Законы Украины

Новости Партнеров
 

Статут Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв


     ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
              С Т А Т У Т
 
 N 1 від 10.07.1996
   м.Київ
 
 vd19960710 vn1
 
 
 Затверджено           Зареєстровано
 Загальними установчими зборами  Печерською районною державною
 ПАРД               адміністрацією м. Києва
 (протокол N 1 від 10 липня  Реєстраційний номер ____________
 1996 р.)             в Реєстрі суб'єктів
 Із змінами і доповненнями    підприємницької діяльності
 У новій редакції, затвердженій  від 12 квітня 2000 р.
 IX Загальними зборами ПАРД    Заступник Голови
 (протокол N 1 від 25 лютого  Н.М. Колпакова
 2000 р.)
 
               Статут
    Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв
 
         Ідентифікаційний код 24382704
             (Нова редакція)
          Розділ I. Загальні положення
   1.1. Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (далі -
ПАРД) є добровільною недержавною некомерційною  організацією,
заснованою на засадах рівноправності, вільного волевиявлення і
спільності інтересів своїх членів,  яка  була  зареєстрована
Печерською РДА м. Києва N 17899 від 20 09.96.
   1.2. ПАРД здійснює свою діяльність у відповідності з чинним
законодавством України та статутними документами.
   За організаційною структурою ПАРД є асоціацією.
   1.3. ПАРД є неприбутковою організацією згідно ст. 1 Закону
України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
від 30 жовтня 1996 року N 448/96-ВР з наступними змінами і
доповненнями і не має на меті одержання прибутку.
   1.4. ПАРД є юридичною особою згідно з законодавством України,
має право володіти відокремленим майном, набувати від власного
імені майнові і немайнові права, нести обов'язки, виступати
позивачем і відповідачем у суді, арбітражному або третейському
суді, має власне найменування, самостійний баланс, печатки та
штампи із своїм найменуванням українською та англійською мовами,
інші необхідні реквізити, зареєстровані в установленому порядку.
ПАРД має право засновувати і відкривати свої представництва і
філії в Україні та за кордоном. ПАРД має власні рахунки у
національній  та  іноземних валютах у банківських установах.
   ПАРД несе відповідальність за власними зобов'язаннями усім
належним їй майном, на яке за рішенням суду може бути накладений
арешт з метою подальшого продажу для покриття заборгованості перед
кредиторами, у порядку, встановленому  чинним  законодавством
України.
   ПАРД не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів,
а члени ПАРД не відповідають за зобов'язаннями ПАРД.
   ПАРД не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів і
організацій, а держава, її органи і організації не відповідають за
зобов'язаннями ПАРД.
   ПАРД не має права втручатися у внутрігосподарську діяльність
своїх членів.
   1.5. Повне найменування ПАРД українською мовою - Професійна
асоціація реєстраторів і депозитаріїв.
   Скорочене найменування асоціації українською мовою - ПАРД.
   Повне найменування ПАРД російською мовою - Профессиональная
ассоциация регистраторов и депозитариев.
   Скорочене найменування асоціації російською мовою - ПАРД.
   Повне найменування ПАРД англійською мовою - Professional
Association of Registrars and Depositories.
   Скорочене найменування асоціації англійською мовою - PARD.
   1.6. Юридична адреса ПАРД - Україна, м. Київ-11,  вул.
Немировича-Данченка, 2.
      Розділ II. Цілі і предмет діяльності ПАРД
   2.1. Головними цілями ПАРД є:
   2.1.1. Виконання функцій саморегулівної організації ринку
цінних паперів відповідно до чинного законодавства України.
   2.1.2. Сприяння створенню і розвитку інфраструктури ринку
цінних паперів в Україні.
   2.1.3. Захист прав власників цінних паперів.
   2.1.4.  Сприяння  розвитку добросовісної конкуренції між
суб'єктами фондового ринку в галузі ведення реєстрів власників
цінних  паперів,  обліку  руху  цінних паперів, депозитарної
діяльності. Метою створення ПАРД не є досягнення угоди щодо
розподілу фондового ринку, а також координація діяльності її
членів на цьому ринку у жодний спосіб, який би порушував чинне
антимонопольне законодавство.
   2.1.5. Інформаційна, методична і технічна підтримка членів
ПАРД.
   2.1.6. Здійснення представницьких функцій і захист інтересів
ПАРД та її членів у державних органах та інших установах, у тому
числі судових, допомога цим органам і установам у розробці
законопроектів і проектів нормативних актів, які стосуються ринку
цінних паперів.
   2.1.7. Розробка і впровадження у діяльність членів ПАРД
єдиних норм, стандартів і правил етичної і професійної поведінки
на  фондовому  ринку, а також інших правил, спрямованих на
забезпечення надійного ринку цінних паперів в Україні.
   2.1.8. Утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та
ділового партнерства у взаємовідносинах як безпосередньо між
членами  ПАРД,  так  і  між  реєстраторами  і депозитаріями
(зберігачами) та їх партнерами (емітентами, власниками цінних
паперів, державними органами тощо).
   2.1.9. Перевірка і забезпечення дотримання членами  ПАРД
законодавства України у галузі цінних паперів і виданих на його
основі нормативних актів, впровадження системи самодисципліни
членів ПАРД.
   2.1.10. Впровадження системи  посередництва  і  вирішення
спорів, що можуть виникати між членами ПАРД або між її членами і
третіми особами.
   2.1.11. Вивчення і розповсюдження передового міжнародного
досвіду  в  галузі  діяльності  реєстраторів і депозитаріїв,
налагодження міжнародного співробітництва.
   2.1.12. Сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму
персоналу, що здійснює реєстраторську та депозитарну діяльність.
   2.1.13. ПАРД може реалізовувати й інші цілі, які випливають з
необхідності створення цивілізованого середовища фондового ринку в
Україні,  визначення  місця і ролі на ньому реєстраторів і
депозитаріїв (зберігачів).
   2.2. Для  реалізації цих цілей ПАРД здійснює такі види
діяльності:
   2.2.1. Розробляє і впроваджує єдині технологічні стандарти,
норми, вимоги, правила і процедури, які є обов'язковими або
рекомендованими для членів ПАРД, а також кодекси і правила етичної
і професійної поведінки на фондовому ринку.
   2.2.2. У випадку реєстрації Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку України ПАРД  як  саморегулівної
організації, вживає заходів по забезпеченню додержання членами
ПАРД чинного законодавства України, цих стандартів і норм.
   2.2.3. Розробляє і впроваджує систему посередництва для
дружнього вирішення спорів, що можуть виникати між членами ПАРД
або між членами ПАРД і третіми особами, згідно етичних принципів і
чинного  законодавства  України; створює третейський суд для
вирішення спорів між членами ПАРД, а також між членами ПАРД і
третіми особами.
   2.2.4. Представляє та захищає права членів ПАРД у органах
державної влади та інших установах, у тому числі в судових, бере
участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних
актів, виконує експертизу документів, що стосуються фондового
ринку. Вносить до цих органів відповідні проекти.
   2.2.5. Інформує членів ПАРД та інших учасників фондового
ринку про чинне законодавство у галузі цінних паперів та про
поточні зміни в ньому, а також про свою діяльність.
   2.2.6.  Підтримує  постійні  зв'язки з засобами масової
інформації,  поширює  через них освітню інформацію з питань
фондового ринку, робить публічні заяви і впливає на громадську
думку.
   2.2.7. Збирає, узагальнює та аналітично обробляє статистичну
інформацію про професійну діяльність на фондовому ринку. Розробляє
рекомендовані  стандарти інформаційного обміну між суб'єктами
галузі, а також з іншими учасниками фондового ринку.
   2.2.8. Здійснює підтримку нових технологічних процесів, які
впроваджуються на фондовому ринку України.
   2.2.9. Надає консультації членам ПАРД та іншим учасникам
ринку цінних паперів, розробляє і розповсюджує серед своїх членів
методичні матеріали і рекомендації з питань реєстраторської і
депозитарної діяльності, інформує їх про зміни в законодавстві
України,  надає консультації та здійснює експертизу стосовно
використання обчислювальної техніки і програмного забезпечення.
   2.2.10. Надає допомогу в подоланні обставин, що тимчасово
погіршують стан виконання членом (членами) ПАРД своєї професійної
діяльності.
   2.2.11. Вивчає і знайомить своїх членів з передовим досвідом
вітчизняних і зарубіжних компаній у галузі реєстраторської та
депозитарної діяльності, інших питань розвитку фондового ринку.
   2.2.12. Розробляє навчальні плани та програми, організовує та
координує  підготовку  фахівців,  які  здійснюють  професійну
діяльність на ринку цінних паперів, визначає кваліфікацію вказаних
осіб, відповідно до вимог ДКЦПФР, про що видає їм свідоцтва
(атестати, сертифікати).
   2.2.13. Займається  просвітницькою  діяльністю,  проводить
семінари для членів ПАРД, бере участь в конференціях, семінарах та
інших заходах з питань розвитку фондового ринку,  видає  і
розповсюджує  матеріали  професійного,  просвітницького  та
інформаційно-довідкового характеру.
   2.2.14. Створює інформаційні бази даних для потреб своїх
членів та інших учасників (фондового ринку.
   Надає неконфіденційну інформацію про членів ПАРД, у тому
числі про те, які технології ними використовуються.
   2.2.15. Співробітничає і проводить координаційну роботу з
іншими організаціями і  об'єднаннями,  які  здійснюють  свою
діяльність на фондовому ринку, в тому числі з міжнародними.
   2.2.16.  Створює  регіональні  представництва  ПАРД  для
забезпечення тіснішого зв'язку з членами ПАРД та іншими суб'єктами
ринку цінних паперів.
   2.2.17.  Організовує  прийоми,  виставки,  презентації,
протокольні обіди та зустрічі.
   2.2.18. Проводить наукові дослідження.
   2.3. ПАРД не має права:
   2.3.1 обмежувати можливості своїх учасників щодо надання
послуг на ринку цінних паперів;
   2.3.2 створювати нерівні умови для вступу до організації
будь-якої особи або для діяльності будь-кого з учасників;
   2.3.3 координувати діяльність своїх учасників у будь-який
спосіб, який порушує антимонопольне законодавство;
   2.3.4 проводити діяльність, не пов'язану з метою, визначеною
установчими документами.
   2.4. Після отримання статусу саморегулівної організації ПАРД
не має права провадити діяльність, не пов'язану з метою створення
саморегулівної організації.
       Розділ III. Діяльність ПАРД та її права
   3.1. Матеріальною підставою функціонування ПАРД є належні їй
на праві власності внески членів ПАРД, інтелектуальні продукти,
грошові та матеріально-технічні ресурси спонсорів, міжнародна
технічна допомога, надходження, пов'язані з виконанням ПАРД своїх
функцій, пасивні доходи (проценти, страхові виплати, роялті).
ПАРД, як неприбуткова організація, не займається підприємницькою
діяльністю.
   3.2. ПАРД, як безприбуткова організація, покриває витрати за
рахунок перелічених вище джерел доходів. Суми перевищення доходів
над витратами направляються до резервного та інших фондів і можуть
бути використані у встановленому порядку.
   3.3. ПАРД самостійно розробляє і затверджує програми своєї
діяльності.
   3.4. ПАРД для досягнення своїх цілей має право:
   3.4.1. Набувати у встановленому порядку будівлі, споруди,
приміщення, обладнання, транспорт та інше майно, використовувати
власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або
користування відповідно до його цільового призначення, а також
безкоштовно передавати власне майно у тимчасове користування іншим
юридичним або фізичним особам.
   3.4.2. Від власного імені  укладати  будь-які  угоди  і
контракти, залучати до роботи по напрямках своєї діяльності
юридичні особи, а також фізичних осіб, за договором підряду чи на
іншій цивільно-правовій основі, з метою виконання намічених цілей.
   3.4.3. Безкоштовно готувати та видавати навчально-методичні
посібники, рекламні проспекти, різноманітну інформаційно-довідкову
та  науково-технічну  документацію,  організовувати публікацію
наукових  праць,  лекцій, проводити навчання з різноманітних
аспектів своєї діяльності.
   3.4.4. Встановлювати структуру, чисельність співробітників і
штатний розпис ПАРД, затверджувати порядок оплати праці, доплат і
надбавок, розміри і строки преміювання працівників ПАРД.
   3.4.5. Входити до складу міжнародних асоціацій, об'єднань і
організацій, що діють на фондовому ринку або професійно об'єднують
реєстраторів, депозитаріїв і зберігачів цінних паперів.
   3.5. ПАРД створюється  на  невизначений  строк  і  може
користуватися всіма іншими правами, наданими юридичним особам
чинним законодавством України.
   3.6. В разі набуття ПАРД статусу саморегулівної організації,
внесені зміни і доповнення до установчих документів, а також всі
внутрішні документи ПАРД, згоду на затвердження яких необхідно
одержувати у ДКЦПФР, вступають у дію в порядку, передбаченому
нормативними документами ДКЦПФР щодо саморегулівних організацій.
          Розділ IV. Структура ПАРД
   4.1. Вищим органом ПАРД є Загальні збори її членів. Загальні
збори, що проводяться шляхом участі представників членів ПАРД,
скликаються не рідше одного разу на рік. У випадку необхідності за
рішенням Ради Загальні збори можуть проводитись шляхом письмового
опитування, крім питань затвердження річних звітів асоціації та
обрання Ради.
   За рішенням Ради ПАРД, а також на вимогу не менше 1/4
загальної кількості її членів або на вимогу Ревізійної комісії, за
умови повідомлення причин скликання і предмету обговорення, можуть
скликатися позачергові Загальні збори.
   Повідомлення всіх членів ПАРД про Загальні збори здійснюється
президентом ПАРД поштовим повідомленням. Таке повідомлення повинно
бути зроблене не менш, ніж за два тижня до проведення Загальних
зборів. У повідомленні повинні бути вказані: порядок денний
зборів, час і місце їх проведення, ініціатор скликання, порядок
ознайомлення  з  документами, які виносяться на обговорення.
   Повноваження представника члена ПАРД на Зборах здійснюються
за дорученням, крім випадків, коли посадові особи члена ПАРД
можуть діяти без доручень згідно з установчими документами такого
члена. Інформація про таких посадових осіб повинна бути надана до
ПАРД до дня проведення загальних зборів.
   4.2. Загальні збори:
   4.2.1. Приймають рішення про створення, реорганізацію і
ліквідацію ПАРД.
   4.2.2. Затверджують Статут ПАРД, вносять до нього зміни і
доповнення у порядку, передбаченому у розділі VIII цього Статуту.
   4.2.3. Затверджують перспективні програми діяльності ПАРД.
   4.2.4.  Приймають  або затверджують внутрішні нормативні
документи, які регулюють стратегічну діяльність ПАРД.
   4.2.5. Затверджують розмір і порядок сплати вступних і
членських внесків до ПАРД.
   4.2.6. Обирають Раду.
   4.2.7. Затверджують кандидатуру Президента ПАРД, призначеного
Радою.
   4.2.8. Затверджують кандидатури голів комітетів, призначених
Радою.
   4.2.9. Обирають членів Ревізійної комісії.
   4.2.10. Заслуховують і ухвалюють звіти Ради, Ревізійної
комісії, Президента ПАРД, керівників робочих груп і комісій про
проведену роботу.
   4.2.11. Затверджують бюджет і фінансові звіти ПАРД.
   4.2.12. Мають право відмінити будь-яке рішення Ради та
Президента  ПАРД  крім  рішень, що стосуються господарських,
договірних та трудових правовідносин.
   4.2.13. Встановлюють порядок прийому в члени ПАРД.
   4.2.14. Приймають рішення про виключення з членів ПАРД у
випадках, передбачених п. 5.7.
   4.2.15.  Приймають  рішення  про  дострокове  припинення
повноважень членів Ради ПАРД або її Президента у випадку порушення
ними чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх норм
ПАРД.
   4.2.16. Можуть делегувати окремі свої повноваження Раді ПАРД.
   4.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо в них
приймають участь не менше 50 відсотків членів ПАРД першого рівня
(за винятком тих, членство яких призупинено).
   Рішення Загальних зборів про зміни та доповнення Статуту,
реорганізацію  або  ліквідацію  ПАРД,  дострокове  припинення
повноважень членів Ради чи Президента ПАРД вимагають згоди не
менше 2/3 членів ПАРД першого рівня, що беруть участь у зборах.
Рішення з інших питань приймаються простою більшістю голосів
членів  ПАРД  першого рівня, присутніх на Загальних зборах.
   Кожний член ПАРД першого рівня має один вирішальний голос.
   Члени ПАРД другого і третього рівня мають право дорадчого
голосу.
   Загальні збори приймають рішення по питаннях, що стосуються
професійних аспектів діяльності членів ПАРД тільки після отримання
кваліфікованого висновку відповідного комітету.
   Голосування з питань, що виносяться, може бути відкритим або
таємним.
   З питання обрання (формування) органів ПАРД Загальні збори
голосують у порядку, встановленому документами про такі органи.
   4.4. У період між засіданнями Загальних зборів керівним
органом ПАРД є Рада, яка проводить свої засідання по мірі
необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Рішення Ради
обов'язкові для виконання іншими органами ПАРД.
   Порядок денний засідань Ради, час і місце його проведення
доводяться до відома членів Ради Президентом за дорученням Голови
Ради не пізніше, ніж за тиждень до засідання (за винятком
позачергових).
   Рада обирається строком на три роки у кількості не менше
п'яти осіб. Кількість членів Ради визначається Загальними зборами.
   Членом Ради може бути представник члена ПАРД першого рівня, а
також, у разі згоди Загальних зборів, члена ПАРД другого рівня,
або сторонній експерт; у виключних випадках членом Ради ПАРД може
бути  член  ПАРД  третього рівня. У випадку голосування за
запропоновані кандидатури від членів третього рівня або сторонніх
експертів необхідна згода не менше 2/3 присутніх на Загальних
зборах членів ПАРД першого рівня.
   Рада  обирає із свого складу Голову Ради. Голова Ради
організовує та контролює виконання рішень Ради ПАРД. Голова Ради в
межах своїх повноважень організовує здійснення діяльності по
досягненню статутних цілей, реалізації перспективних планів ПАРД,
представляє  інтереси  ПАРД  у  взаємовідносинах  з  іншими
організаціями та державними органами.
   Засідання Ради правомочне, якщо на ньому особисто присутні
більше половини її членів.
   Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. У випадку
рівності голосів, голос Голови Ради має вирішальне значення.
   У випадку відсутності кворуму протягом семи днів повинно бути
скликано позачергове засідання Ради з тим же порядком денним.
   Член Ради, що не приймав участі в засіданнях Ради протягом
трьох місяців, або не був присутнім більш ніж на половині засідань
Ради протягом шести місяців автоматично вибуває з Ради ПАРД. На
черговому засіданні Ради до її складу повинен бути включений новий
член Ради, який на попередніх виборах до Ради набрав найбільшу
кількість голосів.
   У випадку порушення чинного законодавства України, Статуту та
внутрішніх норм ПАРД повноваження члена Ради (у тому числі її
Голови) можуть бути достроково припинені у порядку, визначеному
Положенням про Раду ПАРД.
   Президент входить до складу Ради з правом дорадчого голосу.
   4.5. Рада ПАРД:
   4.5.1. Скликає чергові та  позачергові  Загальні  збори,
визначає порядок денний, місце і час їх проведення, координує їх
підготовку і контролює виконання прийнятих рішень.
   4.5.2. Рада приймає рішення про виключення з членів ПАРД у
випадках, передбачених п. 5.7.
   4.5.3. Приймає, доповнює і змінює внутрішні правила ПАРД.
   У випадку необхідності внесення змін до Статуту ПАРД у
зв'язку з його приведенням у відповідність з чинним законодавством
України рішення про внесення таких змін до Статуту має право
прийняти Рада, з наступним інформуванням всіх членів асоціації в
місячний термін.
   Таке  рішення  вважається  прийнятим,  якщо  за  нього
проголосувало не менше ніж 3/4 від загальної кількості членів
Ради.
   4.5.4. Здійснює прийом до ПАРД нових членів у відповідності
до умов і порядку, що ухвалені Загальними зборами. Відмова у
членстві повинна бути мотивована.
   4.5.5. Призначає Президента ПАРД, з обов'язковим наступним
затвердженням на Загальних зборах.
   4.5.6. Здійснює контроль за діяльністю Президента та інших
посадових осіб ПАРД.
   4.5.7. Затверджує кандидатуру Віце-президента, запропоновану
Президентом ПАРД.
   4.5.8. Приймає перед початком фінансового року бюджет ПАРД з
наступним затвердженням на Загальних зборах.
   4.5.9. Затверджує щорічні плани роботи ПАРД.
   4.5.10. Вирішує питання представництва ПАРД у національних і
міжнародних організаціях і об'єднаннях.
   4.5.11. Здійснює нагляд за фінансово-господарською діяльністю
ПАРД. Щоквартально заслуховує звіт Президента ПАРД про виконання
бюджету. У разі необхідності затверджує зміни до бюджету ПАРД на
наступний квартал в межах бюджету асоціації.
   4.5.12.  Приймає рішення про створення, реорганізацію і
ліквідацію філій і представництв, затвердження Положень (Статутів)
про них з обов'язковим наступним інформуванням про прийняття цих
рішень на найближчих Загальних зборах.
   4.5.13. Призначає керівників філій і представництв, голів і
персональний  склад  комітетів,  при цьому кандидатури голів
комітетів затверджує на найближчих Загальних зборах.
   4.5.14. Обирає із свого складу Голову та одного або кількох
його заступників.
   4.5.15. За поданням Президента ПАРД погоджує штатний розпис
ПАРД, необхідний для нормального функціонування ПАРД, укладає
трудову угоду з Президентом ПАРД, затверджує умови оплати праці
посадових осіб ПАРД, її філій і представництв.
   4.5.16.  Ухвалює  рішення  про  притягнення до майнової
відповідальності посадових осіб ПАРД.
   4.5.17.  Приймає  рішення  про  передачу  окремих своїх
повноважень  посадовим  особам ПАРД. Таке рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 3/4 від
загальної кількості членів Ради.
   Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.
   4.6. Посадовими особами ПАРД є: Голова та члени Ради, Голова
Ревізійної  комісії,  Президент  та  Віце-президент, головний
бухгалтер та інші особи, що перебувають у трудових відносинах з
ПАРД і мають право першого або другого підпису.
   4.7. Президент ПАРД в межах своїх повноважень організовує
здійснення діяльності по досягненню статутних цілей, реалізації
поточних  і  перспективних  планів ПАРД, відповідно рішенням
Загальних  зборів  та  Ради  ПАРД.  Порядок його діяльності
встановлюється Статутом ПАРД та Положенням про Президента ПАРД, що
затверджується Загальними зборами.
   Президент без доручення діє від імені ПАРД, представляючи її
як на території України, так і за її межами. Президент укладає
угоди, в тому числі і трудові, розпоряджається майном і грошовими
коштами ПАРД у банківських установах в рамках бюджету ПАРД, формує
штат постійних співробітників ПАРД, розцінки і розміри оплати за
угодами, здійснює інші функції відповідно до цього Статуту, рішень
Загальних зборів і Ради ПАРД.
   Президент видає накази і розпорядження, обов'язкові для
виконання всіма співробітниками ПАРД.
   Президент розробляє штатний розпис і умови оплати праці
працівників асоціації і представляє їх на затвердження Раді ПАРД.
   В разі звільнення посадових осіб, що перебувають у трудових
відносинах з ПАРД, Президент виносить питання на чергове засідання
Ради. При звільненні головного бухгалтера - на засідання Ради за
участю ревізійної комісії.
   Щоквартально Президент звітує перед Радою щодо кошторису за
попередній квартал та надає проект кошторису на наступний квартал.
   Президент звітує перед Загальними зборами і щоквартально
перед Радою ПАРД.
   У випадку порушення чинного законодавства України, Статуту та
внутрішніх норм ПАРД Рада або Загальні збори ПАРД можуть припинити
повноваження Президента.
   4.8. Особою, яка замінює Президента у випадку неможливості
виконання останнім своїх обов'язків, є Віце-президент. При цьому
до нього переходять всі повноваження Президента.
   4.9. Контрольним органом ПАРД є Ревізійна комісія, яка
обирається Загальними зборами терміном на два роки, і підзвітна
Загальним  зборам.  Комісія здійснює контроль за дотриманням
положень Статуту, а також за використанням бюджету і витратами
коштів ПАРД. Не рідше одного разу на рік Ревізійна комісія надає
Загальним зборам звіт про проведену роботу.
   Перевірка діяльності ПАРД проводиться Ревізійною комісією за
дорученням Загальних зборів, Ради або за власною ініціативою.
Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ПАРД
надання  всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших
документів і пояснень.
   Ревізійна комісія готує висновки щодо річного бухгалтерського
звіту. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають
права схвалювати річний бухгалтерський баланс. Ревізійна комісія
зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо
виникла загроза інтересам ПАРД або розкриті зловживання посадових
осіб.
   4.10. У ПАРД утворюються постійні та спеціальні комітети,
їхній склад, а також порядок роботи визначається Положенням про
комітети, яке затверджується Радою.
   Комітети можуть розглядати будь-які  питання  професійної
діяльності  членів  ПАРД,  розробляти технологічні стандарти,
методичні рекомендації та інструкції у межах своїх повноважень.
   Комітети можуть залучати для участі в своїй роботі експертів
з інших організацій.
   4.11. Керівники  регіональних  підрозділів  (філій  і
представництв) мають право брати участь у засіданнях Ради ПАРД з
правом дорадчого голосу.
      Розділ V. Засновники ПАРД. Членство в ПАРД
   5.1. Засновниками  ПАРД є юридичні особи, які підписали
Установчу Угоду щодо створення ПАРД. Засновники ПАРД є її членами
першого рівня і не можуть мати обсяг прав більший, ніж у членів
ПАРД першого рівня; мають такі ж обов'язки, що і члени ПАРД
першого рівня.
   Невиконання  засновником  ПАРД  своїх  обов'язків  перед
асоціацією призводить до виключення такого засновника з асоціації
на умовах, передбачених у цьому Статуті щодо виключення члена ПАРД
першого рівня.
   5.2. Членами ПАРД можуть бути юридичні особи - зберігачі,
реєстратори  та  депозитарії, визначені чинним законодавством
України як професійні учасники ринку цінних паперів, які в
установленому порядку отримали відповідний дозвіл (ліцензію) на
право здійснення такої діяльності. Процедура прийому та виключення
членів ПАРД встановлюється Загальними зборами.
   Члени ПАРД бувають:
   - першого рівня,
   - другого рівня,
   - третього рівня.
   5.2.1. По відношенню до асоціації професійні та непрофесійні
учасники ринку цінних паперів можуть вважатися кандидатами.
   Кандидати - професійні учасники, по яких прийняте рішення
щодо їх прийому до ПАРД, але це рішення не набуло чинності до
моменту його погодження з відповідними органами державної влади,
якщо таке погодження передбачене чинним законодавством України;
непрофесійні  учасники,  які  бажають  здійснювати професійну
діяльність на ринку цінних паперів.
   Кандидати, у залежності від бажання набути членства, бувають:
   кандидат у члени - той хто подав заяву на набуття членства I
або II рівня;
   кандидат - особа, яка бажає здійснювати професійну діяльність
на ринку цінних паперів.
   Кандидати у члени ПАРД, які подали заяву на набуття членства
I або II рівня, повинні виконувати обов'язки, передбачені Статутом
асоціації, Положенням про членство у ПАРД та іншими правилами
ПАРД.
   Всі кандидати мають такі ж права, як і члени ПАРД II рівня.
   5.3. Члени ПАРД мають права та обов'язки, обсяг та порядок
реалізації яких визначається відповідно до Положення про членство
у ПАРД.
   Зокрема, члени ПАРД можуть мати право:
   5.3.1 брати участь у Загальних зборах ПАРД;
   5.3.2 у будь-який момент вийти з ПАРД;
   5.3.3  отримувати  від  органів ПАРД інформацію про її
діяльність, консультації з питань професійної діяльності, розробки
методичних матеріалів, стандарти тощо;
   5.3.4  направляти  свого  представника або рекомендувати
зовнішнього експерта для роботи в органах ПАРД, а якщо правилами
ПАРД передбачено спеціальний режим утворення відповідних органів і
обрання (затвердження) їх учасників, член ПАРД має право висувати
свого представника або зовнішнього експерта для такого обрання
(затвердження) на умовах, визначених положеннями про відповідні
органи;
   5.3.5 пропонувати органам ПАРД проекти документів для їх
затвердження, вносити зауваження до документів, що діють, або
мають бути затверджені;
   5.3.6 на проведення перевірки (експертизи) своєї професійної
діяльності за відповідним запитом не частіше, ніж раз на рік;
   5.3.7 отримати  свідоцтво  встановленого  зразка  для
підтвердження свого членства в ПАРД (крім членів ПАРД третього
рівня);
   5.3.8 на поширення загальної інформації про себе асоціацією;
   5.3.9 на отримання допомоги від асоціації для подолання
обставин, що тимчасово погіршують стан виконання членом ПАРД своєї
професійної діяльності;
   5.3.10 на здійснення ПАРД представництва інтересів члена
ПАРД;
   5.3.11 брати участь у програмах і заходах, що проводяться
ПАРД;
   5.3.12 вимагати зміни керівництва або учасників органів ПАРД,
посадових осіб ПАРД у випадку виявлення порушення ними правил
ПАРД;
   5.3.13 використовувати логотип ПАРД для презентування своєї
діяльності.
   5.4. Член ПАРД зобов'язаний:
   5.4.1 неухильно додержуватись вимог чинного законодавства
України, нормативних документів Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Статуту ПАРД, внутрішніх норм, стандартів і
правил ПАРД;
   5.4.2  допускати  осіб, призначених ПАРД, до здійснення
перевірки відповідності професійної діяльності такого члена нормам
чинного  законодавства  України та правилам ПАРД у порядку,
передбаченому правилами ПАРД і в обсязі, дозволеному чинним
законодавством;
   5.4.3 сповіщати ПАРД про випадки порушення законодавства та
правил ПАРД, що допущені членом або претендентом в члени ПАРД, які
вважаються ПАРД невідповідними професійній діяльності;
   5.4.4 мати кошти, достатні для здійснення ними професійної
діяльності. Розмір коштів (статутного фонду або активів) члена
ПАРД повинен бути не менше ніж розмір, передбачений чинним
законодавством;
   5.4.5 сплачувати членські внески;
   5.4.6 повідомляти органи ПАРД про:
   атестованих  спеціалістів,  що  забезпечують  здійснення
професійної діяльності;
   зміну назви, місцезнаходження, телефонів, інших реквізитів,
що дозволяють підтримувати зв'язок з ним;
   припинення дії (анулювання) дозволу (ліцензії) на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів;
   накладення на нього санкцій за порушення ним професійної
діяльності на ринку цінних паперів;
   судові розгляди, в яких він брав участь у якості позивача або
відповідача, у випадку, якщо такі судові розгляди торкаються
відповідних видів професійної діяльності члена ПАРД на ринку
цінних паперів;
   відкриття філій, що здійснюють професійну діяльність (початок
здійснення філіями професійної діяльності);
   концентрацію  або  зменшення  факторів, що свідчать про
професійну діяльність, у відповідності з Положенням про членство у
Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв;
   інші відомості, відповідно до Правил ПАРД;
   5.4.7 надавати звітність асоціації у порядку, встановленому
спеціальними положеннями ПАРД;
   5.4.8 максимально використовувати арбітраж (третейський суд)
ПАРД для владнання своїх спорів з питань професійної діяльності у
порядку, передбаченому Арбітражним кодексом ПАРД;
   5.4.9 утримуватись від поширення про інших членів ПАРД
недобросовісної інформації;
   5.4.10  постійно  підтримувати  зв'язок  з  ПАРД та її
регіональними представництвами;
   5.4.11 переоформляти своє членство відповідно до професійного
статусу на ринку цінних паперів.
   5.5. Повноваження ПАРД по контролю за виконанням членами ПАРД
обов'язкових норм і стандартів надаються Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку України.
   5.6.  Невиконання  членом  ПАРД обов'язків, передбачених
Статутом та правилами асоціації, може бути підставою для обмеження
його у членських правах у порядку, визначеному Положенням про
членство у ПАРД.
   5.7. ПАРД може вивести з свого складу будь-якого члена
першого або другого рівня у випадках, якщо:
   5.7.1  член  ПАРД грубо або систематично порушує чинне
законодавство України;
   5.7.2 член ПАРД не сплачує членські внески протягом трьох
місяців;
   5.7.3 член ПАРД систематично не виконує вимог цього Статуту і
внутрішніх норм діяльності ПАРД;
   5.7.4 професійна діяльність члена ПАРД суперечить чинному
законодавству України, правилам і стандартам, встановленим ПАРД.
   5.7.5 На інших підставах, визначених правилами ПАРД.
   У разі несплати членом ПАРД членських внесків протягом двох
кварталів Рада вирішує питання про припинення його членства в
ПАРД.  Рішення  приймається  2/3  голосів  Ради з наступним
інформуванням Загальних зборів. У разі неприйняття Радою рішення
про виведення відповідного члена ПАРД, це питання виноситься на
чергові Загальні збори ПАРД.
         Розділ VI. Кошти і майно ПАРД
   6.1. Кошти в національній та іноземних валютах та інше майно
ПАРД складаються з:
   6.1.1 вступних та членських внесків членів ПАРД;
   6.1.2 пасивних та інших доходів, передбачених діючим на
момент отримання законодавством України про оподаткування.
   6.2. Кошти ПАРД витрачаються тільки на досягнення цілей,
визначених цим Статутом, і не можуть розподілятися між членами
ПАРД та іншими особами.
   6.3. Кошти ПАРД витрачаються згідно бюджету (кошторису), що
приймається перед початком фінансового року Радою ПАРД з наступним
затвердженням Загальними зборами ПАРД (прийнятий Радою бюджет
вступає в силу у порядку, затвердженому Радою). Загальні збори
можуть змінювати бюджет, затверджений Радою.
   В  ПАРД  можуть  утворюватися  фонди,  формування  яких
відбувається при затвердженні бюджету (кошторису), а також на
умовах, визначених цим Статутом.
   6.4. Кошти і майно, передані ПАРД для цільового використання,
витрачаються тільки за призначенням.
         Розділ VII. Облік і звітність
   7.1.  ПАРД  здійснює  бухгалтерський,  оперативний  та
статистичний облік і звітність у порядку, визначеному чинним
законодавством України.
   7.2. Контроль за дотриманням встановленого порядку здійснення
фінансової діяльності виконують фінансові (податкові) органи за
місцем знаходження ПАРД.
   7.3. ПАРД несе відповідальність за збереження документів
(управлінських, фінансово-господарських, по персональному складу
та ін.).
   7.4. Операційно-господарський рік ПАРД вважається з 1 січня
по 31 грудня календарного року.
   Розділ VIII. Порядок внесення змін і доповнень до Статуту
   8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту ПАРД
приймається на Загальних зборах і потребує згоди 2/3 голосів
членів ПАРД I рівня, присутніх на зборах.
   Зміни і доповнення до Статуту є його невід'ємною частиною.
   8.2. У випадку необхідності внесення змін до Статуту ПАРД та
інших документів ПАРД, що затверджуються Загальними зборами, у
зв'язку з їх приведенням у відповідність з чинним законодавством
України, рішення про внесення таких змін має право прийняти Рада,
з наступним інформуванням членів асоціації в місячний термін. Таке
рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше
ніж 3/4 від загальної кількості членів Ради.
      Розділ IX. Ліквідація і реорганізація ПАРД
   9.1. Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення,
реформування) і ліквідація ПАРД здійснюється за рішенням Загальних
зборів членів ПАРД, або постановою відповідного судового органу.
   9.2. У випадку реорганізації ПАРД всі її права переходять до
правонаступників  (інших  неприбуткових  організацій)  або
зараховуються до бюджету, або використовуються іншим чином, який
відповідає передбаченим на момент реорганізації вимогам діючого
законодавства.
   9.3. Всі    документи     ПАРД     (управлінські,
фінансово-господарські,  по  персональному  складу  та  ін.)
передаються у встановленому порядку організації-правонаступнику, а
при її відсутності - на державне зберігання.
   9.4. Ліквідацію ПАРД виконує ліквідаційна комісія, утворена
Загальними зборами, яка також визначає порядок і строки проведення
ліквідації. Ліквідаційна комісія оцінює майно ПАРД, розраховується
з кредиторами та дебіторами, складає ліквідаційний баланс і
представляє його на затвердження Загальними зборами ПАРД. При
ліквідації  ПАРД  її  власність або кошти, отримані від її
реалізації, не можуть бути розподілені між членами ПАРД. Кошти і
майно, які залишилися, надходять до державного бюджету, або за
рішенням Загальних зборів використовуються у відповідності до
діючого на момент ліквідації законодавства.
   9.5. ПАРД може бути також ліквідовано у таких випадках:
   а) визнання її банкрутом;
   б) якщо прийнято рішення про заборону діяльності ПАРД через
невиконання умов, встановлених законодавством, і в передбачений
рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або не замінено
вид діяльності;
   в) якщо рішенням суду будуть визнані недійсними установчі
документи і рішення про створення Асоціації;
   г) на інших підставах, передбачених законодавчими актами
України.
     Юридичні адреси та підписи засновників Асоціації
  _________________________    _________________________
  _________________________    _________________________
  _________________________    _________________________
  _________________________    _________________________
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка