Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок

Страница 1
 
   ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
              Н А К А З
 
 N 257 від 06.10.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   13 січня 1998 р.
 vd971006 vn257            за N 11/2451
 
     Про затвердження Правил безпечної експлуатації
             електроустановок
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
                Держнаглядохоронпраці
        N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
 
   На виконання  вимог  п.3.1  Положення  про  опрацювання,
прийняття, перегляд  та  скасування  державних  міжгалузевих
і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці
від 16 березня 1994 р. N 19 ( z0094-94 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції  України 12 травня 1994 р. за N 94/303
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити    Правила    безпечної   експлуатації
електроустановок, що додаються.
   2. Зазначені  Правила  безпечної  експлуатації  набирають
чинності з 01.03.98.
   3. З вступом у дію зазначених Правил вважати такими, що не
застосовуються на території України, Правила техніки безпеки при
експлуатації електроустановок  (видання  друге,  перероблене і
доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК
галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).
   4. Управлінню по нагляду в  металургії, енергетиці, при
експлуатації підйомних споруд та котлонагляду разом з Міненерго
України:
   4.1. Вжити заходів щодо вивчення вимог Правил державними
інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці,
експертами експертно-технічних центрів,  працівниками  установ,
організацій, апарату Міненерго України у тримісячний термін від
дня їх одержання.
   4.2. Установити постійний контроль за виконанням вимог Правил
посадовими особами і працівниками.
   5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці
подати замовлення на видання цих Правил.
   6. Начальнику управління по нагляду в металургії, енергетиці,
при експлуатації підйомних споруд та котлонагляду Іванченко В.І.
подати протягом двох  тижнів  управлінню  нормативно-правового
забезпечення охорони  праці Комітету відповідні матеріали для
включення Правил до Державного реєстру ДНАОП та до банку даних
автоматизованого інформаційного  фонду  нормативних  актів про
охорону праці.
   7. Контроль за виконання цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету Сорокіна І.Д.
 
 Голова Комітету                    С.П.Ткачук
                      Затверджено
                наказом Державного комітету України
                по нагляду за охороною праці від
                6 жовтня 1997 р. N 257
               Правила
       безпечної експлуатації електроустановок
           1. Галузь застосування
   Правила безпечної експлуатації електроустановок  (далі  -
Правила) поширюються на працівників, які виконують роботи в
електроустановках Міністерства  енергетики  України  (далі  -
Міненерго України).
   Дотримання вимог цих Правил є обов'язковим у разі виконання
робіт  з  монтажу,  налагодження,  ремонту, реконструкції та
експлуатації електроустановок електричних станцій, електричних і
теплових мереж, електричної частини пристроїв ТАВ, ЗДТК, районних
котелень, енергоремонтних та інших підприємств.
   Вимоги цих Правил слід враховувати під час проектування та
обслуговування електроустановок.
   Під час виконання робіт в електроустановках поряд з цими
Правилами слід  керуватись  також  державними  і  галузевими
нормативними актами з охорони праці, стандартами безпеки праці,
нормами та інструкціями заводів-виробників обладнання.
   Засоби захисту  повинні  відповідати  вимогам  державних
стандартів, а також НАОП 1.1.10-1.07-82 "Правила применения и
испытания средств защиты, используемых в электроустановках".
   Ці Правила можуть бути змінені та доповнені тільки органом,
що їх затвердив. Керівництво підприємства, залежно від місцевих
умов, може вживати додаткових заходів, що підвищують безпеку
робіт. Такі заходи не повинні суперечити цим Правилам.
   Із набуттям чинності цими Правилами вважати такими, що не
застосовуються на території України "Правила техники безопасности
при эксплуатации электроустановок" (видання 2-е, перероблене і
доповнене), затверджені Міненерго СРСР 10.09.85 та Президією ЦК
галузевої профспілки 21.08.85 (НАОП 1.1.10-1.01-85).
           2. Нормативні посилання
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Позначення |     Назва    |Ким, коли затверджено,|
|п/п| нормативного |           |реєстрація в Мін'юсті |
|  |   акта   |           |           |
|———+——————————————+——————————————————————+——————————————————————|
| 1 |    2   |      3     |      4     |
|———+——————————————+——————————————————————+——————————————————————|
| 1 |ДНАОП     |Правила будови і без- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.03-93 |печної експлуатації  |Держнаглядохоронпраці |
|  |       |вантажопідіймальних  |України від 16.12.93 |
|  |       |кранів        |N 128         |
| 2 |ДНАОП     |Правила будови і без- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-1.07-94 |печної експлуатації  |Держнаглядохоронпраці |
|  |       |посудин, що працюють |України від 18.10.94 |
|  |       |під тиском      |N 104         |
| 3 |ДНАОП     |Перелік робіт з під- |Затверджено наказом  |
|  |0.00-8.02-93 |вищеною небезпекою  |Держнаглядохоронпраці |
|  |       |           |України від 30.11.93 |
|  |       |           |N 123 ( z0196-93 )  |
| 4 |ДНАОП     |Положення про медичний|Затверджено наказом  |
|  |0.03-4.02-94 |огляд працівників   |МОЗ України від    |
|  |       |певних категорій   |31.03.94 N 45    |
|  |       |           |( z0136-94 )     |
|  |       |           |Зареєстровано в Мін'ю-|
|  |       |           |сті України 21 червня |
|  |       |           |1994 р. за N 136/345 |
| 5 |ДНАОП     |Перелік важких робіт |Затверджено наказом  |
|  |0.03-8.07-94 |і робіт із шкідливими |МОЗ України від    |
|  |       |і небезпечними умовами|31.03.94 N 46     |
|  |       |праці, на яких заборо-|( z0176-94 )     |
|  |       |няється застосування |Зареєстровано в Мін'ю-|
|  |       |праці неповнолітніх  |сті України 28 липня |
|  |       |           |1994 р. за N 176/385 |
| 6 |НАОП     |Правила техники безо-|Затверджено Міненерго |
|  |1.1.10-1.02-83|пасности при эксплуа-|СРСР 05.11.83     |
|  |       |тации тепломеханичес-|ЦК галузевої проф-  |
|  |       |кого   оборудования|спілки 26.10.83    |
|  |       |электростанций и теп-|           |
|  |       |ловых сетей      |           |
| 7 |НАОП     |Правила  безопасности|Затверджено Міненерго |
|  |1.1.10-1.04-85|при работе с инстру-|СРСР 30.04.85 ЦК   |
|  |       |ментом и приспособле-|галузевої профспілки |
|  |       |ниями         |27.03.85       |
| 8 |НАОП     |Правила применения  и|Затверджено Міненерго |
|  |1.1.10-1.07-82|испытания средств за-|СРСР 26.07.82     |
|  |       |щиты, используемых в|           |
|  |       |электроустановках (из-|           |
|  |       |дание 8-е)      |           |
| 9 |ГОСТ     |ССБТ. Электрические  |           |
|  |12.1.002-84  |поля промышленной час-|           |
|  |       |тоты. Допустимые уров-|           |
|  |       |ни напряженности и |           |
|  |       |требования к проведе- |           |
|  |       |нию контроля на рабо- |           |
|  |       |чих местах      |           |
|10 |ГОСТ     |ССБТ. Электромагнитные|           |
|  |12.1.006-84* |поля радиочастот. До- |           |
|  |       |пустимые уровни на ра-|           |
|  |       |бочих местах и требо- |           |
|  |       |вания к проведению  |           |
|  |       |контроля       |           |
|11 |ГОСТ     |ССБТ. Строительство. |           |
|  |12.1.013-78  |Электробезопасность. |           |
|  |       |Общие требования   |           |
|12 |ГОСТ     |ССБТ. Электробезопас- |           |
|  |12.1.019-79* |ность. Общие требова- |           |
|  |       |ния и номенклатура ви-|           |
|  |       |дов защиты      |           |
|13 |ГОСТ     |ССБТ. Рабочее место  |           |
|  |12.2.032-78  |при выполнении работ |           |
|  |       |сидя. Общие эргономи- |           |
|  |       |ческие требования   |           |
|14 |ГОСТ     |ССБТ. Рабочее место  |           |
|  |12.2.033-84  |при выполнении работ |           |
|  |       |стоя. Общие эргономи- |           |
|  |       |ческие требования   |           |
|15 |ГОСТ     |ССБТ. Работы электро- |           |
|  |12.3.032-84* |монтажные. Общие тре- |           |
|  |       |бования безопасности |           |
|16 |ГОСТ     |ССБТ. Цвета сигнальные|           |
|  |12.4.026-76* |и знаки безопасности |           |
|17 |ГОСТ     |Двуокись углерода   |           |
|  |8050-85*   |газообразная и жидкая.|           |
|  |       |Технические условия  |           |
|18 |ГОСТ     |Азот газообразный и  |           |
|  |9293-74*   |жидкий. Технические  |           |
|  |       |условия        |           |
|19 |СНиП III-4-80*|Техника безопасности в|Затверджено постановою|
|  |       |строительстве     |Держбуду СРСР     |
|  |       |           |9.06.80 N 82     |
|20 |       |Правила   устройства|М.: Энергоатомиздат, |
|  |       |электроустановок.   |1985         |
|  |       |Шестое издание,перера-|           |
|  |       |ботанное и дополненное|           |
|21 |       |Правила охорони    |Затверджено постановою|
|  |       |електричних мереж   |Кабінету Міністрів  |
|  |       |           |України від 4 березня |
|  |       |           |1997 р. N 209     |
|  |       |           |( 209-97-п )     |
|22 |ГКД      |Навчання, інструктаж і|Затверджено Міненерго |
|  |34.12.102-95 |перевірка знань пра- |України 08.09.95   |
|  |       |цівників підприємств, |           |
|  |       |установ і організацій |           |
|  |       |Міненерго України з  |           |
|  |       |питань охорони праці |           |
|  |       |та експлуатації облад-|           |
|  |       |нання         |           |
|23 |       |Типовая инструкция по|Затверджено Міненерго |
|  |       |технике  безопасности|СРСР 24.12.71     |
|  |       |для персонала, обслу-|           |
|  |       |живающего кенотронные|           |
|  |       |установки       |           |
| 24|ГОСТ     |ССБТ. Электробезопас- |           |
|  |12.1.051-90  |ность. Расстояния  |           |
|  |       |безопасности в охран- |           |
|  |       |ной зоне линий элек- |           |
|  |       |тропередачи напряже- |           |
|  |       |нием свыше 1000 В.  |           |
——————————————————————————————————————————————————————————————————
(  Розділ  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом
Держнаглядохоронпраці N 26 ( z0213-00 ) від 25.02.2000 )
     3. Терміни, позначення, скорочення, визначення
 
————————————————————————————————————————————————————————————————
|   Терміни,   |                     |
|  позначення та  |         Визначення        |
|   скорочення  |                     |
|———————————————————+——————————————————————————————————————————|
|     1     |          2           |
|———————————————————+——————————————————————————————————————————|
|АГП        |Автоматичне гасіння поля         |
|АСК        |Автоматизована система керування     |
|Базове заземлення |Заземлювальний пристрій на повітряній лі-|
|          |нії електропередавання (контур заземлення|
|          |опори, груповий заземлювач та ін.), що ви-|
|          |користовується для зниження наведеного по-|
|          |тенціалу на проводах до безпечного значен-|
|          |ня                    |
|БМО        |Будівельно-монтажна організація      |
|Бригада (за на-  |Бригада у складі двох працівників і біль-|
|рядом або розпо-  |ше, включно з керівником робіт або праців-|
|рядженням)     |ником, який спостерігає за безпечним вико-|
|          |нанням робіт (наглядачем)         |
|Відкрите розподіль-|Електричне розподільче устаткування, об-|
|че устаткування;ВРУ|ладнання якого розташоване просто неба  |
|Вторинне (допоміж- |Сукупність затискачів і електричних прово-|
|не) коло      |дів, що з'єднують прилади і пристрої керу-|
|          |вання, автоматики, вимірювань, захисту і|
|          |сигналізації               |
|ВЧ-зв'язок     |Високочастотний зв'язок          |
|Груповий заземлювач|Два і більше з'єднаних між собою стрижне-|
|          |вих заземлювачі, що встановлюються на |
|          |відстані не менше 3 м один від одного   |
|"Допускається",  |Означають, що зазначені вимоги застосову-|
|"може"       |ються як виняток, у разі, якщо до цього|
|          |спонукають місцеві умови         |
|Допуск первинний  |Допуск до роботи за нарядом або розпоряд-|
|          |женням, що здійснюється вперше      |
|Допуск повторний  |Допуск на робоче місце, де раніше вже про-|
|          |водилась робота за цим нарядом      |
|Електроустановка  |Енергоустановка, призначена для вироблян-|
|          |ня, перетворювання,передавання,розподілян-|
|          |ня чи споживання електричної енергії   |
|Електроустановка  |Електроустановки, ПЛ і КЛ, що їх обслуго- |
|без місцевих опера-|вують оперативно-виїзні бригади або опера-|
|тивних працівників |тивно-виробничі працівники        |
|Електроустановка  |Електроустановка або її ділянка, які пере-|
|діюча       |бувають під напругою або на які напруга|
|          |може бути подана вмиканням комутаційних|
|          |апаратів, а також ПЛ, що розміщена в зоні|
|          |дії наведеної напруги або перетинається з|
|          |діючою ПЛ                 |
|Електроустановка  |Електроустановка напругою  до і  понад|
|до і понад 1000 В |1000 В (за діючим значенням напруги)   |
|Електроустановка  |РУ напругою понад 1000 В з одиночною сек-|
|з простою та на-  |ціонованою або несекціонованою системою|
|очною схемою    |шин, без обхідної системи шин, всі ПЛ та|
|          |КЛ, всі електроустановки  напругою  до|
|          |1000 В                  |
|Електромагнітне  |Вид матерії, що визначається в усіх точках|
|поле; ЕМП     |двома векторними величинами, які характе-|
|          |ризують дві його сторони, що називаються|
|          |відповідно "електричне поле" та "магнітне|
|          |поле", які чинять силовий вплив на заряд-|
|          |жені частинки, що залежить від їх швидкос-|
|          |ті і величини їх заряду          |
|ЕУ         |Електролізна установка          |
|Закрите розподільче|Електричне розподільче устаткування, об-|
|устаткування; ЗРУ |ладнання якого розташоване в приміщенні  |
|ЗДТК        |Засоби диспетчерського  і технологічного|
|          |керування в енергосистемах (кабельні і по-|
|          |вітряні лінії зв'язку і телемеханіки, ви-|
|          |сокочастотні канали, пристрої зв'язку і|
|          |телемеханіки)               |
|Зона впливу елек- |Простір, в якому напруженість електричного|
|тричного поля   |поля перевищує 5 кВ/м           |
|Зона сильної дії  |ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, на|
|наведеної напруги |якій в разі заземлення в РУ і на місці ро-|
|          |біт значення наведеної напруги більше 42 В|
|Зона слабкої дії  |ПЛ (ділянка ПЛ) під наведеною напругою, на|
|наведеної напруги |якій в разі заземлення в РУ і на місці ро-|
|          |біт значення наведеної напруги менше 42 В |
|Кабельна лінія   |Лінія електропередавання, виконана одним|
|електропередавання;|чи декількома кабелями, прокладеними без-|
|КЛ         |посередньо в землі, кабельних каналах,|
|          |трубах, на кабельних конструкціях, а також|
|          |у воді чи відкрито            |
|Керівники, спеціа- |Керівники підприємств, установ і організа-|
|лісти       |цій, їхні заступники, начальники цехів,|
|          |відділів, служб, районів, дільниць, лабо-|
|          |раторій та їхні заступники, майстри, інже-|
|          |нери, інші посадові особи, які організову-|
|          |ють виконання робіт в діючих електроуста-|
|          |новках                  |
|КЛЗ        |Кабельна лінія зв'язку          |
|Комплектне розподі-|Комплектне розподільче устаткування, виго-|
|льче устаткування; |товлене з шаф чи блоків із вмонтованим у |
|КРУ        |них обладнанням, пристроями керування,кон-|
|          |тролю, захисту, автоматики і сигналізації |
|          |та постачається в зібраному чи підготовле-|
|          |ному для збирання вигляді         |
|          |Комплектне розподільче устаткування може|
|          |виконуватись,  наприклад, як комплектне|
|          |розподільче устаткування для експлуатації|
|          |на відкритому просторі (КРУВ); як комп-|
|          |лектне розподільче устаткування з елегазо-|
|          |вою ізоляцією (КРУЕ) і т.ін.       |
|Комутаційний    |Електричний апарат, призначений для кому-|
|(електричний)   |тації струму в одному чи кількох електрич-|
|апарат       |них колах                 |
|КСУ        |Компресорно-сигнальна установка      |
|Лінія електропере-|Елемент електропостачальної системи, приз-|
|давання; ЛЕП    |начений  для  пересилання та розподілу|
|          |електричної енергії напругою понад 1000 В|
|          |без зміни її параметрів          |
|Машини       |Крани всіх типів, крани-екскаватори (екс-|
|вантажопідіймальні |каватори, призначені для роботи з гаком,|
|          |який підвішено на канаті), талі, лебідки|
|          |(для піднімання вантажу і людей), на які|
|          |поширюються  вимоги  ДНАОП 0.00-1.03-94|
|          |"Правила будови і безпечної експлуатації |
|          |вантажопідіймальних кранів"        |
|Механізми     |Гідравлічні підіймальники,  телескопічні|
|          |вишки, екскаватори, трактори, автонаванта-|
|          |жувачі, бурильно-кранові машини, висувні|
|          |драбини з механічним приводом та ін.   |
|Механічний замок  |Замок, що замикається ключем, знімною руч-|
|          |кою тощо                 |
|Напруженість  нес-|Напруженість електричного поля, не спотво-|
|потвореного елект-|реного присутністю людини, що визначаєть-|
|ричного поля    |ся в зоні, де слід перебувати людині під|
|          |час роботи                |
|Наряд-допуск (на- |Викладене на спеціальному бланку розпоряд-|
|ряд)        |ження на безпечне виконання роботи, що|
|          |визначає її зміст, місце, час початку і|
|          |закінчення,  необхідні  заходи безпеки,|
|          |склад бригади і працівників, відповідаль-|
|          |них за безпечне виконання роботи     |
|НПП        |Необслуговуваний підсилювальний пункт   |
|ОПП        |Обслуговуваний підсилювальний пункт    |
|Охоронна зона по- |1. Зона вздовж ПЛ, що є земельною ділян-|
|вітряних ліній  |кою і повітряним простором, обмеженими|
|електропередавання |вертикальними уявними площинами, що розта-|
|і повітряних ліній |шовані з обох боків лінії від крайніх про-|
|зв'язку      |водів за невідхиленого їхнього положення|
|          |на відстані, м:              |
|          |для ПЛ напругою до 1 кВ та ПЛЗ ......... 2|
|          |для ПЛ 1, 3, 6, 10, 20 кВ ..............10|
|          |для ПЛ 35 кВ ...........................15|
|          |для ПЛ 110 кВ ..........................20|
|          |для ПЛ 154, 220 кВ .....................25|
|          |для ПЛ 330, 400, 500 кВ змінного струму  |
|          |і 800 кВ постійного струму .............30|
|          |для ПЛ 750 кВ ..........................40|
|          |2. Зона вздовж переходів ПЛ через водойми|
|          |(річки, канали, озера тощо), що є повіт-|
|          |ряним простором над водною поверхнею во-|
|          |дойм, обмеженим вертикальними  уявними |
|          |площинами, які розташовані з обох боків |
|          |лінії від крайніх проводів за невідхилено-|
|          |го їхнього положення для судноплавних во- |
|          |дойм на відстані 100 м, для несудноплавних|
|          |- на відстані, передбаченій для встанов-|
|          |лення охоронних зон уздовж ПЛ, що прохо-|
|          |дять по суші               |
|Охоронна зона ка- |1. Ділянка землі вздовж підземних КЛ, об-|
|бельних ліній   |межена уявними вертикальними площинами,|
|електропередавання |розташованими з обох боків лінії від край-|
|і кабельних ліній |ніх кабелів на відстані 1 м для КЛ і 2 м |
|зв'язку      |для КЛЗ                  |
|          |2. Частина водного простору від водної по-|
|          |верхні до дна вздовж підводних КЛ і КЛЗ,|
|          |обмеженого уявними вертикальними площина-|
|          |ми, розташованими з обох боків лінії від|
|          |крайніх кабелів на відстані 100 м     |
|Підготовка робочого|Виконання технічних заходів з метою ство-|
|місця       |рення безпечних умов проведення робіт на|
|          |робочому місці              |
|ПЛЗ        |Повітряна лінія зв'язку          |
|Повітряна лінія  |Лінія електропередавання,  проводи  якої|
|електропередавання;|підтримуються над землею за допомогою опор|
|ПЛ         |та ізоляторів               |
|          |Початком та кінцем ПЛ є лінійні портали|
|          |або лінійні вводи РУ, а для відгалужень -|
|          |відгалужувальна опора та лінійний портал|
|          |або лінійний ввід РУ. При цьому натяжні|
|          |ізолювальні підвіски, встановлені на лі-|
|          |нійних порталах з боку ПЛ, а також усі за-|
|          |тискачі, закріплені на проводах ПЛ, нале-|
|          |жать до ПЛ. Не належать до ПЛ лінійні пор-|
|          |тали з натяжними ізолювальними підвісками|
|          |з боку підстанції, петлі на цих порталах,|
|          |спуски з проводів ПЛ до різноманітного об-|
|          |ладнання (комутаційних апаратів, розрядни-|
|          |ків, конденсаторів зв'язку та ін.), а та-|
|          |кож високочастотні загороджувачі     |
|Повітряна лінія  |ПЛ всіх класів напруг і ПЛЗ, що проходить|
|під наведеною   |по всій довжині або на окремих ділянках|
|напругою      |загальною довжиною не менше 2 км на відс-|
|          |тані від осі іншої ПЛ напругою 110 кВ і|
|          |вище змінного струму за напруги      |
|          |110 кВ .............................100 м |
|          |154, 220 кВ ........................150 м |
|          |330, 500 кВ ........................200 м |
|          |750 кВ .............................250 м |
|"Повинно", "необ- |Означають обов'язковість виконання вимог|
|хідно", "слід"   |цих Правил                |
|ППР        |Проект проведення робіт          |
|Працівники вироб- |Працівники, робота яких безпосередньо по-|
|ничі        |в'язана з виробничими процесами (експлуа-|
|          |тація, ремонт, монтаж, налагоджування об-|
|          |ладнання, транспортних засобів, споруд,|
|          |будівель тощо) та з їх забезпеченням   |
|Працівник з групою |Працівник, який має групу з електробезпеки|
|II, III і т.д.   |не нижче II, III і т.д.          |
|Працівники опера- |Працівники, які перебувають на чергуванні|
|тивні (чергові)  |в зміні і допущені до оперативного управ-|
|          |ління та (або) оперативних перемикань   |
|Працівники опера- |Працівники, спеціально навчені і підготов-|
|тивно-виробничі  |лені для оперативного обслуговування в|
|          |затвердженому обсязі закріпленого за ними|
|          |електрообладнання             |
|Приєднання     |Електричне коло (обладнання та шини) одно-|Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка