Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 12   23.1.9. Повідомлення про повне закінчення робіт БМО може бути
передано у вигляді письмового повідомлення, врученого особисто або
надісланого нарочним, а також по телефону чи радіо.
   У повідомленні необхідно вказати, що роботу за  нарядом
повністю закінчено, бригаду (бригади) з ділянки робіт виведено,
робочі місця перевірено (матеріали, інструменти, пристрої та ін.
прибрано; встановлені працівниками БМО заземлення, огородження,
знаки та плакати безпеки знято).
   23.1.10. Після отримання повідомлення про повне закінчення
робіт експлуатаційне підприємство має право зняти встановлені
допускачем заземлення, огородження, знаки (плакати) безпеки та
ввімкнути електроустановку.
   23.1.11. БМО відповідає за відповідність своїх працівників
присвоєним їм правам та групам з електробезпеки, за дотримання
умов та термінів проведення робіт, за виконання працівниками БМО
заходів безпеки під час проведення робіт та вказівок допускача,
отриманих під час інструктажу.
   23.2. Допуск до робіт в електроустановках електростанцій і
підстанцій
   23.2.1. Зона робіт, виділена для БМО, повинна мати суцільне
або сітчасте огородження, яке запобігає проникненню працівників до
діючої частини електроустановки.
   23.2.2. Шляхи проходу та проїзду працівників,  машин  і
механізмів БМО до виділеної цій організації огородженої зони не
повинні перетинати територію або приміщення  діючої  частини
електроустановки.
   В тому разі, коли шлях прямування працівників  БМО  до
виділеної зони проходить по території або приміщеннях діючого РУ,
допуск до цієї зони ( прохід людей, проїзд машин та механізмів)
здійснює представник експлуатаційного підприємства, що має право
на одноособовий огляд РУ, який повинен довести працівників БМО до
входу або в'їзду до зони робіт.
   23.2.3. Якщо виділена для БМО зона не огороджена, роботи в
ній слід проводити під наглядом представника експлуатаційного
підприємства - наглядача з групою III, про що слід записати в
наряді.  Щоденний  допуск до робіт у цьому разі здійснюють
оперативні працівники експлуатаційної організації.
   У разі  проведення  налагоджувальних  робіт  наглядач не
призначається. Працівники БМО ці роботи можуть виконувати на
правах відряджених.
   23.2.4. Наглядач нарівні з відповідальним виконавцем робіт
БМО  відповідає  за  збереження  тимчасових  огороджень,
попереджувальних  плакатів  і  за дотримання членами бригади
безпечної відстані до струмовідних частин, що перебувають під
напругою. ( Пункт 23.2.4 розділу 23 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
   23.2.5. Експлуатаційне підприємство відповідає за запобігання
подавання робочої напруги на ділянки, куди допущені для роботи
працівники БМО.
   23.3. Допуск  до  робіт  в  охоронній  зоні  ліній
електропередавання
   23.3.1. Допускач  зі  складу працівників експлуатаційного
підприємства повинен допустити відповідального виконавця робіт
кожної  бригади  БМО  до  робіт  в  охоронній  зоні  лінії
електропередавання, що перебуває під напругою, а також у прольоті
перетину з діючою ПЛ. До інших видів робіт в охоронній зоні
вимкненої  лінії  електропередавання  допускачу  дозволяється
допускати  відповідального керівника робіт БМО, який повинен
допускати решту працівників.
   23.3.2. На ПЛ у разі допуску відповідальних виконавців робіт
допускач повинен встановити по одному заземленню на ділянці роботи
кожної бригади, а у разі допуску відповідального керівника робіт -
одне заземлення якомога ближче до ділянки робіт.
   23.3.3. На ПЛ встановлювати і знімати заземлення на ділянці
робіт БМО допускач зі  складу  працівників  експлуатаційного
підприємства повинен за нарядом. На знімання заземлень слід
видавати окремий наряд, який не містить доручення їх встановлення.
У цьому разі членом бригади може бути працівник з групою III зі
складу працівників БМО.
   23.3.4. Під час підготовки робочого місця на багатоколовій ПЛ
допускач зі складу працівників експлуатаційного  підприємства
повинен встановити прапорці відповідно до пункту 16.2.6 цих Правил
на тих самих опорах, на яких він встановлює заземлення. Прапорці
слід знімати одночасно зі зніманням заземлень.
   23.3.5. В дозволі на виконання робіт в охоронній зоні КЛ слід
зазначити розташування та глибину закладання КЛ.
   23.3.6. Перед початком виконання земляних робіт в охоронній
зоні КЛ під наглядом працівників, які експлуатують КЛ, слід
зробити контрольне розкривання грунту (шурф)  для  уточнення
розташування та глибини прокладання кабелів, а також встановити
тимчасове огородження, яке визначає зону роботи землерийних машин.
   23.3.7. Не  допускається застосування машин і механізмів
ударної дії на відстанях менше ніж 5 м від траси кабелю, а
землерийних машин - в межах охоронної зони КЛ. Розпушування грунту
з використанням відбійних молотків дозволяється на глибину не
більше 0,3 м над трасою кабелю.
   23.3.8. У разі потреби кабель повинен проколювати за нарядом
допускач зі складу працівників експлуатаційного підприємства.
Членом бригади може бути працівник БМО з групою IV.
   23.3.9. У разі виявлення під час земляних робіт кабелю, не
зазначеного в документації на виконання робіт, необхідно припинити
роботу і, вживши заходів щодо його схоронності, повідомити про це
підприємству, яке видало дозвіл на виконання робіт.
   23.3.10. Виконання земляних робіт в охоронній зоні КЛ в
аварійних випадках  можуть  дозволити  оперативні  працівники
експлуатаційного підприємства, які мають право видавати дозвіл на
підготовку робочих місць і допуск. У цьому разі земляні роботи
слід  виконувати  під  наглядом представника експлуатаційного
підприємства. ( Пункт 23.3.10 розділу 23 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від
25.02.2000 )
   23.3.11. Експлуатаційне   підприємство   відповідає  за
запобігання можливості подавання робочої напруги на ділянки, куди
допущені для роботи працівники БМО.
   23.3.12. Під час виконання робіт в охоронній зоні ліній
електропередавання  слід  виконувати  вимоги  "Правил охорони
електричних  мереж"  ( 209-97-п ) щодо  додержання безпечних
відстаней  між  підіймальними  та  висувними   частинами
вантажопідіймальних машин, механізмів, а також вантажозахватними
пристроями, стропами, вантажами і струмовідними частинами.
                         Додаток 1
                 до Правил безпечної експлуатації
                 електроустановок
    Групи з електробезпеки працівників, які обслуговують
             електроустановки
   Мінімальний стаж роботи в електроустановках, необхідний для
отримання чергової групи з електробезпеки, наведено в таблиці 1
цього додатка.
   Мінімальні вимоги для отримання групи з електробезпеки є
такими:
   1. Для отримання групи I достатньо пройти інструктаж з
електробезпеки в даній електроустановці з оформленням в журналі
інструктажу.
   Видавати посвідчення працівникам з групою I не вимагається.
   2. Працівникам  віком  молодше 18 років не дозволяється
присвоювати групу вище II.
   3. Для отримання чергової групи з електробезпеки необхідно
мати мінімальний стаж роботи в електроустановках з попередньою
групою, зазначений в таблиці 1 цього додатка.
   4. Для отримання груп II - V працівники повинні:
   - мати чітке уявлення про небезпеку, пов'язану з роботою в
електроустановках;
   - знати та вміти застосовувати на практиці ці та інші правила
безпеки в обсязі, що відноситься до роботи, яка виконується;
   - знати будову і принцип дії електроустановок;
   - вміти практично надавати першу допомогу потерпілим у разі
нещасних випадків.
   Крім того, для отримання груп III, IV і V необхідно знати
компоновку  електроустановок  та  вміти організувати безпечне
проведення робіт. Для отримання групи V необхідно також чітко
розуміти, чим спричинені вимоги конкретних пунктів цих Правил.
Таблиця 1 - Мінімальний  стаж  роботи  в  електроустановках,
необхідний для отримання чергової групи з електробезпеки
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Категорія  працівників     |Мінімальний стаж роботи в електроустано- |
|                 |вках з попередньою групою для отримання |
|                 |чергової групи з електробезпеки (місяців)|
|                 |—————————————————————————————————————————|
|                 |       Групи з електробезпеки   |
|                 |—————————————————————————————————————————|
|                 |  I  | II |  III |  IV  |  V  |
|—————————————————————————————————+———————+—————+————————+————————+—————————|
|1. Неелектротехнічні працівники, |Не нор-|  2 |  12  |Не пере-|Не пере- |
|залучені до роботи в електроус- |мується|   |    |дбачено |дбачено |
|тановках (будівельники, приби- |    |   |    |    |     |
|ральники, водії автомобілів, ма- |    |   |    |    |     |
|шиністи вантажопідіймальних ма- |    |   |    |    |     |
|шин, механізмів та ін.)     |    |   |    |    |     |
|2. Керівники, спеціалісти, опе- |    |   |    |    |     |
|ративні, оперативно-виробничі і |    |   |    |    |     |
|виробничі працівники:      |    |   |    |    |     |
|2.1. З вищою технічною, спеціаль-| -"- | 1 |  2  |  3  |  6  |
|ною електротехнічною середньою  |    |   |    |    |     |
|освітою;             |    |   |    |    |     |
|2.2. Зі спеціалізованою профтех- | -"- | 1 |  2  |  3  |  12  |
|освітою;             |    |   |    |    |     |
|2.3. Без спеціальної освіти   | -"- | 1 |  2  |  6  |  24  |
|3. Практиканти:         |    |   |    |    |     |
|3.1.Вищих та середніх спеціальних| -"- | 1 |  3  |Не пере-|Не пере- |
|навчальних закладів;       |    |   |    |дбачено |дбачено |
|3.2. Профтехучилищ        | -"- | 1 |  6  |Не пере-|Не пере- |
|                 |    |   |    |дбачено |дбачено |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Примітка. Для отримання III - V груп з електробезпеки вимагається
     пройти спеціальне навчання стосовно посади, яку займає
     працівник.
 
(  Додаток  1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
                        Додаток 2
                 до Правил безпечної експлуатації
                 електроустановок
      Форма наряду-допуску для виконання робіт в
    електроустановках і вказівки щодо його заповнення
                      Лицьова сторона наряду
   Підприємство _________________________
   Підрозділ ____________________________
             Наряд-допуск N
      (для виконання робіт в електроустановках)
 
Керівнику робіт (наглядачу) ______________________________________
                    (прізвище, ініціали,
__________________________________________________________________
           група з електробезпеки)
допускачу ________________________________________________________
         (прізвище, ініціали, група з електробезпеки)
з членами бригади: _______________________________________________
           (прізвища, ініціали, група з електробезпеки)
__________________________________________________________________
доручається: _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Роботу почати дата __________________ год ________ хв ___________
Роботу закінчити дата _______________ год ________ хв ____________
Таблиця 1. Заходи щодо підготовки робочих місць
—————————————————————————————————————————————————————————————————
|Назва електроустановок, в яких треба про-|Що повинно бути вимк-|
|вести вимкнення і встановити заземлення |нено і де заземлено |
|—————————————————————————————————————————+—————————————————————|
|          1           |      2     |
—————————————————————————————————————————————————————————————————
Окремі вказівки: _________________________________________________
__________________________________________________________________
Наряд видав дата ____________________ год _________ хв ___________
Підпис _______________ Прізвище, ініціали ________________________
Наряд продовжив до: дата __________________ год _______ хв _______
Підпис ___________ Прізвище, ініціали _____________ дата _________
Таблиця 2 - Дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Дозвіл на підготовку ро-| Дата, |Підпис працівника, який   |
|бочих місць і на допуск | час  |отримав дозвіл на підготовку|
|видав (посада, прізвище |     |робочих місць і на допуск  |
|або підпис)       |     |              |
|—————————————————————————+—————————+————————————————————————————|
|      1      |  2  |       3       |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
Робочі місця підготовлені. Під напругою залишились: ______________
__________________________________________________________________
 
Допускач _________________________________________________________
                    (підпис)
Керівник робіт (наглядач) ________________________________________
                    (підпис)
                      Зворотна сторона наряду
 
Таблиця 3 - Інструктаж членів бригади (цільовий) у разі первинного
допуску
————————————————————————————————————————————————————————
|Члени бригади (прізвище,|Підписи членів бригади, які |
|ініціали)        |пройшли інструктаж     |
|—————————————————————————+————————————————————————————|
|      1      |       2       |
————————————————————————————————————————————————————————
Підписи працівників, які провели інструктаж:
            Допускач _________________________________
            Керівник робіт (наглядач) ________________
 
Таблиця 4 - Щоденний допуск до роботи та її закінчення
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| Бригада проінструктована і допущена на   |Робота закінчена,|
|      робоче місце           |бригада виведена |
|——————————————————————————————————————————————+—————————————————|
|Найменування  | Дата, |  Підписи      |Дата, | Підпис  |
|робочого місця | час  |——————————————————————|час  |керівника |
|        |    |допускача|керівника  |   |робіт   |
|        |    |     |робіт (наг- |   |(нагляда- |
|        |    |     |лядача)   |   | ча)   |
|———————————————+———————+—————————+————————————+——————+——————————|
|   1    |  2  |  3  |   4   |  5 |  6   |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
 
Таблиця 5 - Зміни в складі бригади
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
|Працівник, введений |Працівник, виведений  |    |     |
|до складу бригади  |зі складу бригади   | Дата, | Дозволив|
|(прізвище, ініціали, |(прізвище, ініціали,  | час  | (підпис)|
|група)        | група)        |    |     |
|—————————————————————+———————————————————————+————————+—————————|
|     1     |      2      |  3  |  4  |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
   Робота повністю закінчена, бригада виведена,  заземлення,
встановлені бригадою, знято, повідомлено (кому) __________________
                           (посада)
__________________________________________________________________
            (прізвище, ініціали)
Дата _____________________ год ______________ хв _________________
Керівник робіт (наглядач) ________________________________________
                     (підпис)
                    Продовження додатка 2
                 до Правил безпечної експлуатації
                 електроустановок
      Вказівки щодо заповнення наряду-допуску для
        виконання робіт в електроустановках
   1. Записи в наряді-допуску повинні бути розбірливими  і
виконаними  чорнилом,  кульковою  ручкою  тощо. Забороняється
заповняти бланк наряду-допуску олівцем і виправляти текст.
   2. Систему нумерації нарядів-допусків визначає керівництво
підприємства.
   3. Для зазначення дати пишуть число, місяць та дві останні
цифри, що позначають рік. Наприклад: 02.11.97, 26.04.97.
   4. Прізвища осіб, зазначених в наряді, пишуть в називному
відмінку; записують їх ініціали і групу з електробезпеки.
   5. Диспетчерські найменування електрообладнання дозволяється
записувати в скороченій формі, що прийнята на підприємстві і яка
відповідає стандартам. Наприклад: МВ-110 Т-2 (масляний вимикач
трансформатора Т-2), Тр-р 21Т (трансформатор 21Т).
   6. Якщо не вистачає рядків в таблицях або тексті наряду,
дозволяється прикласти до нього додатковий бланк наряду під тим
самим номером за підписом працівника, який видає наряд для
продовження записів. У цьому разі в останніх рядках таблиць або в
кінці рядка основного бланку слід записати: "Див. додатковий
бланк", а додатковому бланку надають номер основного наряду і
роблять помітку "додатковий".
                      Лицьова сторона наряду
   7. В рядку "Підрозділ" зазначається той структурний підрозділ
підприємства (цех, служба, район, дільниця), в електроустановках
якого треба буде працювати.
   8. У рядку "Допускачу" зазначається прізвище допускача зі
складу оперативних або оперативно-виробничих працівників, або
керівника робіт, який суміщає обов'язки допускача.
   Для електроустановок, де допускачем є черговий, в рядку
записується "Черговому" без зазначення прізвища.
   9. В рядках "З членами бригади" зазначаються члени бригади та
їхні групи з електробезпеки.
   Для виконання робіт із застосуванням автомобілів, механізмів
і самохідних кранів зазначається, хто з членів бригади є водієм,
кранівником, стропальником, а також тип механізму або самохідного
крана, на якому він працює. Наприклад: Петренко К.В., гр.II, водій
ТВ-26.; Крилов А.С, гр.II, кранівник АК-51; Костюк М.В., гр.I,
стропальник.
   10. В рядках "Доручається":
   - для електроустановок електростанцій, підстанцій та  КЛ
зазначається найменування електроустановки та її приєднань, в яких
треба буде працювати, зміст роботи. Наприклад: ПС Заводська, ВРУ
110 кВ, шиноз'єднувальний вимикач, заміна вводів. Для робіт, що
виконуються згідно з пунктом 6.10.1а цих Правил, допускається
зазначати лише назву електроустановки та зміст роботи;
   - для ПЛ зазначаються найменування лінії і межа її ділянки,
де треба буде працювати (номери опор, на яких або між якими,
враховуючи їх, буде виконуватись  робота;  окремі  прольоти,
наприклад: прольот між кінцевою опорою та порталом ВРУ та ін.), а
також зміст роботи, наприклад: ПЛ 330 кВ Чайкіно-Макєєвська, опори
N  120 - 150, перетягування проводів. Для багатоколової ПЛ
зазначається також найменування кола, а у разі пофазного ремонту -
і розташування фази на опорі.
   11. В рядках  "Роботу  почати"  та  "Роботу  закінчити"
зазначаються дата і час початку та закінчення роботи за даним
нарядом.
   12. У  разі  виконання  робіт  в  електроустановках
електростанцій, підстанцій та на КЛ в таблиці 1 "Заходи щодо
підготовки робочих місць" зазначаються:
   - в графі 1 - найменування електроустановок, в яких необхідно
провести  операції  з  комутаційними  апаратами і встановити
заземлення;
   - в  графі  2 - диспетчерське найменування (позначення)
комутаційних апаратів, приєднань, обладнання, з якими проводяться
операції, і місця, де слід встановлювати заземлення.
   Операції вимкнення у вторинних колах, в пристроях  РЗА,
автоматики,  телемеханіки, зв'язку зазначати в таблиці 1 не
потрібно.
   Для роботи на КЛ та ПЛ, що вимикають і заземлюють в РУ
працівники, які не обслуговують ці лінії (наприклад, оперативні
працівники  електростанцій  та  підстанцій),  таблицю 1 слід
заповнювати таким чином:
   - в графі 1 зазначається найменування електростанції або
підстанції, на яких вимикається лінія;
   - в  графі  2,  в  рядку,  що  відповідає найменуванню
електростанції  або  підстанції,  зазначається  диспетчерське
найменування (позначення) лінії.
   13. Для виконання робіт на ПЛ в таблиці 1 зазначаються:
   - в графі 1 - найменування ліній, кіл, проводів, що записані
в рядку "Доручається" наряду, а також найменування інших ПЛ або
кіл, які підлягають вимкненню і заземленню в зв'язку з виконанням
робіт на ПЛ, яка ремонтується, або на колі (наприклад, ПЛ, які
перетинаються з лінією, що ремонтується, або проходять поблизу
неї, інших кіл багатоколової ПЛ та ін.);
   - в графі 2 для ПЛ, які вимикаються і заземлюються допускачем
зі складу оперативно-виробничих  працівників  -  найменування
комутаційних апаратів в РУ та на самій ПЛ, на яких проводяться
операції, і номери опор, на яких необхідно встановити заземлення.
В цій самій графі слід зазначити номери опор або прольоти, де
керівник робіт повинен встановити заземлення на проводи та троси
на робочому місці відповідно до пунктів 7.7.2, 7.7.6, 7.7.7, 7.7.8
і 7.7.10 цих Правил.
   Якщо місця встановлення заземлень під час видавання наряду
визначити неможливо або робота буде виконуватись з переставлянням
заземлень, то в графі 2 зазначається "Заземлити на робочих
місцях".
   В графі 2 слід вказати місця, де керівник робіт повинен
встановити заземлення на ПЛ, які перетинаються з тією,  що
ремонтується, або проходять поблизу неї. Якщо ці ПЛ експлуатуються
іншим підприємством (службою), в рядку "Окремі вказівки" наряду
слід  вказати  на  необхідність  перевірки  заземлень,  що
встановлюються працівниками цього підприємства (служби).
   14. До таблиці 1 слід занести ті операції з комутаційними
апаратами, що потрібні для підготовки безпосередньо робочого
місця. Перемикання, які виконуються в процесі підготовки робочого
місця, пов'язані зі змінюванням схем (наприклад, переведення
приєднань з однієї системи шин на іншу, переведення живлення
ділянки мережі з одного джерела живлення на інше тощо), до таблиці
не заносяться.
   Допускається оформлення  таблиці  1  у  вигляді  бланка
переключень із зазначенням послідовності операцій.
   У тому разі, коли допускачу зі складу оперативно-виробничих
працівників за нарядом доручається допуск на вже підготовлені
робочі місця, в графі 2 таблиці 1 працівник, який видає наряд,
записує ті вимкнення і заземлення, які необхідні для підготовки
робочих місць, і зазначає, які з них вже виконано.
   Для робіт, які не вимагають підготовки робочого місця, в
графах таблиці 1 робиться запис "Не вимагається".
   15. В рядках "Окремі вказівки" записуються:
   - додаткові заходи, що створюють безпечні  умови  праці
працівників  (встановлення  огороджень,  перевірка  повітря в
приміщенні на відсутність водню, заходи пожежної безпеки та ін.);
   - дозвіл керівнику робіт (наглядачу) на повторний допуск
бригади до роботи на підготовлене робоче місце (пункт 6.8.3 цих
Правил);
   - дозвіл керівнику робіт на переведення бригади на інше
робоче місце (пункт 6.7.1 цих Правил);
   - дозвіл керівнику робіт на тимчасове знімання і встановлення
заземлень (пункт 6.8.4 цих Правил);
   - дозвіл керівнику робіт оперувати комутаційними апаратами
(пункт 19.8 цих Правил);
   - призначення особи, відповідальної за безпечне виконання
робіт з переміщення вантажів кранами (пункт 20.1 цих Правил);
   - у разі видавання наряду  наглядачу  -  відповідальний
працівник, який очолює бригаду (пункт 6.1.10 цих Правил);
   - вказівка про необхідність перевірки заземлення ПЛ інших
підприємств (пункт 13 цього додатка);
   - вказівка про те, що лінія, яка ремонтується, перебуває в
зоні наведеної напруги, із зазначенням рівня наведеної напруги
(пункт 16.3.10 цих Правил);
   - дозвіл увімкнути електроустановку або частину її (окремі
комутаційні апарати) без дозволу або розпорядження чергового
(пункт 6.9.3 цих Правил);
   -  дозвіл  на  проведення  пробних вмикань, випробувань
(вимірювань) із зазначенням осіб, які мають виконувати ці роботи.
   Працівнику, який видає наряд, дозволяється вносити на свій
розсуд в ці рядки й інші записи, пов'язані з роботою, що
виконується.
   16. Таблиця 2 заповнюється під час отримання дозволу на
підготовку робочого місця і на допуск.
   В графі 1 допускач вказує посаду та прізвище працівника, який
видав дозвіл на підготовку робочих місць і на допуск.
   В графі 2 зазначаються дата та час видачі дозволу.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка