Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо Рекомендацій про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України


 
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
 
 N 83-5/1259 від 29.12.93
   м.Київ
 
 vd931229 vn83-5/1259
                  Керівникам органів державного
                  управління освітою міністерств
                  та відомств України
                  Ректорам (директорам)  вищих
                  навчальних закладів Міносвіти
                  України
 
    Щодо Рекомендацій про порядок створення, організацію
    і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
      комісії у вищих навчальних закладах України
 
   З метою приведення державної атестації студентів-випускників
до сучасних вимог управлінням вищих навчальних закладів розроблені
"Рекомендації про  порядок  створення,  організацію  і роботу
державної екзаменаційної  (кваліфікаційної)  комісії  у  вищих
навчальних закладах України".
   Рекомендації розроблені  на  підставі  "Положення  про
організацію навчального процесу у вищих навчальних  закладах"
( z0173-93 ) (1993 р.) та пропозицій ряду органів державного
управління освітою міністерств та відомств України, університетів,
інститутів, коледжів і технікумів.
   Органи державного управління освітою міністерств та відомств
України, вищі навчальні заклади на підставі  "Положення  про
організацію навчального процесу" та цих рекомендацій при потребі з
урахуванням вимог навчальних планів, програм та особливостей
підготовки фахівців  кожної  спеціальності  можуть  розробляти
конкретні інструкції  про  організацію  і  роботу  державної
екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.
   Додаток: Рекомендації про порядок створення, організацію і
роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії.
 
 Заступник міністра                   В.П.Гондюл
    Рекомендації про порядок створення, організацію і
    роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
      комісії у вищих навчальних закладах України
           1. Загальні положення
   1.1. Згідно з Законом України "Про освіту" ( 1060-12 )
(1991 р.) та "Положенням про організацію навчального процесу"
( z0173-93 ) (1993 р.) для проведення  державної  атестації
випускників створюються: у вищих навчальних закладах першого і
другого рівнів акредитації - державна кваліфікаційна, а третього і
четвертого рівнів акредитації - державна екзаменаційна комісії
(далі - державні комісії). Строк проведення державної атестації
визначається навчальним планом.
   1.2. В обов'язки державної комісії входять: перевірка і
оцінка науково-теоретичної та практичної підготовки студентів, які
закінчують вищий  навчальний  заклад,  з  метою  встановлення
відповідності їх освітнього та кваліфікаційного рівнів до вимог
стандарту якості освіти, положень про вищий навчальний заклад
України і ступеневу систему освіти, а також навчальних планів і
програм підготовки спеціалістів; вирішення питань про присвоєння
випускниками відповідної  кваліфікації  та  видачу  диплома
(звичайного зразка чи з відзнакою); розробити пропозиції щодо
подальшого поліпшення якості  підготовки  фахівців  з  певної
спеціальності.
   1.3. Державна атестація проводиться  у  формі  державних
екзаменів з окремих дисциплін або комплексної перевірки знань
студентів з кількох дисциплін в обсязі діючих навчальних програм,
або захисту  дипломного  проекту  (роботи).  Форма  атестації
обумовлюється навчальним планом. При державній атестації окремих
спеціалістів можливе проведення і державних іспитів, і захист
дипломного проекту (роботи).
   Програма та  метод проведення екзаменів (усно, письмово,
тестування) визначається кафедрою,  що  випускає  спеціалістів
(цикловою комісією) і затверджується радою факультету або вищого
навчального закладу. Вищим навчальним закладам надається право
здійснювати інші методи проведення державних екзаменів, у тому
числі - комп'ютерне тестування студентів.
      2. Порядок комплектування державної комісії
   2.1. Державна комісія створюється щорічно у складі голови,
його заступника (за потребою) та членів комісії для  кожної
спеціальності з усіх форм навчання і діє протягом календарного
року. При наявності  великої  кількості  випускників  можливе
створення декількох комісій для однієї спеціальності. При малій
кількості випускників можливе створення спільної комісії для
споріднених спеціальностей.
   2.2. Головою державної комісії  з  кожної  спеціальності
призначається найбільш висококваліфікований фахівець виробництва з
цієї ж спеціальності або вчений, який не працює  у  даному
навчальному закладі.  Голова  комісії  за  поданням  ректора
(директора) вищого   навчального   закладу   затверджується
міністерством, якому підпорядковано навчальний заклад.
   Списки голів комісій  за  встановленою  формою  у  двох
примірниках  подаються на затвердження до органів управління
навчальними закладами міністерств не пізніше ніж за два місяці до
початку роботи державної комісії (додаток 1).
   Голова державної комісії знайомить усіх членів комісії з їх
правами та обов'язками, забезпечує роботу комісії відповідно до
затвердженого розкладу. Він обов'язково повинен бути присутнім при
комплексній перевірці звань студентів з кількох дисциплін, при
захисті дипломних проектів (робіт), на засіданнях комісії під час
обговорення результатів  екзаменів,  захисту проектів (робіт),
виставлення оцінок, вирішення питання присвоєння освітнього чи
кваліфікаційного рівня та вручення дипломів. Контролює роботу
секретаря комісії щодо підготовки необхідних документів до початку
роботи комісії  та оформленню протоколів. Складає звіт після
закінчення роботи державної комісії, який після обговорення на її
заключному засіданні подає ректору (директору) вищого навчального
закладу.
   2.3. Заступником голови державної комісії (при необхідності)
можуть призначатися проректори з навчальної і наукової роботи,
декан відповідного факультету та його заступник, директор вищого
навчального закладу, його заступник з навчальної  роботи  та
завідуючі філіалом або відділенням.
   У випадках, коли навчальним планом передбачається складання
державних екзаменів перед захистом дипломного проекту (роботи), а
також проведення державних екзаменів з окремих дисциплін за
згодою голови державної комісії його обов'язки може виконувати
заступник.
   2.4. До складу державної комісії повинні входити професори
або доценти кафедр (викладачі циклових комісій), які формують
профіль підготовки  спеціалістів,  спеціальних  наук,  окремих
загальнонаукових і  загальноінженерних  дисциплін, економіки і
організації виробництва, а також охорони праці.
   За своїми посадовими обов'язками членами комісії є ректор або
проректор з навчальної чи наукової роботи, декан відповідного
факультету або його заступник, при складанні державних екзаменів з
дисциплін кафедри - завідуючі кафедрами.
   До складу  комісії  можуть входити представники трудових
колективів, які замовляли спеціалістів, працівники відповідних
галузей народного господарства і культури, професори і викладачі
інших вищих навчальних закладів, співробітники науково-дослідних
інститутів. До  числа  членів  комісії  залучається  викладач
дисципліни, з якої студенти складають екзамен, керівник дипломного
проекту (роботи) - під час захисту студентів, яких він підготував.
   За необхідності до складу комісії можуть бути залучені інші
кваліфіковані фахівці відповідного профілю.
   Члени державної комісії здійснюють прийом екзаменів тільки з
певної дисципліни.
   Якщо у складі комісії  немає  представників  відповідних
профілюючих кафедр (предметних або циклових комісій), до участі у
роботі комісії під час прийому державних екзаменів від випускників
можуть бути залучені в якості екзаменаторів професори і доценти
цих кафедр. У цьому випадку вони користуються правами членів
комісії.
   2.5. Персональний склад членів комісії та  екзаменаторів
затверджується наказом  ректора (директора) вищого навчального
закладу не пізніше як за місяць до початку роботи комісії.
   Одна і та ж сама особа може бути головою державної комісії не
більше трьох років підряд.
   Оплата праці голови та членів комісії, які не працюють у
навчальному закладі, здійснюється погодинно відповідно до діючої
"Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників
освіти" ( z0056-93 ) та внесених до неї змін.
   Участь у роботі державної комісії заступника голови та
членів  комісії  від  навчального  закладу  планується  як
педнавантаження з відповідною оплатою.
   2.6. Секретар державної  комісії  призначається  ректором
(директором) із числа працівників вищого навчального закладу. Свої
обов'язки він виконує у робочий час з основної посади.
       3. Організація і порядок роботи комісії
   3.1. Державні комісії  працюють  у  строки,  передбачені
навчальними планами кожної спеціальності.
   Графік роботи комісії затверджується ректором (директором)
вищого навчального закладу і доводиться до загалу не пізніше як
за два місяці до початку складання державних екзаменів або
захисту дипломних проектів (робіт).
   Розклад роботи кожної державної комісії, узгоджений з головою
комісії,  затверджується  проректором  з  навчальної  роботи
(заступником директора навчального закладу) не пізніше ніж за
місяць до початку державних екзаменів або захисту дипломних
проектів (робіт) інтервал між державними екзаменами в кожній
групі повинен складати не менше п'яти календарних днів.
   3.2. До захисту дипломних проектів (робіт) чи складання
державних екзаменів допускаються студенти, які виконали всі вимоги
навчального плану та програм зі спеціальності.
   Допуском до захисту дипломного проекту (роботи) чи складання
державних екзаменів є список студентів-випускників, затверджений
ректором (директором) вищого навчального закладу, за поданням
деканів факультетів (заступників директора з навчальної роботи або
завідуючих відділенням).
   3.4. Не пізніше одного дня до початку державних екзаменів чи
захисту дипломних проектів (робіт) у державну комісію подаються
необхідні матеріали, які забезпечують її компетентну роботу.
   3.3.1. До державної комісії, незалежно від форми проведення
атестації, подаються:
   - наказ (витяг з наказу) вищого навчального закладу про
затвердження персонального складу комісії зі спеціальності;
   - розклад роботи комісії;
   - списки  студентів за навчальними групами допущених до
захисту дипломних проектів  (робіт)  чи  складання  державних
екзаменів, за підписом декана факультету (заступника директора з
навчальної роботи);
   - характеристика на випускника за підписом декана факультету
(завідуючого відділенням);
   - зведена відомість, завірена деканом факультету (заступником
директора з навчальної роботи), про виконання студентом усіх вимог
навчального плану і одержаних ним оцінок з теоретичних дисциплін,
курсових проектів (робіт), виробничих  практик  та  державних
екзаменів (лише перед захистом дипломних проектів або робіт).
Примітка: При наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї
     дисципліни,  у  зведену  відомість  про  виконання
     навчального плану, як правило, заноситься остання за
     строком її виставлення. У тих випадках, коли остання
     оцінка не характеризує загального рівня  підготовки
     студентів з дисципліни, у зв'язку з незначним обсягом
     або   недостатнім   науково-навчальним   значенням
     програмового матеріалу останнього семестру, відповідній
     кафедрі (цикловій комісії) надається право своєю ухвалою
     визначити середню зважену оцінку з округленням її до
     цілого значення, яку слід заносити у зведену відомість і
     додаток до диплома. При рейтинговій системі оцінок
     кафедрою (цикловою комісією) може бути виведена загальна
     оцінка відповідно до рейтингу, здобутого студентом з
     даної дисципліни.
   3.3.2. При складанні державних екзаменів з окремих дисциплін
або комплексного екзамену у державну комісію додатково подаються:
   - навчальні програми з дисциплін, внесених на  державні
екзамени;
   - комплект екзаменаційних білетів,  варіанти  комплексних
завдань або письмових екзаменаційних робіт;
   -  перелік  наочного  приладдя,  матеріалів  довідкового
характеру,  передбачених для використання студентами під час
підготовки та відповіді на питання державного екзамену, у т.ч.
технічні та дидактичні засоби і лабораторне обладнання.
Примітка: Екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного
     приладдя і матеріалів складають викладачі; розглядає їх
     випускна кафедра (циклова комісія); затверджує декан
     факультету (заступник директора з навчальної роботи) або
     завідуючий відпускною кафердою.
   3.3.3. При захисті дипломних проектів (робіт) у державну
комісію подаються:
   - виконаний дипломний проект (робота) з записом на ньому
висновку завідуючого випускної кафедри (заступника директора з
навчальної роботи чи завідуючого відділенням) про допуск студента
до захисту;
   - письмовий відгук керівника з характеристикою діяльності
випускника під час виконання дипломного проекту (роботи);
   - письмова рецензія на дипломний проект (роботу).
Примітка: Рецензування  дипломних  проектів  (робіт) доручають
     висококваліфікованим спеціалістам виробничих, наукових і
     проектних організацій, працівникам і викладачам вищих
     навчальних закладів,  які  не  працюють  у  даному
     навчальному закладі. Склад рецензентів затверджується
     деканом (директором) факультету за поданням завідуючого
     відповідної  кафедри  (заступника  директора) вищого
     навчального закладу. Рецензія повинна  мати  оцінку
     проекту (роботи) за прийнятою шкалою оцінки знань.
     Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту
     (роботи) від її захисту.
   3.3.4. До державної комісії можуть  подаватися  й  інші
матеріали, які  характеризують  наукову  і практичну цінність
виконаного дипломного проекту (роботи): друковані статті за темою
проекту (роботи), документи, що вказують на практичне застосування
проекту (роботи), макети, зразки матеріалів, виробів тощо.
   3.4. Складання  державних  екзаменів чи захист дипломних
проектів (робіт) проводиться на відкритому засіданні державної
екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії за участю не менш ніж
половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.
   3.4.1. З метою перевірки теоретичної і практичної підготовки
студентів можливе проведення державного екзамену за білетами,
складеними у повній відповідності до навчальних програм, що мають
теоретичну  і практичну частину з окремих дисциплін. Знання
теоретичного матеріалу з профілюючих дисциплін можна перевірити
методом  комплексного  тестування всього потоку студентів за
індивідуальними завданнями (письмово). Практичну частину екзамену
виконують із залученням реального об'єкту майбутньої професійної
діяльності або діючої моделі такого об'єкту або у вигляді ділової
гри.
   Структура кожного  державного  екзамену,  послідовність і
терміни проведення різних частин екзамену, порядок та  форма
перевірки знань  студентів  за  різними  видами  атестації,
встановлюються радою факультету (навчального закладу) і доводяться
до загалу.
   3.4.2. Захист дипломних проектів (робіт) здійснюється як у
вищих навчальних закладах, так і на підприємствах, в установах та
організаціях, для яких тематика проектів (робіт), поданих для
захисту,   становить   науково-теоретичну   або  практичну
зацікавленість.
   3.5. Засідання державної комісії оформляються протоколом.
Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних
годин на день (форма протоколу додається).
   Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, а
також захисту одного проекту (роботи), як правило, не повинна
перевищувати 30 хвилин. Для розкриття змісту дипломного проекту
(роботи) студенту  надається  не  більше  20-ти  хвилин. При
висвітленні кожного розділу комплексного екзамену зі спеціальності
студенту для відповіді виділяти не більше 0,5 академічної години.
Для проведення державного  екзамену  за  тестом  комплексного
контрольного завдання доцільно відвести не більше чотирьох годин
на групу.
   При проведенні  письмових державних екзаменів передбачити
наступні норми часу:
   - з державної та інших мов (диктант) - не більш одного
навчального часу;
   - з літератури (твір) - не більше чотирьох навчальних годин;
   - зі спеціального предмета або екзамену за спеціальністю - не
більше трьох навчальних годин.
Примітка: Оплата праці за перевірку екзаменаційних письмових робіт
     здійснюється  у порядку, передбаченому для курсових
     письмових робіт.
   3.6. Результати  складання державних екзаменів і захисту
дипломних проектів  (робіт)  оцінюються  "відмінно",  "добре",
"задовільно" або "незадовільно".
   При визначенні оцінки проекту (роботи) приймається до уваги
рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.
   Рішення державної комісії про оцінку знань, виявлених при
складанні екзаменів або захисті проекту (роботи), а також про
присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів
(загального зразка  чи  відзнакою)  приймається  на закритому
засіданні комісії відкритим голосуванням  звичайною  більшістю
голосів членів комісії, які брали участь у її засіданні. При
однаковій кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.
Примітка: Оцінки державного екзамену і захисту дипломного проекту
     виставляє кожен член комісії, а голова підсумовує їх
     результати  щодо кожного студента. За теоретичну і
     практичну частину екзамену виставляється одна оцінка.
     Повторне складання (перескладання) державного екзамену і
     захист дипломного проекту (роботи) з метою підвищення
     оцінки не дозволяється.
   3.7. Студентам, які позитивно склали державні екзамени, а
також захистили дипломний проект (роботу), рішенням державної
комісії присвоюється кваліфікація у відповідності до отриманої
спеціальності і видається диплом встановленого зразка.
   Тим, хто має загальні оцінки "відмінно" не менше, ніж з
75 відсотків усіх дисциплін навчального плану, а з решти дисциплін
та індивідуальних завдань - оцінки "добре", склав  державні
екзамени, захистив дипломний проект (роботу) з оцінкою "відмінно",
а також  виявив  себе  у  науковій  (творчій)  роботі,  що
підтверджується рекомендацією кафедри (предметної або циклової
комісії), видається диплом з відзнакою, про що записується у
протоколі засідання комісії.
   3.8. У тих випадках, коли складання державних екзаменів або
захист дипломного проекту (роботи) не відповідає вимогам рівня
атестації, державна комісія приймає рішення про те, що студент є
неатестованим, про що відзначається у протоколі засідання комісії.
   Студент, який отримав незадовільну оцінку при  складанні
державного екзамену  або захисті дипломного проекту (роботи),
відраховується з вищого навчального закладу.  Йому  видається
академічна довідка встановленого зразка.
Примітка: У разі  одержання  незадовільної оцінки з  одного
      екзамену (при складанні окремо декількох), студент не
      позбавляється  права продовжувати складати державні
      екзамени з інших дисциплін і захищати дипломний проект
      (роботу)  у  термін,  встановлений  графіком.  При
      складанні  державних  екзаменів зі спеціальності у
      вигляді  сукупності профілюючих дисциплін, а також
      комплексного екзамену, як це передбачено навчальним
      планом,  одержання  незадовільної  оцінки з одного
      предмета позбавляє того, хто складає екзамен, права
      складати решту державних екзаменів та також захищати
      дипломний проект (роботу).
   3.9. Якщо студент не з'явився на засідання державної комісії
для складання екзаменів або захисту дипломного проекту (роботи),
то в протоколі комісії відзначається, що він є неатестованим у
зв'язку з неявкою на засідання комісії.
   Студенти, які неатестовані у затверджений для них термін і не
склали державні  екзамени  або не захистили дипломний проект
(роботу), мають право на повторну атестацію в наступний термін
роботи державної комісії протягом трьох років після закінчення
вищого навчального закладу на засадах, визначених цим закладом.
Повторно складаються тільки ті державні екзамени, з яких була
отримана незадовільна оцінка, з урахуванням змін, що відбулися у
навчальних програмах цих дисциплін.
   У випадках,  коли  захист  дипломного  проекту  (роботи)
визначається незадовільним, державна комісії встановлює, чи може
студент подати на повторний захист той самий проект (роботу) з
доопрацюванням, чи він повинен опрацювати нову тему, визначену
відповідною  кафедрою  (предметною  або  цикловою  комісією)
навчального закладу.
         4. Підведення підсумків роботи
   4.1. Оцінки складання державних екзаменів, а також захисту
дипломних проектів (робіт) оголошуються у день їх  складання
(захисту) після  оформлення  відповідного  протоколу засідання
державної комісії. У протоколі відзначаються оцінки, одержані на
державних екзаменах або при захисті дипломного проекту (роботи),
записуються питання, задані випускникові, особливі думки членів
комісії, вказується здобутий освітній рівень (кваліфікація), який
надано випускнику, та виданий диплом: звичайного зразка чи з
відзнакою (додатки 2 і 3).
   Протокол підписує голова і члени державної комісії, що брали
участь у засіданні. Книга протоколів зберігається у справах
навчального закладу.
   4.2. За  підсумками  діяльності кожної державної комісії
складається звіт, оформлений відповідно до сучасних вимог, який
затверджується на її заключному засіданні.
   У звіті  повинні  бути  відображені  рівень  підготовки
спеціалістів  з  даної  спеціальності і характеристика знань
студентів, якість виконання проектів (робіт), актуальність їх
тематики та відповідність до сучасного стану науки, техніки і
питань виробництва. Вказуються недоліки, допущені у підготовці
спеціалістів, зауваження щодо забезпечення організації роботи
державної комісії.
   У ньому  даються  пропозиції  щодо покращання підготовки
спеціалістів,  усунення  недоліків  в  організації проведення
державних  екзаменів  і захисту дипломного проекту (роботи),
рекомендації щодо направлення на навчання кращих студентів для
продовження  освіти  у навчальних закладах III і IV рівнів
акредитації, з якими встановлено зв'язок у рамках навчального
комплексу,  а  також  в  аспірантурі  або  в  магістратурі.
Відзначаються  дипломні  проекти  (роботи),  які можуть бути
використані на підприємствах, у науково-дослідних установах тощо.
   Звіт про  роботу  державної  комісії  подається  ректору
(директору) вищого  навчального закладу в двох примірниках у
двотижневий термін після закінчення роботи.
   4.3. Питання  про  підсумки роботи державної комісії та
розроблені відповідні заходи обговорюються на засіданні випускних
кафедр, рад факультетів або вищого навчального закладу.
   4.4. Узагальнені результати проведення державних екзаменів,
захисту дипломних проектів з переліком характерних недоліків у
підготовці спеціалістів та вжитих заходів щодо  удосконалення
роботи кафедр і факультетів разом з річним звітом надсилаються до
міністерств, яким підпорядковані вищі навчальні заклади.
   Рекомендації розроблені Управлінням вищих навчальних закладів
на підставі "Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти
України від 02.06.93 N 161 (  z0173-93  )  та  пропозицій
університетів,  інститутів,  коледжів,  технікумів та органів
державного управління освітою міністерств України.
   Додаток: 1. Форма списку голів державних комісій.
       2. Форма протоколу засідання державної комісії про
         прийому екзаменів.
       3. Форма протоколу засідання державної комісії про
         розгляду дипломних проектів (робіт).
 
 Начальник управління
 вищих навчальних закладів               М.Ф.Степко
                            Додаток 1
                       Затверджую
                   _____________________________
                   (посада, прізвище та ініціали
                   керівника органу державного
                   управління      освітою
                   міністерства (відомства)
                      _____________ (підпис)
                      "____" _______ 199_ р.
                      N ____________________
       Список голів державних екзаменаційних
       (кваліфікаційних) комісій про перевірці
  підготовки спеціалістів та присвоєнню їм кваліфікаційного
   рівня в _______________________________________ у 199 р.
       (повна назва вищого навчального закладу)
 
----------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|Посада|Вчені |Який навчаль- |Присвоєна|Термін|Період |
|  |ім'я та |   |ступінь|ний заклад  |кваліфі- |роботи|роботи |
|  |по бать- |   |та   |закінчив, коли|кація і |за  |комісії|
|  |кові го- |   |звання |       |спеціаль-|фахом |    |
|  |лови ко- |   |    |       |ність  |   |    |
|  |місії  |   |    |       |     |   |    |
|---+----------------------------------------------------------------|
|  |   Номер та назва спеціальності                |
|  |----------------------------------------------------------------|
|  |     |   |    |       |     |   |    |
|  |     |   |    |       |     |   |    |
|  |     |   |    |       |     |   |    |
|  |     |   |    |       |     |   |    |
----------------------------------------------------------------------
   Ректор (директор) ______________________________
            (підпис, прізвище та ініціали)
   Вик. _____________________
     (Прізвище, N телефону)
                            Додаток 2
____________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
      Протокол N ____ від "___"___________ 199_ р.
    засідання Державної екзаменаційної комісії N_______
   по прийому екзаменів з ____________________________________
               (найменування навчальної дисципліни)
   спеціальності __________________________
           (номер, найменування)
 
Присутні:
Голова ___________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання, посада)
Члени: 1. ________________________________________________
    2. ________________________________________________
    3. ________________________________________________
    4. ________________________________________________
    5. ________________________________________________
    6. ________________________________________________
 
Студенти _____ групи __________ факультету
у кількості ______ осіб
Засідання почалось о ____год.____хв.
і закінчилося о ___год.___хв.
---------------------------------------------------------------------------
NN|Прізвище,|N  |Характеристика пов-| Додаткові питання  |Оцінка|Підпис |
пп|ім'я, по |екз.|ноти відповіді на | членів комісії   |з   |голови |
 |батькові |бі- |питання білету   |---------------------|держ. |та чле-|
 |студента |лету|          |прізвище |характерис-|екза- |нів ко-|
 |(згідно |  |          |того, хто|тика повно-|мену |місії |
 |запису в |  |          |задав, та|ти відпові-|   |(екза- |
 |паспорті)|  |          |зміст пи-|ді     |   |менато-|
 |     |  |          |тання  |      |   |ра)  |
--+---------+----+-------------------+---------+-----------+------+-------|
 1|  2  | 3 |    4     |  5  |   6   | 7  |  8  |
--+---------+----+-------------------+---------+-----------+------+-------|
 1|     |  |1 _________________|1________|___________|   |    |
 |     |  |2 _________________|2________|___________|   |    |
 |     |  |3 _________________|3________|___________|   |    |
--+---------+----+-------------------+---------+-----------+------+-------|
 2|     |  |1 _________________|1________|___________|   |    |
 |     |  |2 _________________|2________|___________|   |    |
 |     |  |3 _________________|3________|___________|   |    |
--+---------+----+-------------------+---------+-----------+------+-------|
 3|     |  |1 _________________|1________|___________|   |    |
 |     |  |2 _________________|2________|___________|   |    |
 |     |  |3 _________________|3________|___________|   |    |
--+---------+----+-------------------+---------+-----------+------+-------|
 4|     |  |1 _________________|1________|___________|   |    |
 |     |  |2 _________________|2________|___________|   |    |
 |     |  |3 _________________|3________|___________|   |    |
---------------------------------------------------------------------------
 
Основні думки членів державної комісії ___________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Всього проекзаменовано ____________________ студентів
             (прописом)
Підписи:
Голова ___________________________ Члени: 1.______________________
    (підпис,прізвище, ініціали)    2.______________________
                     3.______________________
                     4.______________________
                     5.______________________
                     6.______________________
Протокол склав секретар комісії __________________________________
               (посада, прізвище, ініціали, підпис)
                        Додаток 3
____________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)
      Протокол N ____ від "___"___________ 199_ р.
    засідання Державної екзаменаційної (кваліфікаційної)
   комісії N___ по розгляду дипломних проектів (робіт) з
     спеціальності _________________________________
              (номер, найменування)
 
Присутні:
Голова ___________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання, посада)
Члени: 1. ________________________________________________
    2. ________________________________________________
    3. ________________________________________________
    4. ________________________________________________
    5. ________________________________________________
    6. ________________________________________________
 
Студенти _____ групи __________ факультету
у кількості ______ осіб
Засідання почалось о ____год.____хв.
і закінчилося о ___год.___хв.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN|Прізвище,|Тема диплом-|Прізвище |Кількість|Кіль-|Відгук|Оцінка|Кіль- |Питання  |Рішення Державної екзамена-|
пп|ім'я, по |ного проекту|і ініціа-|сторінок |кість|керів-|рецен-|кість |членів  |ційної (кваліфікаційної)  |
 |батькові |(роботи)  |ли керів-|розрахун-|арку-|ника, |зента |хвилин|комісії  |комісії          |
 |студента |      |ника та |ково-ко- |шів |його |   |прово-|(прізвище |---------------------------|
 |(згідно |      |консуль- |легіаль- |крес-|заклю-|   |дився |особи, що |оцінка |присвої- |видати |
 |запису в |      |тантів  |ної запи-|лення|чення |   |захист|поставила |проекту |ти квалі-|диплом |
 |паспорті)|      |     |ски   |   |   |   |   |запитання,|(роботи)|фікацію |    |
 |     |      |     |     |   |   |   |   |повнота  |    |зі спеці-|    |
 |     |      |     |     |   |   |   |   |відповіді)|    |альності |    |
 |     |      |     |     |   |   |   |   |     |    |     |    |
--+---------+------------+---------+---------+-----+------+------+------+----------+--------+---------+--------|
 1|  2   |    3  |  4   |  5  | 6 |  7 |  8 |  9 |  10   | 11  |  12  |  13  |
--+---------+------------+---------+---------+-----+------+------+------+----------+--------+---------+--------|
 |     |      |     |     |   |   |   |   |     |    |     |    |
 |     |      |     |     |   |   |   |   |     |    |     |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Особливі думки членів державної комісії __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Всього розглянуто дипломних проектів (робіт) ___________ студентів
 
Підписи:
Голова ___________________________ Члени: 1.______________________
    (підпис,прізвище, ініціали)    2.______________________
                     3.______________________
                     4.______________________
                     5.______________________
                     6.______________________
Протокол склав секретар комісії __________________________________
               (посада, прізвище, ініціали, підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка