Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зразкове положення про архів (архівний підрозділ) об"єднань громадян, підприємств, установ, організацій, заснованих на колективній та приватній формах власності


 
  ГОЛОВНЕ АРХІВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
 
 N 7 від 13.11.96
   м.Київ
 
 vd961113 vn7
 
                     Схвалено
                   Методичною комісією Головного
                   архівного управління при
                   Кабінеті Міністрів України
                   протокол N 7 від 13.11.96 р.
 
            Зразкове положення
    про архів (архівний підрозділ) об'єднань громадян,
    підприємств, установ, організацій, заснованих на
      колективній та приватній формах власності
 
   1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний
фонд і архівні установи" ( 3814-12 )  об'єднання  громадян,
підприємства, установи і організації, засновані на колективній та
приватній формах власності (далі - організації), мають право
створювати  архіви  (архівні  підрозділи)  для постійного чи
тимчасового зберігання документів, що нагромадилися за час їх
діяльності, передавати документи Національного архівного фонду
(далі - НАФ) до державних архівних установ за угодою з ними.
   2. Юридичний  статус  архівного  підрозділу  визначається
керівництвом організації.
   3. У  своїй  діяльності  архівний  підрозділ  керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами
Верховної  Ради  України, указами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативними актами. З
питань організації та методики ведення архівної справи архівний
підрозділ керується правилами, інструкціями і  рекомендаціями
Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів (далі -
Головархів) України.
   4. Архівний підрозділ працює відповідно до плану,  який
затверджується керівництвом організації і звітує перед ним про
проведену роботу.
   5. Основними завданнями архівного підрозділу організації, що
здійснює тимчасове зберігання документів з наступною їх передачею
до однієї з державних архівних установ, є:
   1) повідомлення однієї з державних архівних установ про
номенклатуру справ організації з метою встановлення наявності
документів НАФ;
   2) прийняття від структурних підрозділів організації та
зберігання документів на різних видах носіїв інформації;
   3) контроль разом із службою документарного забезпечення
управління стану зберігання та правильності оформлення документів
у структурних підрозділах організації;
   4)  участь  у  складанні  зведеної  номенклатури  справ
організації,  перевірка відповідності формування документів у
справи затвердженій номенклатурі;
   5) подання на державну реєстрацію документів Національного
архівного фонду, ведення обліку та подання відомостей про їх
кількість за встановленою формою відповідній державній архівній
установі;
   6) проведення попередньої експертизи цінності документів, що
знаходяться  на  зберіганні,  складання  описів на документи
постійного, тимчасового (понад 10 років) строків зберігання,
документів з особового складу організації, актів про виділення до
знищення документів та подання їх на розгляд експертної комісії
організації;
   7) Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних
документів організації;
   8) організація   використання  документів,  видача  у
встановленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним
особам і громадянам;
   9) підготовка і передача документів Національного архівного
фонду до відповідної державної архівної установи у разі згоди
організації передавати свої документи на державне зберігання;
   10) участь у заходах щодо підвищення фахової кваліфікації
працівників організації, які відповідають за роботу з документами.
   6. Для  архівних  підрозділів,  що  здійснюють  постійне
зберігання документів без передачі до однієї з державних архівних
установ, до основних завдань, викладених у п. 6 цього Зразкового
положення додаються такі завдання:
   1) здійснення постійного зберігання, охорони, реставрації,
консервації документів Національного архівного фонду, страхового
фонду  копій  особливо  цінних  документів  та  унікальних
документальних пам'яток, копій документів, що зберігаються в інших
архівах, музеях і бібліотеках, службових відомчих видань, що не
надходять   у  встановленому  порядку  до  Національного
науково-виробничого  об'єднання  "Книжкова палата України" та
бібліотек-депозитаріїв,  а  також друкованих видань та інших
матеріалів, що входять до довідково-інформаційного фонду архівного
підрозділу, облікових документів архівного підрозділу та архівних
довідників (описів, каталогів, картотек, путівників, комп'ютерних
дискет тощо);
   2) подання  на  вимогу Головархіву відомостей про склад
документів НАФ, що зберігаються в архівному підрозділі, умови їх
зберігання та використання;
   3) проведення роботи щодо виключення документів зі складу НАФ
та подання актів про виділення цих документів на погодження
Центральній експертно-перевірній комісії Головархіву;
   4) організація роботи щодо віднесення документів НАФ до
унікальних документальних пам'яток, включення їх до Державного
реєстру національного культурного надбання;
   5) забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей
та збереження документів, що становлять державну таємницю;
   6) підготовка  до  публікації  в  установленому  порядку
документів НАФ, довідково-інформаційної літератури і посібників з
архівної справи та діловодства за погодженням з Головархівом;
   7) надання у встановленому порядку на договірних засадах
послуг юридичним особам і громадянам, пов'язаних з використанням
архівних документів, виконання за рахунок замовника робіт щодо
забезпечення схоронності та впорядкування документів, складання за
погодженням з Головархівом нормативно-методичних посібників з
питань архівної справи і діловодства;
   8) організація вивчення, узагальнення і поширення передового
досвіду, впровадження наукових досягнень і прогресивних методів
роботи в архівній справі та діловодстві.
   7. Для виконання покладених на архівний підрозділ завдань
йому надається право:
   1) вимагати від структурних підрозділів організації передачі
на зберігання документів, оформлених згідно з чинними державними
стандартами і правилами;
   2) повертати структурним підрозділам документи, оформлені з
порушенням встановлених вимог;
   3) давати структурним підрозділам організації рекомендації з
питань, що входять до компетенції архівного підрозділу;
   4) запитувати  від  структурних  підрозділів  організації
відомості, необхідні для роботи;
   5) інформувати керівництво організації про стан роботи з
документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
   6) брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарад, що
проводяться в організації, у разі розгляду на них питань роботи з
документами.
   8. На посаду керівника архівного підрозділу рекомендується
призначати особу з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю
не менше як три роки.
   Керівник архівного підрозділу призначається на посаду і
звільняється з посади керівництвом організації.
   У малочисельних організаціях відповідальність за роботу з
архівними документами доцільно покладати на одного з працівників
служби документарного забезпечення управління.
   Порядок взаємодії архівного підрозділу з іншими структурними
підрозділами організації має визначатися керівництвом організації.
   9. Працівники архівного підрозділу,  винні  у  недбалому
зберіганні, псуванні, знищенні, приховуванні, розкраданні або
незаконній передачі іншій особі документів НАФ або документів, що
підлягають включенню до нього, ущемленні прав і законних інтересів
інших працівників організації та громадян, несуть відповідальність
в установленому законодавством порядку.
   10. До складу документів архівного підрозділу входять:
   1) закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій
основі постійного та тимчасового (понад 10 років) зберігання,
документи з особового складу, створені структурними підрозділами
організації;
   2) науково-технічна,      кінофотофоновідеодокументація,
машиноорієнтовні документи, створені організацією або одержані нею
на законних підставах;
   3) документи на різних видах носіїв інформації установ -
попередників організації, що ліквідовані;
   4) друковані видання, що доповнюють архівні документи і
необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи
архівного підрозділу;
   5) довідковий та обліковий апарат до архівних документів.
   11. Документи на паперовій основі рекомендується передавати
із структурних підрозділів організації до архівного підрозділу
через 2 роки після закінчення їх у діловодстві в упорядкованому
стані за описами зразка, встановленого Головархівом України.
   Науково-технічну та машиноорієнтовану документацію доцільно
передавати до архівного підрозділу зразу після затвердження у
порядку, встановленому державними стандартами України.
   Кінофотофоновідеодокументацію слід передавати з виробничих
підрозділів до архівного підрозділу відразу після завершення її
виробництва.
   12. Відповідно до чинних нормативних актів існують такі
граничні терміни тимчасового зберігання документів Національного
архівного фонду в архівному підрозділі для організацій, що згодні
у подальшому передавати їх на державне зберігання:
   1) для організацій центрального підпорядкування, діяльність
яких поширюється на всю Україну - 15 років;
   2) для організацій обласного підпорядкування - 10 років;
   3) для організацій районного, міського підпорядкування -
5 років;
   4) для документів з особового складу, нотаріальних документів
- 75 років;
   5) для науково-технічної документації - 25 років;
   6) для кінодокументів, кіножурналів, сюжетів кінолітопису,
фотознімків, звукозаписів і відеозаписів - 3 роки після закінчення
копіювання;
   7) для машиноорієнтованих документів - 5 років.
   Терміни  тимчасового  зберігання  документів в архівному
підрозділі можуть бути змінені з дозволу тієї державної архівної
установи, до якої ці документи надходять на постійне зберігання.
 
 "Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності"
 (додаток до журналу "Вісник Національного банку України"),
 N 5, 1 травня 1999 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка