Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід виконання постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 1995 року N 40 "Про невідкладні заходи щодо фінансового оздоровлення комерційних банків та відновлення їх ліквідності"


 
       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 224 від 12.09.95
   м.Київ
 
 vd950912 vn224
 
       Про хід виконання постанови Правління
      Національного банку України від 25 лютого
       1995 року N 40 "Про невідкладні заходи
      щодо фінансового оздоровлення комерційних
       банків та відновлення їх ліквідності"
 
   Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту
банківського нагляду А.І.Степаненка про заходи, які були вжиті
Національним банком України, його регіональними управліннями,
комерційними банками щодо їх фінансового оздоровлення, Правління
Національного банку України вважає за необхідне зазначити таке.
   Аналіз діяльності комерційних банків за I півріччя 1995 року
засвідчує, що фінансовий стан банків дещо поліпшився. Зменшилась
кількість банків із збитковою діяльністю та банків, які порушують
економічні  нормативи, у деяких банках поліпшилась структура
активів, зокрема, зменшилась сума простроченої заборгованості. Ряд
банків, які працювали в режимі фінансового оздоровлення, досягли
позитивних результатів, відновили ліквідність і платоспроможність,
значно поліпшили своє фінансове становище. Разом з тим, деякі
банки, навпаки, допустили погіршення фінансового стану, виникнення
становища,  що  загрожує  інтересам  вкладників  і клієнтів,
нерентабельне використання банками власних і залучених коштів.
   Слід зазначити,  що  комплекс  заходів,  які були вжиті
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
25 лютого 1995 року N 40 ( v0040500-95 ), виявився недостатнім і
не зміг  повною  мірою  забезпечити  фінансове  оздоровлення
комерційних банків. Для цього слід прискорити запровадження в дію
нового порядку розрахунку економічних нормативів і Положення "Про
порядок формування і розміри страхового фонду комерційних банків"
( v0167500-95 ). Необхідно вдосконалювати і законодавчо-нормативну
базу з питань кредитування та організації бухгалтерського обліку і
звітності.  Для  оздоровлення  банківської  системи  потрібно
невідкладно вирішити питання щодо реорганізації чи припинення
діяльності ряду комерційних банків, які вже не взмозі самостійно
здійснювати банківську діяльність, яка б відповідала інтересам їх
вкладників.
   Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. Інформацію   департаменту   банківського   нагляду
(А.І.Степаненко) про результати проведеної роботи щодо фінансового
оздоровлення комерційних банків взяти до відома.
   2. Відмінити  режим  фінансового оздоровлення комерційним
банкам за переліком, визначеним у додатку N 1.
   3. Продовжити  строк фінансового оздоровлення комерційним
банкам за переліком, визначеним у додатку N 2, та встановити
комерційним банкам за переліком, визначеним у додатку N 3, режим
фінансового оздоровлення терміном до 1 січня 1996 року.
   У зв'язку з цим доповнити та внести зміни до пункту 3
постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 1995
року N 40 і викласти його у такій редакції:
   "3. Зобов'язати неліквідні, неплатоспроможні та  збиткові
банки:
   - у  20-ти  денний  термін  провести  інвентаризацію
заборгованості за наданими кредитами та неотриманими відсотками за
користування позиками за станом на 01.08.95 року;
   - регіональним  управлінням  Національного  банку України
протягом 2-го півріччя поточного року провести дві квартальні
перевірки цільового використання кредитів, наданих за рахунок
централізованих ресурсів Національного банку України;
   - до 01.09.95 року здійснити продаж власної іноземної валюти
та надлишок карбованцевої готівки, виручку від якої направити на
поповнення коррахунку банку;
   - припинити залучення вкладів фізичних  осіб,  а  також
забезпечити першочергове погашення заборгованості за вкладами
громадян, строки дії договорів яких вже минули;
   - до 01.09.95 року вирішити питання щодо подальшої діяльності
збиткових філій та прийняти рішення про їх  ліквідацію  чи
реорганізацію;
   - заборонити проводити підписку на акції або збільшувати
статутний фонд на період до їх фінансової стабілізації;
   - організувати в комерційних банках підрозділи з управління
кредитними ризиками (кредитні комітети або інші підрозділи);
   - вжити заходи  щодо  подальшого  інтенсивного  розвитку
внутрішнього аудиту банків;
   - внести необхідні зміни в управління підрозділами банків, їх
філіями, запровадити прогнозування і планування роботи з залучення
та розміщення кредитних ресурсів, забезпечити своєчасне доведення
планів і лімітів до установ банків;
   - диверсифікувати активи і  пасиви  комерційних  банків,
виходячи  з того, що розмір максимального ризику на одного
позичальника не повинен реально перевищувати 10 відсотків власних
коштів банків. Розширити коло вкладників-юридичних осіб з метою
недопущення концентрації залишків коштів на депозитних і вкладних
рахунках обмеженої кількості вкладників;
   - переорієнтувати діяльність банків на розширення надання
банківських послуг та операцій клієнтам".
   Регіональним управлінням Національного банку України разом з
комерційними банками доопрацювати заходи фінансового оздоровлення
зазначених комерційних банків та встановити контроль за  їх
виконанням.
   Доопрацьовані заходи щодо фінансового оздоровлення банків
надати департаменту банківського нагляду у 20-ти денний строк.
   4. Для підтримання платоспроможності банків, яким встановлено
режим фінансового оздоровлення, та ефективної реалізації ними
заходів санації:
   - відстрочити стягнення штрафів за порушення економічних
нормативів на період їх фінансового оздоровлення, але не пізніше,
як до 01.01.96 року;
   - рекомендувати  банкам-кредиторам  коригувати   розмір
відсоткових ставок за простроченими та пролонгованими кредитами
відповідно до облікової ставки Національного банку України шляхом
внесення змін до кредитних договорів та відстрочити на період
відновлення  ліквідності  банків  стягнення  відсотків  за
міжбанківськими позиками.
   5. Керуючись статтею 48 Закону України  "Про  банки  і
банківську діяльність" ( 872-12 ), Положенням "Про застосування
Національним банком України санкцій за порушення банківського
законодавства", затвердженим постановою Правління Національного
банку України N 115 від  16.05.95 р., припинити  діяльність
комерційних банків "Дніпросервісбанк" (м.Дніпропетровськ), "Поліс"
(м.Донецьк), "Конгрес" (м.Харків), "Харківлегбанк" (м.Харків),
"Укркомунбанк"  (м.Київ)  та  скасувати всі ліцензії, надані
Національним банком України.
   Для цього:
   - зобов'язати Раду та Правління зазначених банків у 20-денний
термін скликати і провести позачергові збори акціонерів банку для
прийняття рішення про шляхи припинення  діяльності  та  про
результати  проінформувати  відповідні  регіональні управління
Національного банку України;
   - у  разі  прийняття  зборами  акціонерів  рішення  про
реорганізацію комерційного банку подати відповідному регіональному
управлінню Національного банку України документи, що підтверджують
реорганізацію, зокрема, рішення загальних зборів про їх злиття,
приєднання, перетворення, а також рішення загальних зборів їх
правонаступників та клопотання банку-правонаступника за підписом
Голови Ради, завіреного печаткою;
   - відповідним регіональним управлінням Національного банку
підготувати висновок про фінансове становище банку-правонаступника
та передати на розгляд Правлінню Національного банку України для
прийняття  рішення  щодо можливості реорганізації комерційних
банків, діяльність яких припинено цією постановою.
   У разі невирішення акціонерами питання щодо реорганізації чи
ліквідації банку або неподання інформації з зазначених питань у
встановлений  термін  відповідним  регіональним  управлінням
Національного банку у 10-денний строк підготувати подання щодо
ліквідації банків та представити департаменту банківського нагляду
для доповіді Правлінню Національного банку України.
   6. Зобов'язати всі комерційні банки протягом другого півріччя
поточного року провести дві суцільні перевірки кредитного портфелю
за станом на 01.10.95 р. та 01.01.96 р. з питань цільового
використання кредитів та достовірності відображення їх на рахунках
бухгалтерського обліку.
   Зазначити, що департаменту банківського нагляду Національного
банку  України  надається  регіональними управліннями зведена
інформація за результатами перевірок банків-юридичних осіб. Термін
подання матеріалів за 3 квартал до 15 жовтня поточного року, за 4
квартал - до 20 січня 1996 року.
   7. Регіональним управлінням Національного банку України на
підставі аналізу балансів комерційних банків за станом на 01.10.95
року  провести  у жовтні поточного року вибіркові тематичні
перевірки комерційних банків, де сумарна  заборгованість  за
простроченими позиками значно перевищує розмір власних коштів.
   За результатами  перевірок   регіональним   управлінням
Національного банку України узагальнити причини та умови, які
сприяли скоєнню зловживань у сфері  кредитування,  допущенню
порушень законодавства і нормативних актів Національного банку
України та проінформувати департамент банківського нагляду до 1
листопада 1995 року.
   8. Звернути увагу регіональних управлінь Національного банку
України, Рад та правлінь комерційних банків на необхідність
поліпшення роботи щодо підбору, призначення та погодження в
Національному банку України кандидатур на керівні посади банків та
банківських установ, враховуючи їх професійний рівень, репутацію в
банківських колах та здатність приймати кваліфіковані та виважені
рішення в управлінні банківськими установами.
   Рекомендувати комерційним  банкам інформувати Національний
банк України про випадки звільнення службових осіб за дії, що
призвели до порушень чинного законодавства, нормативних актів
Національного банку України та завдання збитків банкам і їх
клієнтам, з метою недопущення призначення таких осіб на керівні
посади в банках та банківських установах.
   9. Зобов'язати комерційні банки до 1 жовтня поточного року
надіслати до департаменту банківського нагляду Національного банку
України аудиторські звіти про результати проведення аудиту за 1994
рік. Зазначити, що у разі непредставлення Національному банку
України аудиторських звітів після визначеного терміну пакети
документів про реєстрацію змін до установчих документів таких
комерційних банків прийматись для розгляду не будуть.
   10. Звернути увагу комерційних банків, якими не виконані
вимоги  Національного  банку України щодо збільшення розміру
статутних фондів до 5 млрд.крб., на те, що до 1 жовтня 1995 року
вони повинні зареєструвати в Національному банку України внесення
відповідних змін до Статутів.
   11. Погодитись  з  пропозиціями департаменту банківського
нагляду щодо необхідності термінового внесення змін та доповнень
до законодавчих актів та нормативних документів Національного
банку України. Зокрема, таких:
   - щодо  запровадження  повної  матеріальної  і  майнової
відповідальності акціонерів (учасників) банків за використання
всіх залучених банками коштів, що кардинально змінить підходи в
організації роботи акціонерного товариства, його Ради;
   - щодо зняття обмежень в участі банків у заснуванні інших
банків та промислово-фінансових груп шляхом злиття банківського,
фінансового та промислового капіталу, створення дочірніх банків;
   - про  можливість  відкриття  кожному  банку  окремого
субкореспондентського розрахункового рахунку, на якому були б
сконцентровані тільки власні кошти банку з метою виключення
випадків  блокування  коштів  клієнтів,  які  знаходяться на
кореспондентському   рахунку   банку,   і   проведення
розрахунково-касових операцій при виконанні рішень судових органів
щодо стягнення з кореспонденських рахунків банків коштів на
користь позивачів тільки у частині власних коштів банків;
   - щодо вдосконалення обліку розподілу прибутку і відрахувань
до бюджету на рівні філій та банків-юридичних осіб;
   - щодо розроблення  механізму  відкликання  ліцензій  на
здійснення валютних операцій у комерційних банків в залежності від
фінансового стану банку та дотримання ними економічних нормативів.
   У зв'язку  з  цим  доручити заступнику Голови Правління
Національного банку України В.М.Кравцю, головному  бухгалтеру
П.М.Сенищу, департаменту банківського нагляду (А.І.Степаненко),
юридичному департаменту (В.Л.Кротюк), фінансовому департаменту
(О.М.Кандибка), управлінню валютного контролю та ліцензування
(С.О.Брагін) в місячний термін підготувати необхідні пропозиції і
подати на розгляд Правління Національного банку України.
   12. Контроль за виконанням даної постанови покласти  на
департамент  банківського  нагляду  та регіональні управління
Національного банку України.
   14. Постанова набуває чинності з моменту її підписання.
 
 Голова Правління                    В.А.Ющенко
                       Додаток N 1
                   до постанови Правління НБУ
                   від 12 вересня 1995 р. N 224
      Перелік комерційних банків, яким відмінено
         режим фінансового оздоровлення
   "Ювесбанк", "Юзівський", "Донуглекомбанк" (Донецька обл.)
   "АвтоЗАЗбанк" (м.Запоріжжя)
   "Інтерконтбанк", "Кримбанк" (Республіка Крим)
   "НПК-банк" (м.Харків)
   "Ліга", Банк ділового співробітництва (м.Київ).
                       Додаток N 2
                   до постанови Правління НБУ
                   від 12 вересня 1995 р. N 224
    Перелік комерційних банків, яким продовжено режим
           фінансового оздоровлення
   "Дніпро", "Єврометал", "Геобанк" (Дніпропетровська обл.)
   "Донкредитінвест", "Траст" (Донецька обл.)
   "Лісбанк" (Закарпатська обл.)
   Кримському комерційному  церковному  банку,  "Імдатбанк"
(Республіка Крим)
   "Золотий лев", "Євроцентр", "Дністер"(м.Жидачів), "Дністер"
(м.Львів), "Галс-банк" (Львівська обл.)
   "Співдружність", "Миккомбанк" (Миколаївська обл.)
   "Морторгбанк", "Норд-банк", "Аркадія" (Одеська обл.)
   "VG-банк" (Сумська обл.)
   "Золоті ворота", "Добродій", "Ера", "Меркурій" (Харківська
обл.)
   "Стрижень", "Чернігів-банк", "Агроінвестбанк" (Чернігівська
обл.)
   "Інко", "Відродження", "Торгово-промисловий" , "Конкордія",
"Бонус-банк", "Альянс-кредит", "Будмбанк", "Інтелект", "Аркада",
"Антарес", "Експрес-банк", "Києво-Печерський", "Алонж", "Юніверс",
"Київкоопбанк",  "Едланд",  "Фермерський  земельний  банк",
"Мета-банк", "Народний банк" (м.Київ)
   "Західінкомбанк" (м.Луцьк)
                       Додаток N 3
                   до постанови Правління НБ
                   від 12 вересня 1995 р. N 224
      Перелік комерційних банків, яким встановлено
         режим фінансового оздоровлення
   "Капітал" (м.Донецьк)
   "Монолітбанк" (м.Запоріжжя)
   "Кримкредит" (м.Сімферопіль)
   "Харків" (м.Харків)
   "Меблібанк", "Центрально-європейський" (м.Київ)
   "Волиньторгінвестбанк" (м.Луцьк)
   "Галицький" (м.Львів)
   "Буковина", "Буккоопбанк" (м.Чернівці)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка