Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про зміни та доповнення до наказу від 9 серпня 1993 р. N 55


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 65 від 26.07.94          Зареєстровано в Міністерстві
   м. Київ             юстиції України
                   5 серпня 1994 р.
 vd940726 vn65            за N 183/392
      ( Наказ втратив чинність з 1 липня 2000 року
              на підставі Наказу Мінфіну
       N 115 ( z0339-00 ) від 26.05.2000 )
        Про зміни та доповнення до наказу
          від 9 серпня 1993 р. N 55
   ( Із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Мінфіну
    N 18-448 ( v-448201-95 ) від 07.04.95 
                      Наказом Мінфіну
    N 139  ( z0321-95 )  від 18.08.95 ) 
 
  На часткову зміну та доповнення до наказу від 9 серпня 1993 р.
N 55 ( z0143-93 ) "Про затвердження обсягу і форм річного
бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх
заповнення", Н А К А З У Ю:
   1. ( Пункт 1 втрачає чинність з 1 січня 1996 року на
підставі Наказу Мінфіну N 139 ( z0321-95 ) від 18.08.95 )
   Затвердити:
   1.1.  Типові  форми  річної  бухгалтерської  звітності
(додаток N 1);
   1.2. Зміни та доповнення до Інструкції про порядок заповнення
форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої
наказом від 9 серпня 1993 р. N 55 ( z0143-93 ) "Про затвердження
обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та
Інструкції про порядок їх заповнення" (додається).
   2. Абзац  перший  пункту  15  Вказівок щодо організації
бухгалтерського  обліку  в  Україні,  затверджених  наказом
Міністерства фінансів від 7 травня 1993 р. N 25 ( z0052-93 ),
після  слів  "інтелектуальної  власності"  доповнити  словами
"прав користування будинками, спорудами".
   3. Пункт 6 листа Міністерства фінансів України від 12 серпня
1992 р. N 18-4116 ( v4116201-92 ) "Про бухгалтерський облік
вексельного обігу" викласти в такій редакції:
   "6. При здійсненні дисконтних операцій (продаж векселів
векселедержателем) записи на суму проданих векселів проводяться по
кредиту  рахунку  59  "Векселі одержані" в кореспонденції з
рахунками:
   51 - "Розрахунковий рахунок" - на суму, одержану за проданий
вексель;
   80 - "Прибутки і збитки" - на суму дисконту (облікового
проценту).
   Придбані за плату підприємствами векселі відображаються за
вартістю придбання покупцем по дебету рахунку 58 "Фінансові
вкладення" в кореспонденції з рахунком 51 "Розрахунковий рахунок".
   Продаж таких векселів як цінних паперів відображається у
зворотньому порядку із зарахуванням різниці між вартістю продажу і
вартістю придбання векселів до складу фінансових результатів."
   4. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1.2 наказу
Міністерства  фінансів  України  від 9 серпня 1993 р. N 55
( z0142-93 )  "Про  затвердження  обсягу  і  форм  річного
бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх
заповнення".
 
 Заступник Міністра               М.О.Гончарук
 
            ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
      до Інструкції про порядок заповнення форм
      річного бухгалтерського звіту підприємства
            ( z0143-93 )
   1. В пункті 1.1 після слів "(крім банків)" включити слова "та
виділеними  на  окремий  баланс  відособленими  підрозділами
підприємства".
   2. Пункт 1.4 доповнити абзацами такого змісту:
   "Бухгалтерський облік майна,  цінностей,  зобов'язань  та
операцій,  пов'язаних  із  виконанням  договору  про спільну
діяльність, ведеться підприємством, на яке покладається здійснення
заходів учасників угоди про спільну діяльність. В такому разі
облік майна, цінностей, зобов'язань та фінансових результатів, що
створені, придбані або утворились під час спільної діяльності,
ведеться на окремому балансі тим учасником, якому за угодою
доручено ведення спільних справ учасників договору. Показники
такого окремого балансу не включаються до балансу підприємства, на
яке покладено ведення спільних справ учасників угоди про спільну
діяльність. У бухгалтерській звітності учасників угоди про спільну
діяльність відображаються фінансові та інші результати спільної
діяльності, що належать за угодою кожному з учасників.
   Учасники договору про спільну діяльність подають документи по
операціях, що відносяться до спільної діяльності, а учасник, на
якого покладено ведення обліку забезпечує інших учасників договору
інформацією, яка необхідна їм для формування звітних, податкових
та інших матеріалів в строки, що обумовлені  договором  та
забезпечують складання бухгалтерської звітності в установлені
терміни."
   3. Пункт 1.15 доповнити текстом такого змісту:
   "В записці наводяться відомості щодо залишків на кінець
звітного періоду позабалансових активів і пасивів:
   вартість орендованих як окремі об'єкти основних засобів, а
також основних засобів, правом користування якими володіє дане
підприємство, - рахунок 001;
   вартість товарно-матеріальних  цінностей,  прийнятих  на
відповідальне зберігання, давальницької сировини, а також товарів,
що прийняті на правах комісії, - рахунок 002;
   вартість устаткування, яке прийняте підрядчиком для монтажу -
рахунок 003;
   вартість бланків суворої звітності - рахунок 004;
   заборгованість неплатоспроможних дебіторів, що списана на
збитки, - рахунок 005;
   сума забезпечення  зобов'язань  і  платежів,  включаючи
зобов'язання по заставах і майну довірителів, - рахунок 006;
   сума зобов'язань за приватизаційними паперами - рахунок 007;
   вартість приватизаційних майнових сертифікатів -  рахунок
008."
   4. Пункт 1.16 викласти в такій редакції:
   "1.16. При складанні річного бухгалтерського звіту необхідно
керуватися: Положенням про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ), з врахуванням
змін та доповнень, внесених постановами Кабінету Міністрів України
від 5 липня 1993 р. N 509 ( 509-93-п ), від 24 вересня 1993 р.
N 804 ( 804-93-п ) та від 21 березня 1994 р. N 175 ( 175-94-п ):
Основними положеннями про склад витрат виробництва (обігу) і
формування  фінансових  результатів,  затвердженими постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  19   вересня  1993 р.
N 764 ( 764-93-п ), з врахуванням змін і доповнень, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 1994 р.
N 175 ( 175-94-п ); Вказівками щодо організації бухгалтерського
обліку в Україні, затвердженими наказом Міністерства фінансів
України від 7 травня 1993 р. N 25 ( z0052-93 ), з врахуванням змін
та доповнень, внесених наказом Міністерства фінансів України від
9 серпня 1993 р. N 55 ( z0194-93 ), від  14 жовтня 1993 р.
N 78 ( z0155-93 ) та від 25 березня 1994 р. N 29 ( z0063-94 ), а
також порядком заповнення форм річного бухгалтерського звіту,
викладених в цій Інструкції."
   5. Пункт 2.3 доповнити абзацами такого змісту:
   "При приватизації окремих квартир в об'єктах житлового фонду
їх вартість з балансу не списується, а відноситься на окремий
субрахунок "Приватизований житловий фонд" рахунку 01 "Основні
засоби".
   Приватизовані підприємства, статутний фонд яких зменшено на
вартість об'єктів соціальної сфери, у даній статті показують знос
по них, нарахування якого відображається по кредиту рахунку 02
"Знос (амортизація) майна" і дебету рахунку 88 "Фонди спеціального
призначення".
   6. У пункті 2.7 текст у дужках після слів "акції, облігації"
доповнити словами "сертифікати, казначейські зобов'язання".
   7. Після пункту 2.8 включити пункт 2.8.1:
   "2.8.1. У вільному рядку 055  "Майно  в  оренді  (11)"
орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних
майнових комплексів, облік яких ведеться відповідно до Порядку
відображення  в бухгалтерському обліку і звітності операцій,
пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16 грудня
1993 р. N 109 ( z0200-93 ), з врахуванням доповнень до нього,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 січня
1994 р. N 9 ( z0016-94 )."
   8. У пункті 2.12:
   замість абзаців третього-п'ятого включити такі третій-сьомий
абзаци:
   "У бухгалтерському  обліку  закінчені  і  прийняті  в
установленому  порядку  етапи робіт у сумі фактичних затрат
списуються з рахунку 20 "Основне виробництво" у кореспонденції з
рахунками:
   45 "Товари відвантажені, виконані роботи і послуги" - якщо
підприємством встановлено порядок, за яким виручка від реалізації
продукції (робіт, послуг) визначається за сумою, що у вигляді
платежу за відвантажену продукцію (роботи, послуги) зарахована на
рахунки підприємства в установах банків. При оплаті цих етапів
замовником фактичні витрати списуються з рахунку 45 у дебет
рахунку 46 "Реалізація" та одночасно на суму сплачених етапів
робіт дебетується рахунок 36 і кредитується рахунок 46;
   46 "Реалізація" - якщо підприємством встановлено порядок, за
яким виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається
за продажною вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт,
послуг),  що  зазначена  в  оформлених  для сплати покупцем
(замовником) розрахункових документах з  одночасними  записами
продажної вартості етапів робіт по дебету рахунку 36 і кредиту
рахунку 46.
   Кошти, що  у  вигляді  платежу за закінчені і прийняті
замовником етапи робіт, одержані підприємством, відображаються по
дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту рахунку 61
"Розрахунки по авансах".
   По закінченні всіх робіт у цілому вартість сплачених раніше
замовником етапів робіт списується з рахунку 36 в кореспонденції з
дебетом рахунку 61.";
   абзац шостий вважати абзацомвосьмим;
   включити абзац дев'ятий в такій редакції:
   "У цій статті також показується відповідно до встановленого
порядку сума витрат обігу, яка припадає на залишок нереалізованих
товарів на підприємствах, що здійснюють свою діяльність у сфері
постачання, збуту, торгівлі і громадського харчування."
   9. В абзаці першому пункту 2.15 після слів "свою діяльність"
включити слова "у постачанні, збуті".
   10. Пункт 2.16 викласти в такій редакції:
   "2.16. У статті "Товари відвантажені, виконані роботи і
послуги, строк оплати яких не наступив" підприємства, які виручку
від реалізації продукції (робіт, послуг) визначають за сумою, що у
вигляді платежу за відвантажену продукцію (виконані  роботи,
послуги) зарахована на рахунки підприємства в установах банків,
показують до моменту надходження платежів фактичну собівартість
товарів, продукції, виконаних і зданих робіт і послуг, по яких
оформлені відповідні документи для розрахунків з покупцями і
замовниками. Вказана сума відображається по дебетуЂрахунку 45
"Товари відвантажені, виконані роботи і послуги" і  кредиту
рахунків обліку виробничих запасів, готової продукції, товарів і
затрат на виробництво. Вартість відвантажених товарів, яка не
сплачена у строки, передбачені договором, показується у рядку
165."
   11. Пункт 2.17 викласти у такій редакції:
   "2.17. У статті "Розрахунки з дебіторами за товари, роботи,
послуги" підприємства, які виручку від  реалізації  продукції
(робіт, послуг) визначають за продажною вартістю відвантаженої
продукції (виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених для
сплати покупцем (замовником) розрахункових документах, показують
до моменту надходження платежів продажну вартість відвантаженої
продукції, товарів (виконаних робіт, послуг) з відображенням по
дебету рахунку 62 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і
кредиту рахунку 46 "Реалізація". Одночасно фактична собівартість
продукції, товарів, робіт, послуг відображається  по  дебету
рахунку 46" і кредиту рахунків обліку виробничих запасів, готової
продукції, товарів і затрат на виробництво. Продажна вартість
відвантаженої продукції (робіт, послуг), що не сплачена у строки,
передбачені договором, показується у рядку 180".
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Роз'ясненням Мінфіну
N 18-448 ( v-448201-95 ) від 07.04.95 ) 
   12. Пункт 2.19 доповнити реченням такого змісту:
   "Порядок бухгалтерського обліку вексельного обігу встановлено
листом  Міністерства  фінансів  України від 12 серпня 1992 р.
N 18-4116."
   13. Пункт 2.24 доповнити абзацом третім такого змісту:
   "Облік розрахунків за  грошовими  і  майновими  внесками
учасників договору, розподілу фінансових та інших результатів
спільної діяльності ведеться у розрізі учасників на окремому
субрахунку  "Розрахунки  по спільній діяльності" синтетичного
рахунку 76 "Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами."
   14. В абзаці третьому пункту 2.30  текст  після  слова
"показують" замінити текстом "одержану від підприємства частину
його статутного фонду для здійснення діяльності, передбаченої при
створенні і виділенні на окремий баланс відособленого підрозділу".
   15. Після пункту 2.31 включити пункт 2.31.1:
   "2.31.1. У  статті "Резерв сумнівних боргів" показується
залишок резерву, створення та використання якого проводиться
відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і
звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 3 квітня 1993 р. N 250 ( 250-93-п ), та Вказівок щодо
організації бухгалтерського обліку в Україні, затверджених наказом
Міністерства  фінансів  України від 7 травня 1993 р. N 25
( z0052-93 )."
   16. Пункт 2.34 доповнити абзацом такого змісту;
   "Підприємства з іноземними інвестиціями при оприбуткуванні
майна, цінностей та зарахуванні валюти в рахунок внесків до
статутного фонду сумові різниці, що утворились між статутним
фондом, величина якого обчислена, виходячи  з  передбаченого
установчими документами курсу іноземної валюти, але не вище курсу
Національного банку України на  дату  підписання  установчих
документів, та сумою внесків до статутного фонду, що обчислена за
курсом Національного банку України на дату зарахування іноземної
валюти та оформлення документів про одержання майна і цінностей в
рахунок внесків до статутного фонду, відносять в кредит рахунку 88
"Фонди спеціального призначення" субрахунок "Поповнення власних
коштів."
   17. В абзаці другому пункту 2.35:
   текст "Про державний бюджет України на 1993 рік" замінити
текстом "Про Державний бюджет України на 1994 рік";
   замість тексту "листа Міністерства фінансів і Міністерства
економіки від 16 червня 1993 р. N 02-623/37-31/290" включити текст
"наказу Міністерства фінансів України від 25 лютого 1994 р. N 19
( z0040-94 ) "Про порядок сплати до Державного бюджету України
частини амортизаційних відрахувань  державних  підприємств  і
організацій у 1994 році";
   замість тексту "вносять в 1993 році до Державного бюджету (а
підприємства Мінмашпрому  -  до  Державного  фонду  сприяння
конверсії)" включити текст "вносять у звітному році до Державного
бюджету (крім сільськогосподарських організацій та підприємств
Держкомгеології)";
   у другому реченні текст в дужках виключити.
   18. У пункті 2.38 після слів "відпусток працівникам" включити
слова "та винагороди за чинним законодавством за вислугу років,
включаючи відрахування на державне соціальне страхування з цих
сум".
   19. Після пункту 2.39 включити пункт 2.39.1:
   "2.39.1. У вільному рядку 475 "Заборгованість за майно в
оренді (99)" показується заборгованість за орендарями по переданих
в оренду цілісних майнових комплексах, облік якої здійснюється
відповідно до Порядку, що наведено у пункті 2.8.1 Інструкції."
   20. Абзац перший пункту 2.40 доповнити таким реченням:
   "Перевищення дебетового сальдо рахунку 81 проти кредитового
сальдо рахунку 80 за звітний період показується протягом звітного
року у статті "Збитки звітного року" активу балансу без додаткових
записів на рахунках бухгалтерського обліку."
   21. У пункті 2.44:
   після слів "по податковому кредиту" включити слова "а також
сума  фінансової  допомоги  на  зворотній  основі,  порядок
бухгалтерського обліку якої  роз'яснено  листом  Міністерства
фінансів України від 17 лютого 1994 р. N 18-422 ( v-422201-94 )
"Про бухгалтерський облік фінансової допомоги  на  зворотній
основі". У цих статтях показуються також суми, що надійшли від
реалізації облігацій, які випущені акціонерним товариством для
залучення додаткових коштів з відображенням в обліку по дебету
рахунків грошових коштів в кореспонденції з рахунком 95 "Інші
позикові кошти";
 
  включити другий абзац такого змісту:
   "Заготівельні організації і переробні підприємства у цих
статтях  показують  бюджетну  позичку  на  видачу  авансів
сільськогосподарським товаровиробникам,  порядок  обліку  якої
викладено в Положенні, що наведено у пункті 2.58 Інструкції."
   22. Пункт 2.48 доповнити двома абзацами такого змісту:
   "Якщо підприємством встановлено порядок, за яким виручка від
реалізації продукції (робіт, послуг) визначається за продажною
вартістю відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що
зазначена  в  оформлених  для  сплати  покупцем (замовником)
розрахункових документах,  то у цій статті також показується
заборгованість підприємства з податку на добавлену вартість,
термін перерахування якої до бюджету не настав. Аналітичний облік
платежів з податку на добавлену вартість ведеться окремо по сумах
податку, термін оплати яких не настав, і окремо по сумах, термін
оплати яких настав.
   Облік розрахунків з бюджетом по відстрочених та розстрочених
податках і внесках до бюджету ведеться на окремому субрахунку
рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом"."
   23. Пункт 2.49 доповнити словами "державний, галузеві і
регіональні фонди охорони праці".
   24. Після пункту 2.52 включити пункти 2.53, 2.54, 2.55, 2.56,
2.57, 2.58:
   "2.53. У довідці 1 показується наявність власних і залучених
коштів та їх використання на фінансування капітальних і фінансових
вкладень, а також на придбання нематеріальних активів.
   У графі 3 по рядках 900-910 показується сальдо рахунку 86, а
також сальдо фондів підприємства та нерозподіленого прибутку в
частині, що призначена на вказані цілі.
   Підприємства, які   ведуть  облік  нарахування  зносу
(амортизації) без використання рахунку 86 "Амортизаційний фонд", у
цій графі показують не сальдо рахунку 02 "Знос (амортизація)
майна" субрахунки 1 і 2, а тільки його невикористану суму. У цьому
ж рядку по графі 3 показується не сальдо рахунку 02 субрахунок 3
"Знос нематеріальних активів", а тільки його невикористана сума. У
рядку  930  по  цій графі показуються також тільки залишки
невикористаних кредитів та внесків пайової участі на капітальні
вкладення. З метою недопущення іммобілізації власних та залучених
коштів рекомендується ведення оперативного аналітичного обліку
використання таких джерел.
   У графі 4 показуються наростаючим підсумком з початку року:
нараховані амортизаційні відрахування  на  повне  відновлення
основних фондів та знос нематеріальних активів; відрахування до
фондів або прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства,
які спрямовуються джерелом фінансування вкладень; одержані з
бюджету та позабюджетних фондів  асигнування  на  капітальні
вкладення; надходження кредитних ресурсів та внесків з пайової
участі у будівництві.
   У графі 5 відображається розподіл (використання)  джерел
власних  та залучених коштів на зазначені вкладення, які в
бухгалтерському обліку відображені  по  дебету  рахунків  04
"Нематеріальні активи", 07 "Будівельні матеріали та устаткування
до установки",  33  "Капітальні  вкладення",  58  "Фінансові
вкладення", 61 "Розрахунки по авансах" (в частині авансів, що
перераховані будівельним та іншим організаціям на покриття їх
затрат з будівництва об'єктів). При визначенні розмірів та видів
джерел для здійснення у подальшому вкладень (графа 6), в першу
чергу для покриття затрат на капітальні вкладення спрямовуються
амортизаційні відрахування на повне відновлення основних засобів,
а на придбання нематеріальних активів - сума їх зносу. Розподіл
джерел фінансування обсягу капітальних вкладень проводиться з
урахуванням раніше використаних джерел для фінансування раніше
придбаного устаткування до установки, яке за станом на 1 січня
звітного року враховане на рахунку 07 "Будівельні матеріали та
устаткування до установки".
   Дані рядка 940 у графі 5 повинні дорівнювати або бути менше
суми даних цього ж рядка у графах 3 і 4.
   2.54. У  рядку  950 показуються залишки, надходження та
витрачання іноземної валюти з виділенням в рядку 951 у графі 4
надходжень  на  рахунок  підприємства  валюти від реалізації
продукції, а в графі 5 цього ж рядка - витрачання валюти на
виробничі потреби (придбання сировини, матеріалів, устаткування,
товарів,  оплата  послуг  виробничого  характеру,  службових
відряджень)  та  її обов'язкового продажу на міжбанківському
валютному ринку.
   2.55. У  рядках  960  і  970  за  даними  аналітичного
бухгалтерського обліку розрахунків з загальної суми дебіторської і
кредиторської заборгованості виділяються дані щодо заборгованості
в розрахунках з підприємствами та установами України.
   2.56. У  рядку  980  відображається  сума  одержаної
підприємствами фінансової допомоги на зворотній основі, порядок
бухгалтерського  обліку  якої  роз'яснено листом Міністерства
фінансів України від 17 лютого  1994  р.  N  18-422  "Про
бухгалтерський облік фінансової допомоги на зворотній основі".
   2.57. Заготівельні організації і переробні підприємства у
рядку 990, а сільськогосподарські товаровиробники у рядку 995
показують рух бюджетної позички та авансів за рахунок цієї
позички, що одержані відповідно до Положення про порядок надання
бюджетної  позички  для фінансування державного контракту на
поставку до державних ресурсів сільськогосподарської продукції і
сировини,  затвердженого  наказом  Міністерства  фінансів,
Міністерства економіки, Міністерства сільського господарства і
продовольства,  Державного  комітету  України  по  харчовій
промисловості від 15 червня 1994р. N 51, 64, 180, 59 ( z0141-94 ).
   2.58. Бухгалтерський облік зобов'язань, що випливають із
застав, які одержано або видано відповідно до Закону України "Про
заставу" ( 2654-12 ), ведеться на позабалансовому рахунку 006
"Забезпечення зобов'язань та платежів" на таких субрахунках:
   1 "Забезпечення одержані" - для  обліку  зобов'язань  з
одержаних застав;
   2 "Забезпечення видані" для обліку зобов'язань з виданих
застав".
   Заставодавці ведуть Книгу запису застав за формою та у
порядку, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від
12 січня 1993 р. N 14 ( 14-93-п )."
   25. У пункті 3.1:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "Реалізованою продукцією (роботами, послугами) в залежності
від порядку, встановленого  на  звітний  рік  підприємством,
вважається  або  продажна  вартість  відвантаженої  продукції
(виконаних робіт, послуг), що зазначена в оформлених як підстава
для розрахунків з покупцями (замовниками) документах, або продажна
вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг), що у
вигляді платежу зарахована на рахунки підприємства в установах
банків";
   в абзаці другому після слів "В торговельних" включити слова
"і постачальницько-збутових";
   в абзаці четвертому:
   після слів "податку на добавлену вартість" включити слова
"включаючи суми цього податку, термін сплати яких не настав";
   після слів "Розрахунки по авансах" включити  слова  "62
"Розрахунки з покупцями і замовниками";
   26. У пункті 3.3:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "У статті "Податок на добавлену вартість" відображається сума
податку на добавлену вартість з внутрішнього  обороту,  яка
відображена у складі виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг) споживачам (рядок 010)";
   в абзаці другому після слів "суми податку" включити слова
"включаючи податок, термін оплати якого не настав";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "Податок на добавлену вартість, що одержано від покупців
(замовників) у складі платежу за реалізовану продукцію (роботи,
послуги)  і підлягає внесенню до бюджету, а також фактично
перераховані суми в бюджет показуються відповідно у графах 3 і 4
рядку 360".
   27. Пункт 3.5 викласти в такій редакції:
   "У рядку 025 відображаються витрати по доставці продукції,
яка  реалізована  по  ціні  франко-вагон-станція  (пристань)
призначення, якщо розрахунки за  цю  продукцію  здійснюються
безпосередньо між постачальником і покупцем (без участі збутових
організацій)."
   28. У пункті 3.6:
   у першому реченні першого абзацу після слів "при визначенні"
включити слово "фінансового";
   у другому реченні цього ж абзацу замість слів "витрати по
доставці продукції, яка реалізована по ціні франко-вагон-станція
(пристань)  призначення,  якщо  розрахунки  за  цю продукцію
здійснюються безпосередньо між постачальником і покупцем (без
участі збутових організацій)" включити слова "різниця між цінами
на газ природний, порядок розрахунку якої встановлено листом
Міністерства фінансів України від 29 червня 1994 р. N 05-203,
Міністерства економіки України від 20 червня 1994 р. N 28-16/308 і
Держкомнафтогазу України від 29 червня 1994 р. N 14-332-3593.
   абзац третій доповнити таким реченням:
   "Порядок обчислення  та  бухгалтерського  обліку вказаних
відрахувань затверджено наказом Міністерства фінансів України від
9 листопада 1993 р. N 86 ( z0170-93 )."
   29. У пункті 3.7 в абзаці третьому після слів "діяльність у
галузях" включити слова "матеріально-технічного постачання".
   30. В абзаці першому  пункту 3.8  слова "квітень-грудень
1993 р." виключити.
   31. Пункт 3.10 викласти в такій редакції:
   "3.10. У статті "Доходи і витрати від позареалізаційних
операцій" показуються розгорнуто:  фінансові  результати  від
спільної діяльності; фінансові результати від ліквідації основних
засобів; виручка від продажу і витрати на придбання іноземної
валюти; прибутки і збитки минулих років, що виявлені у звітному
році; невідшкодовані збитки від стихійного лиха, включаючи затрати
на запобігання втрат від стихійного лиха; втрати від списання
боргів і дебіторської заборгованості; надходження боргів, раніше
списаних як безнадійних; доходи (проценти), одержані від надання
комерційного кредиту; інші доходи,  втрати  і  витрати,  що
відносяться згідно з діючим законодавством на рахунок прибутків і
збитків, зокрема,  прострочена кредиторська заборгованість між
підприємствами недержавної форми власності."
   З даних  статті "Доходи і витрати від позареалізаційних
операцій" виділяються по окремих статтях у тому числі:
   рядок 071 - дані про одержані суми доходів (дивідендів,
процентів) по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які
належать підприємству, і доходів від пайової участі в спільних
підприємствах;
   рядок 072 - доходи від здачі окремого майна в оренду;
   рядок 073 - штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій за
порушення господарських договорів, які визнані боржником або по
яких одержані рішення суду, арбітражу або іншого належного органу
про їх стягнення (крім санкцій, що підлягають внесенню до бюджету,
позабюджетних і державних цільових фондів), а також судові витрати
та арбітражні збори.
   32. Пункт 3.13 виключити.
   33. Пункт 3.15 викласти в такій редакції:
   "3.15. У статті "Фактичні обсяги  виробництва  продукції
(робіт,  послуг)"  підприємства  показують за звітний рік в
порівняльних цінах, тарифах, обсяги, які застосовуються  для
визначення  розміру  фонду  споживання в звітному періоді у
показниках для галузей народного господарства відповідно  до
постанови  Кабінету Міністрів України та Національного банку
України від 29 січня 1994 р. N 49 ( 49-94-п ) "Про контроль за
видачею у 1994 році коштів, спрямованих на споживання."
   34. У пункті 3.16 цифри "130" замінити цифрами "120".
   35. У пункті 3.17:
   у другому абзаці замість слів "перевищення фактичного фонду
споживання  над його розрахунковою величиною" включити слова
"відсотків за користування кредитом, одержання якого пов'язано з
відстрочкою  і  розстрочкою  податків і платежів до бюджету
відповідно до статті 17 Закону України "Про Державний бюджет
України на 1994 рік" ( 3898-12 );
   у передостанньому  абзаці  замість  слів "за перевищення
розрахункової величини фонду споживання" включити слова  "за
порушення нормативних актів про охорону праці у відповідності з
постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1993 р.
N 754 ( 754-93-п )".
   36. У пункті 3.18:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "У цьому ж розділі за відповідними видами платежів і податків
показуються також суми платежів до бюджету, що належать по
розрахунку і сплата яких відстрочена та розстрочена відповідно до
Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік."
( 3898-12 );
   початок абзацу другого доповнити реченням такого змісту:
   "У рядку 300 показуються суми акцизного збору, включаючи
акцизний збір на імпортні товари, що справляється відповідно до
Закону  України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 );
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
   "У рядках 330 і 335 підприємства показують належну, згідно з
Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), суму плати за використання природних ресурсів та за
забруднення  навколишнього  природного  середовища  в  межах
встановлених лімітів. Ці ж самі платежі у  розмірах  понад
встановлені ліміти, а також плата за погіршення якості природних
ресурсів внаслідок володіння і користування ними показуються у
статті "Економічні санкції";
   в абзаці восьмому цифри "340" замінити цифрами "345";
   абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
   "У статті "Прибутковий податок з громадян" показуються суми
прибуткового податку з громадян. У рядку 355 показується належна
до сплати і фактично сплачена сума різниці між відпускною ціною та
ціною придбання газу, закупленого по імпорту, з відображенням по
дебету рахунку 46 "Реалізація" і кредиту рахунку 68 "Розрахунки з
бюджетом"." У статті "Податок на добавлену вартість з імпорту"
(рядок 365) показують суму податку на добавлену вартість на
імпортні товари, який справляється відповідно до Закону України
"Про Державний бюджет України на 1994 рік" ( 3898-12 ). Сплачений
податок на добавлену вартість та акцизний збір на імпортні товари
відображаються по дебету рахунку 41 "Товари". На суму таких самих
платежів щодо товарів, імпортованих на правах комісії, дебетується
рахунок 31 "Витрати майбутніх періодів", з якого по мірі їх
реалізації витрати списуються у кореспонденції з рахунком 46
"Реалізація" з відображенням у складі валового доходу і фінансових
результатів від реалізації.";
   В абзаці десятому слова "податку з власників транспортних
засобів, розмір ставок яких встановлено Декретом" замінити словами
"що справляються відповідно до Декрету";
   в абзаці одинадцятому:
   у першому реченні цифру "1993" замінити цифрою "1994";
   у другому реченні текст після слова "операцій" замінити
текстом "затверджено наказом Міністерства фінансів України від
25 лютого 1994 р. N 19 ( z0040-94 )";
   в абзаці дванадцятому:
   текст після слів "зборів, передбачених" замінити словами
"Законом України "Про внесення змін і доповнень до  Закону
Української РСР "Про систему оподаткування";
   включити речення такого змісту:
   "В бухгалтерському обліку суми готельного та ринкового зборів
їх одержувачі відображають по дебету рахунків обліку грошових
коштів і кредиту рахунку 68.";
   в абзаці тринадцятому:
   текст після слів "інші податки"  доповнити  словами  "і
платежі";
   слова "сума  перевищення фактичного фонду споживання над
розрахунковою його величиною" замінити словами "відсотки  за
користування кредитом, сплата яких пов'язана з відстрочкою і
розстрочкою податків і платежів до бюджету відповідно до статті 17
Закону  України "Про Державний бюджет України на 1994 рік"
( 3898-12 );
   в абзаці п'ятнадцятому замість слів "санітарних норм  і
правил" включити слова "за порушення нормативних актів про охорону
праці";
   включити додатково абзац такого змісту:
   "У рядку 396 виділяється заборгованість по  податках  і
платежах до бюджету на кінець звітного року, на яку одержано
відстрочку і розстрочку платежів відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 8-93 "Про стягнення не
внесених в строк податків і неподаткових платежів."
   37. Пункт 3.19 викласти в такій редакції:
   "3.19. В розділі IV "Затрати і витрати, що враховуються при
обчисленні пільг на податок з доходу" показуються суми затрат, що
враховуються при обчисленні пільг по податку з доходу, а саме:
   нарахована заробітна плата працівникам-інвалідам (рядок 520);
   суми, перераховані будинкам-інтернатам для престарілих та
інвалідів, школам інтернатам, а також підприємствам, установам,
організаціям  культури,  народної  освіти,  охорони здоров'я,
соціального   забезпечення,   фізкультури   і   спорту,
фізкультурно-спортивним  товариствам  і  дитячим  громадським
організаціям (рядок 540);
   38. В абзаці першому пункту 4.7 після слів  "відпусток
працівникам" включити слова "та виплату винагороди за вислугу
років".
   39. Включити пункт 4.7.1 такого змісту:
   "4.7.1. У  статті  "Фонд  охорони  праці" відповідно до
Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання коштів
державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та фондів
охорони праці підприємств,  затвердженої  наказом  Державного
комітету України по нагляду за охороною праці та Міністерства
фінансів Украіни від 25 січня 1994р. N 4 ( z0024-94 ), показуються
відрахування  до  фонду  охорони  праці  підприємства,  його
використання і залишок на кінець звітного року. Відрахування і
внески за розрахунком до державного, галузевих і регіональних
фондів охорони праці та суми фактично перераховані до фондів
показуються у рядку 345."
   40. У пункті 4.9 цифри "142" замінити на "141".
   41. У пункті 4.10 текст після слів "Інструкцією про порядок
нарахування і сплати" замінити текстом "до бюджету податку на
доходи підприємств і організацій, затвердженою наказом Головної
державної податкової інспекції України  від 26 квітня 1994 р.
N 31 ( z0115-94 )".
   42. Пункт 4.11 викласти в такій редакції:
   "4.11. У рядку 142 показується на кінець звітного періоду
сальдо субрахунку "Індексація  балансової  вартості  основних
засобів" рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", що складає
різницю між сумами індексації вартості та зносу основних фондів,
проведеної на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 7
травня 1992 р. N 229 ( 229-92-п ) "Про проведення загальної
переоцінки основних фондів,  заліку  взаємної  заборгованості
підприємств та поповнення оборотних коштів державних підприємств
і організацій", та від 3 серпня 1993 р. N 598 ( 598-93-п ) "Про
проведення індексації основних фондів у народному господарстві
України" та від 20 травня 1994 р. N 327 ( 327-94-п ) "Про
проведення індексації основних фондів у 1994 році".
   У рядку 143 показується на кінець звітного року сальдо
субрахунку "Фонд індексації нормативу оборотних коштів і дооцінки
товарно-матеріальних цінностей" рахунку 88 "Фонди спеціального
призначення", що складає суму індексації нормативу оборотних
коштів, проведеної відповідно до постанови Верховної Ради від 15
травня 1992 р. N 2349-12, і суму від дооцінки товарно-матеріальних
цінностей, що проводилась на виконання постанов Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 1992 р. N 529 "Про проведення дооцінки
товарно-матеріальних цінностей" та від 19 квітня 1993 р. N 279
( 279-93-п ) "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей
державних підприємств і організацій та джерела їх покриття".
   При визначенні залишків для заповнення вказаних рядків окремі
підприємства керуються також Порядком, наведеним у пункті 2.8.1
цієї Інструкції."
   43. В абзаці п'ятому пункту 4.12 текст після слів "сприяння
конверсії" виключити.
   44. У пункті 4.16 абзац п'ятий виключити.
   45. У пункті 4.18:
   абзац перший доповнити такими словами: "прибуток (+), збитки
(-) від списання основних засобів, яке може бути проведено лише у
випадках, коли відновити їх неможливо або економічно недоцільно,
та у випадках, коли вони не можуть бути в установленому порядку
реалізовані або  передані іншим підприємствам, організаціям і
установам, а також:";
   абзац третій викласти в такій редакції:
   "У рядку 465 - вартість основних засобів, взятих в оренду у
складі цілісного майнового комплексу, а у рядку 470 - вартість
основних засобів, по яких величина зносу дорівнює їх балансової
вартості;";
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
   "У рядку 475 - сума індексації основних засобів, проведеної
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30 липня
1994 р. N 519 "Про перенесення терміну проведення індексації
основних фондів у 1994 році".
   46. Абзац третій пункту 4.19 викласти в такій редакції:
   "У рядку 520 показується вартість програмного забезпечення
обчислювальної техніки. У рядку 530 - вартість права на місце на
товарній і фондовій біржах, а у рядку 540 - вартість інших
майнових прав, що визначаються об'єктом права підприємства і
приносять доход".
   47. Пункт 4.23 доповнити абзацом такого змісту:
   "на витрати обігу - якщо проведена переоцінка товарів, що
повністю або частково втратили первісну якість при експонуванні у
вітринах".
   48. Пункт 4.24 виключити.
   49. У пункті 4.25 цифри "11" замінити цифрами "10".
 
                    Управління методології
                    бухгалтерського обліку
 
                      Додаток N 1
                 до наказу Міністерства фінансів
                 України від 26 липня 1994 р. N 65
                      Затверджено
                 Мінфіном України за погодженням
                 з Мінстатом України для  річної
                 звітності 1994 р.
           БАЛАНС  ПІДПРИЄМСТВА
         на 1 ________________ 199 ___ р.
 
                          ______________
                         :_____КОДИ_____:
              Форма N 1 за ЗКУД  :______________:
            Дата (рік, місяць, число) :___:_____:_01_:
Підприємство ................      за ЗКПО :______________:
Територія....................      за СПАТО :______________:
Форма власності ....................  за ЗКФВ :______________:
Орган державного управління.........  за СПОДУ :______________:
Галузь (вид діяльності).............  за ЗКГНГ :______________:
Одиниця виміру : млн.укр.крб.  Контрольна сума :______________:
 
Адреса :..........................................
                          ______________
                Дата висилання   :______________:
                Дата одержання   :______________:
                Строк подання   :______________:
 
 
__________________________________________________________________
                       :Код :На по-:На кі- :
        А К Т И В          :ряд-:чаток :нець  :
                       :ка :року :звіт- :
                       :  :   :нього :
_____________________________________________:____:______:періоду:
______________________1______________________:__2_:__3___:___4___:
I. ОСНОВНІ ЗАСОБИ ТА ІНШІ ПОЗАОБОРОТНІ АКТИВИ:  :   :    :
Основні засоби :               :  :   :    :
  залишкова вартість .......................: 010:______:_______:
  знос * (02) ..............................: 011:______:_______:
  первісна вартість * (01) .................: 012:______:_______:
Нематеріальні активи :            :  :   :    :
  залишкова вартість .......................: 020:______:_______:
  знос * (02) .............................: 021:______:_______:
  первісна вартість * (04)..................: 022:______:_______:
Незавершені капітальні вкладення (33, 35, 61): 030:______:_______:
Устаткування (07) ...........................: 035:______:_______:
Довгострокові фінансові вкладення (58) ......: 040:______:_______:
Розрахунки з учасниками (75) ................: 050:______:_______:
_____________________________________________: 055:______:_______:
Інші позаоборотні активи ....................: 060:______:_______:
   Всього по розділу I ....................: 070:______:_______:
II. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ             :  :   :    :
Виробничі запаси (05 - 08, 10) ..............: 080:______:_______:
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) ....: 090:______:_______:
Малоцінні і швидкозношувані предмети:    :  :   :    :
  залишкова вартість .......................: 100:______:_______:
  знос * (13) ..............................: 101:______:_______:
  первісна вартість * (12) .................: 102:______:_______:
Незавершене виробництво (20,21,23,29,30,44) .: 110:______:_______:
Витрати майбутніх періодів (31) .............: 120:______:_______:
Готова продукція (40) .......................: 130:______:_______:
Товари:                   :  :   :    :
  купівельна вартість ......................: 140:______:_______:
  торгова націнка * (42) ...................: 141:______:_______:
  продажна вартість * (41) .................: 142:______:_______:
   Всього по розділу II ...................: 150:______:_______:
III. ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ:  :   :    :
Товари відвантажені:             :  :   :    :
  строк сплати по яких не настав (45) ......: 160:______:_______:
  не сплачені в строк (45) .................: 165:______:_______:
Розрахунки з дебіторами:           :  :   :    :
  за товари, роботи, послуги, строк оплати :  :   :    :
  яких не настав (62, 76) ..................: 170:______:_______:
  за товари, роботи і послуги, не сплачені :  :   :    :
  в строк (62, 76) .........................: 180:______:_______:
  по векселях одержаних (59) ...............: 190:______:_______:
  з бюджетом (68) ..........................: 200:______:_______:
  з персоналом за іншими операціями (73) ...: 210:______:_______:
  по авансах виданих (61) ..................: 220:______:_______:
  з дочірними підприємствами (78) ..........: 230:______:_______:
  з іншими дебіторами.......................: 240:______:_______:
Короткострокові фінансові вкладення (58) ....: 250:______:_______:
Грошові кошти :               :  :   :    :
  каса (50) ................................: 260:______:_______:
  розрахунковий рахунок (51) ...............: 270:______:_______:
  валютний рахунок (52) ....................: 280:______:_______:
  інші грошові кошти (54, 55, 56) ..........: 290:______:_______:
Використання позикових коштів (82) ..........: 300:______:_______:
  інші оборотні активи .....................: 310:______:_______:
   Всього по розділу III ..................: 320:______:_______:
Збитки :                   :  :   :    :
минулих років (98) ..........................: 330:______:_______:
звітного року (80) ..........................: 340:____X_:_______:
БАЛАНС (сума рядків 070, 150, 320, 330 і 340): 350:______:_______:
 
__________________________________________________________________
                       :Код :На по-:На кі- :
         П А С И В          :ряд-:чаток :нець  :
                       :ка :року :звіт- :
                       :  :   :нього :
_____________________________________________:____:______:періоду:
______________________1______________________:_2__:__3___:___4___:
I. ДЖЕРЕЛА ВЛАСНИХ ТА ПРИРІВНЕНИХ ДО НИХ КОШТІВ  :   :    :
Статутний фонд (капітал) (85) ...............: 400:______:_______:
Резервний фонд (88) .........................: 410:______:_______:
Резерв сумнівних боргів (88) ................: 415:______:_______:
Фінансування капітальних вкладень (93, 94) ..: 420:______:_______:
Розрахунки за майно (76) ....................: 425:______:_______:
Спеціальні фонди і цільове фінансування (87, :  :   :    :
88, 96) .....................................: 430:______:_______:
Амортизаційний фонд (86) ....................: 440:______:_______:
Розрахунки з учасниками (75) ................: 450:______:_______:
Доходи майбутніх періодів (83) ..............: 455:______:_______:
Резерви майбутніх витрат і платежів (89) ....: 460:______:_______:
Нерозподілений прибуток минулих років (98) ..: 470:______:_______:
_____________________________________________: 475:______:_______:
Прибуток :                  :  :   :    :
нерозподілений звітного року ................: 480:___X__:_______:
використаний у звітному році * (81) .........: 481:___X__:_______:
звітного року * (80) ........................: 482:___X__:_______:
   Всього по розділу I ....................: 490:______:_______:
II. ДОВГОСТРОКОВІ ПАСИВИ           :  :   :    :
Довгострокові кредити банків (92) ...........: 500:______:_______:
Довгострокові позикові кошти (95) ...........: 510:______:_______:
Довгострокові кредити та позики, що не    :  :   :    :
погашені в строк ............................: 520:______:_______:
  Всього по розділу II ....................: 530:______:_______:
 III. РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ ПАСИВИ       :  :   :    :
Котороткострокові кредити банків (90) .......: 600:______:_______:
Короткострокові позикові кошти (95) .........: 610:______:_______:
Короткострокові кредити та позики, що не   :  :   :    :
погашені в строк ............................: 620:______:_______:
Розрахунки з кредиторами:          :  :   :    :
  за товари, роботи і послуги, строк сплати :  :   :    :
  яких не настав (60, 76) ..................: 630:______:_______:
  за товари, роботи і послуги, не сплачені :  :   :    :
  в строк (60, 76) .........................: 640:______:_______:
  по векселях виданих (66) .................: 650:______:_______:
  по авансах одержаних (61) ................: 660:______:_______:
  з бюджетом (68) ..........................: 670:______:_______:
  по позабюджетних платежах (65) ...........: 680:______:_______:
  по страхуванню (69) ......................: 690:______:_______:
  по оплаті праці (70) .....................: 700:______:_______:
  з дочірними підприємствами (78) ..........: 710:______:_______:
  з іншими кредиторами (71, 76) ............: 720:______:_______:
Позики для працівників (97) .................: 730:______:_______:
Інші короткострокові пасиви .................: 740:______:_______:
  Всього по розділу III ...................: 750:______:_______:
БАЛАНС (сума рядків 490, 530, 750) ..........: 760:______:_______:
 
 
Довідки
__________________________________________________________________
           :Код :Залишок: За звітний період :Залишок :
  Найменування   :ряд-:на по- :--------------------:на кінець:
  показника     :ка :чаток :нараховано:витрачено:звітного :
           :  :звітно-:(створено,: (перера-:періоду :
_____________________:____:го_року:одержано)_:ховано)__:_________:
___________1_________:_2__:___3___:_____4____:____5____:____6 ___:
1. Використано на фі-:  :    :     :     :     :
нансування капіталь-:  :    :     :     :     :
них  і  фінансових:  :    :     :     :     :
вкладень  з початку:  :    :     :     :     :
року :        :  :    :     :     :     :
 знос (амортизація) : 900:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
 прибуток, що спря-:  :    :     :     :     :
 мовується на роз-:  :    :     :     :     :
 виток і вдоскона-:  :    :     :     :     :
 лення  виробництва:  :    :     :     :     :
 та соціальної сфери: 910:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
 бюджетні та поза-:  :    :     :     :     :
 бюджетні кошти   : 920:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
 інші залучені кошти: 930:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
Всього        :  :    :     :     :     :
(рядки 900 - 930)  : 940:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
2. Рух валютних кош-:  :    :     :     :     :
тів - всього     : 950:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
в т.ч. пов'язаного з:  :    :     :     :     :
діяльністю підприємс-:  :    :     :     :     :
тва         : 951:  х  :     :     :  х  :
-----------------------------------------------------------------:
3. Внутрішня заборго-:  :    :     :     :     :
ваність :      :  :    :     :     :     :
  дебіторська    :  :    :     :     :     :
(рядки 170-240 ф N 1): 960:    :  х   :  х  :     :
-----------------------------------------------------------------:
  кредиторська   :  :    :     :     :     :
(рядки 630-720 ф N 1): 970:    :  х   :  х  :     :
-----------------------------------------------------------------:
4. Фінансова допомога:  :    :     :     :     :
на зворотній основі : 980:    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
5. Бюджетна  позичка:  :    :     :     :     :
на закупівлю  сіль-: 990:    :     :     :     :
госппродукції    :  :    :     :     :     :
-----------------------------------------------------------------:
6. Аванси за рахунок:  :    :     :     :     :
бюджетної позички  : 995:    :     :     :     :
------------------------------------------------------------------
Керівник
Головний бухгалтер
______________________________
* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять
                        Затверджено
                  Мінфіном України за погодженням
                  з Мінстатом України для річної
                  звітності 1994 р.
 
               Звіт
          про фінансово-майновий стан
              підприємства
          на 1 ______________199 __ р.
                          ______________
                         :____КОДИ______:
              Форма N 3 за ЗКУД  :______________:
           Дата (рік, місяць, число)  :___:_____:_01_:
Підприємство ........................... за ЗКПО :______________:
Територія............................... за СПАТО :______________:
Орган державного управління............. за СПОДУ :______________:
Галузь (вид діяльності)................. за ЗКГНГ :______________:
Одиниця виміру : млн.укр.крб.......Контрольна сума:______________:
             1. Рух фондів
__________________________________________________________________
           :Код :Залишок  :Надій- :Витраче-:Залишок  :
 Найменування    :ряд-:(+), пере-:шло  :но (пе- :(+), пере-:
 показника      :ка :витрата  :(нара- :рерахо- :витрата  :
           :  :(-) на по-:ховано):вано) за:(-) на кі-:
_____________________:____:чаток_року:за_рік_:рік_____:нець_року_:
__________1__________:_2__:____3_____:___4___:____5___:____6_____:
Статутний фонд.......:010_:__________:_______:________:__________:
.....................:015_:__________:_______:________:__________:
Амортизаційний фонд..:020_:__________:_______:________:__________:
Резервний фонд ......:030_:__________:_______:________:__________:
Фонд коштів, що спря-:  :     :    :    :     :
мовуються на розвиток:  :     :    :    :     :
і вдосконалення виро-:  :     :    :    :     :
бництва..............:040_:__________:_______:________:__________:
Фонд  коштів,  які:  :     :    :    :     :
спрямовуються на со-:  :     :    :    :     :
ціальні потреби......:050_:__________:_______:________:__________:
Фонд заохочення......:060_:__________:_______:________:__________:
Нерозподілений прибу-:  :     :    :    :     :
ток минулих років....:070_:__________:_______:________:__________:
Резерв на  покриття:  :     :    :    :     :
наступних витрат та:  :     :    :    :     :
платежів.............:080_:__________:_______:________:__________:
Фонд охорони праці...:085_:__________:_______:________:__________:
Цільове фінансування:  :     :    :    :     :
з бюджету............:090_:__________:_______:________:__________:
Цільове фінансування:  :     :    :    :     :
з позабюджетних фон-:  :     :    :    :     :
дів..................:100_:__________:_______:________:__________:
Інші фонди спеціаль-:  :     :    :    :     :
ного призначення.....:110_:__________:_______:________:__________:
.....................:120_:__________:_______:________:__________:
.....................:130_:__________:_______:________:__________:
Разом................:140_:__________:_______:________:__________:
 
Довідково: з рядку 110 графа 6 :
      курсові різниці за операціями в іноземних
      валютах               (141)_____________
      індексація вартості основних засобів (142)_____________
      фонд збільшення оборотних коштів (143)_____________
 
   2. Використання коштів бюджету та позабюджетних фондів
_________________________________________________________________
                     :Код :З бюд-:З позабюд-:
  Найменування  показника        :ряд-:жету :жетних  :
__________________________________________:ка__:______:фондів____:
_____________________1____________________:_2__:___3__:____4_____:
Одержано на:               :  :   :     :
 Фінансування державних капітальних вкла-:  :   :     :
 день ...................................:200_:______:__________:
 Фінансування науково-дослідних робіт....:210_:______:__________:
 підвищення соціальних гарантій населення:220_:______:__________:
 виробничий і соціальний розвиток........:230_:______:__________:
 виплати по соціальному захисту громадян,:  :   :     :
 що постраждали внаслідок Чорнобильської :  :   :     :
 катастрофи .............................:240_:______:__________:
 заходи по соціальному захисту працівни-:  :   :     :
 ків у зв'язку з конверсією .............:250_:______:__________:
 заходи по державному регулюванню цін ...:260_:______:__________:
 інші цілі ..............................:270_:______:__________:
  3. Спрямування коштів до цільових і позабюджетних фондів та на
              споживання
__________________________________________________________________
                  :Код :Нале- :Витра- :Перера-:
  Найменування  показника     :ряд-:жить за:чено на:ховано :
                  :ка :розра- :підпри-:у фонди:
____________________________________:____:хунком_:ємстві_:_______:
__________________1_________________:_2__:___3___:___4___:___5___:
Фонд соціального страхування .......:_300:_______:_______:_______:
Пенсійний фонд .....................:_310:_______:_______:_______:
Фонд сприяння зайнятості населення..:_320:_______:___X___:_______:
На фінансування дорожного господарс-:  :    :    :    :
тва ................................:_330:_______:___X___:_______:
Державний фонд сприяння конверсії ..:_340:_______:___X___:_______:
Фонд охорони праці .................:_345:_______:___X___:_______:
Державний іноваційний фонд .........:_350:_______:___X___:_______:
Фонд охорони навколишнього середови-:  :    :    :    :
ща .................................:_355:_______:___X___:_______:
Середньоспискова чисельність праців-:  :    :
ників ..............................:_360:_______:
Кошти, направлені на споживання ....:_370:_______:
    У тому числі:        :  :    :
  витрати на оплату праці .........:_371:_______:
  грошові виплати і заохочення ....:_372:_______:
  доходи по акціях і вкладах у май-:  :    :
  но підприємства .................:_373:_______:
        4. Наявність та рух основних засобів
__________________________________________________________________
                 :Код :Зали-:Надій-:Вибу-:Зали- :
  Найменувння  показника    :ряд-:шок :шло  :ло за:шок на:
                 :ка :на по:(введе:рік :кінець:
                 :  :чаток:но) за:   :року :
__________________________________:____:року_:рік___:_____:______:
________________1_________________:_2__:__3__:___4__:__5__:___6__:
  I. Виробничі основні засоби  :  :   :   :   :   :
   основного виду діяльності  :  :   :   :   :   :
Будівлі...........................:_400:_____:______:_____:______:
Споруди...........................:_401:_____:______:_____:______:
Передавальні пристрої.............:_402:_____:______:_____:______:
Машини і устаткування.............:_403:_____:______:_____:______:
Транспортні засоби................:_404:_____:______:_____:______:
Інструмент та інвентар...........:_405:_____:______:_____:______:
Робоча і продуктивна худоба.......:_406:_____:______:_____:______:
Багаторічні насадження............:_407:_____:______:_____:______:
Капітальні витрати на поліпшення :  :   :   :   :   :
земель (без споруд)..............:_408:_____:______:_____:______:
Інші основні засоби...............:_409:_____:______:_____:______:
  Разом по розділу...............:_410:_____:______:_____:______:
  II. Виробничі основні засоби  :  :   :   :   :   :
    інших галузей..............:_420:_____:______:_____:______:
  III. Невиробничі основні засоби:_430:_____:______:_____:______:
  Разом основних засобів     :  :   :   :   :   :
  (рядок 410 + 420 + 430)........:_440:_____:______:_____:______:
  IV. Незавершене будівництво....:_450:_____:______:_____:______:
    у тому числі геолого-розві-:  :   :   :   :   :
    дувальні роботи............:_451:_____:______:_____:______:
 
__________________________________________________________________
           Довідки           :Код : Сума :
__________________________________________________:рядка:________:
Результат від списання основних фондів ...........:_455_:________:
Із рядка 440 графа 6 основні засоби:..............:   :    :
  здані в оренду ...............................:_460_:________:
  взяті в оренду ...............................:_465_:________:
  повністю амортизовані ........................:_470_:________:
Із рядка 440 графа 4 за рахунок індексації .......:_475_:________:
Із рядка 450 графа 4 :              :   :    :
  за рахунок власних коштів ....................:_480_:________:
  за рахунок довгострокових кредитів ...........:_481_:________:
  за рахунок інших позикових коштів ............:_482_:________:
Затрати на ремонт основних засобів ...............:_490_:________:
Загальна земельна площа (га) .....................:_495_:________:
  з неї сільгоспугіддя (без присадибних ділянок):_496_:________:
      5. Наявність та рух нематеріальних активів
__________________________________________________________________
                 :Код :Зали-:Надій-:Вибу-:Зали- :
  Вид нематеріальних активів   :ряд-:шок :шло  :ло за:шок на:
                 :ка :на по:за рік:рік :кінець:
                 :  :чаток:   :   :року :
__________________________________:____:року_:______:_____:______:
________________1_________________:_2__:__3__:__4___:__5__:__6___:
Права на винаходи та інші подібні :  :   :   :   :   :
об'єкти промислової та інтелек-  :  :   :   :   :   :
туальної власності ...............: 500:_____:______:_____:______:
Права користування природними   :  :_____:______:_____:______:
ресурсами             : 510:_____:______:_____:______:
Програмні продукти................: 520:_____:______:_____:______:
Права на місце на біржі...........: 530:_____:______:_____:______:
Інші .............................: 540:_____:______:_____:______:
           6. Фінансові вкладення
_________________________________________________________________
               :Код :Довгострокові:Короткострокові:
 Вид фінансових вкладень   :ряд-:-------------:---------------:
               :ка :на по:на кі- :на по-:на кі- :
               :  :чаток:нець  :чаток :нець  :
______________________________:____:року_:року___:року__:року____:
_______________1______________:_2__:__3__:___4___:__5___:___6____:
Внески до статутних фондів  :  :   :    :   :    :
інших підприємств.............:550_:_____:_______:______:________:
Облігації та подібні їм цінні :  :   :    :   :    :
папери .......................:560_:_____:_______:______:________:
Акції і депозити..............:570_:_____:_______:______:________:
Інші..........................:580_:_____:_______:______:________:
   7. Норматив власних оборотних коштів (590) _________________
   8. Наявність власних оборотних коштів (595)_________________
   9. Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і товарів
__________________________________________________________________
Види переоцінених товарно-:Код :Сума дооцінки  :Розподіл сум :
матеріальних цінностей   :ряд-:(+), уцінки (-) :дооцінки   :
              :ка :товарно-матері- :--------------:
              :  :альних цінностей :на при-:на фі-:
              :  :         :ріст  :нансо-:
              :  :         :власних:ві ре-:
              :  :         :оборот-:зуль- :
              :  :         :них  :тати :
___________________________:____:_________________:коштів_:______:
____________1______________:_2__:________3________:___4___:__5___:
Сировина та матеріали..... :600_:_________________:_______:______:
Покупні напівфабрикати.....:610_:_________________:_______:______:
Тара і тарні матеріали.....:620_:_________________:_______:______:
Паливо.....................:630_:_________________:_______:______:
Запасні частини............:640_:_________________:_______:______:
Насіння, корми.............:650_:_________________:_______:______:
Малоцінні і швидкозношувані:  :         :    :   :
предмети...................:660_:_________________:_______:______:
Незавершене виробництво....:670_:_________________:_______:______:
Готова продукція...........:680_:_________________:_______:______:
Товари.....................:685_:_________________:_______:______:
Разом......................:690_:_________________:_______:______:
           10. Іноземні інвестиції
__________________________________________________________________
                 :Код :     Сума
   Вид іноземних інвестицій  :ряд-:--------------------------
                 :ка :у національній :у доларах
__________________________________:____:грошовій_одиниці:___США___
_________________1________________:__2_:________3_______:____4____
Основні засоби....................:700_:________________:_________
Нематеріальні активи..............:710_:________________:_________
Іноземна валюта...................:720_:________________:_________
Інші..............................:730_:________________:_________
 
Керівник
Головний бухгалтер
                       Затверджено
                 Мінфіном України за погодженням
                 з Мінстатом України для річної
                 звітності 1994 р.
                Звіт
           про фінансові результати
            та їх використання
           за __________199_ р.
                         _______________
                         :_____К О Д И___:
                Форма N 2 за ЗКУД :_______________:
            Дата (рік, місяць, число):_____:_____:_01:
Підприємство ____________________________за ЗКПО :_______________:
Територія _______________________________за СПАТО:_______________:
Орган державного управління _____________за СПОДУ:_______________:
Галузь (вид діяльності) _________________за ЗКГНГ:_______________:
Одиниця виміру: млн.укр.крб.  Контрольна сума :_______________:
           I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
__________________________________________________________________
      Найменування показника       :Код :При-:Збит-:
                        :рядка:бут-:ки  :
________________________________________________:_____:ки__:_____:
_________________________1______________________:__2__:__3_:__4__:
Виручка (валовий дохід) від реалізації продук- :   :  :  X :
ції (товарів, робіт, послуг) ...................:_010 :____:_____:
Державне регулювання цін .......................:_011 :____:___X_:
Податок на добавлену вартість ..................:_015 :__X_:_____:
Акцизний збір ..................................:_020 :__X_:_____:
________________________________________________:_025 :__X_:_____:
________________________________________________:_030_:__X_:_____:
Затрати на виробництво реалізованої продукції  :   :  :   :
(робіт, послуг) ................................:_040_:__X_:_____:
 у тому числі витрати на оплату праці ........:_041_:__X_:_____:
Результат від реалізації .......................:_050_:____:_____:
Результат від іншої реалізації .................:_060_:____:_____:
 у тому числі від реалізації основних фондів, :   :  :   :
нематеріальних активів і матеріальних цінностей :_061_:____:_____:
Доходи і витрати від позареалізаційних операцій :_070_:____:_____:
 У тому числі:                 :   :  :   :
 по доходних активах ..........................:_071_:____:___X_:
 від здачі окремого майна в оренду ............:_072_:____:_____:
 штрафи, пені, неустойки та інші види санкцій .:_073_:____:_____:
Всього прибутків і збитків .....................:_080_:____:_____:
Балансовий прибуток або збиток .................:_090_:____:_____:
Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт,  :   :     :
послуг) ........................................:_100_:__________:
Одержано на власні потреби .....................:_110_:__________:
________________________________________________:_120_:__________:
_________________________________________________________________:
          II. ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ
__________________________________________________________________
                     :Код  :На кінець   :
      Найменування напрямків    :рядка :звітного пері- :
__________________________________________:______:оду____________:
______________________1___________________:__2___:_______3_______:
Платежі до бюджету........................:_200__:_______________:
Відрахування в резервний (страховий) фонд :_210__:_______________:
Використано на :             :   :        :
   виробничий розвиток .................:_220__:_______________:
   соціальний розвиток .................:_230__:_______________:
   заохочування ........................:_240__:_______________:
   благодійні цілі .....................:_250__:_______________:
   інші цілі ...........................:_260__:_______________:
          III. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ
__________________________________________________________________
      Найменування показника     :Код :Нале- :Фактич-:
                      :ряд-:жить по:но вне-:
                      :ка :розра- :сено  :
____________________________________________:____:хунку__:_______:
______________________1_____________________:__2_:___3___:___4___:
Акцизний збір...............................:_300:_______:_______:
Плата за землю..............................:_305:_______:_______:
Податок на доход (прибуток) ................:_310:_______:_______:
Дивіденди (частина прибутку) ..............:_315:_______:_______:
Відрахування на геолого-розвідувальні роботи:_320:_______:_______:
Орендна плата ..............................:_325:_______:_______:
Плата за використання природних ресурсів ...:_330:_______:_______:
Плата за забруднення навколишнього     :  :    :    :
природного середовища ......................:_335:_______:_______:
Плата за воду ..............................:_340:_______:_______:
Фонд ліквідації наслідків Чорнобильської  :  :    :    :
катастрофи .................................:_345:_______:_______:
Прибутковий податок з громадян .............:_350:_______:_______:
Різниця в ціні на газ ......................:_355:_______:_______:
Податок на добавлену вартість:       :  :    :    :
  з внутрішнього обороту ..................:_360:_______:_______:
  з імпорту ...............................:_365:_______:_______:
Податок з власників транспортних засобів ...:_370:_______:_______:
Амортизаційні відрахування .................:_375:_______:_______:
Місцеві податки і збори ....................:_380:_______:_______:
Інші податки і платежі .....................:_385:_______:_______:
Економічні санкції .........................:_390:_______:_______:
  у т.ч.плата за забруднення навколишнього :  :    :    :
  природного середовища понад ліміти ......:_391:_______:_______:
 
Довідково: заборгованість бюджету, сплата якої відстрочена (396)
------------------------------------------------------------------
       IV. Затрати і витрати,що враховуються
    при обчисленні пільг по податку на прибуток (доход)
_________________________________________________________________
                        :Код :Фактично :
        Найменування показника     :рядка:за звітний:
________________________________________________:_____:період____:
________________________________________________:_500_:__________:
________________________________________________:_510_:__________:
На заробітну плату працівникам-інвалідам .......:_520_:__________:
________________________________________________:_530_:__________:
Благодійні цілі ................................:_540_:__________:
________________________________________________:_550_:__________:
           V. Пільговий прибуток
__________________________________________________________________
       Вид прибутку          : Код   : Сума  :
______________________________________________:_рядка___:________:
______________________________________________:__600____:________:
______________________________________________:__610____:________:
______________________________________________:__620____:________:
______________________________________________:__630____:________:
 
Керівник
Головний бухгалтер
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка