Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України


 
     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 46 від 03.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   10 лютого 1998 р.
 vd971203 vn46            за N 86/2526
 
  Про затвердження Типового положення про учбово-тренажерний
         центр Держкомрибгоспу України
 
   У відповідності до п.4.20 Положення про Державний комітет
рибного господарства України, затвердженого Указом Президента
України від 06.11.97 р. N 1250/97, та вимог Міжнародної конвенції
про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 р.
( 995_053 ) з доповненнями 1995 р., Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Типове положення про учбово-тренажерний центр
Держкомрибгоспу України, що додається.
   2. Відділу юридичного обслуговування подати Типове положення
про учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України до Мін'юсту
на державну реєстрацію.
   3. Керівникам підприємств, які мають структурні підрозділи з
підготовки кадрів, учбово-тренажерних центрів, учбово-тренажерних
суден,  учбово-курсових  комбінатів,  факультетів  підвищення
кваліфікації  (що  займаються  підготовкою,  перепідготовкою,
підвищенням кваліфікації плавскладу морських суден згідно  з
вимогами Міжнародної конвенції про підготовку і  дипломування
моряків та несення вахти 1978 р. ( 995_053 )  з  доповненнями
1995 р., а також Міжнародної конвенції з охорони людського життя
на морі), незалежно від форм власності, привести діючі Статути
(Положення)  у  відповідність  до  Типового  положення  про
учбово-тренажерний центр Держкомрибгоспу України і затвердити їх в
термін до 01.03.98.
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на Управління
безпеки мореплавства, флоту і охорони праці (Дмитришин П.О.) та
Управління навчальних закладів і кадрів Держкомрибгоспу України
(Панов Ю.М.).
 
 Голова комітету                   М.М.Шведенко
                      Затверджено
                 Наказ Державного комітету рибного
                 господарства   України   від
                 3 грудня 1997 р. N 46
     Типове положення про учбово-тренажерний центр
           Держкомрибгоспу України
           I. Загальні положення
   1.1. Учбово-тренажерний  центр (далі - УТЦ) є галузевим
закладом, який здійснює підготовку, перепідготовку, підвищення
кваліфікації, тренажерну підготовку плавскладу морських суден та
галузевих фахівців, що є відповідальними за безпеку мореплавства
та запобігання забрудненню у відповідності з вимогами Міжнародної
Конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти
1978 р. ( 995_053 ) з доповненнями 1995 р. (далі - ПДМНВ-78/95) та
Міжнародної Конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
(далі - СОЛАС-74/94).
   В УТЦ можуть створюватись  відділи,  філії,  структурні
підрозділи, до яких додаються, як полігони, учбово-тренажерні
судна (далі - УТС) або учбово-виробничі судна (далі - УВС). УТЦ
базується на державній, комунальній або приватній власності.
   1.2. УТЦ  створюється,  реорганізовується,  ліквідовується
наказом  Держкомрибгоспу  України. Відкривається за наявності
відповідної матеріально-технічної  і  учбово-методичної  бази,
педагогічних кадрів.
   1.3. УТЦ, незалежно від форм власності, забезпечує якість
підготовки, рівень кваліфікації відповідно до державних вимог і
діє на підставі власного Положення, що розробляється відповідно до
чинного законодавства України,  вимог  Міжнародної  Конвенції
ПДМНВ-78/95, вимог Міжнародної морської організації (далі - ІМО) з
тренажерної  підготовки  плавскладу,  та  інших  нормативних
документів.
   1.4. В  своїх  діях  УТЦ керується постановами Кабінету
Міністрів України, КЗпП України ( 322-08 ), наказами Міністерства
освіти,  Держкомрибгоспу України, цим Положенням, ПДМНВ-78/95
( 995_053 ), СОЛАС-74/94, Міжнародними документами ІМО з питань
підготовки рибалок.
   1.5. УТЦ є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в
установах банків, штамп, печатку із зображенням Державного Герба
України, власною назвою та назвою органу управління.
   1.6. УТЦ провадить встановлене для нього  справочинство,
архів, оперативний статистичний облік, звітує про свою діяльність
згідно з підпорядкуванням, оформляє і видає кваліфікаційні книжки
моряків,  кваліфікаційні  свідоцтва і сертифікати (свідоцтва)
відповідно до вимог ПДМНВ-78/95.
   1.7. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації
фахівців і робочих кадрів здійснюється за навчальними програмами
за денною та вечірньою формами навчання з відривом і без відриву
від виробництва, шляхом об'єднання цих форм, а також - за
індивідуальними навчальними планами.
   1.8. Основними завданнями УТЦ є:
   - тренажерна  підготовка  плавскладу  згідно  з вимогами
Міжнародних конвенцій ПДМНВ-78/95 і СОЛАС-74/94,  міжнародних
документів ІМО з питань підготовки рибалок;
   - проведення іспитів, перевірок знань плавскладу морських
суден;
   - підготовка плавскладу до  боротьби  за  живучість  та
запобігання забрудненню довкілля;
   - підвищення  кваліфікації,   перепідготовка   керівних
працівників  і  фахівців галузі, що відповідають за безпеку
мореплавства та запобігання забрудненню  згідно  з  вимогами
Конвенцій  ПДМНВ-78 ( 995_053 )  з  доповненнями 1995 р.  та
СОЛАС-74/94;
   - перепідготовка,  підвищення   кваліфікації   рядового
плавскладу.
       II. Учбово-виробнича база і фінансування
          учбово-тренажерного центру
   2.1. УТЦ  володіє   будівлями,  спорудами,  тренажерами,
приміщеннями для адміністративного, педагогічного і технічного
персоналу, УТС або УВС (як структурними підрозділами), обладнаними
згідно  з  нормативними  документами Держкомрибгоспу України,
читальним залом, бібліотекою, технічними  засобами  навчання,
інвентарем тощо.
   2.2. Державний УТЦ фінансується за рахунок Держкомрибгоспу,
підприємств, а також додаткових джерел фінансування відповідно до
чинного законодавства України.
   УТЦ інших форм власності фінансуються засновником в обсязі не
нижчому від фінансування державних УТЦ.
   2.3. Підготовка,  перепідготовка, підвищення кваліфікації,
тренажерна підготовка фахівців плавскладу, а також матеріальне
забезпечення  їх  в період навчання здійснюється за рахунок
підприємств і фахівців плавскладу або за рахунок державного фонду
сприяння зайнятості населення, а також за рахунок юридичних та
фізичних осіб.
   2.4. Функції управління власністю державних УТЦ здійснюються
Держкомрибгоспом.
   Управління  власністю  УТЦ  інших  форм  здійснюється
засновником.
   Власність, яка надається в користування УТЦ, не підлягає
вилученню або нецільовому використанню.
           III. Педагогічні кадри
   3.1. Права,  обов'язки  і  функції  працівників  УТЦ
встановлюються відповідно до чинного законодавства України та
Єдиного тарифно-кваліфікаційного  довідника  (далі  -  ЄТКД),
Конвенції ПДМНВ-78/95, Положення про УТЦ, наказів Держкомрибгоспу
України.
   3.2. На посади педагогічних працівників УТЦ призначаються
особи, які мають відповідну освіту (а для окремої категорії -
певний стаж роботи на морських суднах і необхідні теоретичні
знання) та фахівці Держкомрибгоспу України.
   3.3. УТЦ  може  залучати  до  учбового процесу фахівців
Держкомрибгоспу України, викладачів вищих учбових закладів, вчених
на умовах сумісництва чи погодинної оплати, встановленої для
працівників вищої школи.
   3.4. Капітан УТС або УВС, які є підрозділом УТЦ, і екіпаж в
питаннях  учбової,  тренажерної,  фінансової,  виробничої,
господарської діяльності судна підпорядковуються директору УТЦ, в
разі його відсутності - заступнику.
   З питань безпеки мореплавства капітан УТС або УВС керується
вимогами Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ),
Статуту служби на суднах флоту рибної промисловості України,
інших нормативних документів.
   Капітан і члени екіпажу, за наявності вищої і середньої
спеціальної освіти, мають право вести учбово-тренажерну роботу,
яка не вважається сумісництвом, якщо така робота не перевищує 480
годин на рік.
   3.5. Весь  педагогічний  персонал  УТЦ  може  вести
учбово-тренажерну роботу, яка не вважається сумісництвом, якщо та
не перевищує 480 годин на рік.
   3.6. При УТЦ наказом Держкомрибгоспу створюється постійно
діюча Державна кваліфікаційна комісія для приймання іспитів,
проведення атестацій, перевірок знань плавскладу морських суден,
відповідно до вимог ПДМНВ-78/95.
      IV. Управління учбово-тренажерним центром
   4.1. Діяльністю державного УТЦ керує директор, призначений на
контрактній основі органом управління. Директор УТЦ інших форм
власності  призначається  засновником,  за  узгодженням  з
Держкомрибгоспом.
   4.2. Директор УТЦ призначається з числа осіб з вищою морською
освітою і стажем керівної роботи в учбовому закладі або УТЦ не
менше 5 років.
   Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає
питання організації і проведення учбового процесу.
   4.3. Директор УТЦ:
   - організовує учбовий процес, забезпечує створення необхідних
умов для підготовки, перепідготовки, підвищення  кваліфікації
фахівців  плавскладу  у  відповідності  до  вимог  чинного
законодавства;
   - діє від імені УТЦ, є його представником в закладах,
організаціях, підприємствах, розпоряджається власністю центру;
   - разом  з  головним  бухгалтером  несе  персональну
відповідальність  за  фінансово-господарську  діяльність,  за
зберігання майна УТЦ;
   - видає, в межах своєї компетенції, накази та розпорядження;
   - добирає  керівні,  інженерно-педагогічні та інші кадри,
затверджує посадові інструкції відповідно до ЄТКД, приймає і
звільняє з роботи працівників, затверджує фонд заробітної плати,
штатний розпис і чисельність працівників УТЦ.
   Встановлює рівень доплат,  премій  працівників  УТЦ  за
результатами праці.
   Вищим органом громадського самоврядування УТЦ  є  збори
колективу (конференція), на якій 2/3 голосів від  загальної
кількості працівників обирається Рада УТЦ.
   Рада  УТЦ  розглядає  питання  фінансово-господарської
діяльності, перспективи розвитку та інше. Рішення Ради мають
дорадчий характер.
           V. Міжнародні зв'язки
   5.1. УТЦ має право на здійснення міжнародних зв'язків у
встановленому чинним законодавством порядку.
   5.2. УТЦ відповідно до чинного законодавства має право на
зовнішньоекономічну діяльність на основі угод, інших юридичних
актів, укладених з іноземними юридичними і фізичними особами та
має право на власний валютний рахунок.
 
 "Офіційний вісник України" 1998, N 6, стор.132
 Код нормативного акта: 4816/1998
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка