Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та доповнень до Інструкції про умови ліцензування представницької діяльності з приватизаційними паперами


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 1476 від 02.12.96         Зареєстровано в Міністерстві
  м.Київ               юстиції України
                   3 лютого 1997 р.
 vd961202 vn1476           за N 22/1826
 
   Про внесення змін та доповнень до Інструкції про умови
   ліцензування   представницької   діяльності   з
          приватизаційними паперами
 
   На виконання Постанови Верховної Ради України від 20.09.96 р.
N 381/96-ВР "Про звіт Фонду державного майна України про роботу у
1995 році" та з метою вдосконалення механізму видачі ліцензій на
здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами,
забезпечення надійного захисту інтересів громадян України при
використанні приватизаційних паперів та, враховуючи напрацьований
досвід, Н А К А З У Ю:
   1. Внести  зміни та доповнення до Інструкції про умови
ліцензування  представницької  діяльності  з  приватизаційними
паперами, затвердженої наказом Фонду державного майна України від
25 листопада 1993 року N 514 ( z0189-93  )  зі  змінами,
затвердженими наказом Фонду державного майна України від 2 грудня
1994 року N 758 ( z0306-94 ) (що додаються).
   2. Департаменту розвитку інфраструктури приватизації провести
реєстрацію Змін та доповнень до  вищевказаної  Інструкції  в
установленому в  Міністерстві  юстиції  України  порядку  та
забезпечити дотримання цього наказу при видачі ліцензій.
   3. Прес-центру   Фонду   забезпечити   опублікування
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України наказу  Фонду
державного майна України разом з додатком.
   4. Довірчим товариствам, які отримали ліцензію на здійснення
представницької діяльності з приватизаційними паперами, в місячний
термін після державної реєстрації  цих  змін  привести  свої
документи, які подавались до Фонду при отримані ліцензії,  у
відповідність з вимогами Інструкції.
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Директора
Департаменту розвитку інфраструктури приватизації - М.Васіну.
 
 В.о.Голови Фонду                   Є.Григоренко
                         Затверджено
                     наказом Фонду державного
                     майна України
                     від 02.12.96р. N 1476
  Зміни та доповнення до Інструкції про умови ліцензування
  представницької діяльності з приватизаційними паперами,
  затвердженої наказом Фонду державного майна України від
  25.11.93 р. N 514 ( z0189-93 ) зі змінами, затвердженими
  наказом Фонду державного майна України від 02.12.94 р.
            N 758 ( z0306-94 )
   1. Пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
   "Термін дії ліцензії на здійснення представницької діяльності
з приватизаційними паперами подовжується за рішенням Фонду на
термін, що не перевищує строку обігу приватизаційних паперів".
   2. Абзац 8 пункту 8 викласти в новій редакції:
   "Посвідчений аудитором висновок щодо формування статутного
фонду довірчого товариства, який повинен містити відомості про
документи, на підставі яких зроблено висновок про повну сплату
статутного фонду (назва документа, його номер, дата складання),
загальний обсяг сплаченого  статутного  фонду  відповідно  до
установчих документів,  розподіл  статутного  фонду за видами
(грошові кошти або цінні папери, наявність частки державного майна
в статутному фонді засновників) по частках між засновниками (в
абсолютній сумі  та  у  відсотках).  Аудиторський  висновок
(підтверджений цифровими  даними)  про  фінансову спроможність
засновників товариства (для юридичних  осіб)  повинен  нести
додаткову 5-кратну відповідальність перед довірителями майна,
який має бути складений на підставі підсумків роботи засновника
за останній квартал перед датою подачі заяви на  отримання
ліцензії".
   3. Абзац 11 пункту 8 викласти в новій редакції:
   "його номінальну або курсову вартість".
   4. Пункт 8 доповнити абзацами 14-16 такого змісту:
   "акт приймання-передачі цінних паперів, якими  сформовано
статутний фонд;
   документи, що підтверджують право власності (засновника та
довірчого товариства) на цінні папери, які вносяться до статутного
фонду;
   довідку за підписом директора довірчого товариства,  яка
повинна містити інформацію згідно з додатком N 3 (подається в
10-денний термін  після  одержання  ліцензії  на  здійснення
представницької діяльності з приватизаційними паперами)".
   5. Пункт 10 викласти в новій редакції:
   "п.10. Довірче товариство зобов'язане у десятиденний термін
після внесення змін повідомити Фонд про всі зміни в установчих
документах (які вносяться до державного реєстру) та про всі інші
зміни які сталися в документах, поданих до Фонду. Після створення
довірчим товариством  філіалів - інформацію про їх створення та
місце знаходження.
   У разі змін у складі засновників довірче товариство додатково
подає до Фонду протокол зборів засновників, який повинен містити
дані про  перерозподіл  статутного фонду на частки по кожному
засновнику та передачу прав та обов'язків по укладених раніше
договорах.
   При прийнятті рішення про виключення з предмету діяльності
такого виду діяльності, як здійснення операцій з приватизаційними
паперами, а також за 30 днів до закінчення терміну дії ліцензії,
довірче товариство подає до Фонду копію довідки з обслуговуючого
довірче товариство банку про наявність приватизаційних паперів на
позабалансових рахунках.
   У разі зміни  обслуговуючого  банку  довірче  товариство
додатково подає:
   - довідку банку, яка повинна  містити  дату  закриття
розрахункового та  позабалансового  рахунку  (з  зазначенням
залишків);
   нотаріально посвідчену  копію  угоди  між  товариством і
комерційним банком про обслуговування довірчих операцій;
   довідку цього  банку  про  відкриття  розрахункового та
позабалансового рахунку з зазначенням розміру перерахованого на
зберігання майна довірчого товариства (грошових коштів, цінних
паперів) та майна  довірителів (приватизаційні папери та інші
цінні папери)."
   6. Абзац 5 пункту 11 викласти в новій редакції:
   "нотаріально засвідчену копію установчих документів або змін
до них".
   7. Абзац 7 пункту 11 викласти в новій редакції:
   "довідку банку про додатковий внесок до статутного фонду, при
цьому статутний фонд, зазначений в установчих документах, повинен
бути сплачений повністю."
   8. Абзац 8 пункту 11 викласти в новій редакції:
   "посвідчений аудитором висновок щодо формування статутного
фонду довірчого товариства, який повинен містити відомості про
документи, на підставі яких зроблено висновок про повну сплату
статутного фонду (назва документа, його номер, дата складання),
загальний обсяг статутного  фонду  відповідно  до  установчих
документів, розподіл статутного фонду за видами (грошові кошти,
цінні папери, наявність частки державного майна в статутному фонді
засновників) по частках між засновниками (в грошових коштах та у
відсотках). Аудиторський висновок (підтверджений цифровими даними)
про фінансову спроможність засновників товариства (для юридичних
осіб) нести додаткову 5-кратну відповідальність перед довірителями
майна має бути складений на підставі підсумків роботи засновника
за останній квартал перед датою подачі заяви  на  отримання
ліцензії".
   9. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:
   "Під час подання документів у разі внесення змін довірчим
товариством щодо розміру статутного фонду та для поновлення дії
ліцензії (у разі її зупинення) довірче товариство подає до Фонду
лист від регіонального відділення з оцінкою роботи по виконанню
договорів з  довірителями  та  веденню  обліку  діяльності з
приватизаційними паперами".
   10. Пункт 14 доповнити абзацами такого змісту:
   "Контроль за дотриманням вимог  чинного  антимонопольного
законодавства при  здійсненні  діяльності  з  приватизаційними
паперами здійснює Антимонопольний комітет України.
   Антимонопольний комітет у разі виявлення порушень чинного
антимонопольного законодавства може звернутися  до  Фонду  з
обов'язковим для розгляду поданням про зупинення дії ліцензії.
   У разі,  якщо  ліцензію  на  здійснення  представницької
діяльності анульовано, порядок вкладення залишків приватизаційних
паперів на  позабалансовому  рахунку  довірчого  товариства
визначається Фондом".
   11. Пункт 15 доповнити абзацами такого змісту:
   "Рішення Фонду про зупинення дії ліцензії на визначений
термін доводяться до довірчого товариства  через  регіональні
відділення Фонду, Фонд майна Автономної Республіки Крим за місцем
знаходження такого довірчого товариства шляхом ознайомлення з
наказом Фонду під розпис керівника довірчого товариства.
   У разі зупинення дії ліцензії на здійснення представницької
діяльності з  приватизаційними  паперами  довірче  товариство
зобов'язане в 10-денний термін після ознайомлення  керівництва
довірчого товариства із рішенням про зупинення дії ліцензії
подати до Фонду довідку про стан приватизаційного рахунку на дату
зупинення.
   Ліцензія анулюється у випадку, якщо протягом року з моменту
видачі ліцензії представницька діяльність  з  приватизаційними
паперами не здійснювалась.
   У разі анулювання дії ліцензії на здійснення представницької
діяльності з  приватизаційними паперами, оригінал ліцензії  в
5-денний термін повертається до Фонду".
   12. Доповнити Інструкцію п.21 такого змісту:
   "П.21 Списки, переліки, довідки, аудиторські висновки, які
подаються до Фонду, за терміном не можуть перевищувати 1 місяця
давності".
                       Додаток N 3
               до Інструкції про умови ліцензування
               представницької   діяльності   з
               приватизаційними   паперами   (в
               редакції наказу Фонду  державного
               майна України від 02.12.96 N 1476)
               Довідка
   1. Повне найменування посередника,       код ЗКПО
    що отримав ліцензію на здійснення
    представницької діяльності з при-
    ватизаційними паперами
                          код*
   2. Відомча підпорядкованість
   3. Область     Район
   4. Адреса
   5. Факс      Телефон
   6. Форма власності
   7. Організаційно-правова форма господарювання
   8. Вид діяльності
 
 ________________
 * код заповнюється згідно з даними Міністерства  статистики
  України
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка