Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення діяльності Контрольної служби Президента України


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
  ( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
   Президента N 146/2000-рп від 29.03.2000 )
 
       Про заходи щодо забезпечення діяльності
       Контрольної служби Президента України
      ( Зміни в текст не внесені. Додатково див.
                     Розпорядження Президента
       N 360/95-рп від 19.10.95 )
   З метою забезпечення діяльності Контрольної служби Президента
України та створення умов для виконання поставлених перед нею
завдань:
   1. Затвердити Положення про Контрольну службу  Президента
України (додається).
   2. Установити  граничну  чисельність  Контрольної  служби
Президента України 25 осіб.
   3. Главі Адміністрації Президента України:
   внести у двотижневий строк зміни до структури та штатного
розпису Контрольної служби Президента України;
   у місячний строк завершити розміщення Контрольної служби
Президента України та забезпечити її необхідним устаткуванням.
 
 
 Президент України                    Л.КУЧМА
 
 м.Київ, 12 серпня 1995 року
   N 156/95-рп
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 12 серпня 1995 року N 156/95-рп
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Контрольну службу Президента України
   1. Контрольна служба Президента України (далі -  Контрольна
служба) є структурним підрозділом Адміністрації Президента України
і безпосередньо підпорядковується Президентові України.
   2. У  своїй  діяльності  Контрольна  служба  керується
Конституцією України ( 888-09 ), Конституційним Договором між
Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади
організації  та  функціонування  державної влади і місцевого
самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції
України" ( 1к/95-ВР ), законами України, указами і розпорядженнями
Президента України, актами Кабінету Міністрів  України,  цим
Положенням.
   3. Основними завданнями Контрольної служби є:
   забезпечення контрольних повноважень Президента України;
   підготовка для Президента України інформації про виконання
указів, розпоряджень та доручень Президента України Адміністрацією
Президента України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та
іншими  центральними  органами  державної  виконавчої  влади,
обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними,
районними  у  містах  Києві  та  Севастополі  державними
адміністраціями;
   внесення Президентові України пропозицій щодо  скасування
актів центральних та місцевих органів державної виконавчої влади
України, а також органів виконавчої влади Автономної Республіки
Крим у разі їх невідповідності указам і розпорядженням Президента
України;
   перевірка додержання державними посадовими особами Закону
України "Про державну службу" ( 3723-12 );
   підготовка проектів указів і розпоряджень Президента України
з питань, що належать до компетенції Контрольної служби.
   4. На виконання основних завдань Контрольна служба:
   проводить перевірки виконання органами державної виконавчої
влади, їх керівниками, а також підприємствами, установами  і
організаціями всіх форм власності указів і розпоряджень Президента
України, актів Кабінету Міністрів України;
   за матеріалами перевірок готує та подає Президентові України
аналітичну інформацію про діяльність органів державної виконавчої
влади,  представницьких  органів  та  органів  місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності щодо виконання Конституції України  (  888-09  ),
Конституційного Договору між Президентом України та Верховною
Радою України "Про основні засади організації та функціонування
державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до
прийняття нової Конституції України" ( 1к/95-ВР ), указів та
розпоряджень Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
   здійснює перевірку виконання указів, розпоряджень та доручень
Президента України, а також розпоряджень, наказів та доручень
Глави Адміністрації Президента України структурними підрозділами
Адміністрації Президента України;
   розглядає скарги та звернення громадян і юридичних осіб з
питань, пов'язаних з виконанням указів та розпоряджень Президента
України і актів Кабінету Міністрів України;
   аналізує діяльність органів контролю та нагляду в структурі
державної виконавчої  влади,  узагальнює практику застосування
законодавства України у сфері контрольної діяльності та вносить
пропозиції щодо його вдосконалення.
   5. Контрольна служба має право:
   одержувати від  органів  державної  виконавчої  влади,
представницьких органів та органів  місцевого  самоврядування,
а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності
інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на неї
функцій;
   брати участь у засіданнях центральних та місцевих  органів
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань
делегованих їм повноважень державної виконавчої влади, знайомитися
з їх звітами та іншими матеріалами;
   одержувати від посадових осіб державної виконавчої влади та
органів місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ  і
організацій усіх форм власності письмові та усні пояснення, що
виникають під час перевірок, а також пояснення щодо несвоєчасного
або неповного виконання доручень Президента України;
   залучати спеціалістів органів державної виконавчої влади,
науковців, у тому числі на договірних засадах, для проведення
аналізу та експертиз проектів економічних угод, контрактів за
участю державних підприємств, установ і організацій.
   6. Контрольну службу очолює Керівник, якого призначає на
посаду і звільняє з посади Президент України.
   Працівників Контрольної служби призначає на посади і звільняє
з посад  Глава  Адміністрації Президента України за поданням
Керівника.
   7. Керівник Контрольної служби:
   організовує роботу Контрольної служби, розподіляє обов'язки
між заступниками Керівника, завідувачами структурних підрозділів
та іншими працівниками Контрольної служби;
   несе персональну відповідальність за  виконання  завдань,
покладених на Контрольну службу;
   затверджує положення про структурні підрозділи Контрольної
служби і посадові інструкції працівників;
   представляє Контрольну службу у відносинах з  державними
органами влади,  місцевого  самоврядування,  підприємствами,
установами і організаціями та на міжнародному рівні;
   вносить Главі Адміністрації Президента України пропозиції
щодо укладення договорів з науковими організаціями і окремими
фахівцями на виконання завдань, покладених на Контрольну службу.
   8. Контрольна служба веде окреме діловодство та використовує
бланки зі  своїм  найменуванням,  забезпечується  спеціальними
засобами, зв'язком, оргтехнікою в порядку та обсягах, затверджених
Главою Адміністрації Президента України.
 
   Глава Адміністрації
   Президента України               Д.ТАБАЧНИК
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка