Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміри витрат, пов"язаних з підготовкою наукових кадрів у підвідомчих АМН України установах


 
      ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 13/5 від 24.12.96         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   6 березня 1997 р.
 vd961224 vn13/5           за N 70/1874
 
   Про розміри витрат, пов'язаних з підготовкою наукових
      кадрів у підвідомчих АМН України установах
 
   Відповідно до постанов Кабінету  Міністрів України  від
2 грудня 1996 р. N 1458 ( 1458-96-п ) "Про нову редакцію додатків
до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р.
N 565", від 26 січня 1993 р. N 50 ( 50-93-п ) "Про стипендіальне
забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а
також аспірантів і докторантів" та наказів Міністерства освіти
України від 15 жовтня 1992 р. N 152 "Про затвердження Положення
про порядок проведення кандидатських іспитів", від 7 червня 1996
р. N 195 ( z0403-96 ) "Про затвердження норм часу для розрахунку і
обліку навчальної роботи та Переліків основних видів методичної,
наукової й організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо
запровадження  їх  у  вищих  закладах освіти 3 і 4 рівнів
акредитацій", Президія АМН України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Затвердити:
   норми витрат на підготовку наукових кадрів (додаток N 1);
   норми оплати праці за участь у роботі спеціалізованих вчених
рад по захисту дисертацій (додаток N 2).
   2. Здобувачі наукових ступенів, які не працюють в системі АМН
України, оплачують  зазначені  вище витрати за рахунок своїх
особистих коштів, або ці витрати компенсуються за рахунок установ
(організацій), де працюють здобувачі, або тих, що направили його
на навчання.
   3. Контроль  за  виконанням  Постанови  покладається  на
керівників підвідомчих  установ,  що  мають  докторантуру  і
аспірантуру.
 
 Президент, академік                 О.Ф.Возіанов
 
 В.о головного вченого секретаря           В.А.Міхньов
 
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра праці            А.П.Сорокін
Заступник Міністра фінансів             В.М.Матвійчук
                         Додаток N 1
                     до  постанови Президії
                     АМН  України    від
                     24 грудня 1996 р. N 13/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 березня 1997 р.
                   за N 70/1874
 
               Норми
        витрат на підготовку наукових кадрів
                              (грн.)
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | NN | Найменування видів |Аспіранта|Докто-|Здобу-|  Прим.   |
 | пп | робіт       |     |ранта |вача |       |
 |————|————————————————————|—————————|——————|——————|—————————————|
 | 1 |    2      |  3  |  4 |  5 |   6   |
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 |1.  Стипендія      на рівні посадо-           |
 |             вого окладу за            |
 |             попереднім міс-           |
 |             цем роботи              |
 |             не вище  не нижче          |
 |              172*   259            |
 |2.  Оплата праці:                       |
 |2.1. За наукове консуль-             За одним кон-|
 |   тування докторантів             сультантом за|
 |   (з розрахунку 50               кріпляється |
 |   год. на рік на 1 до-             до 5 докторан|
 |   кторанта) доктор на-             тів     |
 |   ук, професор      -   415,50  -        |
 |2.2. За керівництво аспі-                   |
 |   рантами (з розрахун-                   |
 |   ку 50 год. на рік на                   |
 |   1 аспіранта)                       |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор          415,50   -    -  за одним кон-|
 |                         сультантом за|
 |                         кріпляється |
 |                         до 5 аспіран-|
 |                         тів     |
 |   кандидат наук, до-                    |
 |   цент         332,50   -    -  до 3 аспіран-|
 |                         тів     |
 |2.3. За керівництво здо-                    |
 |   бувачами (до 3 ро-                    |
 |   ків) 25 год. на кож-                   |
 |   ного здобувача що-                    |
 |   річно                           |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор           -    -  207,75 до 5 здобува-|
 |                         чів     |
 |   кандидат наук, до-   -    -  166,25 до 3 здобува-|
 |   цент                     чів     |
 |2.4. За приймання вступ-             кількість чле|
 |   них екзаменів до               нів комісії -|
 |   аспірантури і док-              не більше  |
 |   торантури та кан-              трьох    |
 |   дидатських екзаме-                    |
 |   нів (1 год. кожно-                    |
 |   му екзаменатору на                    |
 |   1 аспіранта, док-                     |
 |   торанта, здобувача)                    |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор          8,31   8,31  8,31       |
 |   кандидат наук, до-                    |
 |   цент         6,65    -   6,65       |
 |2.5. За перевірку і за-                    |
 |   хист реферату при                     |
 |   складанні кандидат-                    |
 |   ських іспитів (2                     |
 |   год. на 1 аспіран-                    |
 |   та, докторанта,                      |
 |   здобувача на всіх                     |
 |   членів комісії)                      |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор         16,62   16,62  16,62       |
 |   кандидат наук, до-                    |
 |   цент         13,30    -   13,30       |
 |2.6. За рецензування                      |
 |   планових наукових                     |
 |   робіт (2,5 год., 3                    |
 |   год. на 1 роботу)                     |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор         20,77   24,93   -        |
 |   кандидат наук, до-                    |
 |   цент         16,62   19,95   -        |
 |2.7. За консультації:                     |
 |   1 год. на 1 аспі-                     |
 |   ранта, здобувача                     |
 |   доктор наук, профе-                    |
 |   сор          8,31   8,31  8,31       |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка: 1. Загальна   кількість  докторантів,  аспірантів
     (здобувачів),  прикріплених  до  одного  наукового
     керівника, визначається за його  згодою  керівником
     наукової установи і не повинна перевищувати 5 осіб
     одночасно.
     2. Витрати,  пов'язані  з  відрядженням  аспірантів
     (докторантів), відшкодовуються    відповідно    до
     індивідуального плану  роботи  над  дисертацією  та
     можливостей установи.
 
 Начальник фінансово-економічного управління       Г.С.Тимко
                         Додаток N 2
                     до  постанови Президії
                     АМН  України    від
                     24 грудня 1996 р. N 13/5
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   6 березня 1997 р.
                   за N 70/1874
 
               Норми
    оплати праці за участь у роботі спеціалізованих рад
           по захисту дисертацій
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
 | NN |   Найменування видів робіт    |Розмір оплати (грн.)|
 | пп |                   |          |
 |———————————————————————————————————————————————————————————————|
 |1.  За участь у роботі спецради:               |
 |1.1. при захисті докторської дисертації -           |
 |   2 год.          доктор наук     16,62    |
 |              кандидат наук     13,30    |
 |1.2. при захисті кандидатської дисертації -          |
 |   1,5 год.         доктор наук     12,46    |
 |              кандидат наук     9,97    |
 |2.  Оплата праці:                       |
 |   ученого секретаря ради за підготовку           |
 |   матеріалів до засідання ради та офо-           |
 |   рмлення їх після захисту дисертації -           |
 |   2 год.          доктор наук     16,62    |
 |              кандидат наук     13,30    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————— 
Примітка: 1. У складі ради для захисту дисертацій на здобуття
     наукового ступеня доктора наук повинно бути не менше, як
     п'ять  докторів  наук  з  кожної  галузі  кожної
     спеціальності.
     2. У складі ради для захисту дисертації на здобуття
     наукового ступеня кандидата наук повинно бути не менше
     п'яти спеціалістів з кожної галузі кожної спеціальності,
     серед них не менше трьох докторів наук.
     3. Оплата офіційних опонентів (у відсотках від діючого
     посадового окладу):
     докторської дисертації   10
     кандидатської дисертації  6
 
 Начальник фінансово-економічного управління       Г.С.Тимко
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка