас        промисловості, енер-
                      гетиці, будівництві і
                      транспорті,
                      тел. (044) 228-34-14,
                         (044) 228-05-43,
                         (044) 229-23-96.
 30.02 31000-    Ветеринарні препарати м.Київ, вул.Б.Грін-
 -30.02 90900                ченка, 1, Міністерст-
                      во сільського госпо-
                      дарства і продовольс-
                      тва України, Головне
                      управління ветеринар-
                      ної медицини з держ-
                      ветінспекцією,
                      тел. (044) 229-78-84,
                         (044) 228-82-15.
 38.08        Хімічні засоби захисту м.Київ, вул.П.Орлика,
 31.01-31.05     рослин (крім окремих  24/1, Українське дер-
           партій імпортних засо- жавне об'єднання
           бів захисту та регуля- "Украгрохім",
           торів росту рослин,  тел. (044) 293-49-36,
           які ввозяться безкош-    (044) 293-57-92,
           товно виключно для де-   (044) 293-56-96.
           ржавних випробувань та
           демонстраційних дослі-
           дів у науково-дослід-
           них установах Україн-
           ської академії аграр-
           них наук, МОЗ та Мін-
           сільгосппроду), міне-
           ральні добрива.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка