Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 2|          |го призначення, найменування і напруги,|
|          |приєднане до шин РУ, генератора, щита,|
|          |збірки, розміщене в межах електростанції,|
|          |підстанції тощо. Електричні кола різної|
|          |напруги одного силового  трансформатора|
|          |(незалежно від кількості обмоток), одного|
|          |двошвидкісного електродвигуна вважаються|
|          |одним приєднанням. В схемах многокутників,|
|          |в полуторних та інших схемах до приєднання|
|          |лінії, трансформатора належать всі комута-|
|          |ційні апарати та шини, за допомогою яких|
|          |цю лінію або трансформатор приєднано до РУ|
|Пробне вмикання  |Короткочасне подавання напруги на електро-|
|          |установку до повного закінчення робіт для|
|          |проведення налагоджувальних робіт (балан-|
|          |сування, перевірка технічних характеристик|
|          |тощо)                   |
|Робота під напругою|Робота, що виконується з дотиком до стру-|
|          |мовідних частин, що перебувають під робо-|
|          |чою напругою або на відстанях до цих стру-|
|          |мовідних частин, менших від допустимих  |
|Роботи верхолазні |Роботи з монтажних пристосувань або без-|
|          |посередньо з елементів конструкцій, облад-|
|          |нання, машин і механізмів,які виконуються |
|          |на висоті 5 м і вище від поверхні грунту,|
|          |перекриття або робочого настилу. При цьому|
|          |основним засобом запобігання падінню пра-|
|          |цівника з висоти є запобіжний пояс    |
|Роботи, що виконую-|Таке самостійне виконання  працівниками|
|ться у порядку по- |робіт на закріпленій  за ними  ділянці|
|точної експлуатації|протягом робочої зміни, яке не потребує|
|          |оформлення наряду чи розпорядження    |
|Робоче місце    |Місце постійного або тимчасового перебу-|
|          |вання працівника на ділянці електроуста-|
|          |новки у процесі трудової діяльності    |
|Розподільче (елект-|Електроустава, призначена для приймання і|
|ричне) устаткуван-|розподіляння електричної  енергії однієї|
|ня; РУ       |напруги, що містить комутаційні апарати та|
|          |з'єднувальні їх збірні шини, секції шин,|
|          |пристрої керування та захисту       |
|Розподільчий    |Електричний розподільчий пристрій, який не|
|(електричний)   |входить до складу підстанції       |
|пункт; РП     |                     |
|Розпорядження   |Усне завдання на безпечне виконання робо-|
|          |ти, яке визначає її зміст, місце, час, за-|
|          |ходи безпеки (якщо вони вимагаються) та|
|          |перелік працівників, яким доручено її ви-|
|          |конання. Розпорядження може видаватись та-|
|          |кож у письмовій формі           |
|Струмовідна    |Частина електроустановки, яка за нормаль-|
|частина      |них умов перебуває під напругою     |
|ТАВ        |Пристрої теплової  автоматики, теплотех-|
|          |нічних вимірювань і захистів, засоби дис-|
|          |танційного керування, сигналізації і тех-|
|          |нічні засоби автоматизованих систем керу- |
|          |вання                   |
|Трансформаторна  |Електрична підстанція, призначена для пе-|
|підстанція; ТП   |ретворення електричної енергії однієї нап-|
|          |руги в енергію іншої напруги за допомогою|
|          |трансформаторів              |
————————————————————————————————————————————————————————————————
(  Розділ  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
           4. Вимоги до працівників
   4.1. Посадові особи і працівники, які виконують роботи в
електроустановках Міністерства енергетики  України,  проходять
навчання та перевірку знань цих Правил.
   4.2. Медичний огляд працівників слід здійснювати відповідно
до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94 "Положення про  медичний  огляд
працівників певних категорій" ( z0136-94 ).
   4.3. Працівники, які обслуговують електроустановки, повинні
вивчити ці Правила відповідно до вимог своєї посади або роботи,
яку вони виконують, пройти навчання безпечним прийомам праці на
робочому місці під керівництвом досвідченого працівника, перевірку
знань  та присвоєння групи з електробезпеки (далі - групи)
відповідно до додатка 1 до цих Правил. Працівнику, який пройшов
перевірку знань цих Правил, видається посвідчення встановленої
форми, яке він повинен мати при собі під час виконання робіт.
   Кожний працівник повинен знати, розуміти і дотримуватись
вимог цих Правил.
   Забороняється допуск до роботи працівників, які не пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
   4.4. Працівники, які виконують роботи, зазначені у ДНАОП
0.00-8.02-93 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою" ( z0196-93 ),
повинні мати відповідний запис у посвідченні про перевірку знань.
   4.5. Забороняється допуск працівників, молодших 18 років, до
робіт, зазначених у ДНАОП 0.03-8.07-94 "Перелік важких робіт і
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на  яких
забороняється застосування праці неповнолітніх" ( z0176-94 ).
   4.6. Забороняється допуск до роботи працівників з ознаками
алкогольного або наркотичного сп'яніння.
   Кожний працівник, якщо він не може вжити заходів  щодо
усунення порушень цих Правил, зобов'язаний негайно повідомити
безпосереднього керівника про всі помічені порушення, а також про
небезпечні для людей несправності електроустановок та машин,
механізмів, пристроїв, інструменту та  засобів  захисту,  що
застосовуються під час виконання робіт.
   Забороняється виконувати розпорядження  та  завдання,  що
суперечать вимогам цих Правил.
   4.7. Керівники, спеціалісти, які безпосередньо організовують
роботу, зобов'язані забезпечити виконання її відповідно до вимог
цих Правил.
   4.8. Працівники,  винні  у порушенні цих Правил, несуть
дисциплінарну, адміністративну,  матеріальну  або  кримінальну
відповідальність згідно з чинним законодавством.
     5. Оперативне обслуговування та виконання робіт
   5.1. Оперативне обслуговування
   5.1.1. До  оперативного  обслуговування  електроустановок
допускаються працівники, які знають їхні схеми, інструкції з
експлуатації, особливості конструкції та роботи обладнання і
пройшли навчання та перевірку знань.
   5.1.2. В електроустановках понад 1000 В працівники зі складу
оперативних або оперативно-виробничих працівників, які одноособово
обслуговують електроустановки, а також старші в зміні повинні мати
групу IV, решта - групу III.
   В електроустановках до  1000  В  працівники  зі  складу
оперативних або оперативно-виробничих працівників, які одноособово
обслуговують електроустановки, повинні мати групу III.
   5.1.3. Забороняється в електроустановках наближення людей,
механізмів  та  вантажопідіймальних  машин  до  неогороджених
струмовідних частин, що перебувають під напругою, на відстань,
меншу за зазначену в таблиці 5.1. Виняток становлять роботи з
використанням електрозахисних засобів згідно з пунктом 5.2.7 цих
Правил.
Таблиця 5.1 - Допустима відстань до струмовідних частин, що
перебувають під напругою
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|  Напруга, кВ   |Відстань від людини |Відстань від меха- |
|          |у будь-якому можливо-|нізмів та вантажопі- |
|          |му її положенні та  |діймальних машин у  |
|          |інструментів і при- |робочому та транс-  |
|          |стосувань, що вико- |портному положеннях, |
|          |ристовуються нею,  |від стропів, ванта- |
|          |м          |жозахватних присто- |
|          |           |сувань та вантажів, м|
|————————————————————+—————————————————————+—————————————————————|
|     1     |     2     |      3     |
|————————————————————+—————————————————————+—————————————————————|
| До 1:       |           |           |
|  на ПЛ      |    0,6      |     1,0     |
|  у решті електро-| Не нормується (без |     1,0     |
|  установок    | дотику)       |           |
|  6, 10, 20, 35  |    0,6     |     1,0     |
|   110      |    1,0     |     1,5     |
|   154      |    1,5     |     2,0     |
|   220      |    2,0     |     2,5     |
|   330      |    2,5     |     3,5     |
|  400, 500    |    3,5     |     4,5     |
|   750      |    5,0     |     6,0     |
|   800 постійного|    3,5     |     4,5     |
|     струму  |           |           |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. В тексті цих Правил електроустановки напругою 3 кВ
     прирівнюються  до  електроустановок 6 кВ, 60 кВ - до
     110 кВ.
 
(  Таблиця  5.1  із  змінами,  внесеними  згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   5.1.4. Огляд електроустановок електростанцій, підстанцій та
розподільчих пунктів може виконувати один працівник з групою III
зі складу оперативних та оперативно-виробничих працівників або
працівник  з групою V зі складу керівників чи спеціалістів
підприємства. Огляд виконується з дозволу особи, в управлінні якої
знаходиться  електроустановка.  (  Абзац перший пункту 5.1.4
розділу  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Огляд електроустановок неелектротехнічними працівниками та
екскурсії слід проводити під наглядом працівника з групою V або
оперативного працівника з групою IV, якщо є дозвіл керівництва
підприємства. ( Абзац другий пункту 5.1.4 розділу 5 із змінами,
внесеними  згідно  з  Наказом  Держнаглядохоронпраці  N  26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Огляд ПЛ слід виконувати відповідно до вимог підрозділу 16.7
цих Правил.
   5.1.5. Електротехнічних працівників, які не обслуговують дані
електроустановки, слід допускати до них у супроводі оперативних
або оперативно-виробничих працівників з групою IV, або іншого
працівника з групою V. ( Абзац перший пункту 5.1.5 розділу 5 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26
( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Працівник, який супроводить, повинен забезпечити створення
безпечних умов для людей та попереджати їх про заборону наближення
до струмовідних частин.
   5.1.6.  Під  час  огляду електроустановок понад 1000 В
забороняється відчиняти двері приміщень, комірок, не обладнаних
сітчастими огородженнями або бар'єрами, якщо відстань між дверима
і струмовідними частинами менша за зазначену в таблиці 5.1 цих
Правил. Перелік таких приміщень і комірок затверджує керівництво
підприємства.
   В електроустановках понад 1000 В, в яких вхід до приміщень,
комірок обладнано сітчастими огородженнями або бар'єрами, під час
огляду забороняється відчиняти двері сітчастих огороджень  і
проникати за огородження або бар'єри.
   В електроустановках до 1000 В під час огляду дозволяється
відчиняти  двері  щитів, збірок, пультів керування та інших
пристроїв.
   Забороняється під час огляду виконувати будь-яку роботу.
( Пункт 5.1.6 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   5.1.7. В електроустановках 6, 10, 20, 35 кВ забороняється
наближатись до місця замикання на землю на відстань менше 4 м в
ЗРУ та менше 8 м у ВРУ та на ПЛ.
   Наближення до  місця  замикання  на  землю  в  цих
електроустановках допускається тільки для знімання напруги та
звільнення людей, які потрапили під напругу. У цьому разі потрібно
користуватись електрозахисними засобами.
   5.1.8. Вимикати  та вмикати роз'єднувачі, відокремлювачі,
вимикачі понад 1000 В з ручним приводом необхідно в діелектричних
рукавичках.
   5.1.9. Знімати та встановлювати запобіжники необхідно при
знятій напрузі.
   Під напругою, але без навантаження, допускається знімати та
встановлювати запобіжники на приєднаннях, в схемі яких відсутні
комутаційні апарати, що дозволяють зняти напругу.
   Під напругою та під навантаженням допускається замінювати
запобіжники у вторинних колах, мережах освітлення та запобіжники
трансформаторів напруги.
   5.1.10. Під час знімання та встановлення  під  напругою
запобіжників необхідно користуватись:
   - в електроустановках понад 1000 В - ізолювальними кліщами
(штангою) із застосуванням діелектричних рукавичок та захисних
окулярів (масок);
   - в електроустановках до 1000 В - ізолювальними кліщами або
діелектричними  рукавичками.  Роботу  слід  виконувати  із
застосуванням  захисних  окулярів  (масок).  (  Абзац третій
пункту 5.1.10 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   5.1.11. В  разі  розташування  запобіжників  приєднання
вертикально один над одним (вертикальне розташування фаз) на щитах
і збірках до 1000 В та у разі відсутності комутаційних апаратів
допускається  встановлювати  та  знімати  запобіжники  під
навантаженням.  У  такому разі рекомендується використовувати
замість засобів захисту очей засоби захисту обличчя (захисні
маски).
   5.1.12. Двері приміщень електроустановок, камер, щитів та
збірок слід зачиняти на замок, крім тих, в яких проводяться
роботи.
   5.1.13. Ключі від електроустановок всіх класів напруг повинні
перебувати  на  обліку  у  оперативних  працівників.  В
електроустановках  без місцевих оперативних працівників ключі
можуть перебувати на обліку у керівників або спеціалістів.
   Ключі слід пронумерувати. Один комплект ключів повинен бути
запасним. Запасний комплект ключів повинен бути у оперативних
працівників.
   Ключі видаються під розписку:
   - працівникам, які мають право на одноособовий огляд, - від
усіх приміщень;
   - в  разі допуску - працівнику, який допускає (далі -
допускачу), керівнику робіт, працівнику, який спостерігає за
безпечним виконанням робіт (далі - наглядачу) - від приміщень, в
яких треба буде працювати.
   5.1.14. Ключі слід повертати кожного дня після завершення
огляду або роботи.
   Під час виконання роботи в електроустановках без місцевих
оперативних працівників ключі слід повертати не пізніше наступного
робочого дня після огляду або повного закінчення роботи.
   Необхідність видавання ключів на тривалий термін працівникам
підприємств-споживачів, які мають право на оперативні перемикання
в  РУ  підприємств  електромереж,  а  також  оперативним,
оперативно-виробничим  працівникам, керівникам та спеціалістам
свого підприємства, які мають  право  одноособового  огляду,
визначається керівництвом підприємства.
   Видавання та повернення ключів слід реєструвати в журналі
довільної форми або в оперативному журналі.
   5.1.15. У разі нещасних випадків для звільнення потерпілого
від дії електричного струму слід негайно зняти напругу без
попереднього дозволу.
   5.2. Виконання робіт
   5.2.1. Роботи в діючих електроустановках слід проводити за
нарядом, розпорядженням та в порядку поточної експлуатації.
   Форму наряду та вказівки щодо його заповнення наведено в
додатку 2 до цих Правил.
   Роботи, які  виконують  в  порядку поточної експлуатації
працівники на закріплених за ними електроустановках, проводять без
оформлення наряду або розпорядження. ( Абзац третій пункту 5.2.1
розділу  5  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   Перелік робіт, які виконують у порядку поточної експлуатації,
затверджує керівництво підприємства.
   За нарядами слід виконувати всі роботи, які не ввійшли до
переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації та
за розпорядженням.
   Роботи в електроустановках слід виконувати згідно з вимогами
ГОСТ 12.1.019 і ГОСТ 12.3.032.
   5.2.2. Забороняється самовільне проведення робіт, а також
розширення робочих місць та обсягу завдання, визначених нарядом
або розпорядженням.
   5.2.3. Виконання робіт в електроустановках в зоні дії іншого
наряду слід узгоджувати з працівником, який видав попередній
наряд.  Узгодження оформлюється до підготовки робочого місця
записом на полях наряду (біля таблиці 2) "Узгоджено" та за
підписом працівника, який узгоджує.
   5.2.4. Ремонт   електроустановок   із   застосуванням
вантажопідіймальних  машин,  механізмів  або  великогабаритних
пристроїв, за винятком ямобурів і телескопічних пристроїв для
піднімання людей, слід виконувати за технологічними картами або
ППР.
   5.2.5. В  електроустановках  до  1000  В електростанцій,
підстанцій і на КЛ під час виконання роботи під  напругою
необхідно:
   - відгородити розташовані поблизу робочого місця струмовідні
частини, що перебувають під напругою, до яких можливий випадковий
дотик;
   - працювати в діелектричних калошах, ботах або стоячи на
ізолювальній підставці чи на гумовому діелектричному килимку;
   - застосовувати інструмент з ізолювальними рукоятками (у
викруток повинен бути ізольований стрижень). У разі відсутності
такого інструменту слід користуватись діелектричними рукавичками.
   Забороняється працювати в одязі з короткими або закоченими
рукавами, користуватись ножівками, металевими метрами тощо.
   5.2.6. В електроустановках понад 1000 В під час проведення
робіт на струмовідних частинах, що перебувають під напругою, за
допомогою захисних ізолювальних засобів необхідно:
   - користуватись  тільки  випробуваними сухими та чистими
ізолювальними засобами з непошкодженим лаковим покриттям;
   - тримати  ізолювальні  засоби за ручки-захвати не далі
обмежувального кільця;
   - розмістити  ізолювальні  засоби  так, щоб не виникала
небезпека перекриття між фазами або фази на землю.
   5.2.7. Під  час  виконання  роботи  із  застосуванням
електрозахисних засобів (ізолювальні штанги, електровимірювальні
штанги та кліщі, покажчики напруги) допускається наближатись
людині до струмовідних частин на відстань, визначену довжиною
їхньої ізолювальної частини.
   5.2.8. Забороняється  в  електроустановках  працювати  в
зігнутому  положенні,  якщо  у разі випрямлення відстань до
струмовідних частин буде менша за зазначену в таблиці 5.1 цих
Правил.
   Забороняється в  електроустановках  електростанцій   та
підстанцій 6, 10, 20, 35, 110 кВ під час роботи біля неогороджених
струмовідних частин розміщуватись так, щоб вони були позаду або з
обох боків.
   Робоче місце слід влаштовувати згідно з  вимогами  ГОСТ
12.2.032 і ГОСТ 12.2.033
   5.2.9. На ПЛ, за винятком зовнішніх вводів 0,4 кВ до
будівель, та ПЛЗ перед розриванням або з'єднанням електрично
сполучених складників (проводів, тросів) необхідно встановлювати
заземлення  з  обох боків розриву (передбачуваного розриву).
( Пункт 5.2.9 розділу 5 в редакції Наказу Держнаглядохоронпраці
N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   5.2.10. В темний період доби ділянки робіт, робочі місця,
проїзди і підходи до них слід освітлювати.
   Забороняється працювати в неосвітлених місцях.
   5.2.11. У випадку наближення грози слід припинити всі роботи
на ПЛ, ПЛЗ; у ВРУ, ЗРУ на виводах та лінійних роз'єднувачах ПЛ; на
КЛ,  під'єднаних до дільниць ПЛ, а також на вводах ПЛЗ в
приміщеннях  вузлів зв'язку та на антенно-щоглових спорудах.
( Пункт 5.2.11 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   5.2.12. Всі  працівники,  які  перебувають  в  діючих
електроустановках  (за винятком щитів керування, приміщень з
релейними панелями та їм подібних), в  колодязях,  тунелях,
траншеях, повинні користуватись захисними касками.
   5.2.13. Працівникам  підприємств,  інших   організацій,
направлених у відрядження, одноособово можна записувати покази
лічильників та інших вимірювальних приладів, встановлених на щитах
керування  і  в  РУ. У разі наявності місцевих оперативних
працівників відряджені працівники повинні мати групу II, а у разі
відсутності місцевих оперативних працівників - групу III.
   5.2.14. Працівники, які обслуговують компресорні установки та
повітрозбірники, електролізні установки, акумуляторні батареї та
зарядні пристрої, повинні мати групу III.
   5.2.15. Під  час  проведення  земляних  робіт  необхідно
дотримуватись вимог СНиП III-4-80  "Техника  безопасности  в
строительстве" (розділ 9).
           6. Організаційні заходи
   6.1. Загальні вимоги. Працівники,  які  відповідають  за
безпечне проведення робіт, їхні права та обов'язки
   6.1.1. Для безпечного проведення робіт слід вживати таких
організаційних заходів:
   - призначення  працівників,  відповідальних  за  безпечне
проведення робіт;
   - видавання наряду або розпорядження;
   - видавання дозволу на підготовку робочих місць та на допуск;
   - підготовка робочого місця та допуск до роботи;
   - нагляд під час виконання роботи;
   - переведення на інше робоче місце;
   - оформлення перерв у роботі та її закінчення.
   6.1.2. Відповідальними за безпечне проведення робіт є:
   - працівник, який видає наряд, віддає розпорядження;
   - працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та
на допуск;
   - працівник, який готує робоче місце*;
   - працівник, який допускає до роботи (допускач)*;
_______________
   * Підготовляти робоче місце і допускати до роботи може один і
той самий працівник.
   - керівник робіт;
   - працівник, який спостерігає за безпечним виконанням робіт
(наглядач);
   - член бригади.
   6.1.3. Право на видавання нарядів та віддавання розпоряджень
надається керівникам та спеціалістам підприємства, які мають групу
V.
   6.1.4. Працівник,  який  видає  наряд або розпорядження,
встановлює можливість безпечного виконання роботи. Він відповідає
за достатність і правильність вказаних в наряді (розпорядженні)
заходів  безпеки, за якісний та кількісний склад бригади і
призначення працівників, відповідальних за безпечне проведення
робіт, а також за відповідність груп з електробезпеки працівників,
які зазначені в наряді (розпорядженні), роботі, що виконується.
( Пункт 6.1.4 розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   6.1.5. Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочих місць
та на допуск, несе відповідальність за достатність передбачених
заходів для виконання робіт з вимкнення та заземлення обладнання
та можливість їх здійснення, а також - за координацію часу та
місця роботи бригад, які допускаються.
   Працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця та на
допуск, повинен повідомити чергових або працівників зі складу
оперативно-виробничих працівників, які готують робоче місце, а
також допускачів про попередньо виконані операції з вимкнення та
заземлення обладнання.
   Давати дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск мають
право оперативні працівники з групою V.
   В електроустановках, що не обслуговуються оперативними або
оперативно-виробничими працівниками (майстерні, гаражі, приміщення
тощо), дозвіл на підготовку робочих місць і допуск можуть давати
посадові особи з групою IV, яким надані такі права. ( Пункт 6.1.5
розділу   6   доповнено   абзацом   згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   6.1.6. Працівник, який готує робоче місце, відповідає за
правильне і точне виконання заходів щодо підготовки робочого
місця, зазначених у наряді, а також тих, що вимагаються умовами
роботи (встановлення замків, плакатів, огороджень).
   Підготовляти робочі місця мають право чергові або працівники
зі складу оперативно-виробничих працівників, які допущені до
оперативних перемикань в цій електроустановці.
   6.1.7. Допускач відповідає за правильність і достатність
вжитих заходів безпеки та їх відповідність характеру і місцю
роботи, зазначених у наряді, за правильний допуск до роботи, а
також за повноту та якість проведеного ним інструктажу.
   Допускачами слід призначати працівників зі складу оперативних
або оперативно-виробничих працівників, за винятком допуску на ПЛ,
у разі виконання умов, зазначених в пункті 6.1.12 цих Правил.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка