Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки роботи народного господарства та виконання Державного бюджету України за 9 місяців 1996 року


 
            П О С Т А Н О В А
          від 31 грудня 1996 р. N 1586
                Київ
      Про підсумки роботи народного господарства
       та виконання Державного бюджету України
           за 9 місяців 1996 року
 
   Кабінет Міністрів України відзначає, що протягом 1996 року
продовжувалися економічні перетворення, наслідки яких виявилися у
поступовому  зниженні  рівня  інфляції,  уповільненні  темпів
скорочення обсягів реального валового внутрішнього продукту та
зростання оптових цін і облікової відсоткової ставки за кредитами
Національного банку, активізації зовнішньоторгівельної діяльності,
стабілізації та збільшенні обсягів виробництва в окремих галузях
промисловості, розвитку малого підприємництва та ринку цінних
паперів, запровадженні національної грошової одиниці.
   Проте соціально-економічне становище в Україні залишається
складним. В економіці тривають негативні процеси, які зумовлюють
подальший спад обсягів промислового та сільськогосподарського
виробництва, зниження інвестиційної активності.
   Не вдалося забезпечити належного надходження платежів до
бюджету.
   За січень - жовтень 1996 року до бюджетів усіх рівнів
надійшло лише 81,6 відсотка розрахункової норми доходів на цей
період. Невиконання доходної частини зведеного бюджету становить
4,9 млрд. гривень, державного бюджету - 4,5 млрд. гривень.
   З початку цього року розмір заборгованості перед бюджетом,
включаючи внески до Пенсійного фонду, збільшився майже в 2,5 раза.
   Разом з тим внаслідок вжитих протягом останніх  місяців
заходів у жовтні спостерігалося збільшення порівняно з вереснем
сум, що надходять від податку на добавлену вартість, на 52,6
відсотка, акцизного збору - на 28,1, прибуткового податку з
громадян - на 24,9 відсотка, рентної плати за нафту і природний
газ, що видобуваються в Україні, та різниці в цінах на природний
газ - у 2,5 раза. В цілому за жовтень до зведеного і державного
бюджету надійшло відповідно на 524,2 млн. і на 347,2 млн. гривень
більше, ніж у вересні. Досягнуто зниження обсягу заборгованості
перед бюджетом на 42 млн. гривень, або на 3 відсотки. Однак
компенсувати втрати, допущені у попередній період, до кінця року
не вдасться.
   В умовах невиконання доходної частини бюджету не забезпечено
в повному обсязі фінансування видатків.
   Повільно знижується заборгованість з виплати заробітної плати
працівникам  бюджетних  установ  та  соціальних  виплат.
Міністерствами,  іншими  центральними  і  місцевими  органами
виконавчої влади не вжито достатніх заходів для приведення мережі
бюджетних установ у відповідність з розміром асигнувань, що
передбачаються в бюджеті на їх утримання. Не забезпечено належного
контролю за цільовим і ефективним витрачанням бюджетних коштів
цими установами. За 9 місяців в 10,8 тис. бюджетних установ із
21,7 тис. перевірених, або в кожній другій, виявлені факти
незаконних видатків, нестачі, розкрадання і привласнення на суму
понад 35 млн. гривень.
   При вищому  рівні  виконання  доходної  частини місцевих
бюджетів, ніж виконання Державного бюджету України, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, 10 обласних державних адміністрацій та
Київська міська державна адміністрація не забезпечили розрахунків
з Державним бюджетом на суму понад 400 млн. гривень.
   Повільно здійснюється  реструктуризація  та  приватизація
підприємств. Внаслідок цього загострюється проблема неплатежів,
затримується виплата заробітної плати.
   На стан  матеріального  виробництва  та  розрахунків між
суб'єктами господарювання вплинула гостра  нестача  кредитних
ресурсів.
   Незважаючи на  тенденцію  уповільнення  темпів  спаду
промислового виробництва (4,9 відсотка проти 17,6 відсотка за 10
місяців 1995 року), 75 відсотків підприємств скоротили випуск
продукції порівняно з минулим роком, а третина з них - більш як
наполовину. Це насамперед стосується галузей паливно-енергетичного
комплексу,  машинобудування  і  металообробки,  промисловості
будівельних   матеріалів,   легкої,   деревообробної   та
целюлозно-паперової промисловості.
   Кабінет Міністрів України розв'язав ряд складних проблем
діяльності підприємств вугільної промисловості. Зокрема, скорочено
заборгованість  з  виплати  заробітної  плати,  розпочато
реструктуризацію галузі та роботу із залучення іноземних кредитів.
   Проте не виконано розпорядження Кабінету Міністрів України
щодо оплати у грошовій формі відвантаженої споживачам вугільної
продукції в розмірі не менше 50-відсоткової її вартості за цінами
реалізації,  внаслідок чого кошти державної підтримки на 85
відсотків використовуються для погашення заборгованості з виплати
заробітної плати шахтарям.
   Міністерство машинобудування,     військово-промислового
комплексу і конверсії (Малєв В.І.) не вжило радикальних заходів
для забезпечення структурних зрушень у галузі, а також керованості
конверсійними процесами і реструктуризації виробництва.
   Складною залишається ситуація на підприємствах Міністерства
промисловості (Мазур В.Л.). Незважаючи на те, що в металургійній
та хімічній галузях спостерігається приріст виробництва ряду видів
продукції,  в  більшості підгалузей спад виробництва триває.
Структурна перебудова в галузі здійснюється недостатніми темпами,
виробничі  потужності  підприємств  використовуються на 20-50
відсотків.
   Міністерство енергетики та електрифікації (Бочкарьов Ю.Г.),
Міністерство вугільної промисловості (Русанцов Ю.О.) не виконали
завдання щодо накопичення палива для електростанцій, хоча отримали
кредит на його закупівлю.
   Залишається низьким   рівень   експортних   поставок
електроенергії, що є важливим джерелом надходження валюти (2
відсотки загального обсягу виробництва).
   Зростає фінансова заборгованість підприємств-споживачів за
використані енергоресурси, без обмежень здійснюються бартерні
операції в розрахунках за електричну енергію,  вугілля.  Не
впроваджується обов'язкове оформлення векселем зобов'язань без
попередньої оплати за отримані енергоресурси, що призводить до
існування не підтвердженої платником заборгованості. Не створено
механізму майнової відповідальності боржників за  використані
паливно-енергетичні ресурси, в тому числі за рахунок продажу
об'єктів соціальної сфери підприємств.
   Не вдалося  досягти  істотних  позитивних  зрушень  і у
виробництві товарів народного споживання. Істотною проблемою, що
стримує їх виробництво, є діюча система розрахунків торгівельних
організацій з постачальниками товарів вітчизняного виробництва,
яка  дає  можливість  підприємствам  торгівлі  несвоєчасно
розраховуватись з вітчизняними постачальниками за реалізовані
товари.
   У сфері зовнішньої торгівлі не повною мірою вирішено питання
про недопущення контрабандного ввезення значної кількості товарів,
передусім підакцизних, ухилення від оподаткування. Має місце
масова реалізація в роздрібній торгівлі немаркованих тютюнових та
алкогольних виробів фізичними і юридичними особами. Під виглядом
давальницьких операцій здійснюється бартер високоліквідних товарів
з ввезенням продукції некритичного імпорту без сплати імпортного
мита. Внаслідок цього бюджет втрачає значні кошти.
   Не розв'язано ряд проблем в агропромисловому  комплексі.
Триває  спад  сільськогосподарського  виробництва, недостатньо
заготовлено кормів, що може призвести до подальшого скорочення
поголів'я та зменшення продуктивності худоби у зимовий період
1996/97 року. Скоротився випуск продовольчих товарів. Водночас на
ряді підприємств накопичились значні обсяги нереалізованої готової
продукції.
   Значні труднощі  виникають  з отриманням агропромисловими
товаровиробниками коротко- та довготермінових кредитів.
   Недосконалими є організаційно-правові умови розвитку малого
підприємництва як одного з важелів формування додаткових робочих
місць, зниження рівня безробіття та соціальної напруженості у
суспільстві.
   З метою розв'язання гострих проблем в економіці, стабілізації
виробництва та поліпшення соціально-економічної ситуації в країні
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Визнати недостатньою роботу органів виконавчої влади щодо
здійснення структурних зрушень у виробництві та зупинення його
спаду,  зокрема  Міністерства  промисловості  (Мазур  В.Л.),
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії (Малєв В.І.), Міністерства сільського господарства і
продовольства (Хорішко А.І.), Міністерства вугільної промисловості
(Русанцов  Ю.О.),  Міністерства  енергетики  і електрифікації
(Бочкарьов  Ю.Г.),  корпорацій  "Укрбуд"  (Пелих  Ю.К.),
"Украгропромбуд" (Удовенко М.М.), концерну "Укрцемент" (Гаврюшин
А.Д.), а також Івано-Франківської (Волковецький С.В.), Львівської
(Горинь М.М.), Хмельницької (Гусельников Є.Я.), Кіровоградської
(Громовий М.П.) обласних державних адміністрацій.
   2. Міністерству фінансів запровадити в 1997 році казначейську
систему виконання Державного бюджету України, розробити конкретний
план поетапного переходу на здійснення видатків державного бюджету
та цільових позабюджетних фондів шляхом оплати рахунків.
   3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим  органам
виконавчої влади та органам місцевого самоврядування протягом 1997
року здійснити перебудову мережі закладів соціально-культурної
сфери виходячи з повноти завантаження та наявних обсягів бюджетних
асигнувань  на  їх  утримання  та  розглянути  можливість
перепрофілювання закладів освіти, охорони здоров'я, культури,
науки, які працюють неефективно.
   Центральним органам  виконавчої  влади,  Раді  міністрів
Автономної  Республіки  Крим,  обласним,  Київській   та
Севастопольській міським державним адміністраціям щоквартально
надавати Міністерству  фінансів  узагальнену  інформацію  про
виконання зазначених заходів.
   Міністерству фінансів  разом  з  відповідними  органами
виконавчої влади про хід виконання цього пункту щоквартально
доповідати на засіданнях Кабінету Міністрів України.
   4. Міністерству охорони здоров'я для зменшення навантаження
на  бюджет  та вишукання коштів на попередження інфекційних
захворювань, реалізацію Національної програми "Діти України":
   разом із  Радою  міністрів  Автономної  Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими  державними
адміністраціями  і  далі  вживати  заходів для приведення у
відповідність  кількості  лікарняних  ліжок,  організувати
функціонування сестринських ліжок, впровадити в практику роботи
закладів галузі новітні методи  профілактики,  лікування  та
реабілітації;
   протягом I  кварталу  1997  р.  здійснити  реорганізацію
науково-дослідних  інститутів  з  метою  переведення  їх  на
госпрозрахунок залежно від використання розробок цих інститутів в
інших галузях народного господарства та про результати доповісти
Кабінетові Міністрів України у квітні 1997 року.
   5. Міністерству культури і мистецтв у місячний термін в
установленому порядку розробити нормативну базу функціонування
закладів культури (типова структура, чисельність тощо) та про її
впровадження поінформувати Кабінет Міністрів України.
   6. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з
Національним банком подати Кабінетові Міністрів України конкретні
пропозиції щодо посилення ролі банківської системи у підтримці
вітчизняних товаровиробників, включаючи заходи щодо розширення
довготермінового кредитування, у тому числі під заставу майна, та
компенсацію частки відсотків за такими кредитами.
   7. Міністерству  вугільної  промисловості,  Міністерству
економіки, Міністерству фінансів, Донецькій обласній державній
адміністрації подати у двотижневий термін Кабінетові Міністрів
України обгрунтування кошторисної вартості "сухої" консервації
найзбитковіших шахт Донецької області і пропозиції щодо джерел
фінансування цих витрат.
   8. Міністерству фінансів, Міністерству економіки разом з
іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади та
Національним  банком прискорити розгляд поданих Міністерством
вугільної  промисловості  пропозицій  щодо  реструктуризації
кредиторської та дебіторської заборгованості шахт і розрізів, які
підлягають закриттю та "сухій" консервації, окремо  вивчивши
питання щодо заборгованості за спожиту електроенергію та джерел її
погашення.
   9. Міністерству сільського господарства і продовольства у
тижневий термін подати Міністерству фінансів пропозиції, погоджені
з Українським об'єднанням "Укрнафтопродукт", про оплату дизельного
пального, отриманого сільськогосподарськими виробниками в межах
кредиту Ексімбанку США, та поставленого зерна в рахунок державного
замовлення 1996 року.
   10. Міністерству енергетики та електрифікації, Міністерству
вугільної промисловості, Міністерству економіки у місячний термін
подати Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо
збільшення обсягів експорту електроенергії.
   11. Міністерству  економіки,  Фонду  державного  майна,
Міністерству  промисловості,  Міністерству  енергетики  та
електрифікації, Міністерству вугільної промисловості разом  з
відповідними центральними органами виконавчої влади у місячний
термін опрацювати і подати Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції   щодо   механізму   майнової  відповідальності
підприємств-споживачів за використані паливно-енергетичні ресурси.
   12. Державному комітетові з енергозбереження разом з іншими
центральними органами виконавчої влади:
   прискорити організацію  робіт  з  нормування   витрат
паливно-енергетичних ресурсів з метою скорочення наднормативних
витрат палива та енергії, а також нераціонального їх використання
безпосередньо у виробництві;
   провести в січні-лютому 1997 р. вибіркову перевірку стану
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  на підприємствах
Міністерства  промисловості,  Міністерства  машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії та в організаціях
житлово-комунального господарства. Про наслідки проведеної роботи
доповісти Кабінетові Міністрів України у I кварталі 1997 року.
   13. Національному агентству з реконструкції та розвитку,
Міністерству промисловості, Міністерству фінансів, Міністерству
економіки сприяти залученню іноземних кредитів для придбання машин
безперервного лиття заготовок для Дніпровського металургійного
комбінату  та  Маріупольського металургійного комбінату імені
Ілліча.
   14. Заслухати на засіданні Кабінету Міністрів України у січні
1997 р. звіт Міністерства машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерства сільського господарства і
продовольства,  Міністерства економіки, Міністерства фінансів,
Національного агентства  з  реконструкції  та  розвитку  щодо
прискорення процесу створення спільного підприємства з виробництва
зернозбиральної техніки.
   15. Міністерству транспорту, Державному комітетові у справах
охорони державного кордону, Державній митній службі до 1 лютого
1997 р. розглянути доцільність утримання в аеропортах України з
незначними  обсягами  пасажиро-  та  вантажопотоку  постійних
міжнародних  митно-контрольних  пунктів  пропуску  та  внести
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо їх максимального
скорочення.
   16. Міністерству  економіки,  Міністерству   сільського
господарства і продовольства, Міністерству фінансів, ДАК "Хліб
України", Державному комітетові  по  харчовій  промисловості,
Державному комітетові з питань садівництва, виноградарства та
виноробної промисловості, Українській академії аграрних наук,
Укоопспілці до 1 січня 1997 р. подати Кабінетові Міністрів України
узгоджений проект постанови "Про задоволення державних потреб у
сільськогосподарській продукції та продовольстві на 1997 рік".
   17. Міністерству сільського господарства і продовольства, ДАК
"Хліб України", Міністерству економіки, Міністерству фінансів до 1
січня 1997 р. внести Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо
використання продовольчого зерна з державних ресурсів урожаю 1996
року.
   18. Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі
разом із Державною податковою адміністрацією та Державною митною
службою  в  місячний  термін  провести  перевірку імпортерів
алкогольних і тютюнових виробів щодо відповідності реалізованих
сертифікатів та марок акцизного збору на право імпорту підакцизних
товарів фактичним обсягам завезених алкогольних і  тютюнових
виробів та розмірів сплачених податків.
   19. Державній податковій адміністрації разом з Міністерством
внутрішніх справ, Службою  безпеки,  Міністерством  зовнішніх
економічних  зв'язків  і торгівлі, Державною митною службою,
Міністерством інформації в місячний термін вжити заходів для
недопущення реалізації на ринку України підакцизних товарів без
марок акцизного збору та притягнення порушників законодавства до
відповідальності.
   Узагальнену інформацію щоквартально подавати  на  розгляд
Кабінетові Міністрів України.
   20. Міністерству   економіки,   Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків і торгівлі,  Державній  митній  службі,
Міністерству сільського господарства і продовольства, Державному
комітетові по харчовій промисловості у  десятиденний  термін
розглянути  доцільність  здійснення  давальницьких операцій з
товарами, що належать до 1 - 24 товарних груп ТН ЗЕД, та подати
Кабінетові Міністрів України відповідні пропозиції.
   21. Державній  митній  службі,  Міністерству  зовнішніх
економічних  зв'язків  і  торгівлі,  Міністерству  економіки,
Міністерству фінансів у місячний термін подати узгоджений проект
рішення Кабінетові Міністрів України щодо посилення контролю за
внесенням обов'язкових платежів у разі імпорту окремих видів
товарів, передусім  підакцизних,  а  також  пропозиції  щодо
впорядкування ввезення на митну територію України товарів під
зобов'язання про зворотнє вивезення.
   22. Міністерствам, іншим центральним  органам  виконавчої
влади,  Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
забезпечити  виконання  регіональних програм підтримки малого
підприємництва та подавати Міністерству економіки інформацію про
хід їх виконання щокварталу до 10 числа місяця, який настає за
звітним періодом.
 
   Прем'єр-міністр України           П.ЛАЗАРЕНКО
   Інд.66
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка