Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок приватизації майна радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також заснованих на їх базі орендних підприємств

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /

   Загальні збори КСП затверджують  положення  про  порядок
розподілу майна радгоспу, переданого безоплатно та на платній
основі. Відповідно до цього положення правління КСП визначає нові
розміри пайових внесків членів КСП.
   8. КСП, створене працівниками радгоспу та прирівняними до них
особами для спільної участі в процесі приватизації, є (з моменту
набуття права власності на майно радгоспу)  правонаступником
майнових прав і зобов'язань радгоспу, що приватизується.
   У зв'язку з переходом всіх майнових прав та зобов'язань
радгоспу до КСП та на підставі договору безоплатної передачі
державного майна радгоспу або договору купівлі-продажу державного
майна радгоспу вносяться відповідні зміни до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій України ( 118-96-п ).
   9. Після завершення процесу приватизації радгоспу КСП діє
відповідно до Закону України "Про колективне сільськогосподарське
підприємство" ( 2114-12 ).
    Розділ 7. Розміщення акцій відкритого акціонерного
    товариства, створеного в процесі  приватизації
             майна радгоспу
   1. Загальні збори (збори уповноважених) працівників радгоспу
та прирівняних до них осіб відповідно до цього Положення приймають
рішення про перетворення радгоспу в процесі його приватизації у
відкрите  акціонерне  товариство  (надалі  -  ВАТ).  Рішення
оформлюється протоколом загальних зборів.
   2. Перетворення радгоспу у ВАТ здійснюється, відповідно до
Порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних
підприємств і підприємств зі змішаною формою власності у відкриті
акціонерні товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 11 вересня 1996 року N 1099 ( 1099-96-п ).
   3. Пільгове  розміщення акцій ВАТ, створеного в процесі
приватизації майна радгоспу, здійснює комісія з пільгового продажу
акцій, яка утворюється в порядку, встановленому Положенням про
порядок проведення пільгового продажу акцій відкритих акціонерних
товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
8 липня 1997 року N 705 ( z0325-97 ).
   4. Комісія з пільгового продажу акцій здійснює пільговий
продаж акцій працівникам радгоспу та прирівняним до них особам,
зазначеним в пункті 6 розділу 1 цього Положення.
   Пільговий продаж акцій за приватизаційні майнові сертифікати
здійснюється  протягом 2 місяців з дня створення комісії з
пільгового продажу.
   5. Комісія з пільгового продажу акцій здійснює пільговий
продаж акцій на підставі поданих комісії у 10-денний термін з дня
її створення керівником радгоспу відповідних списків:
   N 1 - список працівників радгоспу;
   N 2 - список осіб, прирівняних до працівників радгоспу;
   N 3 - список членів сімей  працівників  радгоспу,  які
проживають разом з ними;
   N 4 - список осіб, зайнятих в соціальній сфері на селі,
визначених  частиною восьмою статті 6 Земельного кодексу України
( 561-12 ) (працівники освіти, охорони  здоров'я,  культури,
побутового  обслуговування  населення,  зв'язку,  торгівлі та
громадського харчування, правоохоронних органів, Рад народних
депутатів та їх виконавчих комітетів, а також пенсіонери з числа
цих осіб);
   N 5 - список  працівників  ветеринарної  медицини,  які
проживають за місцерозташуванням радгоспу та виявили бажання
придбати його акції;
   Списки N  1,  2  підписуються  керівником  радгоспу  та
засвідчуються печаткою. Решта списків засвідчується місцевими
органами самоврядування.
   6. Безоплатна передача  акцій  працівникам  радгоспу  та
прирівняним до них особам здійснюється на підставі договору
безоплатної передачі акцій,  який  укладається  між  органом
приватизації та ВАТ.
   Розподіл акцій,  що  безоплатно  передаються  працівникам
радгоспу та прирівняним до них особам, здійснюється відповідно до
рішення загальних зборів (зборів  уповноважених)  працівників
радгоспу та прирівняних до них осіб.
   7. Безоплатна передача  акцій  працівникам  радгоспу  та
прирівняним до них особам здійснюється протягом місяця від дня
укладання договору безоплатної передачі акцій.
   8. Працівники радгоспу та прирівняні до них особи реалізують
право на придбання акцій ВАТ за власні кошти та компенсаційні
сертифікати на виплат до 5 років (без нарахування відсотків, але з
урахуванням зміни цін на момент викупу майна на підставі індексу
інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України)
шляхом укладання на їх користь договору купівлі-продажу акцій між
органом приватизації та ВАТ.
   9. Якщо після реалізації членами трудового колективу та
прирівняними до них особами їх права на безоплатну приватизацію
частки майна, його викуп з використанням приватизаційних майнових
сертифікатів, а також права викупу майна на виплат, залишається
частка державного майна, то вона приватизується на загальних
підставах відповідно до законодавства України.
   Відкритий продаж  акцій  створеного  на  базі  радгоспу
акціонерного  товариства  проводиться  відповідно  до чинного
законодавства про приватизацію.
      Розділ 8. Договірні відносини приватизації
   1. Сторонами при укладанні угод приватизації виступають:
   - відповідний  орган  приватизації  та КСП, що створене
працівниками радгоспу та прирівняними до них особами (у разі
перетворення радгоспу у КСП);
   - відповідний орган приватизації та ВАТ (у разі перетворення
радгоспу у ВАТ).
   2. Договір купівлі-продажу державного майна радгоспу (додаток
N 2) укладається між органом приватизації та КСП, що створене
працівниками радгоспу та прирівняними до них особами.
   Договір купівлі-продажу державного майна має містити такі
дані:
   - назву об'єкта приватизації та його адресу;
   - відомості про сторони, що укладають договір;
   - вартість майна, що безоплатно передається;
   - вартість майна, що передається за приватизаційні майнові
сертифікати;
   - вартість майна, що передається за компенсаційні сертифікати
та грошові кошти на виплат;
   - порядок здійснення розрахунків за майно;
   - зобов'язання сторін;
   - зобов'язання КСП щодо  обов'язкової передачі майна  в
статутний фонд відкритого акціонерного товариства, на випадок
розірвання договору купівлі-продажу державного майна і в разі,
якщо орган приватизації ухвалить рішення про створення відкритого
акціонерного товариства на базі майна радгоспу;
   - зобов'язання працівників КСП та прирівняних до них осіб
безоплатно прийняти акції відкритого акціонерного товариства,
створеного на базі майна радгоспу, на суму вартості майна, що було
передано безоплатно, та  майна,  сплаченого  приватизаційними
майновими сертифікатами за договором купівлі-продажу державного
майна;
   - умови   збереження   та   експлуатації   об'єктів
соціально-побутового призначення, які не включені у пайовий фонд
КСП;
   - застереження про відповідальність сторін;
   - інші умови.
   3. При перетворенні радгоспу у відкрите акціонерне товариство
укладається договір про безоплатну передачу акцій (додаток 3), а
також договір купівлі-продажу акцій, у разі наявності залишків
акцій  після  безоплатної  передачі та пільгового продажу за
приватизаційні майнові сертифікати (додаток 4).
   4. Договір про безоплатну передачу акцій (майна) повинен
містити:
   - назву об'єкта приватизації та його адресу;
   - відомості про сторони, що укладають договір;
   - вартість акцій (майна), що безоплатно передається;
   - зобов'язання сторін;
   - застереження про відповідальність сторін;
   - інші умови.
   4.1. Договір купівлі-продажу акцій додатково повинен містити:
   - вартість  акцій,  що  відчужуються  за  компенсаційні
сертифікати та грошові кошти на виплат;
   - порядок здійснення розрахунків за акції.
   5. За результатами розподілу майна (акцій) серед працівників
та прирівняних до них осіб приватизованого підприємства, останнє
подає до органу приватизації відомості про проведення розподілу
майна (акцій) у встановленій формі (додатки N 5 та N 6).
   6. Результати пільгового продажу акцій працівникам радгоспу
та прирівняним до них особам оформлюються відповідно до Положення
про  порядок  проведення  пільгового продажу акцій відкритих
акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного
майна України від 8 липня 1997 року N 705 ( z0325-97 ).
   7. Розрахунки за придбане майно здійснюються відповідно до
Положення  про  порядок  розрахунків  за  придбані  об'єкти
приватизації, затвердженого Національним банком України 30 жовтня
1992 року і наказом Фонду державного майна України від 2 листопада
1992 року N 467 ( v0467224-92 ) (зі змінами та доповненнями) та
Положення про порядок обліку, умови зберігання та погашення
компенсаційних  сертифікатів в установах банківської системи,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
5 липня 1996 року N 137 ( v0370500-96 ).
   При цьому термін здійснення платежів за майно радгоспу, що
приватизується приватизаційними майновими сертифікатами, не може
перевищувати двох місяців.
   При укладанні договорів, що передбачають розрахунки за майно
(акції) на виплат, оплата вартості майна (акцій) здійснюється
рівними частками в строк, зазначений в договорі, але не більше
п'яти років з дня укладання договору. При цьому перший платіж
здійснюється протягом одного року з дня укладання зазначених
договорів.
   8. Покупець набуває права власності на  майно  (акції),
придбане (придбані) на підставі відповідних договорів.
 
  Розділ 9. Особливості приватизації радгоспів за погодженням
         з Кабінетом Міністрів України
   1. Підприємства, приватизація майна яких здійснюється за
погодженням з Кабінетом Міністрів України, зазначені у додатку до
Постанови Верховної Ради України від 10 липня 1996 р. N 291/96-ВР
Про порядок введення в дію Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі".
   2. В проекті плану приватизації радгоспів, що приватизуються
за погодженням з Кабінетом Міністрів  України,  першочергово
визначається пакет акцій, що тимчасово залишається у державній
власності.
   Решта акцій  підлягає розміщенню відповідно до пункту 8
розділу 4 цього Положення.
   3. Пакет  акцій,  що  тимчасово залишається у державній
власності, при приватизації майна становить:
   - дорівнює вартості зазначених багаторічних насаджень, але не
може бути меншим 25 відсотків розміру статутного фонду - для
сільськогосподарських  підприємств,  які  спеціалізуються  на
вирощуванні багаторічних  насаджень  (хміль,  ефіроолійні  та
лікарські рослини тощо);
   - не менше 51 відсотка розміру статутного фонду - для
дослідних  господарств,  експериментальних виробництв і інших
підприємств, підпорядкованих  навчальним та  науково-дослідним
установам;
   - для всіх інших радгоспів, приватизація яких здійснюється за
погодженням  з Кабінетом Міністрів України, пакет акцій, що
тимчасово залишається у державній власності, визначає комісія з
приватизації  за  погодженням  з  органом  управління  цього
підприємства.
   4. Проект  плану  приватизації  погоджується  органом
приватизації з Кабінетом Міністрів України  у  встановленому
порядку.
   5. Якщо план приватизації підлягає погодженню з Кабінетом
Міністрів України, то орган приватизації у 10-денний термін
затверджує вже погоджений з Кабінетом Міністрів України проект
плану приватизації.
  Розділ 10. Особливості приватизації орендних підприємств,
          створених на базі радгоспів
   1. Приватизація орендних підприємств, створених на  базі
радгоспів, здійснюється виключно шляхом їх перетворення у відкриті
акціонерні товариства.
   Засновниками відкритого акціонерного товариства виступають
орган приватизації та організація орендарів відповідно до своїх
внесків до статутного фонду цього товариства. У разі, якщо сума
вартості майна є недостатньою для формування статутного фонду
акціонерного  товариства,  орендне підприємство приватизується
шляхом викупу майна членами трудового колективу підприємства за
приватизаційні майнові сертифікати, компенсаційні сертифікати та
грошові кошти.
   2. В проекті плану приватизації визначається пакет акцій, що
належить організації орендарів.
   Розмір цього пакета визначається комісією з приватизації при
розробці плану приватизації. З цією метою комісія з приватизації:
   організує проведення повної інвентаризації майна радгоспу
відповідно до пункту 3 розділу 4 цього Положення;
   здійснює оцінку  вартості  майна  орендного підприємства,
створеного на базі радгоспу, як цілісного майнового комплексу,
відповідно до Методики оцінки вартості об'єктів приватизації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня
1996 року N 961 ( 961-96-п );
   здійснює оцінку вартості орендованого майна радгоспу;
   визначає розмір  пакета  акцій, що належить організації
орендарів.
   3. Акції,  що  належать  державі,  підлягають реалізації
працівникам радгоспу та прирівняним до них особам із врахуванням
пільг, зазначених у пункті 7 розділу 4 цього Положення.
   Члени організації орендарів, які не є працівниками радгоспу
або прирівняними до них особами, мають право на пільгове придбання
акцій, що належать державі, відповідно до статті 25 Закону України
"Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ).
   4. Якщо орендне підприємство, яке створено на базі майна
радгоспу,  підлягає  приватизації за погодженням з Кабінетом
Міністрів України, то в плані приватизації визначається пакет
акцій, що тимчасово залишається у державній власності.
   5. Комісія з приватизації, разом з проектами документів,
зазначених у пункті 11 розділу 4 цього Положення, розробляє також
проект рішення про створення акціонерного товариства (установчого
договору акціонерного товариства).
                     Додаток 1
               до Положення про порядок приватизації
               радгоспів   та  інших  державних
               сільськогосподарських підприємств, а
               також заснованих на їх базі орендних
               підприємств
               Довідка
   Видана радгоспу (іншому державному  сільськогосподарському
підприємству)
__________________________________________________________________
      (повна назва та юридична адреса радгоспу)
про те, що за період його діяльності _____________________________
__________________________________________________________________
         (період діяльності підприємства)
цьому підприємству (господарству) передано:
бюджетних коштів для придбання (введення в дію) основних фондів
підприємства на суму _________________ грн.;
             (прописом)
основних фондів і об'єктів будівництва на суму ___________ грн.;
                        (прописом)
коштів з централізованих фондів, наданих внаслідок перерозподілу
амортизаційних відрахувань на суму ____________ грн.
                  (прописом)
   Довідка видана для подання до органу приватизації.
 
 Керівник органу, що
 здійснює управління
 державним майном об'єкта       ____________________________
                   (підпис; прізвище, ініціали)
 М.П.
 "___" __________ 199_ р.
 N __________
                     Додаток 2
               до Положення про порядок приватизації
               радгоспів   та  інших  державних
               сільськогосподарських підприємств, а
               також заснованих на їх базі орендних
               підприємств
        Примірний договір купівлі-продажу
      (державного майна з розстрочкою платежів)
 
__________________________________________________________________
     (місце укладання; число, місяць, рік - прописом)
   Ми, що нижче підписалися: ___________________________________
__________________________________________________________________
     (назва та місцезнаходження органу приватизації)
в особі _________________________________________________________,
       (посада; прізвище, ім'я та по батькові)
який/а/ діє на підставі __________________________________________
                  (назва документа)
(надалі - Продавець), з однієї сторони, та _______________________
                     (назва та
_________________________________________________________________,
місцезнаходження колективного сільськогосподарського підприємства)
який/е/ зарєєстрований/е/_________________________________________
          (орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)
в особі _________________________________________________________,
       (посада; прізвище, ім'я та по батькові)
який/а/ діє на підставі __________________________________________
                 (назва документа)
(надалі - Покупець), з другої сторони, уклали цей Договір про
наступне:
            1. Предмет договору
   1.1. Продавець зобов'язується передати Покупцю державне майно
цілісного   майнового  комплексу  радгоспу  (або  іншого
сільськогосподарського підприємства) _____________________________
_________________________________________________________________,
       (повна назва підприємства, код ЄДРПОУ)
який знаходиться за адресою: __________________________________ та
розташований на земельній ділянці _____________________________ га
                  (розмір земельної ділянки)
(надалі - "Об'єкт приватизації"),  згідно з планом приватизації,
затвердженим наказом Органу приватизації _________________________
_____________________________________, а Покупець зобов'язується
(дата, номер наказу про приватизацію)
прийняти державне майно Об'єкта приватизації в порядку і на
умовах, передбачених цим Договором.
   1.2. Згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу ____
_________________________________________________________________,
            (назва підприємства)
який затверджений _______________________________________________,
             (ким та коли затверджений)
вартість відчужуваного цілісного майнового комплексу становить ___
__________________________________________________________ гривень
          (сума цифрами і прописом)
   1.3. Вартість майна, яке викуповується відповідно до цього
Договору, становить ______________________________________ гривень
             (сума цифрами і прописом)
         2. Передача Об'єкта приватизації
   2.1. Передача Об'єкта приватизації здійснюється Продавцем
Покупцю в десятиденний термін з дня нотаріального посвідчення
цього Договору шляхом підписання акту прийому-передачі.
   2.2. З моменту передачі майна, що є предметом цього Договору,
Покупець стає правонаступником майнових прав та  зобов'язань
Об'єкта приватизації.
   3. Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт приватизації
   3.1. Розрахунки за майно, що є предметом цього Договору,
здійснюються наступним чином:
   3.1.1. Майно, вартістю __________ (________________) гривень,
               (сума цифрами та прописом)
передається за  приватизаційні майнові сертифікати Працівників
Покупця, не пізніше 60 днів від дати укладання цього Договору,
тобто "___" ______________ 199_ р.;
   3.1.2. Майно, вартістю __________ (________________) гривень,
               (сума цифрами та прописом)
передається за компенсаційні сертифікати Працівників Покупця, які
вносяться не пізніше 60 днів від дати укладання цього Договору,
тобто "___" ______________ 199_ р., але не більше строку обігу
компенсаційних сертифікатів;
   3.1.3. Майно, вартістю ____________ (_______________________)
                (сума цифрами та прописом)
гривень, передається на виплат строком на ________________ років з
моменту укладення цього Договору (але не більш ніж 5 років) за
грошові кошти Покупця з урахуванням зміни  цін  на  момент
розрахунків і сплачується Покупцем за наступними термінами та в
таких обсягах:
   3.1.3.1. _______ відсотків  належної  до  сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 12 місяців від дати укладання
цього Договору, тобто не пізніше "___" _________ 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України.
   3.1.3.2. _______  відсотків  належної  до  сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 24 місяців від дати підписання
цього Договора, тобто не пізніше "___" _________ 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України;
   3.1.3.3. _______  відсотків  належної  до  сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 36 місяців від дати підписання
цього Договору, тобто не пізніше "___" _________ 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України;
   3.1.3.4. _______  відсотків  належної  до  сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 48 місяців від дати підписання
цього Договора, тобто не пізніше "___"_________ 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України.
   3.1.3.5. _______  відсотків  належної  до  сплати  суми
перераховуються Покупцем не пізніше 60 місяців від дати підписання
цього Договору, тобто не пізніше "___" _________ 199_ року з
урахуванням індексу інфляції за зазначений період. Індекс інфляції
визначається згідно з офіційним повідомленням Державного комітету
статистики України.
   3.2. Майно, вартістю ____________ (________________) гривень,
               (сума цифрами і прописом)
передається Покупцю безоплатно відповідно до ст.ст.6, 8 Закону
України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому
комплексі" для подальшого розподілу серед Працівників Покупця.
          4. Права та обов'язки сторін
   4.1. Сторони  цього Договору зобов'язуються належним чином
виконувати обов'язки, покладені на них цим Договором, та сприяти
одна одній у виконанні обов'язків.
   4.2. Сторони  несуть  матеріальну  відповідальність  за
невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.
   4.3. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього
Договору, повинна усунути ці порушення.
            5. Обов'язки Покупця
   5.1. У встановлені цим Договором терміни, порядку та обсягах
здійснити розрахунки за придбаний Об'єкт приватизації.
   5.2. У разі невиконання Покупцем зобов'язань щодо розрахунків
за Об'єкт приватизації приватизаційними майновими сертифікатами та
компенсаційними сертифікатами у встановлені п.п.3.1.1, 3.1.2 цього
Договору строки та встановленому обсязі здійснити  зазначені
платежі  (вартість приватизаційних майнових та компенсаційних
сертифікатів) грошовими коштами рівними частками у визначені
п.3.1.3 терміни.
   5.3. У встановлений цим Договором строк прийняти  Об'єкт
приватизації.
   5.4. Надавати Продавцю необхідні відомості, документи тощо
про виконання умов цього Договору.
   5.5. Договори щодо відчуження, передання в оренду, а також
застави Покупцем Об'єкта приватизації можливі за наявності згоди
Продавця. Умови цього Договору зберігають силу  для  нового
власника,  заставодержателя  у разі  набуття  останнім права
власності на предмет застави за умовами договору застави.
   5.6. У разі передачі придбаного Об'єкта приватизації в оренду
виконання умов цього Договору може бути покладено на орендаря.
   5.7. Протягом термінів, зазначених в плані приватизації,
затвердженому органом приватизації (наказ від "___"_____ 199_ року
N ______) виконувати такі умови:
   а) _________________________________________________________;
   б) _________________________________________________________;

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка