Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких нормативних документів з приватизації у зв"язку з проведенням грошової реформи


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 N 1165 від 03.10.96
   м.Київ
 
 vd961003 vn1165
 
    Про внесення змін до деяких нормативних документів
     з приватизації у зв'язку з проведенням грошової
               реформи
 
   З метою  приведення  грошових  показників  у нормативних
документах з приватизації у відповідність з Указом Президента
України від 25 серпня 1996 р. N 762/96 "Про грошову реформу в
Україні" наказом Фонду державного майна України від 03.10.96
N 1165:
   затверджено форми заяв на придбання акцій на спеціалізованому
сертифікатному аукціоні за компенсаційні сертифікати фізичною
(додаток 1) та юридичною (додаток 2) особою, зведеного протоколу
про  підсумки  спеціалізованого  сертифікатного  аукціону  за
компенсаційні сертифікати (додаток 3), витягів з протоколу про
результати  спеціалізованого  сертифікатного  аукціону  за
компенсаційні сертифікати для фізичної (додаток 4) та юридичної
(додаток 5) особи, інформаційних повідомлень для сертифікатного
аукціону (додаток 6) та спеціалізованого аукціону (додаток 7);
   визнано такими, що втратили чинність, накази Фонду державного
майна України від 08.04.96 N 399, від 17.05.96 N 542, додаток до
наказу  Фонду  державного майна України від 29.05.95 N 618
( v0618224-95 ) та додатки 1 і 2 до наказу Фонду державного майна
України від 12.04.96 N 431;
   у пункті 3 наказу Фонду державного майна України від 29.05.95
N 618 замінено цифровий показник стандартної номінальної вартості
акцій 25 тис. крб. на 0,25 грн.
                            Додаток N 1
               Заява
---------   на придбання акцій фізичною особою на
| КС  |  спеціалізованому сертифікатному аукціоні
|    |      за компенсаційні сертифікати
---------
    (Заповнюється друкованими літерами українською або
     російською мовою; подається у 2-х примірниках)
 
------------------------------------------------------------------
| I |ПОКУПЕЦЬ:                          |
|----Прізвище:  ---------------------------          |
|         ---------------------------          |
|  Ім'я:    -----------------               |
|         -----------------               |
|  По батькові: -----------------               |
|         -----------------               |
| Документ, що        ---------------  --------------- |
| посвідчує особу: ---------- --------------- N --------------- |
|          (назва    (серія)      (номер)   |
|         документа)                  |
|                                |
| виданий "__"________ 199_ р. _________________________________ |
|               (назва органу, що видав документ) |
| АДРЕСА ПОКУПЦЯ ------------- ------------------------------- |
| для надсилання ------------- ------------------------------- |
| повідомлень:   (індекс)        (область)      |
| -----------------------------   ---------------------------- |
| -----------------------------   ---------------------------- |
|      (район)             (місто/село)     |
| ----------------------------  ----------- -------      |
| ----------------------------  ----------- ------- ---------- |
| (вулиця/проспект/бульвар/    (будинок)  (кв.) (телефон) |
|   /провулок/інше)                      |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|II |ПРЕДСТАВНИК ПОКУПЦЯ                     |
|----(заповнювати тільки у разі необхідності)          |
|                                |
|------------------------ -------------- ----------------------- |
|   (прізвище)       (ім'я)     (по батькові)   |
|                                |
| Документ, що                          |
| посвідчує особу:________________ серія________ _______________ |
|         (назва документа)               |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|III|ОБ'ЄКТ ПРИВАТИЗАЦІЇ:                    |
|------------------------- Назва: ______________________________ |
|Код підприємства за ЗКПО| _____________________________________ |
|згідно з публікацією  | УВАГА! У випадку невідповідності кода |
| -----------------   | і назви об'єкта вірним вважається   |
| -----------------   | код.                 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|IV |Компенсаційні сертифікати, що заявляються:         |
|----                              |
|Кількість сертифікатів мінімального номіналу*:         |
|_____________________________ -------------------       |
|     (літерами)      -------------------,       |
|                  (цифрами)          |
|що дорівнює загальній сумі (грн.)**:___________________________ |
|                   (сума цифрами та літерами) |
|_______________________________________________________________ |
|----------------------------------------------------------------|
|Увага !                             |
|* Сертифікат мінімального номіналу - компенсаційний сертифікат |
|номінальної вартості 10 грн. (1 млн.крб. у грошових одиницях  |
|1995 року).                           |
|Компенсаційний сертифікат номінальної вартості 20 грн. дорівнює |
|ДВОМ сертифікатам мінімального номіналу.            |
|** У випадку невідповідності загальної суми у гривнях та кіль- |
|кості сертифікатів мінімального номіналу правильною вважається |
|загальна кількість сертифікатів мінімального номіналу, яка по- |
|винна відповідати кількості наявних готівкових сертифікатів.  |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| V | Зобов'язання та заяви покупця:               |
|---- Я заявляю, що бажаю придбати акції підприємства, вказаного|
|у п.III, за курсом та у кількості, що визначаються за результа- |
|тами аукціону, на всю суму компенсаційних сертифікатів, що заяв-|
|лені на це підприємство згідно з п.IV. Я поінформований, що ця |
|заява та компенсаційні сертифікати відкликанню покупцем не під- |
|лягають. Я несу відповідальність за достовірність даних, наведе-|
|них у цій заяві. Я зобов'язуюся виконувати умови проведення  |
|спеціалізованого сертифікатного аукціону.            |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
 НЕ ЗАПОВНЮВАТИ: СЛУЖБОВА ІНФОРМАЦІЯ
          Отримано: кількість сертифікатів --------------
          мінімального номіналу за заявою --------------
         ------------------ ------------------------------
----- ----- -----|ПУНКТ ПРИЙОМУ  | |   ЦЕНТР ВВОДУ ДАНИХ   |
-----.-----.-----|ЗАЯВ      | |              |
число місяць рік |----------------| |----------------------------|
         |Реєстра-|Контро-| |Код|Операт.|Операт.|Адміні- |
         |тор   |лер  | |ЦВД|  1  |  2  |страт. |
         |--------+-------| |---+-------+-------+--------|
         |    |    | |  |    |    |    |
         ------------------ ------------------------------
 
________________ М.П.
(підпис покупця)
     Область   ППЗ   Аукціон  Реєстратор Номер заяви
     --------- ---------- ---------- ---------- -------------
     |  |  | | | | | | | |К | | | | | | | | | |
     --------- ---------- ---------- ---------- -------------
                             Додаток 2
               Заява
------- на придбання акцій юридичною особою на спеціалізованому
| КС |  сертифікатному аукціоні за компенсаційні сертифікати
-------
 
 (Заповнюється друкованими літерами українською або російською
        мовою; подається у 2 примірниках)
 
------------------------------------------------------------------
| I | Покупець:                         |
|----     -----------------                 |
|Код за ЗКПО: ----------------- Частка державної власності    |
|                в майні_____________%      |
|Повна назва: -------------------------------------------------- |
|       -------------------------------------------------- |
|Місцезнаходження: ------------- ------------------------------- |
|         ------------- ------------------------------- |
|          (індекс)         (область)     |
|-------------------------------- ----------------------------- |
|-------------------------------- ----------------------------- |
|      (район)              (місто)      |
|----------- ---------------------------------- --------------- |
|----------- ---------------------------------- --------------- |
|(вул./інше) (назва вулиці/провулка/площі/інше)   (будинок)  |
|---------- ----------------------- -----------------------  |
|---------- ----------------------- -----------------------  |
| (кім.)     (телефон)         (факс)       |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| II | Уповноважена особа покупця:                |
|----- __________________   ________________  ________________|
|     (прізвище)        (ім'я)    (по батькові) |
|Документ, ___________________ серія__________ N ______________ |
|що посвідчує  (назва                      |
|особу:     документа)                    |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|III|Об'єкт приватизації:                    |
|------------------------- Назва: ______________________________ |
|Код підприємства за ЗКПО| _____________________________________ |
|згідно з публікацією  | УВАГА! У випадку невідповідності кода |
| -----------------   | і назви об'єкта вірним вважається   |
| -----------------   | код.                 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|IV |Компенсаційні сертифікати, що заявляються:         |
|----                              |
|Кількість сертифікатів мінімального номіналу*:         |
|________________________________________ -------------------  |
|     (літерами)           -------------------, |
|                       (цифрами)     |
|що дорівнює загальній сумі (грн.)**:___________________________ |
|                   (сума цифрами та літерами) |
|Платіжне доручення N ---------                 |
|           --------- від "___"____________199_р.   |
|Банк платника____________________________ МФО__________________ |
|          (назва банку)                |
|----------------------------------------------------------------|
|Увага !                             |
|* Сертифікат мінімального номіналу - компенсаційний сертифікат |
|номінальної вартості 10 грн. (1 млн крб. у грошових одиницях  |
|1995 року).                           |
|Компенсаційний сертифікат номінальної вартості 20 грн. дорівнює |
|ДВОМ сертифікатам мінімального номіналу.            |
|** У випадку невідповідності загальної суми у гривнях та кіль- |
|кості сертифікатів мінімального номіналу правильною вважається |
|загальна сума у гривнях, яка повинна відповідати сумі у пла-  |
|тіжному дорученні.                       |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
| V | Зобов'язання та заяви покупця:               |
|----                              |
|ПОКУПЕЦЬ ЗАЯВЛЯЄ, що бажає придбати акції підприємства, вказано-|
|го у п. III, за курсом та у кількості, що визначаються за ре-  |
|зультатами аукціону, на всю суму компенсаційних сертифікатів, що|
|заявлені на це підприємство згідно з п.IV.           |
|ПОКУПЕЦЬ ПОІНФОРМОВАНИЙ, що: акції продаються за єдиним для всіх|
|учасників аукціонним курсом; ця заява та заявлені компенсаційні |
|сертифікати відкликанню покупцем не підлягають; заява визнаєть- |
|ся недійсною у випадку невірогідності даних, наведених в ній; |
|покупець не має права відмовитися від оплати придбаних акцій;  |
|покупець несе відповідальність за достовірність даних у цій   |
|заяві.                             |
|ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ виконувати умови проведення спеціалізо- |
|ваного сертифікатного аукціону.                 |
|                                |
|Керівник покупця:______________ ____________      М.П.   |
|         (прізвище)   (підпис)       покупця  |
------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
 НЕ ЗАПОВНЮВАТИ:
----- ----- -----
-----.-----.-----
число місяць рік ------------------ ------------------------------
         |   ВРФП   | |   ЦЕНТР ВВОДУ ДАНИХ   |
         |----------------| |----------------------------|
         |Реєстра-|Контро-| |Код|Опера- |Опера- |Адміні- |
         |тор   |лер  | |ЦВД|тор 1 |тор 2 |страт. |
         |--------+-------| |---+-------+-------+--------|
         |    |    | |  |    |    |    |
         ------------------ ------------------------------
 
_____________________ М.П.
(підпис уповноваженої
особи)
     Область   ППЗ   Аукціон  Реєстратор Номер заяви
     --------- ---------- ---------- ---------- -------------
     |  |  | | | | | | | |К | | | | | | | | | |
     --------- ---------- ---------- ---------- -------------
                             Додаток 3
                         Затверджую
                      Голова Фонду державного
                      майна України
                      __________ Ю.І.ЄХАНУРОВ
      УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНІВ
    Зведений протокол N___ від "___"_________ 199___р.
   про підсумки спеціалізованого сертифікатного аукціону
    за компенсаційні сертифікати N______, проведеного
           з 00.00.00 ДО 00.00.00
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повна | Код |Акцій  |Номіналь- |Подано заяв від | Сертифікатів |Задоволено заяв | Сертифікатів |Коефі-|Новий |Аукціонний |Акцій |Залишок| % | % |Рішення
назва | за |запро- |на    |----------------| мінімального |        | мінімального |цієнт |номінал|курс    |продано|акцій |про-|під- |комісії
 ВАТ | ЗКПО|поновано|вартість |фізичних |   | номіналу   |        | номіналу   |деномі|акцій, |(акц./серт.|    |    |дажу|писки|
------+-----+--------|акції,грн.|осіб   |усього|----------------+----------------+----------------|нації |грн./ |мінім.   |    |    |  |   |
Юриди-|ЗКГНГ|Статут- |     |юридич- |   |фізичних |   |фізичних |   |фізичних |   |   |кількі-|номіналу) |    |    |  |   |
чна  |   |ний   |     |них   |   |осіб   |усього|осіб   |усього|осіб   |усього|   |сть  |      |    |    |  |   |
адреса|   |капітал,|     |осіб   |   |юридич- |   |юридич- |   |юридич- |   |   |    |      |    |    |  |   |
   |   |грн.  |     |     |   |них   |   |них   |   |них   |   |   |    |      |    |    |  |   |
   |   |    |     |     |   |осіб   |   |осіб   |   |осіб   |   |   |    |      |    |    |  |   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Усього підприємств:
 з них затверджено
 з них не затверджено
   Брало участь у розрахунку: заяв____, сертифікатів у заявах на
суму у млн.крб._______________
 
 Відповідальний за розрахунок аукціону ___________________________
 Члени комісії:_______________   _______________
        _______________   _______________
        _______________   _______________
 
 Голова аукціонної комісії _______________________
 Секретар аукціонної комісії _____________________
                         Додаток 4
                    Заява N 00-000-00-00-000000
 
___________________
(прізвище покупця)
      РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНІВ
    Витяг з протоколу про результати спеціалізованого
    сертифікатного аукціону за компенсаційні сертифікати
 
Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з
протоколом аукціонної комісії N ________ від ____________________,
громадянин _______________________________________________________
         (прізвище, ім'я та по батькові)
паспорт/документ серія ______ N __________, адреса:_______________
__________________________________________________________________
Є ВЛАСНИКОМ _______________ акцій акціонерного товариства (АТ):
       (кількість)
код за ЗКПО______________________________________________________,
відкрите акціонерне товариство (ВАТ) "____________________________
________________________________________________________________",
            (повна назва ВАТ)
адреса: _________________________________________________________.
Акції номінальною вартістю ____________ грн. придбані
ЗА АУКЦІОННИМ КУРСОМ __________ акцій за один компенсаційний
сертифікат мінімального номіналу* на повну суму сплачених покупцем
компенсаційних сертифікатів.
 
_______________
   * Компенсаційний  сертифікат  мінімального  номіналу  -
сертифікат номінальної вартості 10 грн. (1 млн крб. у грошових
одиницях 1995 року). Один сертифікат номінальної вартості 20 грн.
дорівнює двом сертифікатам мінімального номіналу.
   Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття
права власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав
власності на придбані акції здійснюються в реєстрі акціонерів. Для
з'ясування назви та адреси організації, яка веде реєстр акціонерів
(реєстратора), звертайтеся до керівництва ВАТ.
   У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витязі,
даним  покупця  слід звертатися до реєстратора для внесення
виправлень.
 
__________________ М.П.
  (підпис)     ППЗ
                        Додаток 5
                    Заява N 00-000-00-00-000000
      РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНІВ
    Витяг з протоколу про результати спеціалізованого
    сертифікатного аукціону за компенсаційні сертифікати
 
Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що згідно з
протоколом аукціонної комісії N ________ від ____________________,
юридичною особою ________________________________________________,
             (назва юридичної особи)
код за ЗКПО_________, місцезнаходження____________________________
                   (адреса юридичної особи)
ПРИДБАНО______________ акцій акціонерного товариства (АТ): код за
     (кількість)
ЗКПО_____________________________________________________________,
відкрите акціонерне товариство (ВАТ) "____________________________
________________________________________________________________",
            (назва ВАТ)
адреса: _________________________________________________________.
Акції номінальною вартістю ____________ грн. придбані
ЗА АУКЦІОННИМ КУРСОМ __________ акцій за один компенсаційний
сертифікат мінімального номіналу* на повну суму сплачених покупцем
компенсаційних сертифікатів.
 
_______________
   * Компенсаційний  сертифікат  мінімального  номіналу  -
сертифікат номінальної вартості 10 грн. (1 млн крб. у грошових
одиницях 1995 року). Один сертифікат номінальної вартості 20 грн.
дорівнює двом сертифікатам мінімального номіналу.
   Цей витяг не є цінним папером. Він повідомляє про набуття
права власності на придбані акції. Реєстрація та облік прав
власності на придбані акції здійснюються в реєстрі акціонерів. Для
з'ясування назви та адреси організації, яка веде реєстр акціонерів
(реєстратора), звертайтеся до керівництва ВАТ.
   У випадку невідповідності даних, наведених у цьому витязі,
даним покупця слід звертатися до реєстратора  для  внесення
виправлень.
 
__________________ М.П.
  (підпис)     РЦСА
                             Додаток 6
          Інформаційне повідомлення
   про продаж пакета акцій ВАТ _________________________
                  (повна назва ВАТ)
    на сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові
            сертифікати (ПМС)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N |              Назва показника            | Значення показника |
|п/п|                                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 1 |Код ВАТ за ЗКПО або за ДРЗОУ                   |          |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Назва підприємства до перетворення у ВАТ: ..........................................  |
|  |....................................................................................  |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Юридична адреса ВАТ, телефон: ......................................................  |
|  |....................................................................................  |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Розмір статутного фонду ВАТ, грн.                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 5 |Номінальна вартість однієї акції, грн.              |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 6 |Дата затвердження акта оцінки вартості майна           |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 7 |Номінальна вартість ПМС до сплати за акції, грн.         |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 8 |Кількість акцій, що пропонуються на сертифікатний аукціон за ПМС, |          |
|  |шт. / % від статутного фонду                   |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 9 |Площа земельної ділянки, га                    |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|10 |Звітний період, за який наводяться показники у графах 11 - 18   |          |
|  |(6 або 9 міс. поточного року; для першого півріччя звітний    |          |
|  |період - 12 міс. попереднього фінансового року)          |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|11 |Середньоспискова кількість працівників, чол.           |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|12 |Балансова вартість основних фондів, грн.             |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|13 |Знос основних фондів, грн. / % від основних фондів        |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|14 |Балансовий прибуток (якщо збиток, писати зі знаком "-"), грн.   |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|15 |Дебіторська заборгованість, грн.                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|16.|Кредиторська заборгованість (сума розділів II, III пасиву     |          |
|  |баланса), грн.                          |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|17 |Обсяг виробленої продукції за цінами звітного періоду, грн.    |          |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
|18 |Основні види виробленої продукції (робіт, послуг) та обсяг їх випуску за видами та   |
|  |цінами звітного періоду:                                |
|  |---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Назва виду продукції      |    Обсяг виробленої продукції         |
|  |                 |----------------------------------------------------|
|  |                 | Натуральні    |     Грошові показники,  |
|  |                 | показники     |        грн.       |
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
|19 |Розподіл акцій за видами продажу згідно з планом розміщення акцій,|          |
|  |% від статутного фонду:                      |          |
|  | пільговий продаж ............................................. | ................. |
|  | продаж на сертифікатних аукціонах за ПМС ..................... | ................. |
|  | продаж на спеціалізованих аукціонах за КС .................... | ................. |
|  | загалом за всіма іншими видами продажу (комерційні та некомер- |          |
|  | ційні конкурси, інвестиційні конкурси, продаж на УФБ) ........ | ................. |
|  | є власністю організації орендарів, а також передано безоплатно |          |
|  | залишається у власності держави .............................. |          |                         ................. |
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Начальник регіонального відділення ФДМУ несе  персональну
відповідальність за достовірність наведених даних
 
 Начальник регіонального відділення ФДМУ по ___________________
 області (директор департаменту ФДМУ)
 ____________________            ___________________
    (підпис)                  (дата)
                             Додаток 7
          Інформаційне повідомлення
   про продаж пакета акцій ВАТ _________________________
                  (повна назва ВАТ)
   на спеціалізованому аукціоні за компенсаційні майнові
             сертифікати (КС)
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
|N |              Назва показника            | Значення показника |
|п/п|                                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 1 |Код ВАТ за ЗКПО або за ДРЗОУ                   |          |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 |Назва підприємства до перетворення у ВАТ: ..........................................  |
|  |....................................................................................  |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 |Юридична адреса ВАТ, телефон: ......................................................  |
|  |....................................................................................  |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |Розмір статутного фонду ВАТ, грн.                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 5 |Номінальна вартість однієї акції, грн.              |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 6 |Кількість акцій, що пропонуються на сертифікатний аукціон за КС, |          |
|  |шт. / % від статутного фонду                   |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 7 |Площа земельної ділянки, га                    |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 8 |Звітний період, за який наводяться показники у графах 9 - 16   |          |
|  |(6 або 9 міс. поточного року; для першого півріччя звітний    |          |
|  |період - 12 міс. попереднього фінансового року)          |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
| 9 |Середньоспискова кількість працівників, чол.           |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|10 |Балансова вартість основних фондів, грн.             |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|11 |Знос основних фондів, грн. / % від основних фондів        |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|12 |Балансовий прибуток (якщо збиток, писати зі знаком "-"), грн.   |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|13 |Дебіторська заборгованість, грн.                 |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|14.|Кредиторська заборгованість (сума розділів II, III пасиву     |          |
|  |баланса), грн.                          |          |
|---+------------------------------------------------------------------+--------------------|
|15 |Обсяг виробленої продукції за цінами звітного періоду, грн.    |          |
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
|16 |Основні види виробленої продукції (робіт, послуг) та обсяг їх випуску за видами та   |
|  |цінами звітного періоду:                                |
|  |---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Назва виду продукції      |    Обсяг виробленої продукції         |
|  |                 |----------------------------------------------------|
|  |                 | Натуральні    |     Грошові показники,  |
|  |                 | показники     |        грн.       |
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|  |----------------------------------+-------------------+--------------------------------|
|---+---------------------------------------------------------------------------------------|
|17 |Розподіл акцій за видами продажу згідно з планом розміщення акцій,|          |
|  |% від статутного фонду:                      |          |
|  | пільговий продаж ............................................. | ................. |
|  | продаж на сертифікатних аукціонах за ПМС ..................... | ................. |
|  | продаж на спеціалізованих аукціонах за КС .................... | ................. |
|  | загалом за всіма іншими видами продажу (комерційні та некомер- |          |
|  | ційні конкурси, інвестиційні конкурси, продаж на УФБ) ........ | ................. |
|  | є власністю організації орендарів, а також передано безоплатно | ................. |
|  | залишається у власності держави .............................  | ................. |
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Начальник регіонального відділення ФДМУ несе  персональну
відповідальність за достовірність наведених даних
 
 Начальник регіонального відділення ФДМУ по ___________________
 області (директор департаменту ФДМУ)
 ____________________            ___________________
   (підпис)                  (дата)
 
 Надруковано в "Державному інформаційному бюлетені про
 приватизацію" N 12/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка