Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Протокол
    про скорочення викидів сірки або їх транскордонних
   потоків принаймні на 30 відсотків до Конвенції 1979 року
   про транскордонне забруднення повітря на великі відстані
  ( Протокол прийнято Постановою Ради Міністрів Української РСР
   N 282 ( 282-86-п ) від 12.09.86 ) 
   Сторони,
   сповнені рішучості  забезпечити  виконання  Конвенції про
транскордонне забруднення повітря на великі відстані ( 995_223 ),
   занепокоєні тим,  що  викиди  забруднювачів  повітря  у
забруднюваних районах Європи і Північної Америки завдають значної
шкоди природним ресурсам, що мають життєво важливе екологічне й
економічне значення: лісам, грунтам і водним ресурсам, а також
матеріалам (включаючи історичні пам'ятки), та за певних умов
справляють шкідливий вплив на здоров'я людини,
   усвідомлюючи той факт, що основними джерелами забруднення
повітря, які викликають підкислення навколишнього середовища, є
спалення  викопного палива з енергетичною метою та провідні
технологічні процеси в різних галузях промисловості, а також
транспорт, що призводять до викидів двоокису сірки, окисів азоту
та інших забруднювачів,
   вважаючи, що першочергова увага має бути приділена зменшенню
викидів сірки, що дасть позитивні результати для навколишнього
середовища, загального стану економіки і здоров'я людини,
   нагадуючи про рішення тридцять  дев'ятої сесії Європейської
економічної Комісії Організації Об'єднаних Націй (ЄЕК), в якому
підкреслюється невідкладна необхідність активних  зусиль  для
розробки  скоординованих національних стратегій і політики в
регіоні ЄЕК з метою ефективного скорочення викидів сірки на
національному рівні,
   нагадуючи про визнання Виконавчим органом з питань Конвенції
на його першій сесії необхідності ефективно скоротити загальні
щорічні викиди сполук сірки або їх транскордонних потоків до
1993-1995 рр., беручи за основу для розрахунків скорочень рівень
1980 р.,
   нагадуючи, що  багатостороння  Конвенція  щодо  причин і
запобігання шкоді, що завдається лісам і водним ресурсам у
результаті забруднення повітря в Європі (Мюнхен, 24-27 червня 1984
р.), просила Виконавчий орган з питань Конвенції як питання
першочергової ваги прийняти пропозицію щодо спеціальної угоди про
скорочення щорічних викидів сірки на національному рівні або їх
транскордонних потоків не пізніше 1993 р.,
   визнаючи, що кілька договірних сторін Конвенції вирішили
здійснювати скорочення  своїх  щорічних  викидів  сірки на
національному рівні або транскордонних потоків  принаймні  на
тридцять відсотків у найкоротші строки й не пізніше 1993 р.,
   визнаючи, з іншого боку,  що  деякі  договірні  сторони
Конвенції, не підписуючи цей Протокол під час відкриття його для
підписання, зроблять, однак,  значний  внесок  у  скорочення
транскордонного  забруднення  повітря або будуть продовжувати
докладати зусиль для запобігання викидам сірки, як про це заявлено
в документі, що наводиться як додаток до доповіді Виконавчого
органу на його третій сесії,
   домовилися про таке:
               Стаття 1
              Визначення
   Для цілей даного Протоколу:
   "Конвенція" означає Конвенцію про транскордонне забруднення
повітря на великі відстані, прийняту в Женеві 13 листопада 1979
року;
   "ЄМЕП" означає  Спільну  програму спостереження й оцінки
поширення забруднювачів повітря на великі відстані в Європі;
   "Виконавчий орган"  означає  Виконавчий  орган  з питань
Конвенції, заснований відповідно до пункту 1 статті 10 Конвенції;
   "географічне охоплення ЄМЕП" означає район, визначений у
пункті 4 статті 1 Протоколу до Конвенції 1979 р. про транскордонне
забруднення  повітря  на  великі  відстані,  що  стосується
довгострокового фінансування Спільної програми спостереження й
оцінки поширення забруднювачів на великі відстані в Європі (ЄМЕП),
прийнятої в Женеві 28 вересня 1984 року;
   "Сторони" означають, якщо контекст не вимагає іншого, Сторони
даного Протоколу.
               Стаття 2
            Основне положення
   Сторони скоротять свої щорічні викиди сірки на національному
рівні або їх транскордонні потоки принаймні на 30 відсотків у
найкоротші строки й не пізніше 1993 р., беручи рівень 1980 р. як
основу для розрахунків скорочень.
               Стаття 3
            Подальші скорочення
   Сторони визнають необхідність для кожної з них вивчення на
національному рівні потреби в більш істотному, ніж передбачено
статтею 2, скороченні викидів сірки або їх транскордонних потоків,
коли цього вимагають умови навколишнього середовища.
               Стаття 4
         Надання даних про щорічні викиди
   Кожна Сторона інформує щорічно Виконавчий орган про рівень
щорічних викидів сірки на національному рівні і про основу, на
якій вони були розраховані.
               Стаття 5
        Розрахунки транскордонних потоків
   ЄМЕП завчасно до щорічних сесій Виконавчого органу надає йому
розрахунки балансів сірки, а також транскордонних потоків і
осадків сполук сірки за  кожний  попередній  рік  у  межах
географічного  охоплення  ЄМЕП,  використовуючи  моделі,  що
відповідають конкретним умовам розташованих у них Сторін.
               Стаття 6
      Національні програми, політика і стратегія
   Сторони розробляють у межах Конвенції без необгрунтованої
затримки національні програми, політику і стратегію, які будуть
засобом скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків
принаймні на тридцять відсотків, якомога швидше й не пізніше 1993
р., та подають Виконавчому органу доповідь про це, а також про
досягнення в цій галузі.
               Стаття 7
           Поправки до Протоколу
   1. Будь-яка Сторона може запропонувати поправки до цього
Протоколу.
   2. Пропоновані  поправки  подаються  в  письмовій  формі
Виконавчому секретареві Європейської економічної комісії, який
надсилає  їх  усім  Сторонам.  Виконавчий  орган  обговорює
запропоновані поправки на своїй наступній щорічній сесії за умови,
що такі поправки були надіслані Виконавчим секретарем Європейської
економічної комісії Сторонам принаймні за дев'яносто днів до
сесії.
   3. Будь-яка поправка до цього Протоколу приймається  на
підставі консенсусу представників Сторін і набуває чинності для
Сторін, що прийняли її, на дев'яностий день після дати здачі на
зберігання двома третинами цих сторін їх документів про прийняття
даної поправки. Ця поправка набуває чинності для будь-якої іншої
Сторони на дев'яностий день після здачі на зберігання цією
Стороною її документа про прийняття даної поправки.
               Стаття 8
            Врегулювання спорів
   При виникненні спору між двома або кількома Сторонами щодо
тлумачення або застосування цього Протоколу вони ведуть пошук
рішення шляхом переговорів чи будь-яким іншим методом врегулювання
спорів, прийнятним для цих Сторін.
               Стаття 9
              Підписання
   1. Цей  Протокол  відкритий  для підписання в Гельсинкі
(Фінляндія) з 8 по 15 липня 1985 р. включно державами - членами
Європейської  економічної  комісії  та  державами,  що мають
консультативний статус при Європейській  економічній  комісії
відповідно до пункту 8 резолюції 36 (IV) Економічної на Соціальної
Ради від 28 березня 1947 р., а також регіональними організаціями
економічної інтеграції, що складаються із суверенних держав -
членів Європейської економічної комісії та наділені компетенцією
щодо ведення переговорів, укладання й застосування міжнародних
угод з питань, які охоплені цим Протоколом, за умови, що ці
держави й організації є сторонами Конвенції.
   2. З питань, що належать до їх компетенції, такі регіональні
організації  економічної інтеграції від свого власного імені
здійснюють права й  виконують  зобов'язання,  визначені  цим
Протоколом для їх держав-членів. У таких випадках держави-члени
цих організацій не мають повноважень  здійснювати такі права в
індивідуальному порядку.
              Стаття 10
    Ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
   1. Цей  Протокол  підлягає  ратифікації,  прийняттю  або
затвердженню Сторонами, що його підписали.
   2. Цей  Протокол  відкритий  для  приєднання  держав  і
організацій, зазначених у пункті 1 статті 9, з 13 липня 1985 року.
   3. Держава і організація, що приєдналися до цього Протоколу
після набуття ним чинності, виконують статтю 2 не пізніше 1993
року. Однак якщо приєднання заінтересованої Сторони до протоколу
відбудеться після 1990 р., стаття 2 може бути виконана нею після
1993 р., але не пізніше 1995 р., і така Сторона виконує відповідно
статтю 6.
   4. Документи про ратифікацію, прийняття, затвердження або
приєднання здаються на  зберігання  Генеральному  секретареві
Організації Об'єднаних Націй, який виконує функції депозитарію.
              Стаття 11
             Набуття чинності
   1. Цей Протокол набуває чинності на дев'яностий день після
здачі на зберігання шістнадцятого документа про  ратифікацію,
прийняття, затвердження або приєднання.
   2. Для кожної держави або організації, які зазначені в пункті
1 статті 9 і ратифікують, приймають чи затверджують цей Протокол
або приєднуються до нього після здачі на зберігання шістнадцятого
документа про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання,
Протокол набуває чинності на дев'яностий день  після здачі на
зберігання такою Стороною її документа про ратифікацію, прийняття,
затвердження або приєднання.
              Стаття 12
               Вихід
   У будь-який час після закінчення п'ятирічного строку  з
моменту набуття чинності цим Протоколом щодо будь-якої Сторони ця
Сторона може вийти з Протоколу шляхом надсилання депозитарієві
письмового повідомлення про це. Будь-який такий вихід стає чинним
на  дев'яностий  день  після  дати  отримання  повідомлення
депозитарієм.
              Стаття 13
            Автентичні тексти
   Оригінал цього  Протоколу,  англійський,  російський  та
французький тексти якого є цілком автентичними, здається на
зберігання Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй.
   На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цей Протокол.
   Вчинено у Відні восьмого липня тисяча дев'ятсот вісімдесят
п'ятого року.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка