Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
             П О Р Я Д О К
 
 N 113/252 від 21.11.94        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   5 грудня 1994 р.
 vd941121 vn113/252         за N 287/497
                       Затверджено
                  наказом Міністерства фінансів
                  України   і   Міністерства
                  статистики   України   від
                  21 листопада 1994 р. N 113/252
 
   ( Порядок втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
    N 48/53 ( z0123-97 ) від 25.02.97 )
               Порядок
    ведення  товарно-касової книги при розрахунках
    готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування
              та послуг
 
   Порядок розроблено на виконання Декрету Кабінету Міністрів
України від 08.04.93 N 32-93 "Про застосування контрольно-касових
апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у
сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", постанови
Кабінету Міністрів України від 19.04.93 N 277 ( 277-93-п ) "Про
забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про
застосування контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг
при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг"  з  урахуванням  Концепції  поетапного
виробництва і  впровадження  контрольно-касових  апаратів  на
підприємствах торгівлі, громадського харчування і сфери послуг ,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.93 
N 893 ( 893-93-п ), а також постанови Уряду від 19.01.94 N 14 
(  14-94-п  )  "Про  терміни  впровадження  електронних
контрольно-касових апаратів у підприємствах  сфери  торгівлі,
громадського харчування та послуг".
  1. Підприємства  і організації всіх форм власності, які
здійснюють  підприємницьку  діяльність  у  сфері  торгівлі,
громадського харчування та послуг за готівку ( надалі - суб'єкти
підприємницької діяльності), повинні проводити розрахунки  із
споживачами через належним чином зареєстровані контрольно-касові
апарати з обов'язковою видачею споживачеві касового чека.
   2. Без  застосування  контрольно-касових  апаратів,  з
використанням товарно-касових книг здійснюються розрахунки із
споживачами також в окремих специфічних формах діяльності у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг за переліком, який
затверджується  Міністерством  економіки  за  погодженням  з
Міністерством зовнішніх економічних зв'язків та Міністерством
фінансів.
   3. До настання встановлених Урядом України граничних термінів
впровадження електронних контрольно-касових апаратів (ЕККА), а
також на період виходу з ладу ЕККА або тимчасового виключення
електроенергії , зазначені суб'єкти підприємницької діяльності
здійснюють її з використанням засвідченої у фінансовому органі
товарно-касової книги.
   4. Суб'єкти підприємницької діяльності, які  користуються
правом здійснювати її без контрольно-касових апаратів у випадках,
перелічених в пунктах 2 і 3 цього Порядку, забезпечують облік руху
товарів і готівки у кожному окремому магазині (відокремленому
відділі), їдальні, кафе, ресторані, ательє, майстерні, пункті
побутового обслуговування населення, кіоску, павільйоні, ларку,
транспортному засобі, лотку, інших подібних одиницях торгівлі,
громадського  харчування та послуг  (надалі - господарської
одиниці) з використанням  товарно-касової  книги  (надалі  -
книга) (форма ТК-1, додається).
   5. Книга складається з товарно-касових звітів (надалі-звіт),
розміщених на аркуші з обох сторін . Суб'єкти підприємницької
діяльності, визначені у пункті 1 , повинні пронумерувати аркуші,
прошнурувати книгу та разом із супровідним листом з просьбою про
засвідчення подати її до відповідного фінансового органу місцевої
державної  виконавчої  влади  за місцем знаходження суб'єкта
підприємницької діяльності для засвідчення.
   6. Одночасно для засвідчення книги до фінансового відділу
місцевої  державної  виконавчої  влади  подаються:  статут,
зареєстрований  у виконкомі районної (міської) Ради народних
депутатів, або свідоцтво про  державну  реєстрацію  суб'єкта
підприємницької  діяльності;  дозвіл  виконкому місцевої Ради
народних депутатів на розміщення господарської одиниці; договір
оренди  приміщення  (транспортного засобу), в якому ведеться
торгівля, громадське харчування, надаються послуги; ліцензії на
право торгівлі окремими товарами та надання послуг, (якщо це
передбачено чинним законодавством).
   7. Якщо суб'єкт підприємницької діяльності здійснює торгівлю
або надає послуги споживачам з власного транспортного засобу чи
орендує для цього конкретний транспортний засіб, на титульному
листі товарно-касової книги, яка подається  на  засвідчення,
робиться  напис  "Для  реалізації з транспортного засобу" і
вказується марка автомобіля (мотоцикла) та його номерний знак. У
разі оренди різних транспортних засобів і неможливості вказати
зазначені відомості про нього при засвідченні книги, такі дані
заповнюються матеріально відповідальною особою безпосередньо в
заголовку товарно-касового звіту на кожний день виїзду транспорту
для  здійснення торгівлі, громадського харчування та надання
послуг.
   8. Після  перевірки документів, перелічених у пункті 6,
фінансовий орган обліковує книгу в журналі обліку товарно-касових
книг  з присвоєнням порядкового номера і засвідчує підписом
завідуючого або його заступника та гербовою печаткою фінансового
відділу кількість пронумерованих і прошнурованих аркушів у книзі.
   9. Нова книга  після  повного  використання  попередньої
засвідчується  фінансовим органом у порядку, визначеному пунктами
5-8 цього Порядку, з проведенням перевірки використання всіх
аркушів у попередній книзі.
   Забороняється засвідчення більше однієї  книги  на  одну
господарську одиницю.
   При втраті книги у випадку пожежі, вибуху, аварії, викраденні
тощо засвідчення нової книги проводиться фінансовим органом тільки
при підтвердженні таких фактів органами внутрішніх справ.
   10. Керівник  суб'єкта  підприємницької  діяльності видає
засвідчену фінорганом книгу матеріально відповідальній  особі
господарської одиниці під розписку . Початкові записи в книгу
заносяться тільки на підставі даних інвентаризації товарів і
готівки в господарській одиниці.
   11. Кожен аркуш звіту складається з двох рівних частин. Одна
з них (з горизонтальним лінуванням) заповнюється матеріально
відповідальною особою як перший примірник і залишається в книзі.
Друга (без горизонтального лінування), що заповнюється з лицьового
і зворотного боків через копіювальний папір, є відривною частиною
аркушу і служить звітом матеріально відповідальної особи. Перші та
другі примірники звіту нумеруються однаковими номерами. Записи
товарно-касових  операцій   починаються  на  лицьовому боці
невідривної частини звіту (аркуша) після рядка "Залишок на початок
дня".
   Попередньо аркуш згинають по  лінії  відриву  (відрізу),
підкладають відривну частину під невідривну, яка залишається в
книзі.
   Для ведення записів на звороті звіту відривну частину аркуша
накладають на лицьовий бік невідривної частини та продовжують
записи  по горизонтальних лініях зворотного боку невідривної
частини аркуша.
   Бланк звіту  до  кінця  операцій  за  робочий  день не
відривається.
   12. Матеріально відповідальна особа господарської одиниці
щоденно складає і подає бухгалтерії підприємства підписаний звіт,
до якого додаються всі документи, на підставі яких складено звіт.
Про прийом звіту та документів, що додаються до нього, працівник
бухгалтерії  підприємства розписується на невідривній частині
звіту, яка залишається прошнурованою в книзі.
   Керівник підприємства може дозволити подання звіту один раз
за два - три робочих дні.
   13. Звіт ведеться в грошовому виразі. Товари, які надходять
до господарської одиниці, записуються до книги одразу після їх
приймання. Забороняється торгівля товарами, не внесеними до книги,
а також оприбутковування товарів, які фактично не були одержані.
Записи про рух товарів здійснюються у цінах продажу.
   Оприбуткування товарів за вартістю проводиться на підставі
відповідних  належно  оформлених документів підприємств, баз,
складів тощо, звідки одержані товари (накладні, фактури тощо), а
також реєстрів розрахунків цін, актів інвентаризацій, переоцінок,
квитанцій про прийняття товарів на комісію тощо.
   До звіту записується кожен документ окремо, із зазначенням
дати та номера документа, продажної вартості товарів. Не включати
до  звіту будь-які документи або затримувати їх на об'єкті
забороняється.
   Залишки товарів  зменшуються  на  підставі  відповідних
документів на суму готівки від їх продажу, передачі  іншим
господарським одиницям і організаціям, встановлених нестач тощо і
фіксуються записами в книзі.
   Підставою для запису руху готівки є виручка від продажу
товарів, надання послуг, квитанції прибуткових касових ордерів,
квитанцій установ банків та підприємств зв'язку.
   14. Матеріально відповідальні особи господарської одиниці
зобов'язані  щоденно  здавати  виручку  до  каси  суб'єкта
підприємницької діяльності або за вказівкою керівника суб'єкта
підприємницької  діяльності  -  до  кас  установ  банків чи
підприємствам зв'язку для переказу на розрахунковий  рахунок
суб'єкта підприємницької діяльності з урахуванням вимог діючого
законодавства щодо готівкового обігу.
   15. При прийманні звітів матеріально відповідальних осіб
господарських  одиниць  бухгалтерія  суб'єкта  підприємницької
діяльності зобов'язана в той же день перевірити правильність
складання звіту, документів, що додаються, визначення залишків
товарів і готівки.
   Виправлення помилок у таксуванні, підрахуванні і записах
документів,  виявлених  перевіркою, повинні бути підтверджені
підписами матеріально відповідальних осіб із зазначенням дати
виправлення.
   16. Книга знаходиться в приміщенні господарської одиниці і
подається службовим особам органів, які перелічені у п.19 цього
Порядку.
   17. Книга зберігається суб'єктом підприємницької діяльності
протягом 3-х років разом з документами бухгалтерського обліку і
звітності.
   18. Громадяни-суб'єкти  підприємницької  діяльності,  які
здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг
без створення юридичної особи, ведуть облік доходів, витрат та
руху  товарів згідно з умовами, визначеними Інструкцією про
прибутковий податок з громадян, за формою N 10  (додаток N 10).
Зазначена  Інструкція  затверджена наказом Головної державної
податкової інспекції України від 21.04.93 N 12 ( z0064-93 ),  із
змінами і доповненнями, внесеними наказом від 18.05.93 N 17.
   19. Контроль за  додержанням  суб'єктами  підприємницької
діяльності вимог Порядку ведення товарно-касової книги здійснюють
Головна державна податкова інспекція України, Державний комітет
України у справах захисту прав споживачів, Державна інспекція з
контролю за цінами Міністерства економіки України, Міністерство
статистики України, Міністерство внутрішніх справ України та їх
органи на місцях.
   20. У разі виявлення порушення суб'єктами підприємницької
діяльності  порядку  проведення розрахунків із  споживачами,
встановленого статтею 1 Декрету Кабінету Міністрів України від
08.04.93 N 32-93 "Про застосування контрольно-касових апаратів і
товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг", за рішенням Головної
державної податкової інспекції України та державних податкових
інспекцій по Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах
і районах у містах, їх прибуток за попередній місяць, одержаний
від продажу населенню товарів, продукції та надання послуг,
стягується до відповідного бюджету місцевого самоврядування.
   При повторному виявленні фактів таких порушень, за поданням
органів, перелічених у пункті 19 цього Порядку , орган, що
здійснив державну реєстрацію суб'єкта підриємницької діяльності,
позбавляє його права займатися нею у сфері торгівлі, громадського
харчування та послуг.
   21. Укоопспілка, інші міністерства і відомства можуть за
погодженням з Мінфіном і Мінстатом установлювати інші терміни
складання звіту та порядок оформлення і обліку руху товарів і
готівки при забезпеченні суворого обліку  бланків,  товарних
(товарно-грошових) звітів, а за погодженням з Національним банком
- інші терміни здачі виручки до кас  підприємств,  установ
підприємств зв'язку.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка