Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розроблення проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Придніпровського регіону


 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 жовтня 1995 р. N 838
                Київ
      Про розроблення проекту Державної програми
         соціально-економічного розвитку
           Придніпровського регіону
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
     N 384-р ( 384-96-р ) від 08.06.96 
                    Постановою КМ
     N 1313 ( 1313-96-п ) від 28.10.96 )
 
   З метою створення організаційно-правових та економічних умов
для комплексного розвитку продуктивних  сил  Придніпровського
регіону Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству  економіки  разом  з  Дніпропетровською,
Запорізькою  та   Кіровоградською   обласними   державними
адміністраціями,  відповідними  міністерствами  і  відомствами
розробити  проект  Державної  програми  соціально-економічного
розвитку Придніпровського регіону (далі - Програма) і до 1 квітня
1997 року подати його Кабінетові Міністрів України. Концепцію,
технічне  завдання і техніко-економічне обгрунтування проекту
Програми розробити до 1 квітня 1996 року.
   2. Визначити  замовником  розроблення  проекту  Програми
Міністерство економіки, головним виконавцем - Придніпровський
науковий центр Національної академії наук (м. Дніпропетровськ).
   3. Для організації роботи з підготовки проекту Програми
утворити Координаційну раду у складі згідно з додатком N 1.
   Надати голові  Координаційної  ради  право  залучати  в
установленому порядку до розроблення проекту Програми окремих
фахівців і науковців та отримувати від міністерств, відомств,
інших організацій необхідну інформацію.
   Міністерствам і  відомствам  подати до 1 січня 1996 р.
головному виконавцеві проекту Програми матеріали згідно з додатком
N 2.
   4. У складі проекту Програми передбачити розділ "Охорона
навколишнього природного середовища. ( Пункт 4  в  редакції
Постанови КМ N 1313 ( 1313-96-п ) від 28.10.96 )
   5. Під час розроблення проекту Програми врахувати завдання
затверджених програм, що реалізуються у даному регіоні, зокрема
Програми розвитку вугільної промисловості та соціальної сфери
шахтарських регіонів на період до 2005 року, Комплексної програми
розвитку  титанової  промисловості України, Програми розвитку
алюмінієвого виробництва на 1993 рік і на період до 2000 року,
Комплексної програми створення ядерно-паливного циклу в Україні,
Національної програми виробництва технологічних комплексів машин і
устаткування для сільського господарства, харчової і переробної
промисловості, Програми розвитку автомобілебудування, Державної
програми розвитку міжгалузевої та зовнішньої кооперації продукції
виробничо-технічного призначення на 1995-2000 роки, Національної
програми досліджень і використання ресурсів Азово-Чорноморського
басейну, інших районів Світового океану на період до 2000 року, а
також узгодити його з проектами розроблюваних Державної програми
охорони навколишнього природного середовища  і  раціонального
використання природних ресурсів України, національних програм
соціального відродження села на 1995-2005 роки, екологічного
оздоровлення  ріки Дніпра, впровадження альтернативних джерел
енергії тощо.
   6. Міністерству економіки в межах бюджетних асигнувань, що
передбачаються  йому  на  фінансування  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських робіт,   профінансувати  розроблення
проекту Програми в обсязі 50 відсотків загальної суми витрат
відповідно до кошторису.
   Рекомендувати головам  Дніпропетровської,  Запорізької  та
Кіровоградської  обласних  державних адміністрацій передбачити
виділення  головному  виконавцеві  коштів  для  забезпечення
розроблення проекту Програми.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       М.СЕЛІВОН
   Інд.18
                    Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 17 жовтня 1995 р. N 838
               СКЛАД
  Координаційної ради організації роботи з підготовки проекту
      Державної програми соціально-економічного
        розвитку Придніпровського регіону
 
 
  МІНІН          - заступник Міністра економіки (голова
 Леонід Васильович      Координаційної ради)
 
  АНТОНОВ         - заступник голови  Дніпропетровської
 В'ячеслав Васильович    обласної  державної  адміністрації
               (заступник  голови  Координаційної
               ради)
 
  ПІКІНЕР         - заступник голови     Запорізької
 Володимир Тарасович     обласної державної адміністрації
 
  РЕПАЛО         - заступник голови   Кіровоградської
 Валерій Михайлович     обласної державної адміністрації
 
  ПИЛИПЕНКО        - голова Придніпровського  наукового
 Віктор Васильович      центру Національної академії наук
 
  БУКОВИНСЬКИЙ      - заступник Міністра фінансів
 Станіслав Альбінович
 
  ГРЕВЦОВ         - заступник Міністра    сільського
 В'ячеслав Дмитрович     господарства і продовольства
 
  ЛЯЩОВ          - заступник Міністра машинобудування,
 Вадим Трохимович      військово-промислового комплексу і
               конверсії
 
  КУЛІЧЕНКО        - заступник Міністра промисловості
 Валентин Арсентійович
 
  КУЗЬМЕНКО        - заступник Міністра  енергетики  та
 Сергій Олександрович    електрифікації
 
  ЧЕРНОВ         - заступник голови Держкоматому
 Анатолій Петрович
  ЗАЙЦЕВА        - завідуючий відділом    Інституту
 Людмила Михайлівна     проблем  природокористування  та
               екології Національної академії наук
 
  ПРИСЯЖНЮК        - заступник           голови
 Василь Федорович      Держкоммістобудування
 
  ЛИТВИНЕНКО       - перший заступник      директора
 Віктор Степанович      Державного   центру   зайнятості
               Мінпраці
 
  ХРИСТЕНКО        - заступник голови Держхарчопрому
 Валерій Іванович
 
  АЛІЄВ          - заступник голови Держводгоспу
 Кемалій Алієвич
 
  ЛІР           - генеральний         директор
 Едуард Іванович       Українсько-німецького  фонду  (за
               згодою)
 
  ТКАЧОВ         - начальник управління Мінекобезпеки
 Анатолій Олександрович
 
  КАЛЕТНИК        - начальник управління Мінлісгоспу
 Микола Миколайович
 
  ЛАВРИК         - начальник відділу     Державного
 Микола Іванович       комітету з питань науки, техніки та
               промислової політики
 
  КРИЖАНІВСЬКИЙ      - головний науковий співробітник Ради
 Борис Миколайович      по вивченню продуктивних сил України
               Національної академії наук
 
  НОВІКОВ         - заступник начальника     відділу
 Владислав Іванович     Мінекономіки
 
  ЧЕРНОВА         - головний спеціаліст   Мінекономіки
 Зоя Олександрівна      (секретар Координаційної ради)
 
 СЕДУН          - начальник Головного управління
 Микола Васильович     культурно-просвітницької роботи
               Мінкультури
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N 384-р
( 384-96-р ) від 08.06.96 )
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України       М.СЕЛІВОН
 
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1995 р. N 838
               ПЕРЕЛІК
   матеріалів, що підлягають підготовці для використання
     під час розроблення проекту Державної програми
  соціально-економічного розвитку Придніпровського регіону
 
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
      Назва         | Відповідальні за підготовку
 ————————————————————————————————————————————————————————————————
 
 Аналіз існуючого  природно-ре-  Національна академія наук
 сурсного і соціально-економіч-  Мінстат
 ного потенціалу та екологічної  Мінекобезпеки
 ситуації в регіоні        Держкоммістобудування
                  Дніпропетровська,
                  Запорізька, Кіровоградська
                  обласні державні адміністрації
 
 Пропозиції щодо:         Мінпром
 розвитку та    удосконалення  Мінмашпром
 структури, технічного переозб-  Міненерго
 роєння та екологізації палив-  Міноборони
 но-енергетичного, машинобудів-  Мінлісгосп
 ного,  військово-промислового,  Мінекобезпеки
 хімічного,  лісопромислового,  Мінвуглепром
 металургійного комплексів     Держкоматом
 
 розвитку і вдосконалення струк-  Мінсільгосппрод
 тури сільськогосподарського ви-  Держводгосп
 робництва             Держкомзем
                  Держсадвинпром
                  Українська академія аграрних
                  наук
                  Дніпропетровська, Запорізька,
                  Кіровоградська обласні
                  державні адміністрації
 
 розвитку сировинної бази атом-  Держкоматом
 ної  енергетики та створення  Мінмашпром
 ядерно-паливного циклу      Мінпром
 
 
 розвідки, видобутку і переробки  Мінпром
 золота та інших дорогоцінних  Держкоматом
 металів              Мінмашпром
                  Мінвуглепром
 
 розвитку переробних галузей з  Держхарчопром
 виробництва продовольчих това-  Держсадвинпром
 рів                Мінсільгосппрод разом з
                  Укоопспілкою
                  Дніпропетровська,
                  Запорізька, Кіровоградська
                  обласні державні
                  адміністрації
 
 досліджень і використання ре-  Національне агентство морських
 сурсів Азовського басейну     досліджень і технологій при
                  Кабінеті Міністрів України
                  Мінрибгосп
 
 розвитку легкої  та  місцевої  Мінпром
 промисловості, народних промис-  Укрмісцевпром
 лів                Дніпропетровська, Запорізька,
                  Кіровоградська обласні державні
                  адміністрації
 
 удосконалення  зовнішньоеконо-  МЗЕЗторг
 мічної діяльності з визначенням  Мінмашпром
 пріоритетних напрямів експорту  Мінпром
 та імпорту продукції       Мінсільгосппрод
                  Держхарчопром
                  Укрбудматеріали
                  Дніпропетровська,
                  Запорізька, Кіровоградська
                  обласні державні адміністрації
 
 розвитку транспорту та дорож-   Мінтранс
 нього господарства        Держкоммістобудування
                  Укртрансбуд
                  Укррічфлот
                  Дніпропетровська,
                  Запорізька, Кіровоградська
                  обласні державні адміністрації
 
 
 здійснення водоохоронних і во-  Держводгосп
 догосподарських заходів      Держжитлокомунгосп
                  Мінлісгосп
                  Мінекобезпеки
                  Дніпропетровська, Запорізька,
                  Кіровоградська обласні державні
                  адміністрації
 
 розвитку рекреаційного комплек-  МОЗ
 су                Мінекобезпеки
                  Держкомтуризм
                  Держкоммістобудування
                  Дніпропетровська, Запорізька,
                  Кіровоградська обласні державні
                  адміністрації
 
 розвитку будівельного комплексу  Держкоммістобудування
 та виробництва будівельних ма-  Укрбуд
 теріалів             Украгропромбуд
                  Укрбудматеріали
                  Держводгосп
 
 розвитку науково-технічного та  Державний комітет з питань
 інноваційного потенціалу     науки, техніки та промислової
                  політики
                  Національна академія наук
                  Українська академія аграрних
                  наук разом з відповідними
                  міністерствами і відомствами
 
 удосконалення регіональної сис-  Держкоммістобудування
 теми розселення          Дніпропетровська, Запорізька,
                  Кіровоградська обласні державні
                  адміністрації
 
 розвитку соціальної інфраструк-  Дніпропетровська, Запорііізька,
 тури               Кіровоградська обласні державні
                  адміністрації
                  МОЗ
                  Міносвіти
                  Мінкультури
                  Мінсільгосппрод
                  Держкоммістобудування
                  Держжитлокомунгосп
                  Національна академія наук
 
 забезпечення зайнятості  насе-  Дніпропетровська,
 лення               Запорізька, Кіровоградська
                  обласні державні адміністрації
                  Мінпраці
 
 відновлення та розвитку куль-  Мінкультури
 турно-історичної спадщини     Держкоммістобудування разом з
                  Товариством охорони пам'яток
                  історії та культури
 
 розселення та облаштування де-  Міннацміграції
 портованих громадян, що поверта- Дніпропетровська,
 ються в Україну на постійне  Запорізька, Кіровоградська
 проживання            обласні державні адміністрації
                  разом з Українсько-німецьким
                  фондом
 
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України        М.СЕЛІВОН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка