Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру)


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1520 від 25.12.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 грудня 1997 р.
 vd971225 vn1520           за N 635/2439
   ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу 
              Фонду державного майна
    N 1303 ( z0416-98 ) від 02.07.98 )
    
    Про затвердження Положення про порядок підготовки
       та проведення відкритих торгів (тендеру)
 
   З метою  підвищення  ефективності  процесу  приватизації
державного  майна,  створення сприятливих умов для залучення
інвестицій в економіку України, подальшого розвитку конкурентності
у  проведенні  приватизації  державного  майна,  забезпечення
загальнодоступності і конкуренції покупців при продажу акцій, що
належать  державі  у  відкритих  акціонерних товариствах, та
відповідно до пункту 1 статті 15 Закону України "Про приватизацію
державного майна" від 19 лютого 1997 року N 89/97-ВР ( 2163-12 )
Н А К А З У Ю:
   1. Визначити відкриті торги (тендери) як один із способів
приватизації.
   2. Затвердити Положення про порядок підготовки та проведення
відкритих торгів (тендеру), що додається.
   3. Управлінню правового забезпечення Фонду державного майна
України у п'ятиденний термін з дня прийняття цього  наказу
забезпечити  подання  Положення  на  державну  реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
   4. Прес-центру Фонду у десятиденний термін з дня державної
реєстрації у Міністерстві юстиції України цього наказу забезпечити
публікацію  Положення  про  порядок підготовки та проведення
відкритих торгів (тендеру) у Державному інформаційному бюлетені
"Про приватизацію".
   5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о.Голови Фонду                    В.Лановий
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 25 грудня 1997 р.
                  N 1520
              Положення
   про порядок підготовки та проведення відкритих торгів
              (тендеру)
   Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та вимог чинного
законодавства України з  урахуванням  міжнародних  стандартів
(процедур)  проведення тендерів. Положення встановлює порядок
підготовки, організації і проведення відкритих торгів (тендерів),
що застосовується для продажу на конкурентних засадах пакетів
акцій акціонерних товариств і здійснюється за участю уповноважених
Фондом державного майна України осіб, що здійснюють професійну
діяльність на ринку цінних паперів. Відкриті торги (тендери)
проводяться в один етап і залежно від критеріїв визначення
переможця поділяються на два види:
   відкриті торги (тендер), переможцем якого визначається особа,
що запропонувала найвищу ціну за пакет акцій та інвестиційну суму
(далі - тендер);
   відкриті торги (тендер), переможцем якого визнається особа,
яка запропонувала найбільшу  суму  коштів  за  пакет  акцій
підприємства, що приватизується (далі - торги).
   Відкриті торги (тендери) проводяться виключно центральним
апаратом Фонду державного майна України (далі - Фонд).
   Продаж пакета  акцій  на  відкритих  торгах  (тендерах)
здійснюється за наявності не менше як двох учасників.
   Засобом платежу за пакети акцій, що продаються відповідно до
цього Положення, є національна валюта України.
       Розділ I. Проведення відкритих тендерів
            Визначення термінів
   Зазначені нижче терміни в цьому Положенні вживаються в такому
значенні:
   гарантія платоспроможності - довідка основного обслуговуючого
банку претендента, яка підтверджує, що за даними банку він виконує
свої фінансові зобов'язання за договорами і проти нього не
порушено справу про банкрутство та довідка міжнародного аудитора
за останні три роки про платоспроможність претендента;
   граничний термін - кінцева дата та час подання претендентом
тендерної заяви та тендерної пропозиції;
   заявка - документ, форма якого затверджується Фондом та
подається претендентом уповноваженій особі для отримання тендерної
документації;
   оголошення про тендер - офіційна публікація Фонду, в якій
міститься запрошення потенційним покупцям подавати заявки на
участь в тендері та основна інформація про тендер, включно з
умовами тендеру, критерії та приорітети, що будуть використані
при визначенні переможця;
   тендерна комісія (далі - комісія) - колегіальний орган, що
створюється Фондом для кожного окремого тендеру та виконує свої
функції відповідно до цього Положення;
   тендерна гарантія - встановлена умовами тендеру фінансова
гарантія претендента виконати свої зобов'язання, зазначені в
тендерній пропозиції, в разі обрання його переможцем тендеру (в
якості фінансових гарантій може прийматись національна валюта
України, долари США, облігації внутрішньої державної  позики
України з терміном погашення до 1 року); розмір тендерної гарантії
становить не менше 10 відсотків номінальної вартості пакета акцій
для об'єктів, статутний фонд яких сформований з урахуванням
останньої індексації основних фондів або номінальної вартості
пакета акцій, помноженої на середню величину збільшення статутних
фондів за результатами останньої  індексації  для  об'єктів,
статутний  фонд  яких  сформований  без урахування останньої
індексації основних фондів, ця середня величина визначається
Фондом державного майна України;
   тендерна документація  -  пакет документів, що надається
претенденту, який подав заявку, для підготовки його тендерної
пропозиції;
   тендерна пропозиція - пакет документів, який претендент подає
уповноваженій особі з метою придбати запропонований пакет акцій
відповідно до правил проведення тендеру;
   претендент - будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи
нерезидент), яка направила заявку уповноваженій особі;
   підтверджуючі документи  -  документи,  що  подаються
претендентом уповноваженій особі, склад яких  визначено  цим
Положенням та умовами тендеру, на основі яких комісія приймає
рішення про визнання претендента учасником тендеру;
   правила тендеру  - обов'язковий порядок та організаційні
засади тендеру, які розповсюджуються як на претендентів, так і на
учасників тендеру;
   умови тендеру - обов'язковий для претендентів перелік вимог,
затверджених Фондом, які повинні бути виконані для визнання
учасника переможцем;
   уповноважена особа - юридична особа, резидент або нерезидент,
що здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів та має
ліцензію уповноваженої організації  іноземної країни, визнаною
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чи
ліцензію відповідного державного органу України на здійснення
професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів, яка на
договірній основі надає послуги Фонду в процесі підготовки та
проведення тендеру;
   учасник тендеру (далі - учасник) - претендент, підтверджуючі
документи якого визнані комісією як такі, що відповідають вимогам
тендеру.
            Загальні положення
   1. У тендері можуть брати участь юридичні та фізичні особи,
визнані покупцями відповідно до  законодавства  України  про
приватизацію, крім:
   членів комісії;
   уповноваженої особи та її афілійованих осіб, в тому числі:
   - компаній, які безпосередньо або опосередковано володіють
(або мають право за договором на придбання) 10 або більше
відсотками акцій (паїв, часток) уповноваженої особи;
   - компаній, в яких уповноважена особа безпосередньо або
опосередковано володіє (або має право за договором на придбання)
10 або більше відсотками акцій (паїв, часток);
   - компаній, які безпосередньо чи опосередковано мають спільно
з уповноваженою особою "материнську" компанію;
   - фізичних осіб, які займають керівні посади в зазначених
вище компаніях або отримали від них позику в будь-якій формі,
розмір якої перевищує 10 000 доларів  США, а також членів їх
сімей;
   - фізичних осіб, які  безпосередньо  або  опосередковано
володіють (або мають право за договором на придбання) 10 або
більше відсотками акцій (паїв, часток)  в  зазначених  вище
компаніях, а також членів їх сімей;
   - компаній,  в  яких  зазначені  вище  особи  володіють
безпосередньо або опосередковано володіють (або мають право за
договором на придбання) 10 або більше відсотками акцій (паїв,
часток), а також членів їх сімей.
   2. На одному тендері може бути запропоновано для продажу
тільки один пакет акцій ВАТ. Пропозиції купити тільки частину
запропонованого в тендері пакета не розглядаються.
   3. Тендер відбувається за наявності не менше двох учасників.
В інших випадках Фонд може прийняти одне з наступних рішень:
   подовжити граничний термін проведення тендеру;
   визнати тендер таким, що не відбувся.
   4. Тендер проводиться із залученням уповноваженої особи. Фонд
проводить конкурсний відбір уповноваженої особи і підписує з нею
відповідний договір про організацію  та проведення тендеру не
пізніше 45 календарних днів до публікації оголошення про тендер.
Загальний термін конкурсу по відбору уповноважених осіб не повинен
перевищувати 30 календарних днів, якщо інше не передбачено умовами
конкурсу по відбору уповноваженої особи.
   5. Тривалість тендеру з моменту офіційного оголошення про
проведення конкурсу уповноважених осіб до офіційного оголошення
переможця не може бути більше, ніж 240 календарних днів. Тендер
може бути подовженим за умови видання спеціального розпорядження,
підписаного Головою Фонду.
   6. Всі документи стосовно тендерів готуються державною мовою
і, в разі необхідності, перекладаються іноземними мовами. У разі
виникнення протиріч між текстами документів, переважну силу має
текст, викладений державною мовою, якщо інше не встановлено в
умовах проведення тендеру.
   7. Об'єктами продажу на тендерах є пакети акцій розміром, як
правило, більше 25% статутного фонду ВАТ, які віднесені Державною
програмою приватизації до груп Б, В, Г з обсягом реалізованих
товарів,  робіт,  послуг не менше 100 мільйонів гривень за
попередній звітний рік або з балансовою вартістю основних фондів
не менше 100 мільйонів гривень.
             Умови тендеру
   8. Умови тендеру з продажу акцій пропонуються уповноваженою
особою, узгоджуються з комісією та затверджуються Фондом.
   9. Умови тендеру (тендерне завдання) повинні містити вимоги
щодо:
   виконання вимог антимонопольного законодавства;
   сплати ціни пакета акцій та внесення інвестиційної суми, що
використовуватиметься в таких напрямках:
   або на  поповнення  обігових  коштів  ВАТ,  акції якого
пропонуються до продажу,
   або на погашення боргових зобов'язань,
   або на підвищення ефективності виробництва,
   або на розширення ринків збуту,
   або на заходи по екологічній санації підприємства та його
території;
   або для розширення чи модернізації існуючого виробництва;
   або на соціальні потреби підприємства;
   або будь-яку комбінацію вимог, зазначених вище,
   збереження протягом 6 місяців робочих місць (ця вимога є
обов'язковою);
   Механізм внесення інвестиційних сум визначається в умовах
тендеру.
   10. Джерелом виконання переможцем тендеру, взятих на себе
відповідно до договору купівлі-продажу зобов'язань, не можуть бути
доходи  від  продажу майна та інші позареалізаційні доходи,
амортизаційний фонд та прибуток ВАТ, пакет акцій якого придбано за
тендером.
               Комісія
   11. Для проведення тендеру Фонд державного майна утворює
тендерну комісію в складі 5, 7 чи 9 осіб, призначає з числа
штатних працівників голову і відповідального секретаря комісії. До
роботи в якості членів комісії Фонд державного майна залучає
представників центральних органів виконавчої влади, Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку, уповноважених осіб, а
також може залучати експертів.
   Склад комісії затверджується наказом Фонда в 30 денний термін
з моменту прийняття рішення про створення комісії.
   12. Основні функції комісії:
   розгляд та затвердження умов тендеру;
   розгляд та затвердження інформаційного меморандуму про ВАТ;
   розгляд та затвердження вартості тендерної документації;
   розгляд та затвердження правил тендеру;
   розгляд підтверджуючих документів та тендерних пропозицій;
   визначення переможця тендеру;
   складання та  подання  Фонду на затвердження документів,
передбачених цим Положенням;
   координація роботи з уповноваженою особою.
   13. Засідання комісії вважається правомочним за умови участі
в ньому 2/3 членів комісії. Всі рішення приймаються простою
більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
   14. Засідання комісії є закритими.
   Розкриття конвертів з підтверджуючими документами, а також
розкриття конвертів з тендерними пропозиціями за рішенням Фонду
можуть здійснюватись комісією у присутності запрошених Фондом
осіб.
   15. Всі  засідання  комісії оформлюються протоколами, що
повинні бути затверджені Фондом протягом 10 днів.
            Уповноважена особа
   16. В процесі підготовки і проведення тендеру уповноважена
особа надає Фонду такі послуги:
   підготовка проекту умов та правил тендеру;
   підготовка проекту оголошення про тендер, включаючи умови та
правила проведення тендеру;
   розробка інформаційного меморандуму про ВАТ відповідно до
міжнародних стандартів;
   розробка пакета тендерної документації;
   проведення інформаційної компанії  по  продажу  акцій  в
українській та іноземній пресі;
   здійснення оцінки пакета акцій для визначення початкової ціни
пакета акцій, що виставляється на тендер;
   робота по залученню потенційних покупців та переговори з ними
щодо укладення договору купівлі-продажу;
   здійснення ділового  листування  стосовно  одержання  від
учасників додаткових документів або уточнення даних;
   допомога  Фонду в оцінці поданих потенційними покупцями
пропозицій;
   розробка та узгодження з переможцем тендеру проекту договору
купівлі-продажу;
   також інші послуги, які передбачені договором з Фондом.
   17. Послуги уповноваженої особи сплачуються відповідно до
договору на підготовку  та  проведення  відкритого  тендеру,
укладеному між Фондом та уповноваженою особою, в якому, зокрема,
передбачається надання уповноваженими особами фінансових та інших
гарантій щодо належного виконання ними умов договору.
         Підготовка до проведення тендеру
   18. Рішення про проведення тендеру приймається Фондом.
   19. Фонд здійснює відбір уповноваженої особи на конкурентних
засадах відповідно до Положення, що затверджується Фондом.
   Протягом 5 днів з моменту прийняття рішення про проведення
тендеру Фонд повідомляє про це Антимонопольний комітет України.
   У випадку, коли передбачено продаж пакета акцій, розмір якого
становить від 25 до 51 відсотків статутного фонду акціонерного
товариства, а також якщо Фондом пакет акцій розміром менш як 25
відсотків визначений як контрольний, не пізніше ніж за 20 робочих
днів до опублікування офіційного оголошення про проведення тендеру
Фонд  звертається  із  запитом  щодо підтвердження наявності
контрольного пакета акцій до Антимонопольного комітету.
   В разі визначення Антимонопольним комітетом пакета акцій як
контрольного, Фонд забезпечує публікацію офіційного оголошення з
зобов'язанням  претендентів  отримати  згоду  Антимонопольного
комітету на придбання пакета акцій.
   20. Датою початку тендеру є дата публікації оголошення про
тендер. Датою закінчення тендеру є дата публікації інформаційного
повідомлення про підсумки тендеру.
   21. Офіційне оголошення про тендер затверджується Фондом і
друкується в газеті "Відомості приватизації", що є додатком до
"Інвестиційної газети", не пізніш як за 75 календарних днів до
граничного терміну.
   Часовий проміжок між публікацією офіційного оголошення в
Україні та першого інформаційного повідомлення в міжнародних
засобах масової інформації не повинен перевищувати 7 календарних
днів.
   22. Офіційне оголошення про тендер  обов'язково  повинно
містити критерії, пріоритети визначення переможця тендеру та
алгоритм оцінки тендерної пропозиції, відповідно до цих критеріїв
та  приоритетів,  інформацію  для учасників про необхідність
отримання згоди Антимонопольного комітету України на придбання
пакета акцій у випадках, передбачених чинним законодавством.
   Оголошення про тендер може містити вимоги щодо учасників, їх
фінансових  ресурсів,  досвіду  роботи  в  конкретній галузі
промисловості, ринкової стратегії, досвіду роботи в  країнах
Центральної Європи та країнах СНД та Балтії тощо. В такому випадку
оголошення повинно  містити  алгоритм  оцінки  учасників  на
відповідність цим вимогам.
   23. Уповноважена особа публікує згідно з наказом Фонду в
міжнародній та українській діловій пресі інформаційне повідомлення
про проведення відкритих тендерів та здійснює іншу інформаційну
діяльність  в  міжнародних  та  українських  засобах масової
інформації.
   24. Прийняття заявок починається уповноваженою особою з дня
публікації оголошення  про  тендер.  Всі  заявки  підлягають
обов'язковій реєстрації уповноваженою особою. Заявки приймаються
протягом 29 робочих днів з моменту публікації оголошення про
тендер.
   25. З дня публікації оголошення про тендер уповноважена особа
зобов'язана:
   забезпечити доступ до отримання всіма претендентами тендерної
документації по відповідному ВАТ, за умови підписання угоди про
дотримання конфіденційності  інформації  та  оплати  вартості
тендерної  документації,  яка визначається спільно Фондом та
уповноваженою особою, правил проведення відповідного тендеру,
графіка відвідувань ВАТ та зустрічей з його керівництвом, проекту
договору купівлі-продажу пакета акцій;
   сприяти доступу на ВАТ та зустрічі з його керівництвом для
ознайомлення з діяльністю ВАТ  всім  особам,  які  отримали
інформаційний меморандум, відповідно до графіку відвідувань та
зустрічей, який складається уповноваженою особою та затверджується
Фондом;
   забезпечити реєстрацію  учасників тендеру з нумерацією у
порядку подання заявок учасниками тендеру.
   26. Уповноважена особа відповідає на всі письмові запити
претендентів  щодо  умов  тендеру  та  сприяє  відвідуванню
претендентами ВАТ.
   27. Інформація, яка надається на запит одного з претендентів,
доводиться до відома всіх інших претендентів.
   28. Не пізніше 15 робочих днів до виходу оголошення про
тендер, Фонд затверджує тендерну документацію.
       Правила тендеру і тендерна документація
   29. Тендерна документація повинна містити:
   форму заявки на участь в тендері та придбання тендерної
документації;
   договір про конфіденційність;
   інформаційний меморандум про ВАТ;
   вимоги до плану розвитку ВАТ;
   належним чином завірені копії установчих документів ВАТ;
   план розміщення акцій та результати його реалізації на момент
опублікування оголошення про тендер;
   фінансову звітність ВАТ;
   документи і відомості, необхідні для подання  заяви  до
Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій;
   інші документи у відповідності з договором між Фондом та
уповноваженою особою;
   проект договору купівлі-продажу;
   умови тендеру;
   правила тендеру;
   опис основних  функцій  та  адреса  уповноваженої  особи
відповідно до договору з Фондом державного майна;
   форму заяви на ознайомлення з ВАТ;
   короткий опис процедури проведення тендеру відповідно до
цього Положення.
   30. До закінчення граничного  терміну  претендент  подає
уповноваженій  особі  підтверджуючі  документи  та  тендерну
пропозицію.
   31. Якщо це передбачено правилами тендеру і опубліковано в
оголошенні про тендер як умова проведення, то претендент в
письмовій формі в установлений термін подає уповноваженій особі
індикативну тендерну пропозицію. Під  індикативною  тендерною
пропозицією  розуміється документ, форма якого встановлюється
уповноваженою особою та має містити попередню оцінку вартості
пакета  акцій та попередню оцінку вартості зобов'язань щодо
виконання умов тендеру, які пропонуються претендентом.
   В такому випадку претендент, який не подав уповноваженій
особі індикативну тендерну пропозицію у зазначений термін, до
участі в тендері не допускається.
   Ціна за пакет акцій та інвестиційні суми, що зазначені в
тендерній пропозиції, не можуть бути нижчі, ніж їх індикативні
значення.
   32. Підтверджуючі документи та тендерна пропозиція подаються
в окремих опечатаних конвертах разом з підписаним і скріпленим
печаткою листом-заявою на участь в тендері у вільній формі під
розписку у встановленому порядку (достовірність підпису на заяві
фізичної особи підлягає обов'язковому нотаріальному засвідченню).
В конверті з тендерною пропозицією повинна міститись письмова
пропозиція щодо ціни за пакет акцій та бізнес-план, спрямований на
виконання умов тендеру. В листі-заяві зазначається найменування та
місцезнаходження претендента (для юридичних осіб); прізвище, ім'я,
по батькові, місце проживання (для фізичних осіб); прізвище, ім'я,
по батькові уповноваженої особи претендента, а також перелік
поданих в опечатаних конвертах документів.
   33. Підтверджуючі документи та тендерні пропозиції вважаються
такими, що подані, після їх реєстрації уповноваженою особою.
   34. Відповідальність за відбір форми доставки та пов'язаний
із цим ризик несе претендент.
   35. Претендент, або уповноважена ним особа, може в будь-який
час до закінчення  граничного  терміну  відкликати  тендерну
пропозицію за умови письмового повідомлення про це комісії або
уповноваженої особи. У такому разі тендерна гарантія повертається
йому протягом двох тижнів після граничного терміну, за виключенням
комісійних платежів за банківські перекази.
   36. Підтверджуючі  документи  та тендерні пропозиції, що
надійшли після граничного терміну, не розглядаються. Датою подання
тендерної пропозиції вважається дата її реєстрації уповноваженою
особою.
           Підтверджуючі документи
   37. Підтверджуючі документи повинні містити:
   платіжне доручення про внесення тендерної гарантії якщо це
передбачено правилами тендеру;
   нотаріально засвідчені копії установчих документів;
   документ, що підтверджує наявність або відсутність частки
державної  власності в майні претендента та її розмір (для
юридичних осіб-резидентів);
   прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, або довіреність
на представника юридичної особи;
   гарантію платоспроможності;
   завірений міжнародним аудитором річний звіт (для фізичних
осіб - декларацію про доходи за два останні роки);
   для юридичних або фізичних осіб-нерезидентів повинні також
містити відомості про джерела надходження коштів на оплату ціни
пакета акцій;
   копію заяви на придбання пакета акцій з відміткою (штамп,
дата, підпис) канцелярії Антимонопольного комітету України про її
прийняття;
   інші необхідні додаткові документи, визначені уповноваженою
особою, обов'язкові для всіх претендентів.
   Для покупців пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі майна стратегічно важливих підприємств, розмір
яких перевищує 25 відсотків або пакетів акцій менше 25 відсотків,
визначених контрольними у встановленому порядку, підтверджуючі
документи повинні також містити:
   повні відомості про відносини контролю, якими претендент
(особа, яку він представляє) та особи, що його (її) контролюють,
пов'язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка
здійснює контроль за діяльністю групи підприємств, що пов'язані
відносинами контролю за претендентом;
   повідомлення, що претендент (особа, яку він представляє) діє
самостійно, а не під впливом інших осіб, або відомості про ту
самостійно діючу особу, інтереси якої в кінцевому результаті він
представляє.
            Тендерна пропозиція
   38. Тендерна пропозиція повинна містити:
   титульний лист тендерної пропозиції, в якому зазначається
запропонована претендентом ціна пакета  акцій,  запропонована
інвестиційна сума та механізм їх внесення;
   зобов'язання щодо  виконання  умов  тендеру  (у  вигляді
бізнес-плану, коли це потрібно для виконання умов тендеру, з
визначенням загальної суми фінансових внесень у доларах США,
напрямків, механізмів та термінів їх здійснення).
   39. План-графік  здійснення  фінансових  внесень  повинен
передбачати здійснення внесення часток інвестиційних сум по роках,
відрахованих від дати визначення переможця, та не повинен виходити
за межі дворічного терміну, якщо інше не передбачено умовами
тендеру. При розрахунку загальної інвестиційної суми щорічні
платежі дисконтуються на 15 відсотків за кожен рік відстрочки
після дати визначення переможця.
   40. Поданням  тендерної  пропозиції претендент визнає та
гарантує, що він здійснив вивчення діяльності та організації ВАТ,
і не матиме в подальшому претензій до Фонду, комісії та до
уповноваженої особи щодо повноти і достовірності отриманої від них
інформації.
        Розгляд підтверджуючих документів
   41. На наступний робочий день після граничного терміну,
комісія на своєму засіданні розкриває конверти з підтверджуючими
документами, заносить їх до протоколу і визначає учасників. У
випадку відсутності будь-якого з  підтверджуючих  документів,
комісія може запропонувати претенденту негайно подати відсутні
підтверджуючі документи. Про дату та місце проведення засідання
уповноважена особа повідомляє всіх запрошених Фондом осіб не
пізніше 5 робочих днів до його початку.
   На наступний день після визначення учасників комісія подає
Фонду протокол про визначення учасників тендеру.
   42. Підставою відмови у визначенні претендента учасником може
бути:
   неподання в повному обсязі підтверджуючих документів;
   порушення вимог пунктів 1, 3, 6, 30 цього Положення;
   вимог, встановлених до учасників в абзаці 2 пункту 22 цього
Положення;
   Рішення комісії про відмову у визнанні учасником претендент
може оскаржити Керівнику Фонду не пізніше трьох днів до дати
засідання комісії по визначенню переможця.
   43. Протягом 2 робочих днів після затвердження протоколу про
визначення  учасників  комісія зобов'язана направити письмове
повідомлення про своє рішення всім претендентам.
   44. Тендерні  пропозиції  претендентів,  яких не визнано
учасниками, повертаються їм протягом 15 робочих днів з моменту
затвердження Фондом відповідного протоколу разом з листом за
підписом голови комісії.
          Оцінка тендерних пропозицій
   45. Не пізніше 3 робочих днів з дати затвердження Фондом
протоколу про визначення учасників комісія на своєму засіданні
розкриває конверти з їх тендерними пропозиціями.
            Визначення переможця
   46. Переможець тендеру  визначається  комісією  з  числа
учасників  на підставі запропонованої ним ціни та тендерних
пропозицій виключно на основі критеріїв, пріоритетів та алгоритмів
оцінки тендерних пропозицій, визначених в оголошенні про тендер.
Термін визначення переможця не може перевищувати 8 годин з моменту
розкриття конвертів з тендерними пропозиціями.
   47. Тендерні пропозиції учасників, які  не  відповідають
вимогам тендерної документації, протягом 3 робочих днів з моменту
затвердження Фондом державного майна протоколу про визначення
переможця тендеру повертаються їм разом з листом за підписом
голови комісії.
   48. Фонд протягом 5 робочих днів з моменту подання протоколу
комісії про визначення переможця тендеру видає наказ про його
затвердження і починає (сам, або з залученням уповноваженої особи)
з  переможцем  переговори  стосовно  укладання  договору
купівлі-продажу.  Договір  купівлі-продажу  Фонд  заключає  з
переможцем тільки при наявності або копії рішення Антимонопольного
комітету України про згоду на придбання пакета акцій, або копії
повідомлення Антимонопольного комітету України, що даному заявнику
згоди на придбання пакета акцій не потрібно.
   49. Своє рішення про затвердження переможця тендеру Фонд
розповсюджує в засобах масової інформації.
   50. Протягом 10 робочих днів після затвердження  Фондом
протоколу комісії про визначення переможця тендеру решті учасників
повертаються тендерні гарантії, за виключенням комісійних платежів
за банківські перекази.
   Укладання договору купівлі-продажу з переможцем тендеру
   51. В разі, якщо протягом 15 робочих днів після затвердження
Фондом відповідного протоколу комісії переможець  тендеру  не
підписує договір купівлі-продажу, Фонд може прийняти рішення про:
   скасування рішення про визнання переможця тендеру та початок
переговорів  стосовно  укладання  договору  купівлі-продажу з
наступним учасником, який, відповідно  з  рішенням  комісії,
запропонував найкращу після переможця тендерну пропозицію;
   продовження терміну підписання договору, якщо сторони (Фонд
та переможець тендеру) не дійшли згоди стосовно укладання договору
купівлі-продажу (не більш ніж на 45 робочих днів).
   52. Договір купівлі-продажу з переможцем тендеру обов'язково
повинен містити:
   назву і юридичну адресу ВАТ;
   відомості про Фонд і покупця;
   кількість проданих акцій та номінальну вартість однієї акції;
   ціну продажу;
   порядок внесення, засоби і терміни платежу (із зарахуванням
суми тендерної гарантії) за пакет акцій;
   терміни та умови передачі переможцю пакета акцій після повної
сплати ним ціни цього пакета (із зарахуванням суми тендерної
гарантії);
   права, обов'язки та відповідальність сторін;
   умови здійснення  Фондом  державного  майна  контролю за
виконанням умов договору;
   санкції за невиконання умов договору.
   За згодою сторін у договорі купівлі-продажу можуть додатково
зазначатися інші зобов'язання.
   53. Невід'ємною складовою частиною договору є зобов'язання
переможця щодо виконання ним умов тендеру (вимог бізнес-плану).
   54. Переможець тендеру може продати пакет акцій до виконання
умов договору купівлі-продажу (вимог бізнес-плану) тільки за
згодою Фонду, при цьому всі зобов'язання покупця за договором
купівлі-продажу з Фондом переводяться на осіб, які придбають пакет
акцій протягом терміну дії відповідних зобов'язань.
   55. Право власності на пакет акцій переходить до переможця
тендеру з моменту повної сплати ним пакета акцій.
   56. Всі витрати, пов'язані з укладанням та нотаріальним
посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця
(при подальшому відчуженню пакета акцій всі дії по перереєстрації
прав власності на іменні цінні папери здійснюються ним самим і він
не може мати будь які претензії стосовно цього питання ні до
Фонду, ні до комісії, ні до уповноваженої особи).
   57. Якщо переможець відмовляється від укладання договору
купівлі-продажу у встановлений строк,  тендерна  гарантія не
повертається та перераховується Фонду протягом 10 днів з моменту
відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу.
   58. За  договором  купівлі-продажу  покупець  протягом 5
банківських днів повністю сплачує вартість пакета  акцій  з
урахуванням тендерної гарантії.
   59. У випадку прострочення кінцевого платежу більш ніж на 5
банківських днів, результати тендеру визнаються недійсними, а
пакет акцій виставляється на продаж за будь-яким конкурентним
способом продажу, який визначається Фондом.
   60. Після повної сплати ціни продажу пакета акцій процедура
купівлі-продажу завершується підписанням протягом не пізніше 7
днів акта прийому-передачі пакета акцій.
   61. Інформація про підсумки тендеру публікується в газеті
"Відомості приватизації" протягом 15 календарних днів з моменту
укладення договору купівлі-продажу з переможцем.
       Розділ II. Проведення відкритих торгів
   62. Зазначені нижче терміни по проведенню відкритих торгів
вживаються в такому значенні:
   уповноважений по продажу (далі уповноважений) - юридична
особа, резидент або нерезидент, що здійснює професійну діяльність
на ринку цінних паперів та має ліцензію уповноваженої організації
іноземної країни, визнаною Державною комісією з цінних паперів та
фондового  ринку,  чи ліцензію державного органу України на
здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, яка організує за договором з Фондом підготовку та
проведення відкритих торгів;
   учасник торгів - юридична чи фізична особа, яка зареєстрована
в установленому порядку для участі в торгах;
   початкова ціна пакета акцій - ціна, з якої починається продаж
пакета акцій;
   ціна продажу - остаточна ціна пакета акцій, встановлена за
результатами проведення відкритих торгів;
   переможець - учасник, що запропонував в ході торгів найвищу
ціну за пакет акцій;
   покупець -  переможець,  який  уклав  з  Фондом договір
купівлі-продажу пакета акцій.
   63. Організація   торгів  проводиться  із  залученням
уповноваженого. Фонд проводить конкурсний відбір уповноваженого і
підписує з ним відповідний договір про організацію та проведення
торгів не пізніше 45 календарних днів до публікації офіційного
інформаційного повідомлення про торги. Загальний термін конкурсу
по відбору уповноваженого не повинен перевищувати 30 календарних
днів, якщо інше не передбачено умовами конкурсу по відбору
уповноваженого.
   64. Тривалість  відкритих  торгів  з  моменту публікації
офіційного оголошення про торги і до визначення переможця не може
бути більше, ніж 90 календарних днів. Тривалість відкритих торгів
може бути подовжена відповідним рішенням Фонду.
             Об'єкти продажу
   65. Об'єктом продажу на відкритих торгах є як правило пакети
акцій ВАТ, віднесених Державною програмою приватизації до груп Б,
В, Г, з обсягом реалізованих товарів (робіт, послуг) не менш
100 млн.грн. за попередній звітний рік або з балансовою вартістю
основних фондів не менше 100 млн.грн. станом на 01.09.97 і
відповідає одному з наступних критеріїв:
   висока рентабельність ВАТ;
   висока ліквідність акцій ВАТ на фондовому ринку;
   високий експортний потенціал;
   наявність маркетингового  дослідження,  що  свідчить  про
привабливість ВАТ для потенційних покупців.
   66. По кожному ВАТ може бути проведено декілька відкритих
торгів для різних пакетів акцій. Для продажу на відкритих торгах
можуть виставлятись консолідовані пакети акцій декількох ВАТ.
   67. Розмір пакетів акцій ВАТ, що виставляються на одні торги,
визначається Фондом державного майна. При цьому пакет акцій може
бути виставлений на торги єдиним пакетом або поділений на декілька
лотів, кожен з яких виставляється як самостійна одиниця торгів.
   68. Під час продажу пакета акцій на відкритих торгах повинні
дотримуватись  всі  вимоги чинного законодавства України, що
пред'являються до угод з цінними паперами.
   Протягом 5 днів з моменту прийняття рішення про проведення
відкритого торгу Фонд повідомляє про це Антимонопольний комітет
України.
   У випадку, коли передбачено продаж пакета акцій, розмір якого
становить від 25 до 51 відсотків статутного фонду акціонерного
товариства, а також якщо Фондом пакет акцій розміром менш як 25
відсотків визначений як контрольний, не пізніше ніж за 20 робочих
днів до опублікування офіційного оголошення про проведення тендеру
Фонд  звертається  із  запитом щодо підтвердження  наявності
контрольного пакета акцій до Антимонопольного комітету.
   В разі визначення Антимонопольним комітетом пакета акцій як
контрольного,  Фонд  забезпечує  публікацію  інформаційного
повідомлення  з  зобов'язанням  претендентів  отримати  згоду
Антимонопольного комітету на придбання пакета акцій.
   У разі продажу пакета акцій, придбання якого відповідно до
законодавства потребує згоди Антимонопольного комітету України,
застосовуються по аналогії норми, визначені у пунктах 9, 19, 37
Розділу I цього Положення.
         Фонд та уповноважений по продажу
   69. Фонд здійснює продаж пакетів акцій на відкритих торгах
згідно з чинним законодавством України та цим Положенням.
   70. До виключної компетенції Фонду належать такі функції:
   затвердження планів розміщення акцій ВАТ з включенням до них
способу продажу акцій - відкритих торгів;
   встановлення строків проведення відкритих торгів;
   у разі необхідності - визначення початкової ціни пакетів
акцій, що пропонується на відкритих торгах;
   визначення умов поділу пакетів акцій на лоти;
   укладення договору на організацію та проведення відкритих
торгів з уповноваженим по продажу;
   здійснення контролю за роботою уповноваженого по продажу по
підготовці та проведенню відкритих торгів;
   укладення договору купівлі-продажу з переможцем відкритих
торгів та контроль за виконанням умов договору.
   При виконанні цих функцій Фонд може враховувати пропозиції
уповноваженого по продажу.
   71. Фонд не має права передавати за договором уповноваженому
по продажу функції, що перераховані в пункті 70 цього Положення.
   72. Фонд укладає з уповноваженим по продажу договір на
підготовку та проведення відкритих торгів, який містить:
   дату, номер та строк дії ліцензії уповноваженого по продажу,
виданої уповноваженою організацією іноземної країни, визнаною
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку чи ліцензії
відповідного державного органу України на здійснення професійної
діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
   перелік та розмір пакетів акцій ВАТ з розподілом по окремих
відкритих торгах, на які розповсюджується дія договору;
   граничні строки проведення відкритих торгів;
   вимоги щодо конфіденційності інформації, що має відношення до
торгів;
   періодичність та форму звітності уповноваженого по продажу
про хід підготовки та проведення відкритих торгів;
   розмір та умови отримання винагороди уповноваженим по продажу
та порядок взаєморозрахунків з Фондом;
   взаємні зобов'язання  і майнова відповідальність, зокрема
обов'язкове забезпечення фінансових та інших  гарантій  щодо
належного виконання уповноваженими по продажу умов договору;
   строк дії договору та умови його розірвання;
   інші умови за домовленістю сторін.
          Учасники відкритих торгів
   73. До участі в відкритих торгах допускаються фізичні та
юридичні особи, в тому числі іноземні, окрім:
   осіб, зазначених в пункті 3 статті 8 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 );
   уповноваженого по продажу та його афілійованих осіб, в тому
числі:
   - компаній, які безпосередньо або опосередковано володіють
(або мають право за договором на придбання) 10 або більше
відсотками акцій (паїв, часток) уповноваженого по продажу;
   - компаній, в яких уповноважений по продажу безпосередньо або
опосередковано володіє (або має право за договором на придбання)
10 або більше відсотками акцій (паїв, часток);
   - компаній, які безпосередньо чи опосередковано мають спільно
з уповноваженим по продажу "материнську" компанію;
   - осіб,  які займають керівні посади в зазначених вище
компаніях або отримали від них позику в будь-якій формі, розмір
якої перевищує 10 000 доларів США, а також членів їх сімей;
   - осіб, які безпосередньо або опосередковано володіють (або
мають право за договором на придбання) 10 або більше відсотками
акцій (паїв, часток) в зазначених вище компаніях, а також членів
їх сімей;
   - компаній,  в  яких  зазначені  вище  особи  володіють
безпосередньо або опосередковано володіють (або мають право за
договором на придбання) 10 або більше відсотками акцій (паїв,
часток), а також членів їх сімей.
   74. Для реєстрації учасників відкритих торгів уповноважений
встановлює вимоги щодо:
   внесення коштів у розмірі не менше 10 відсотків (гарантійний
внесок):
   - номінальної вартості пакета акцій для об'єктів, статутний
фонд яких сформований з урахуванням останньої індексації основних
фондів;
   - номінальної вартості пакета акцій, помноженій на середню
величину збільшення статутних фондів за результатами останньої
індексації для об'єктів, статутний фонд яких сформований без
урахування останньої індексації основних фондів. Ця  середня
величина визначається Фондом державного майна України.
   В якості фінансових гарантій може прийматись національна
валюта України, долари США, облігації внутрішньої державної позики
України з терміном погашення до 1 року.
   75. Фізична або юридична особа, яка бажає зареєструватись як
учасник відкритих торгів, повинна надати уповноваженому:
   документ, що  посвідчує  фізичну  особу  або представника
юридичної особи, їх повноваження;
   документ про  сплату  гарантійного  внеску  (у  випадку
встановлення уповноваженим вимоги щодо його сплати);
   декларацію про доходи, у разі придбання об'єкта приватизації
за рахунок грошових коштів - для учасників - фізичних осіб;
   нотаріально засвідчені копії установчих документів - для
учасників - юридичних осіб;
   за рішенням уповноваженого, пакет документів, обов'язковий
для всіх юридичних осіб, і пакет документів, обов'язковий для всіх
фізичних осіб, які підтверджують платоспроможність відповідної
юридичної чи фізичної особи.
   У випадках продажу пакета акцій, придбання якого передбачає
одержання згоди Антимонопольного комітету України,- копію заяви
на придбання пакета акцій з відміткою (штамп, дата, підпис)
канцелярії Антимонопольного комітету України про її прийняття.
   Для покупців пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі майна стратегічно важливих підприємств, розмір
яких перевищує 25 відсотків або пакетів акцій менше 25 відсотків,
визначених контрольними у встановленому порядку, підтверджуючі
документи повинні також містити:
   повні відомості про відносини контролю, якими претендент
(особа, яку він представляє) та особи, що його (її) контролюють,
пов'язані з іншими особами, а також відомості про особу, яка
здійснює контроль за діяльністю групи підприємств, що пов'язані
відносинами контролю за претендентом;
   повідомлення, що претендент (особа, яку він представляє) діє
самостійно, а не під впливом інших осіб, або відомості про ту
самостійно діючу особу, інтереси якої в кінцевому результаті він
представляє.
   76. Уповноважений має право відмовити в реєстрації фізичній
або юридичній особі, яка не виконала вимоги пункту 75 цього
Положення як учасника відкритих торгів виключно за погодженням з
Фондом.
   77. Інформація про учасників відкритих торгів та їх кількість
не підлягає розголошенню до початку проведення торгів.
          Підготовка відкритих торгів
   78. Підготовка відкритих торгів  здійснюється  в  такому
порядку:
   Фонд:
   - визначає  кількість  та розмір пакетів акцій ВАТ, що
виставляються на відкриті торги;
   - для формування максимального попиту на об'єкти продажу
публікує попередню інформацію про підготовку відкритих торгів в
двотижневий строк після затвердження планів розміщення акцій, в
яких визначено відкриті торги - як спосіб приватизації;
   - визначає граничні строки проведення відкритих торгів;
   - проводить конкурс по відбору уповноваженого по продажу;
   - організовує  підтримку  уповноваженому  по  продажу  в
підготовці інформації про ВАТ та відвіданні ВАТ;
   - видає наказ про проведення відкритих торгів, в якому
визначаються вид торгів, строки та місце їх проведення;
   уповноважений:
   - збирає, аналізує та адаптує до міжнародних стандартів
інформацію про ВАТ;
   - складає та розповсюджує інформаційний меморандуми про ВАТ
відповідно до міжнародних стандартів;
   - здійснює роботу по залученню іноземних учасників відкритих
торгів;
   - публікує згідно з наказом Фонду державного  майна  в
міжнародній та українській пресі інформаційне повідомлення про
проведення відкритих торгів та  здійснює  іншу  інформаційну
діяльність  в  міжнародних  та  українських  засобах масової
інформації;
   - готує та подає на затвердження Фонду проект договору
купівлі-продажу на пакети акцій між Фондом та переможцем торгів;
   - здійснює іншу роботу, що була покладена на нього цим
Положенням та договором на підготовку та проведення відкритих
торгів.
   Обов'язки Фонду і уповноваженого по підготовці відкритих
торгів,  зазначені в цьому пункті, включаються в договір з
уповноваженим на підготовку та проведення відкритих торгів.
      Інформаційне повідомлення та інші матеріали
   79. До публікації інформаційного повідомлення уповноважений
готує наступні документи:
   інформаційний меморандум;
   належним чином завірені копії установчих документів ВАТ;
   план(и) розміщення акцій та результати його (їх) реалізації
на момент опублікування інформаційного повідомлення;
   фінансову звітність та інші документи у відповідності з
договором між Фондом та уповноваженим.
   80. Уповноважена особа забезпечує публікацію інформаційного
повідомлення про проведення відкритих торгів в міжнародних та
українських засобах масової інформації.
   Фонд забезпечує  публікацію  офіційного  інформаційного
повідомлення, яке публікується в газеті "Відомості приватизації",
що є додатком до "Інвестиційної газети", не менш ніж за 37
календарних днів до дати проведення торгів.
   Часовий проміжок між публікацією офіційного інформаційного
повідомлення в Україні та першого інформаційного повідомлення в
міжнародних засобах масової інформації не повинен перевищувати 7
календарних днів.
   81. Офіційне  інформаційне  повідомлення  повинне містити
наступну інформацію:
   назву ВАТ та його місцезнаходження;
   обсяг та основну номенклатуру продукції ВАТ, в тому числі
експортної;
   основні та власні оборотні засоби;
   кількість робочих місць;
   фінансову звітність;
   час, місце та спосіб проведення відкритих торгів;
   розмір запропонованих  пакетів  акцій  (у  відсотках  до
статутного фонду ВАТ та їх номінальна вартість) по кожному ВАТ;
   інформацію для учасників про необхідність отримання згоди
Антимонопольного комітету України на придбання пакета акцій у
випадках, передбачених чинним законодавством України;
   розмір гарантійного внеску (у разі наявності), а  також
рахунок, відкритий для його перерахування;
   кінцевий термін та місце реєстрації на участь в відкритих
торгах;
   адресу, номер телефону, час роботи уповноваженого стосовно
надання консультацій по торгах.
   82. З дня публікації офіційного інформаційного повідомлення
уповноважений по продажу зобов'язаний:
   забезпечити доступ  до  отримання  всіма   учасниками
інформаційного  меморандуму  по  відповідному  ВАТ, за умови
підписання угоди про дотримання конфіденційності інформації та
оплати  вартості інформаційного меморандуму, яка визначається
спільно Фондом та уповноваженим;
   надати проект договору купівлі-продажу пакета акцій;
   ознайомити з правилами проведення  відповідних  відкритих
торгів;
   сприяти доступу на ВАТ та зустрічі з його керівництвом для
ознайомлення  з  діяльністю  ВАТ  всім особам, які отримали
інформаційний меморандум, відповідно до графіку відвідувань та
зустрічей;
   почати реєстрацію  учасників  торгів.  Кінцевий  термін
здійснення реєстрації для участі в відкритих торгах - один день до
початку торгів, якщо інше не встановлено правилами торгової
системи, в рамках якої проводяться торги.
   Надати документи та відомості, необхідні для подання заяви до
органу Антимонопольного комітету України для одержання згоди на
придбання акцій.
   83. Інші  види  інформаційної  діяльності здійснюються у
довільній формі і повинні бути спрямовані на максимальне залучення
учасників.
          Проведення відкритих торгів
   84. Відкриті торги організовує або проводить уповноважений по
продажу.
   85. Відкриті торги проводяться за допомогою біржової або
позабіржової торговельних систем, чи уповноваженим (за участю
комісії призначеної Фондом).
   86. Початком  торгів  вважається  момент   оголошення
уповноваженим про початок торгів. Закінченням торгів вважається
момент визначення ціни продажу пакета акцій, який виставлявся на
торги.
   87. У разі, якщо торги проводяться за допомогою біржової або
позабіржової торговельних систем, схема та правила їх проведення
співпадають з прийнятими в цих системах.
   88. У разі, якщо торги проводяться уповноваженим, то учасники
торгів подають останньому  в  окремих  опечатаних  конвертах
документи, зазначені в пункті 75 цього Положення та письмову
пропозицію щодо ціни пакета акцій. Зазначені пакети подаються
разом з підписаним і скріпленим печаткою листом-заявою на участь в
торгах у довільній формі під розписку у встановленому порядку
(достовірність  підпису  на  заяві  фізичної  особи підлягає
обов'язковому нотаріальному засвідченню). В листі зазначається
найменування та місцезнаходження учасника (для юридичних осіб);
прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб);
прізвище,  ім'я,  по  батькові уповноваженої особи учасника;
реєстраційний номер заяви, а також перелік поданих в опечатаних
конвертах документів.
   Прийом пакетів починається з дня  публікації  офіційного
інформаційного повідомлення і закінчується за 1 день до дати
проведення торгів.
   На наступний  день  після  закінчення  прийому пакетів
уповноважений по продажу в присутності представника Фонду та
запрошених ним осіб розпечатує пакет з письмовою пропозицією щодо
ціни пакета акцій. Переможцем торгів визнається особа,  яка
запропонувала найбільшу суму коштів за пакет акцій. Якщо найбільші
суми щодо ціни пакета акцій співпадають у двох чи  більше
учасників, переможець торгів визначається виходячи з попередньо
встановлених уповноваженим по продажу  додаткових  критеріїв,
опублікованих в офіційному інформаційному повідомленні.
   89. Переможець торгів (його прізвище, ім'я та по батькові - у
разі фізичної особи, або повна назва - у разі юридичної особи)
оголошується всім присутнім.
   90. Під час проведення відкритих торгів ведеться протокол, до
якого заноситься: інформація про учасників торгів; пропозиції
учасників торгів; результат торгів (ціна продажу, інформація про
фізичну або юридичну особу, яка одержала право на придбання пакета
акцій).
   91. Протокол про результати відкритих торгів є документом,
який фіксує результати торгів та є підставою для укладання
договору купівлі-продажу між переможцем та  Фондом.  Договір
купівлі-продажу Фонд заключає з переможцем тільки при наявності
або копії рішення Антимонопольного комітету України про згоду на
придбання пакета акцій, або копії повідомлення Антимонопольного
комітету України, що даному заявнику згоди на придбання пакета
акцій не потрібно.
   92. Протокол підписується уповноваженим та переможцем (його
представником) відкритих торгів.
   93. Протокол у дводенний термін надсилається  Фонду  та
затверджується ним у триденний строк з моменту отримання.
   94. Протягом 10 робочих днів після затвердження  Фондом
протоколу про визначення переможця торгів решті учасників торгів
повертаються гарантійні внески, за винятком комісійних платежів за
банківські перекази.
   Переможцю відкритих торгів гарантійний внесок не повертається
та  зараховується  у  встановленому  порядку при остаточному
розрахунку за придбаний пакет акцій.
   95. Інформація про ціну продажу та переможця відкритих торгів
публікується в засобах масової інформації протягом 15 календарних
днів після закінчення торгів.
   Укладання договору купівлі-продажу з переможцем торгів
   96. В разі, якщо протягом 15 робочих днів після затвердження
Фондом відповідного протоколу про результати відкритих торгів,
переможець торгів не підписує договір купівлі-продажу, Фонд може
прийняти рішення про:
   скасування рішення про визнання переможця торгів та початок
переговорів стосовно  укладання  договору  купівлі-продажу  з
учасником, який запропонував найкращу після переможця ціну за
пакет акцій;
   продовження терміну підписання договору, якщо сторони (Фонд
та переможець торгів) не дійшли згоди стосовно умов укладання
договору купівлі-продажу (не більш ніж на 45 робочих днів).
   97. Договір купівлі-продажу з переможцем торгів обов'язково
повинен містити:
   назву і юридичну адресу ВАТ;
   відомості про Фонд і покупця;
   кількість проданих акцій та номінальну вартість однієї акції;
   ціну продажу;
   порядок внесення, засоби і терміни платежу (із зарахуванням
суми гарантійного внеску) за пакет акцій;
   терміни та умови передачі переможцю пакета акцій після повної
сплати ним ціни цього пакета (із зарахуванням суми гарантійного
внеску);
   права, обов'язки та відповідальність сторін;
   умови здійснення Фондом  державного  майна  контролю  за
виконанням умов договору;
   санкції за невиконання умов договору.
   За згодою сторін у договорі купівлі-продажу можуть додатково
зазначатися інші зобов'язання.
   98. Право власності на пакет акцій переходить до переможця
торгів з моменту повної сплати ним пакета акцій.
   99. Якщо переможець відмовляється від укладання договору
купівлі-продажу у визначений термін,  гарантійний  внесок  не
повертається та перераховується Фонду на протязі 10 днів з моменту
відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу.
   100. Не пізніше, ніж за 7 календарних днів після повної
сплати переможцем торгів ціни продажу пакета акцій Фонд підписує з
ним акт прийому-передачі.
         Порядок розрахунків з покупцем
   101. За  договором  купівлі-продажу  покупець протягом 5
банківських днів повністю сплачує вартість пакета  акцій  з
урахуванням гарантійного внеску.
   102. У випадку затримання кінцевого платежу більш ніж на 5
банківських  днів,  результати  відкритих  торгів  визнаються
недійсними і пакет акцій виставляється на продаж за будь-яким
конкурентним способом продажу, який визначається Фондом.
   103. Всі витрати, пов'язані з укладанням та нотаріальним
посвідченням договору купівлі-продажу, покладаються на покупця.
         Розділ III. Заключні положення
   104. Фонд  має  право  на будь-якому етапі, крім етапу
затвердження результатів, своїм наказом відмінити тендер або
відкриті торги з одної з наступних причин:
   ВАТ включено  з  порушенням  чинного  законодавства  до
відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації;
   одержання документальних доказів, що переможець не може бути
покупцем згідно з чинним законодавством, або переможець подав
неправдиві відомості;
   порушувались інші правила оголошення та проведення відкритих
тендерів та торгів;
   набуття законної  сили  постанови  або рішення суду про
порушення законодавства в процесі приватизації ВАТ;
   одержання Фондом документів, що підтверджують наявність змови
між учасниками або між переможцем та уповноваженою особою.
   В такому  випадку  Фонд протягом тижня з дня прийняття
відповідного рішення письмово інформує про це уповноважену особу
(уповноваженого по продажу), всіх претендентів, учасників тендеру
або відкритих торгів. Внесені  гарантійні  внески  (тендерні
гарантії)  повертаються  протягом  10  робочих  днів з дати
затвердження відповідного наказу Фонду, за винятком комісійних
платежів за банківські перекази.
   105. Фонд державного майна має право скасовувати будь-яке
рішення  комісії  або уповноваженої особи (уповноваженого по
продажу) у разі порушення вимог цього Положення та з підстав,
передбачених чинним законодавством про приватизацію.
   106. Витрати на організацію та проведення  тендеру  або
відкритих торгів (за винятком витрат, зазначених в пунктах 56 та
103 цього Положення) несе Фонд.
   107. Спори, що виникають з приводу проведення тендерів або
відкритих торгів, вирішуються судом або арбітражним судом України
у встановленому порядку відповідно до їх компетенції.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка