Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи з реформування бухгалтерського обліку комерційних банків України


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 315 від 29.11.96
   м.Київ
 
 vd961129 vn315
 
     Про заходи з реформування бухгалтерського обліку
          комерційних банків України
 
                          (Витяг)
   На виконання "Програми переходу України на міжнародну систему
обліку і статистики", затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України  від  04.05.1993 р. N 326 ( 326-93-п ), Правління
П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити "Програму реформування бухгалтерського обліку
та звітності комерційних банків України" (додаток 1).
   2. Створити робочу групу з питань координації дій щодо
реалізації Програми (додаток 2).
   ...
   7. Комерційним банкам після отримання нового плану рахунків і
вказівок щодо його застосування розробити власну програму його
впровадження з урахуванням необхідності доопрацювання програмного
забезпечення.
   8. Комерційним банкам щомісяця, починаючи з липня 1997 року,
надавати регіональним управлінням Національного банку України
інформацію  про  хід  виконання  заходів  з  реформування
бухгалтерського обліку та звітності.
   ...
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
                         Додаток N 1
      Програма реформування бухгалтерського обліку
       та звітності комерційних банків України
 
------------------------------------------------------------------
N | Заходи         | Термін     |Відповідальні
 |             |виконання    |виконавці
--+--------------------------+-----------------+------------------
1.|Розробка плану рахунків  | 30.11.96    |Сенищ П.М.
 |комерційних        |         |
 |банків відповідно до   |         |
 |міжнародних стандартів  |         |
 |бухгалтерського обліку  |         |
 |(МСБО)          |         |
2.|Розробка методології   |         |
 |бухгалтерського      |         |
 |обліку згідно з новим   |         |
 |планом рахунків та з МСБО:|         |
 |- розробка методологічних |грудень 1996 р. |Сенищ П.М.
 | вказівок щодо порядку  |         |Савченко А.С.
 | нумерації рахунків   |         |
 | аналітичного обліку в  |         |
 | банках;         |         |
 |- розробка вказівок щодо |березень 1997 р. |Сенищ П.М.
 | застосування нового пла-|         |робоча група
 | ну рахунків бухгалтерсь-|         |
 | кого обліку комерційних |         |
 | банків України;     |         |
 |- визначення і перегляд  |квітень 1997 р. |Сенищ П.М.
 | існуючої нормативної та |         |Степаненко А.І.
 | законодавчої бази щодо |         |Кротюк В.Л.
 | бухгалтерського обліку |         |
 | комерційних банків згід-|         |
 | но з новим планом рахун-|         |
 | ків та з МСБО      |         |
3.|Проведення експертизи   |травень 1997 р. |Рибачук О.Б.
 |розробленого плану рахун- |         |радники
 |ків бухгалтерського обліку|         |
 |комерційних банків для  |         |
 |визначення відповідності |         |
 |МСБО згідно з п.8 постано-|         |
 |ви Правління НБУ від   |         |
 |17.10.96 р. N 272     |         |
4.|Проведення інвентаризації |квітень 1997 р. |Комерційні банки
 |аналітичних рахунків в ус-|         |
 |тановах комерційних банків|         |
5.|Аналіз поточних операцій |червень 1997 р. |Регіональні управ-
 |пілотних банків та розроб-|         |ління Національно-
 |ка банками таблиць перехо-|         |го банку України,
 |ду на новий план рахунків |         |комерційні банки,
 |             |         |радники
6.|Узагальнення наданих мате-|липень 1997 р.  |Сенищ П.М.
 |ріалів і таблиць переходу |         |Степаненко А.І.
 |на новий план рахунків та |         |радники
 |підготовка типових рекоме-|         |
 |ндацій для комерційних  |         |
 |банків          |         |
7.|Узгодження розробленого  |         |
 |плану рахунків бухгалтер- |червень 1997 р. |Сенищ П.М.
 |ського обліку комерційних |         |
 |банків з Державною подат- |         |
 |ковою адміністрацією   |         |
8.|Затвердження Правлінням  |червень 1997 р. |Сенищ П.М.
 |НБУ розробленого плану  |         |Степаненко А.І.
 |рахунків та методик бухга-|         |
 |лтерського обліку згідно |         |
 |з вимогами МСБО      |         |
9.|Аналіз існуючих інформаці-|березень 1997 р. |Воронова Л.В.
 |йних потоків та визначення|         |Сенищ П.М.
 |вимог до комерційних бан- |         |Степаненко А.І.
 |ків щодо складання звітно-|         |Гребеник Н.І.
 |сті за грошово-кредитною |         |Важеєвська Т.А.
 |статистикою та статистикою|         |Дорофєєва Н.В.
 |платіжного балансу    |         |Кандибка О.М.
 |             |         |радники
10|Розробка форм звітності  |березень 1997 р. |Воронова Л.В.
 |комерційних банків згідно |         |Сенищ П.М.
 |з новим планом рахунків, |         |Степаненко А.І.
 |з МСБО та з міжнародними |         |Гребеник Н.І.
 |статистичними стандартами |         |Важеєвська Т.А.
 |             |         |Дорофєєва Н.В.
 |             |         |Кандибка О.М.
 |             |         |радники
11|Розробка методичних    |березень 1997 р. |Воронова Л.В.
 |матеріалів щодо      |         |Сенищ П.М.
 |складання та подання   |         |СтепаненкоА.І.
 |банківської звітності   |         |Гребеник Н.І.
 |             |         |ВажеєвськаТ.А.
 |             |         |ДорофєєваН.В.
 |             |         |Кандибка О.М.
 |             |         |радники
12|Проведення експертизи форм|червень 1997 р. |Воронова Л.В.
 |звітності банків, розроб- |         |радник МВФ по
 |лених у зв'язку з підгото-|         |статистиці
 |вкою нового плану рахунків|         |
 |бухгалтерського обліку у |         |
 |банках, на відповідність |         |
 |їх до міжнародних статис- |         |
 |тичних стандартів     |         |
13|Аналіз програмного та тех-|січень 1997 р.  |Савченко А.С.
 |нічного забезпечення уста-|         |комерційні банки
 |нов банків і визначення  |         |
 |обсягів робіт з модифіка- |         |
 |ції програмного забезпече-|         |
 |ння            |         |
14|Перегляд та розробка необ-|січень-жовтень  |Савченко А.С.
 |хідного програмного забез-|1997 р.     |регіональні управ-
 |печення для збирання і об-|         |ління Національно-
 |роблення нової бухгалтер- |         |го банку України,
 |ської і статистичної   |         |комерційні банки
 |звітності         |         |
15|Апробація розроблених ме- |серпень 1997 р. |Сенищ П.М.
 |тодик, бухгалтерської та |         |Степаненко А.І.
 |статистичної звітності у |         |робоча група,
 |пілотних комерційних   |         |регіональні управ-
 |банках          |         |ління Національно-
 |             |         |го банку України,
 |             |         |пілотні комерційні
 |             |         |банки, радники
16|Порівняння отриманих резу-|серпень 1997 р. |Сенищ П.М.
 |льтатів апробації, узага- |         |Степаненко А.І.
 |льнення та поширення ін- |         |робоча група,
 |формації серед регіональ- |         |радники
 |них управлінь Національно-|         |
 |го банку України і комер- |         |
 |ційних банків       |         |
17|Проведення випробовування |жовтень-листопад |Сенищ П.М.
 |нової системи в установах |1997 р.     |Степаненко А.І.
 |комерційних банків    |(вихідні дні)  |регіональні управ-
 |             |         |ління Національно-
 |             |         |го банку України,
 |             |         |комерційні банки,
 |             |         |робоча група,
 |             |         |радники
18|Перевірка правильності  |листопад 1997 р. |Сенищ П.М.
 |роботи системи,      |         |Степаненко А.І.
 |внесення необхідних змін |         |комерційні банки,
 |до методичних матеріалів |         |робоча група,
 |             |         |радники
19|Підтвердження дати перехо-|грудень 1997 р. |Сенищ П.М.
 |ду на нову систему    |         |Степаненко А.І.
 |бухгалтерського обліку та |         |
 |звітності         |         |
20|Перенесення даних із дію- |2-4 січня 1998 р.|Сенищ П.М.
 |чих бухгалтерських форм в |         |Степаненко А.І.
 |нову систему, припинення |         |Савченко А.С.
 |роботи користувачів у ста-|         |комерційні банки
 |рій системі обліку    |         |
21|Організація робочих семі- |січень-грудень  |Ільїн М.В.
 |нарів та нарад з     |1997 р.     |радники
 |питань переходу до МСБО  |         |
 |- проведення робочої нара-|грудень 1996 р. |Савченко А.С.
 | ди для розробників прог-|         |
 | рамного забезпечення  |         |
 |- проведення наради з   |грудень 1996 р. |Сенищ П.М.
 | головними бухгалтерами |         |
 | установ Національного  |         |
 | банку України з питань |         |
 | впровадження нового   |         |
 | плану рахунків     |         |
 |- проведення обласних на- |січень 1997 р.  |Сенищ П.М.
 | рад з головними бухгал- |         |регіональні управ-
 | терами комерційних бан- |         |ління Національно-
 | ків з питань впроваджен-|         |го банку України
 | ня нового плану рахунків|         |
 |- проведення семінару-на- |квітень 1997 р. |Сенищ П.М.
 | ради з питань складання |         |Степаненко А.І.
 | комерційними банками но-|         |регіональні управ-
 | вої бухгалтерської та  |         |ління Національно-
 | статистичної звітності |         |го банку України
 |- проведення семінарів-на-|вересень, грудень|Сенищ П.М.
 | рад з питань організації|1997 р.     |Степаненко А.І.
 | переходу комерційних  |         |регіональні управ-
 | банків до МСБО     |         |ління Національно-
 |             |         |го банку України,
 |             |         |Перший Український
 |             |         |Міжнародний банк
------------------------------------------------------------------
                           Додаток N 2
           Склад робочої групи
    з питань координації роботи щодо реалізації Програми
     реформування бухгалтерського обліку та звітності
          комерційних банків України
 
Співголови робочої
групи       - Сенищ П.М. - головний бухгалтер -
          директор департаменту бухгалтерського
          обліку Національного банку України
          - Степаненко А.І. - директор департаменту
          банківського нагляду Національного банку
          України
Секретар      - Сірош О.Г. - провідний економіст департаменту
          бухгалтерського обліку Національного банку
          України
 
Національний банк України:
 
Савченко А.С.  - директор департаменту інформатизації;
Воронова Л.В.  - директор економічного департаменту;
Пасічник В.В.  - заступник директора юридичного департаменту;
Ричаківська В.І.- заступник директора департаменту бухгалтерського
         обліку;
Часник М.І.   - заступник директора департаменту банківського
         нагляду - начальник управління проблемних
         банків;
Письменна Л.В. - начальник управління платіжних систем та
         касового виконання державного бюджету
Цокол С.Л.   - начальник управління комп'ютерних технологій
         департаменту інформатизації;
Бендерський Ю.Л.- заступник начальника Центральної розрахункової
         палати;
Раєвський К.Є. - начальник управління департаменту банківського
         нагляду;
Ілляшенко С.І. - заступник начальника управління банківського
         нагляду;
Піддубна Н.М.  - заступник начальника управління департаменту
         бухгалтерського обліку;
Жигайло Г.І.  - заступник начальника управління департаменту
         бухгалтерського обліку;
 
Асоціація українських банків - Власюк М.І., Данелюк Н.В.
 
Промінвестбанк України    - Нечай О.Ф., Лешова І.В.
 
Банк "Україна"        - Куценко Т.А., Семенюк В.С.,
                Надбережний В.А.
                Шульга Н.П., Черняк З.С.,
                Головач А.В., Гумінівський В.В.
 
"Укрсоцбанк"         - Манзенко Л.І., Кондратець О.А.
                Чорна І.А., Бабійчук Л.М.
 
Ощадбанк України       - Кириленко В.Б., Кисіль М.І
 
Державний експортно-
імпортний банк України    - Долінченко Т.А.
 
АТ "Укрінбанк"        - Шидер М.І.
 
Перший Український Міжна-
родний банк          - Мошкалова О.М., Іванова Г.Н.,
                Кравець В.А.
 
АТ "Креді Ліоне Україна"   - Чемерис Є.С.
 
АКБ Електрон-Банк       - Селезньов Ю.С.
 
АБ "Ажіо"           - Лук'яненко О.М., Кравченко М.С.
 
Акціонерний поштово-
пенсійний банк "Аваль"    - Волощук І.П., Лисенко Т.А.
                Зощук В.В., Штейн І.М.
 
АКБ "Приват-Банк"       - Городненко Л.І., Дудко С.Б.,
                Трубаков О.Є.
 
АКБ "Юнекс"          - Березенський І.А., Дородова Л.Г.
                Безсмертна Н.С., Кудрицька М.В.,
                Селіванов Є.Ю.
 
АКБ "Ва-Банк"         - Панова К.М.
 
АКБ "Реалбанк"        - Залуцька Л.М., Кіргетов О.О.
 
Київський державний
економічний університет    - Кривов'яз Т.В.
 
 Заступник Голови Правління               О.І.Кірєєв
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка