Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими об"єднаннями


 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 17 жовтня 1995 p. N 632-р
                Київ
    Про заходи щодо забезпечення виконання Генеральної
       угоди між Кабінетом Міністрів України і
          профспілковими об'єднаннями
 
   З метою забезпечення виконання укладеної 4 серпня 1995 р.
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими
об'єднаннями ( v0125697-95 ):
   1. Міністерствам  та  іншим  підпорядкованим  Кабінетові
Міністрів України органам, Урядові Автономної Республіки Крим,
обласним,  Київській  та  Севастопольській  міським державним
адміністраціям:
   забезпечити здійснення заходів щодо виконання Генеральної
угоди  між  Кабінетом  Міністрів  України  і  профспілковими
об'єднаннями (додаються);
   запровадити систему контролю за ходом виконання зазначеної
Генеральної угоди, постійно аналізувати хід її виконання, у разі
невиконання її положень вживати необхідних заходів;
   щоквартально не  пізніше 15 числа місяця, наступного за
звітним кварталом, подавати Мінпраці інформацію про хід виконання
зазначеної Генеральної угоди, а у разі невиконання її положень,
термін реалізації яких настав, про причини невиконання та вжиті
заходи щодо їх подальшої реалізації.
   2. Мінпраці подавати Кабінетові Міністрів України узагальнені
відомості про хід виконання цього розпорядження не пізніше 25
числа місяця, наступного за звітним періодом, разом з пропозиціями
про вирішення окремих питань, які виникатимуть у ході виконання
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України і профспілковими
об'єднаннями.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.26
 
                    Додаток
            до розпорядження Кабінету Міністрів України
               від 17 жовтня 1995 р. N 632-р
               ЗАХОДИ
 щодо виконання Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України
   і профспілковими об'єднаннями (укладена 4 серпня 1995р.)
             ( v0125697-95 )
 
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
   Заходи     |     Виконавці    |Термін виконання
 —————————————————————————————————————————————————————————————————
     I. У сфері забезпечення продуктивної зайнятості
     та соціального захисту населення від безробіття
 
 1. Забезпечити:
 1)  удосконалення Мінпраці,  Мінекономіки, протягом пері-
 шляхів та механіз- Мінфін, Мінстат, Мінсоцза- оду дії Гене-
 мів здійснення по- хист, заінтересовані мі- ральної угоди
 літики  зайнятості ністерства  і відомства,
 та соціального за- Уряд Автономної Республіки
 хисту населення, у Крим, обласні, Київська та
 тому числі розроб- Севастопольська   міські
 лення  галузевих, державні  адміністрації,
 територіальних  і Відділ з питань соціально-
 державної  програм го  захисту та трудових
 зайнятості населен- відносин Кабінету Мініст-
 ня          рів України
 
 2) збереження дію- Мінпраці, Мінюст, Уряд Ав- протягом пері-
 чого у 1994 році тономної Республіки Крим, оду дії Гене-
 рівня законодавчих обласні, Київська та Се- ральної угоди
 гарантій для окре- вастопольська міські дер-
 мих категорій насе- жавні адміністрації, Від-
 лення, передбачених діл з питань соціального
 статтями 5 і 26 За- захисту та трудових відно-
 кону України "Про син Кабінету Міністрів Ук-
 зайнятість населен- раїни
 ня" ( 803-12 )
 
 3) здійснення  під Мінекономіки,  Мінпраці, протягом пері-
 час структурної пе- Мінстат, Мінфін, Фонд дер- оду дії Гене-
 ребудови  заходів жавного майна, заінтересо- ральної угоди
 щодо перерозподілу вані міністерства і ві-
 трудових ресурсів у домства, Уряд Автономної
 суспільному вироб- Республіки Крим, обласні,
 ництві, у тому чис- Київська та Севастопольсь-
 лі на користь перс- ка міські державні адмі-
 пективних та стра- ністрації, Відділ з питань
 тегічно необхідних соціального  захисту  та
 галузей економіки  трудових відносин і Відділ
           розвитку національної еко-
           номіки Кабінету Міністрів
           України
 
 4) розроблення  та Мінпраці,  Мінекономіки, у разі,  коли
 реалізація надзви- Мінфін,   Мінсоцзахист, масштаби без-
 чайних заходів щодо Мінстат, Мінюст, Уряд Ав- робіття  вий-
 забезпечення зайня- тономної Республіки Крим, дуть за межі,
 тості та соціально- обласні, Київська та Се- визначені  у
 го захисту населен- вастопольська міські дер- Державній
 ня          жавні адміністрації, Від- програмі зай-
           діл з питань соціального нятості насе-
           захисту та трудових відно- лення
           син Кабінету Міністрів Ук-
           раїни
 
 5)  удосконалення Мінпраці, Мінстат, Відділ протягом пері-
 системи інформацій- з питань соціального за- оду дії Гене-
 ного  забезпечення хисту та трудових відносин ральної угоди
 вивчення та аналізу і Відділ розвитку націо-
 стану ринку праці нальної економіки Кабінету
 як основи об'єктив- Міністрів України
 ного прогнозування
 його розвитку
 
 2. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 проекти таких зако-
 нодавчих та інших
 нормативних актів:
 1) про   внесення Мінпраці,  Мінекономіки, до 1 жовтня 1995
 змін і доповнень до Мінсоцзахист, Мінфін, Мі- р.
 Закону України "Про нюст за  погодженням  з
 зайнятість населен- профспілковими об'єднання-
 ня" ( 803-12 ) сто- ми, Відділ з питань соці-
 совно  часткового ального захисту та трудо-
 безробіття і соці- вих відносин Кабінету Мі-
 ального   захисту ністрів України
 частково безробіт-
 них
 
 2) про ратифікацію Мінпраці, Мінюст, МЗС за у   місячний
 Конвенції МОП N 168 участю Національної ради термін  після
 "Про сприяння зай- соціального  партнерства, прийняття змін
 нятості і захисту Відділ з питань соціально- і доповнень до
 від безробіття"   го захисту та  трудових Закону України
           відносин Кабінету Мініст- "Про  зайня-
           рів України         тість населен-
                         ня"  стосовно
                         часткового
                         безробіття  і
                         соціального
                         захисту част-
                         ково безробіт-
                         них
 
 3) про   програму Мінпраці,  Мінекономіки, до 25 грудня
 зайнятості населен- Фонд  державного  майна, 1995 р.
 ня України (довго- Мінстат, Мінфін, Мінюст за
 термінова на 3 - 5 участю Координаційного ко-
 років) та концепцію мітету з питань соціальної
 розвитку ринку пра- переорієнтації  трудових
 ці з  урахуванням ресурсів і профспілкових
 проведення  струк- об'єднань, Відділ з питань
 турної  перебудови соціального  захисту  та
 економіки, привати- трудових відносин Кабінету
 зації, інвестицій- Міністрів України
 ної та податкової
 політики
     II. У сфері гарантій оплати праці, регулювання
        рівня заробітної плати та її захисту
 
 1. Забезпечити:
 1) визначення  (на міністерства і відомства, під час укла-
 період до затверд- Уряд Автономної Республіки дання угод і
 ження нового міні- Крим, обласні, Київська та колективних
 мального  розміру Севастопольська   міські договорів
 заробітної  плати) державні  адміністрації,
 гарантованого міні- Мінпраці, Мінфін, Відділ з
 мального  розміру питань соціального захисту
 оплати праці через та трудових відносин Кабі-
 галузеві та регіо- нету Міністрів України
 нальні угоди і ко-
 лективні  договори
 відповідно до стат-
 ті 8 Закону України
 "Про колективні до-
 говори і  угоди"
 ( 3356-12  )   і
 статті 19  Закону
 України "Про підп-
 риємства в Україні"
 ( 887-12 ), орієн-
 туючись при цьому
 на поступове набли-
 ження  мінімальних
 гарантій в оплаті
 праці до рівня вар-
 тісної величини ме-
 жі  малозабезпече-
 ності
 
 2)  запровадження      - " -       протягом пері-
 оплати праці в на-               оду дії Гене-
 дурочний час у под-               ральної угоди
 війному розмірі
 
 3) проведення роз- Мінстат, Відділ  розвитку у травні міся-
 рахунків фактичної національної економіки Ка- ці наступного
 вартості  робочої бінету Міністрів України  за звітним ро-
 сили та опубліку-               ку
 вання їх у засобах
 масової інформації
 (починаючи з під-
 сумків 1995 року)
 
 4) здійснення захо- Мінфін, Уряд  Автономної серпень 1995 р.
 дів щодо погашення Республіки Крим, обласні,
 у липні-серпні за- Київська та Севастопольсь-
 боргованості по за- ка міські державні адмі-
 робітній   платі, ністрації, Відділ грошо-
 відпускних у бюд- во-кредитної  політики і
 жетних галузях  в фінансів Кабінету Мініст-
 частині, утвореній рів України
 з державного бюдже-
 ту
 
 5) перевірку своє- Мінфін, Мінпраці, Мінеко- до 1 жовтня 1995
 часної виплати за- номіки, заінтересовані мі- р.
 робітної плати на ністерства і  відомства,
 державних підприєм- Уряд Автономної Республіки
 ствах, в установах Крим, обласні, Київська та
 і   організаціях, Севастопольська   міські
 вивчення причини її державні адміністрації за
 затримки і розроб- участю профспілкових об'-
 лення заходів щодо єднань, Відділ з питань
 запобігання випад- соціального  захисту  та
 кам  несвоєчасної трудових відносин Кабінету
 виплати заробітної Міністрів України
 плати у виробничих
 та бюджетних галу-
 зях
 
 6) дотримання міні-      - " -       до 1 жовтня 1995
 мальних гарантова-               р.
 них розмірів доп-
 лат, надбавок, ком-
 пенсацій, що мають
 міжгалузевий харак-
 тер, згідно з до-
 датком до Генераль-
 ної угоди
 
 7) вирішення питань міністерства і відомства, протягом пері-
 про мінімальні га- Уряд Автономної Республіки оду дії Гене-
 рантії  заробітної Крим, обласні, Київська та ральної Угоди
 плати у виробничій Севастопольська   міські
 та бюджетній сферах державні  адміністрації,
 і їх захист шляхом Мінпраці, Мінфін, головні
 переговорів  (кон- управління та відділи апа-
 сультацій) з профс- рату  Кабінету Міністрів
 пілковими об'єднан- України
 нями
 
 8) надання  профс- Мінстат, Відділ  розвитку протягом пері-
 пілковим об'єднан- національної економіки Ка- оду дії Гене-
 ням  статистичних бінету Міністрів України  ральної угоди
 даних  про розмір
 заробітної  плати
 відповідно до стат-
 ті 15 Закону Украї-
 ни "Про колективні
 договори і угоди"
 ( 3356-12 ) на бе-
 зоплатній основі
 
 2. Підготувати  і Мінфін,   Мінекономіки, жовтень 1995 р.
 подати  Кабінетові Мінпраці, Мінюст за участю
 Міністрів  України профспілкових  об'єднань,
 проекти законодав- Відділ  грошово-кредитної
 чих актів, спрямо- політики і фінансів Кабі-
 ваних на поповнення нету Міністрів України
 державного бюджету
 та цільове викорис-
 тання цих коштів на
 виплату заробітної
 плати в бюджетних
 галузях
 
 3. Підготувати Ка- Мінпраці,  Мінекономіки, IV квартал 1995
 бінетові Міністрів Мінфін, Мінсоцзахист, Мі- р.
 України пропозиції нюст за участю профспілко-
 про:         вих об'єднань, Відділ з
 1) приведення зако- питань соціального захисту
 нодавчих актів Ук- та трудових відносин Кабі-
 раїни у відповід- нету Міністрів України
 ність  із Законом
 України "Про оплату
 праці"
 ( 108/95-ВР )  та
 розроблення норма-
 тивних актів,  що
 випливають з цього
 Закону
 
 2) поетапне введен- Мінпраці,  Мінекономіки, до 15 грудня
 ня в дію частини Мінфін, Мінсоцзахист, Мі- 1995 р.
 другої статті  9, нюст за участю профспілко-
 статей 10, 33, 34 вих об'єднань, Відділ з
 Закону України "Про питань соціального захисту
 оплату  праці"  з та трудових відносин Кабі-
 урахуванням розра- нету Міністрів України
 хунків, прогнозних
 оцінок впливу роз-
 мірів  мінімальної
 державної гарантії
 в оплаті праці на
 рівень  безробіття
 та цін; ратифікацію
 конвенцій МОП N 26
 "Про   процедуру
 встановлення міні-
 мальної заробітної
 плати" і N 131 "Про
 встановлення міні-
 мальної заробітної
 плати з особливим
 урахуванням країн,
 що розвиваються"
 
 3) встановлення оп- Мінпраці, Мінфін, Мінеко- вересень 1995 р.
 тимальних співвід- номіки, Мінюст, за участю
 ношень  в  оплаті профспілкових  об'єднань,
 праці  працівників Відділ з питань соціально-
 бюджетних установ і го захисту та  трудових
 організацій     відносин Кабінету Мініст-
           рів України
     III. У сфері забезпечення соціальних гарантій
 
 1. Забезпечити:
 1)   інформування Мінпраці, Мінстат, Відділ щомісячно
 профспілкових об'- з питань соціального за-
 єднань про розра- хисту та трудових відносин
 хунки величини вар- і Відділ розвитку націо-
 тості межі малоза- нальної економіки Кабінету
 безпеченості з ура- Міністрів України
 хуванням зростання
 цін і тарифів на
 товари та послуги
 
 2) цільове викорис- Фонд соціального  страху- до 10  числа
 тання коштів фондів вання,  Пенсійний  фонд, другого   за
 соціального призна- Фонд сприяння зайнятості звітним квар-
 чення. Звіти про це населення, Фонд здійснення талом місяця
 щоквартально  вис- заходів щодо  ліквідації
 вітлювати в засобах наслідків  Чорнобильської
 масової інформації  катастрофи і соціального
           захисту населення, редак-
           ція газети "Урядовий кур'-
           єр", Відділ грошово-кре-
           дитної політики і фінан-
           сів, Відділ з питань тех-
           ногенної безпеки та ци-
           вільного захисту населен-
           ня, Відділ з питань соці-
           ального захисту та трудо-
           вих відносин Кабінету Мі-
           ністрів України
 
 3) у разі поетапно- Держжитлокомунгосп,  Мін- IV квартал 1995
 го підвищення цін і соцзахист, Мінфін, Мінеко- р.
 тарифів на житло- номіки, Мінюст, Уряд Авто-
 во-комунальні пос- номної  Республіки Крим,
 луги,  скраплений обласні, Київська та Се-
 газ та тверде пали- вастопольська міські дер-
 во до кінця 1995 жавні адміністрації, Від-
 року,  щоб частка діл з питань житлово-кому-
 витрат населення за нального господарства Ка-
 житлово-комунальні  бінету Міністрів України
 послуги, скраплений
 газ та тверде пали-
 во не перевищувала
 15  відсотків се-
 редньомісячного су-
 купного   доходу
 сім'ї у межах сані-
 тарної норми воло-
 діння чи користу-
 вання   загальною
 площею  житла  та
 нормативів користу-
 вання комунальними
 послугами
 
 4) періодичний пе- Мінпраці, Мінфін, Мінеко- періодично  в
 регляд розміру се- номіки,   Мінсоцзахист, міру зростання
 редньодушового су- Мінстат, Мінюст за участю індексу цін
 купного доходу, що профспілкових  об'єднань,
 дає право на отри- Відділ з питань соціально-
 мання державної до- го  захисту та трудових
 помоги, відповідно відносин Кабінету Мініст-
 до зростання індек- рів України
 су цін на споживчі
 товари та послуги з
 метою забезпечення
 скорочення розриву
 між розміром  се-
 редньодушового су-
 купного доходу  і
 рівнем межі малоза-
 безпеченості
 
 5) перегляд відпо- Мінпраці,  Мінекономіки, відповідно до
 відно до зростання Мінсоцзахист,   Мінфін, зростання ін-
 індексу  споживчих Мінстат, Міносвіти, Держ- дексу цін
 цін фіксованих до- житлокомунгосп,  Мінюст,
 ходів   населення Пенсійний фонд, Фонд соці-
 (пенсіі, стипендіі, ального страхування за по-
 соціальні та ком- годженням з профспілковими
 пенсаційні виплати) об'єднаннями, Відділ з пи-
           тань соціального захисту
           та трудових відносин, Від-
           діл з питань освіти, куль-
           тури та охорони здоров'я,
           Відділ з питань житловоко-
           мунального господарства і
           Відділ з питань техноген-
           ної безпеки та цивільного
           захисту населення Кабінету
           Міністрів України
 
 2. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 проекти таких зако-
 нодавчих та інших
 нормативних актів:
 1) про  соціальні
 норми для розрахун-
 ку величини вартос-
 ті межі малозабез-
 печеності відповід-
 но до статті 25 Ос-
 нов  законодавства
 України про охорону
 здоров'я
 ( 2801-12 ):
 фізіологічні норми МОЗ, Мінсоцзахист, Мінпра- до 15 грудня
 споживання продук- ці, Мінстат, Мінекономіки, 1995 р.
 тів харчування для Мінфін, Мінюст, Відділ з
 осіб непрацездатно- питань освіти, культури,
 го віку       охорони здоров'я, Відділ з
           питань соціального захисту
           та трудових відносин Кабі-
           нету Міністрів України
 
 нормативи забезпе- Мінекономіки, Держжитлоко- до 15 грудня
 чення   населення мунгосп, Держкомнафтогаз, 1995 р.
 житлом та комуналь- Мінсоцзахист,   Мінстат,
 но-побутовими послу- Мінпраці, Мінфін, Мінюст,
 гами (водо-, газо-, Відділ з питань  житло-
 електро-, теплопос- во-комунального господарс-
 тачання та водовід- тва, Відділ з питань соці-
 ведення)       ального захисту та трудо-
           вих відносин Кабінету Мі-
           ністрів України
 
 2) про   внесення Мінпраці, Міносвіти, Мін- до 20 грудня
 змін і доповнень до соцзахист, Мінфін, Мінеко- 1995 р.
 Закону України "Про номіки, Мінюст, Пенсійний
 державну  допомогу фонд,  Фонд  соціального
 сім'ям  з дітьми" страхування  за  участю
 ( 2811-12 ), перед- профспілкових  об'єднань,
 бачивши в ньому по- Відділ з питань освіти,
 силення соціального культури,  охорони  здо-
 захисту  сімей  з ров'я, Відділ з питань со-
 дітьми, які особли- ціального захисту та тру-
 во потребують підт- дових відносин  Кабінету
 римки з боку держа- Міністрів України
 ви, виходячи з мож-
 ливостей державного
 бюджету
 
 3) державної житло- Мінекономіки, Держкомміс- до 1 січня 1996
 вої програми, пе- тобудування, Держжитлоко- р.
 редбачивши в ньому мунгосп, Мінфін, Мінсоцза-
 найсприятливіші   хист, Мінстат, Мінпраці,
 умови для споруд- Мінюст, Відділ з питань
 ження та придбання житлово-комунального госпо-
 житла сім'ям,  що дарства Кабінету Міністрів
 тривалий час пере- України
 бувають на обліку
 для поліпшення жит-
 лових умов і мають
 низький рівень до-
 ходів
 
 4) нового Житлового Держжитлокомунгосп, Міне- до 1 січня 1996
 кодексу  України, кономіки,  Мінсоцзахист, р.
 передбачивши в ньому Мінюст, Мінчорнобиль, Мін-
 захист   житлових фін, Уряд Автономної Рес-
 прав соціально враз- публіки Крим, обласні, Ки-
 ливих верств насе- ївська та Севастопольська
 лення, в тому числі міські державні адмініст-
 безкоштовне  отри- рації,  Відділ з питань
 мання житла в межах житловокомунального госпо-
 встановленої соці- дарства Кабінету Міністрів
 альної норми  для України
 інвалідів і учасни-
 ків війни, малоза-
 безпечених  сімей,
 осіб, що постраждали
 внаслідок аварії на
 Чорнобильській АЕС
 
 5) про   внесення Мінсоцзахист, Мінфін, Мі- після встанов-
 змін і доповнень до некономіки, Мінпраці, Мі- лення  нових
 Закону України "Про нюст за участю профспілко- розмірів міні-
 пенсійне  забезпе- вих об'єднань, Відділ з мальної зарп-
 чення" ( 1788-12 )  питань соціального захисту лати і пенсії
           та трудових відносин Кабі-
           нету Міністрів України
 
 3. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 пропозиції про:
 1)  вдосконалення Мінсоцзахист,  Мінпраці, листопад 1995
 механізму соціаль- Мінфін, Мінекономіки, Мі- р.
 ного захисту насе- нюст, Уряд Автономної Рес-
 лення з метою на- публіки Крим, обласні, Ки-
 лежного спрямування ївська та Севастопольська
 адресної соціальної міські державні адмініст-
 допомоги, а також рації за участю профспіл-
 створення відповід- кових об'єднань, Відділ з
 них служб у межах питань соціального захисту
 витрат, передбаче- та трудових відносин Кабі-
 них на  утримання нету Міністрів України
 служб  соціального
 захисту населення
 
 2)   встановлення Мінфін,   Мінекономіки, жовтень 1995 р.
 граничного  рівня Мінпраці, Мінюст, Відділ
 прибуткового подат- грошово-кредитної політики
 ку з громадян (не і фінансів Кабінету Мініст-
 вище 40 відсотків рів України
 доходів)
     IV. У сфері трудових відносин, режиму праці та
              відпочинку
 
 1. Забезпечити:
 1) встановлення  в Мінпраці, Мінфін, Мінеко- жовтень 1995 р.
 положенні про Дер- номіки, Мінюст, Відділ з
 жавну   інспекцію питань соціального захисту
 праці Мінпраці нор- та трудових відносин Кабі-
 ми, що інспекція в нету Міністрів України
 своїй  діяльності
 взаємодіє з профс-
 пілковими органами,
 які здійснюють гро-
 мадський  контроль
 за додержанням тру-
 дових прав і гаран-
 тій працівників
 
 2) розроблення сис- Державна інспекція  праці до 1 січня 1996
 теми  контролю за Мінпраці,  Мінекономіки, р.
 додержанням законо- Мінфін, Мінюст, Уряд Авто-
 давства про працю  номної Республіки Крим,об-
           ласні, Київська та Севас-
           топольська міські державні
           адміністрації, Відділ  з
           питань соціального захисту
           та трудових відносин Кабі-
           нету Міністрів України
 
 3) доведення підп- Мінекономіки, Мінфін, за- III квартал 1995
 риємствам, устано- інтересовані міністерства, р.
 вам і організаціям відомства, Уряд Автономної
 рекомендацій  про Республіки Крим, обласні,
 відрахування проф- Київська та Севастопольсь-
 комам не менш як ка міські державні адмі-
 0,3 відсотка фонду ністрації, Відділ грошо-
 оплати  праці  на во-кредитної політики та
 культурно-спортивну фінансів Кабінету Мініст-
 роботу за рахунок рів України
 прибутку, що зали-
 шається у їх розпо-
 рядженні
 
 2. Підготувати  і Мінпраці,  Мінекономіки, III квартал 1995
 подати  Кабінетові Мінфін, Мінюст, Відділ з р.
 Міністрів  України питань соціального захисту
 проекти таких зако- та трудових відносин Кабі-
 нодавчих та інших нету Міністрів України
 нормативних актів:
 1) Закону  України
 "Про відпустки"
 
 2) про ратифікацію Мінпраці,  Мінекономіки, у тримісячний
 Конвенцій МОП N 132 МЗС, Мінюст, Відділ з пи- термін  після
 "Про   оплачувані тань соціального захисту введення в дію
 відпустки" та N 140 та трудових відносин Кабі- Закону України
 "Про   оплачувані нету Міністрів України   "Про відпуст-
 навчальні відпуст-               ки" в повному
 ки"                       обсязі
 
 3) що  забезпечать Мінпраці,  Мінекономіки, у терміни, пе-
 реалізацію  Закону Мінфін, Мінюст за участю редбачені Вер-
 України "Про від- профспілкових  об'єднань, ховною  Радою
 пустки"       Відділ з питань соціально- України
           го захисту та  трудових
           відносин Кабінету Мініст-
           рів України
        V. У сфері охорони праці, здоров'я і
        навколишнього природного середовища
 
 1. Забезпечити:
 1) сприяння органі- Держнаглядохоронпраці, Мі- протягом пері-
 зації  виробництва некономіки, Мінфін, заін- оду дії Гене-
 спецодягу,  спецв- тересовані міністерства і ральної угоди
 зуття та інших за- відомства, Секретаріат На-
 собів індивідуаль- ціональної ради з питань
 ного і колективного безпечної життєдіяльності
 захисту працюючих в населення
 обсягах, необхідних
 для   задоволення
 потреб підприємств
 і організацій всіх
 форм власності від-
 повідно до діючих
 нормативів
 
 2) розроблення  і Держнаглядохоронпраці,   до 1 липня 1996
 впровадження прог- Штаб  Цивільної оборони, р.
 рами   підготовки Мінекономіки,  Міносвіти,
 спеціалістів  для Мінфін, заінтересовані мі-
 здійснення аварій- ністерства і  відомства,
 них робіт у різних Секретаріат  Національної
 галузях  народного ради з питань безпечної
 господарства,  пе- життєдіяльності населення,
 редбачивши  в ній Відділ з питань техноген-
 створення відповід- ної безпеки та цивільного
 них   тренажерних захисту населення Кабінету
 центрів       Міністрів України
 
 3) продовження бу- Мінекобезпеки, Мінекономі- 1995 - 1996 рр.
 дівництва комплек- ки, Мінфін, заінтересовані
 сів  утилізації і міністерства і відомства,
 поховання токсичних Відділ з питань екології
 відходів виробницт- та комплексного викорис-
 ва  (отрутохіміка- тання природних ресурсів,
 тів,  пестицидів, Відділ з питань науки і
 хімічних  засобів нових технологій і Відділ
 тощо), непридатних з питань будівництва та
 для використання   архітектури Кабінету Мі-
           ністрів України
 
 4) розроблення кри- Держнаглядохоронпраці, На- протягом 1995
 теріїв оцінки мо- ціональна академія наук, - 1996 років
 ральних збитків і Мінстат, Мінпраці, Мінеко-
 порядок їх відшко- номіки, Мінфін, Мінюст за
 дування відповідно участю Верховного Суду та
 до статті 12 Закону профспілкових  об'єднань,
 України "Про охоро- Секретаріат  Національної
 ну праці"      ради з питань безпечної
 ( 2694-12 )     життєдіяльності населення
 
 5) продовження виз- МОЗ, Мінчорнобиль, Відділ протягом пері-
 начення ретроспек- з питань техногенної без- оду дії Гене-
 тивної оцінки дози пеки та цивільного захисту ральної угоди
 опромінення  щито- населення Кабінету Мініст-
 видної залози у ді- рів України
 тей  в екологічно
 забруднених населе-
 них пунктах України
 для надання їм ста-
 тусу   потерпілих
 відповідно до стат-
 ті 27 Закону Украї-
 ни "Про статус і
 соціальний  захист
 громадян, які пост-
 раждали  внаслідок
 Чорнобильської ка-
 тастрофи"
 ( 796-12 )
 
 2. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 проекти таких зако-
 нодавчих та інших
 нормативних актів:
 1) програми поетап- Держнаглядохоронпраці,   до 1   січня
 ного обмеження ви- Мінпраці, Мінстат, Мінеко- 1996 р. (пер-
 користання  праці номіки, Мінфін за участю ший етап)
 жінок у нічний час, профспілкових  об'єднань,
 а також вивільнення Секретаріат  Національної
 їх  з виробництв, ради з питань безпечної
 пов'язаних з важкою життєдіяльності населення
 працею та шкідливи-
 ми умовами
 
 2) Закону  України Мінекобезпеки, Мінекономі- до 1 січня 1996
 "Про зони надзви- ки,  Мінчорнобиль,  МОЗ, р.
 чайних екологічних Мінфін, Мінюст, Відділ з
 ситуацій, їх класи- питань екології та комп-
 фікацію і статус", лексного використання при-
 передбачивши,  що родних ресурсів Кабінету
 після його прийнят- Міністрів України
 тя визначатимуться
 зони  екологічного
 лиха та впроваджу-
 ватиметься комплекс
 заходів щодо поліп-
 шення умов  життя
 населення, яке про-
 живає в екологічно
 небезпечному сере-
 довищі
 
 3)   національної МОЗ, Мінекономіки, Мінсоц- 1996 р.
 програми  реформу- захист, Мінпраці, Держнаг-
 вання системи охо- лядохоронпраці, Мінчорно-
 рони здоров'я насе- биль, Мінекобезпеки, Мін-
 лення        фін, Мінюст  за  участю
           профспілкових  об'єднань,
           Відділ з питань освіти,
           культури охорони здоров'я
           Кабінету Міністрів України
 
 4) що регламентують Мінчорнобиль, МОЗ, Мінсоц- до 1   січня
 порядок оздоровлен- захист, Мінекономіки, Мін- 1996 р.
 ня та реабілітації фін, Відділ з питань тех-
 в  санаторно- ку- ногенної безпеки та ци-
 рортних  закладах вільного захисту населення
 осіб,  які  брали і Відділ з питань освіти,
 участь у ліквідації культури і охорони здо-
 аварії  на Чорно- ров'я Кабінету Міністрів
 бильській АЕС, та України
 населення, що пост-
 раждало  внаслідок
 Чорнобильської ка-
 тастрофи
 
 5) про порядок від- Мінчорнобиль, МОЗ, Мінпра- до 1   січня
 селення  із  зони ці, Відділ з питань техно- 1996 р.
 відчуження   осіб генної безпеки та цивіль-
 працездатного віку ного захисту населення і
 та подальше їх пра- Відділ з питань освіти,
 цевлаштування    культури і охорони здо-
           ров'я Кабінету Міністрів
           України
 
 3. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 пропозиції про:
 
 1) перелік  вироб- Мінпраці, МОЗ, Держнагля- 1996 р.
 ництв, цехів, про- дохоронпраці, заінтересо-
 фесій та посад з вані міністерства і ві-
 шкідливими умовами домства за участю профс-
 праці,  робота  в пілкових об'єднань, Секре-
 (на) яких дає право таріат Національної ради з
 на додаткову від- питань безпечної життєді-
 пустку і скорочений яльності населення, Відділ
 робочий день     з питань соціального за-
           хисту та трудових відносин
           Кабінету Міністрів України
 
 2) типові галузеві Держнаглядохоронпраці,за-  у   терміни,
 норми безкоштовної інтересовані міністерства визначені
 видачі  спецодягу, і відомства  за  участю Держнаглядохо-
 спецвзуття та запо- профспілкових  об'єднань, ронпраці  та
 біжних засобів    Секретаріат  Національної Програмою роз-
           ради з питань безпечної витку  вироб-
           життєдіяльності населення  ництва засобів
                         індивідуально-
                         го   захисту
                         працюючих  та
                         відповідної
                         наукової бази
                         на  1995-1996
                         роки
 3) перелік закладів Фонд державного   майна, після затверд-
 охорони здоров'я та МОЗ, Мінсоцзахист за учас- ження Верхов-
 соціального забез- тю профспілкових  об'єд- ною Радою Ук-
 печення, що не під- нань,  Відділ  з питань раїни Концеп-
 лягають приватиза- власності та підприємницт- ції приватиза-
 ції         ва Кабінету Міністрів Ук- ції  об'єктів
           раїни            соціально-
                         культурної
                         сфери
        VI. У сфері соціального забезпечення
 
 1. Підготувати  і Мінпраці,  Мінекономіки, жовтень 1995 р.
 подати  Кабінетові Мінфін, МОЗ, Мінсоцзахист,
 Міністрів  України Мінюст, Держнаглядохоронп-
 проект Основ зако- раці, Пенсійний фонд, Фонд
 нодавства  України соціального страхування за
 із   соціального участю профспілкових об'-
 страхування     єднань, Відділ з питань
           соціального  захисту  та
           трудових відносин Кабінету
           Міністрів України, Секре-
           таріат Національної ради з
           питань безпечної життєді-
           яльності населення
 
 2. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 пропозиції про:
 
 1) створення націо- Мінсоцзахист,  Мінпраці, до 1 листопада
 нального   науко- Мінекономіки, Мінфін, Від- 1995 р.
 во-дослідного цент- діл з питань соціального
 ру з питань соці- захисту та трудових відно-
 ального забезпечен- син, Відділ з питань науки
 ня, в тому числі й і нових технологій і Від-
 соціального страху- діл з питань екології та
 вання        комплексного використання
           природних ресурсів Кабіне-
           ту Міністрів України
 
 2)   встановлення Держнаглядохоронпраці,   до 1   липня
 страхового  тарифу Мінпраці,       МОЗ, 1996 р.
 та введення в дію Мінсоцзахист,
 механізму соціаль- Мінекономіки,
 ного  страхування Мінчорнобиль,
 від нещасних випад- Мінекобезпеки,   Мінфін,
 ків і профзахворю- Фонд      соціального
 вань відповідно до страхування  за  участю
 статей 8 та 11 За- профспілкових  об'єднань,ттєді-
 кону України "Про Секретаріат  Національної
 охорону праці"    ради з питань безпечної
           життєдіяльності населення,
           Відділ   з    питань
           соціального  захисту  та
           трудових відносин і Відділ
           з  питань  техногенної
           безпеки  та  цивільного
           захисту населення Кабінету
           Міністрів України
 
    VII. У сфері гарантій під час проведення приватизації
 
 1. Забезпечити:
 1) проведення кон- Фонд державного майна, ор- протягом пері-
 сультацій з профс- гани державної виконавчої оду дії Гене-
 пілками відповідних влади, в управлінні яких ральної угоди
 рівнів щодо соці- перебуває майно, що є у
 ально-трудових пи- загальнодержавній власнос-
 тань, пов'язаних з ті, Відділ з питань влас-
 процесом приватиза- ності та  підприємництва
 ції або реформуван- Кабінету Міністрів України
 ня державної влас-
 ності
 
 2) проведення все- Фонд державного майна за у терміни, пе-
 українського  нав- участю профспілкових об'- редбачені
 чання з питань при- єднань, Відділ з питань програмою
 ватизації за спеці- власності та підприємницт-
 альною програмою   ва Кабінету Міністрів Ук-
           раїни
 
 3) підготовку   і Фонд державного майна, за- протягом пері-
 прийняття  рішень інтересовані міністерства оду дії Гене-
 щодо умов утриман- і відомства, Уряд Автоном- ральної угоди
 ня,  передачі або ної Республіки Крим, об-
 перепрофілювання   ласні, Київська та Севас-
 об'єктів  соціаль- топольська міські державні
 но-культурної сфери адміністрації за  участю
 і охорони здоров'я, профспілкових  об'єднань,
 які є на балансі органів місцевого самовря-
 підприємств і орга- дування та представницьких
 нізацій, у процесі органів, Відділ з питань
 приватизації     власності та підприємницт-
           ва Кабінету Міністрів Ук-
           раїни
 
 4) повне і своєчас- Фонд державного   майна, протягом пері-
 не   інформування Мінпресінформ, Уряд Авто- оду дії Гене-
 громадян та профс- номної Республіки  Крим, ральної угоди
 пілкових органів з обласні, Київська та Се-
 питань приватизації вастопольська міські дер-
           жавні адміністрації, Від-
           діл з питань власності та
           підприємництва  Кабінету
           Міністрів України
 
 5) захист  дрібних Фонд державного   майна, під час  роз-
 інвесторів, розроб- Мінфін, Мінекономіки, МВС, роблення зако-
 лення   механізму Мінюст, Державна комісія з нодавчих  та
 взаємної конверта- цінних паперів та фондово- нормативних
 ції приватизаційних го ринку за участю Ощадно- актів з питань
 паперів,  відпові- го банку, Відділ з питань приватизації
 дальність посадових власності та підприємницт-
 осіб,  фінансових ва Кабінету Міністрів Ук-
 посередників та ін- раїни
 ших суб'єктів, які
 беруть  участь  у
 приватизації,  за
 порушення  законо-
 давства  з питань
 приватизації
 
 2. Підготувати  і Фонд державного майна, Мі- IV квартал 
 подати  Кабінетові некономіки, Мінфін, Мінюст 1995 р.
 Міністрів  України за погодженням з профспіл-
 проект  Концепції ковими об'єднаннями, Від-
 приватизації об'єк- діл з питань власності та
 тів соціально-куль- підприємництва  Кабінету
 турної сфери     Міністрів України
 
 3. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 пропозиції про:
 
 1) страхування ри- Держстрахнагляд, Фонд дер- IV   квартал
 зиків, пов'язаних з жавного майна, Мінекономі- 1995 р.
 використанням при- ки,  Мінфін  за  участю
 ватизаційних папе- профспілкових  об'єднань,
 рів         Відділ з питань власності
           та підприємництва і Відділ
           грошово-кредитної політики
           і фінансів Кабінету Мі-
           ністрів України
 
 2) механізм реалі- Мінфін, Мінекономіки, Фонд жовтень 1995 р.
 зації Указу Прези- державного майна разом з
 дента України від Національним банком, Від-
 24 листопада 1994 діл грошово-кредитної по-
 р. N 698 "Про ком- літики і фінансів Кабінету
 пенсацію громадянам Міністрів України
 України втрат від
 знецінення грошових
 заощаджень в уста-
 новах Ощадного бан-
 ку України та Укр-
 держстраху"
 ( 698/94 ), який би
 передбачав отриман-
 ня громадянами Ук-
 раїни  компенсації
 втрат від знецінен-
 ня їх заощаджень
       VIII. У сфері соціального партнерства
 
 1. Підготувати  і
 подати  Кабінетові
 Міністрів  України
 проекти таких Зако-
 нів України:
 
 1) "Про  внесення Мінпраці,  Мінекономіки, до 1   січня
 змін і доповнень до Мінфін,  Мінюст разом з 1996 р.
 Закону України "Про профспілковими об'єднання-
 колективні договори ми, Національна рада соці-
 і угоди", що буде ального партнерства, Від-
 спрямований   на діл з питань соціального
 вдосконалення дого- захисту та трудових відно-
 вірного регулювання син Кабінету Міністрів Ук-
 соціально-трудових  раїни
 відносин
 
 2) "Про об'єднання Мінюст, Мінпраці, Мінеко- до 1  вересня
 підприємців"     номіки, Мінфін за участю 1996 р.
           об'єднань підприємців, На-
           ціональна рада соціального
           партнерства, Відділ з пи-
           тань власності та підпри-
           ємництва і Відділ з питань
           соціального  захисту  та
           трудових відносин Кабінету
           Міністрів України
 
       Перший заступник
   Міністра Кабінету Міністрів України        М.СЕЛІВОН
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка