Законы Украины

Новости Партнеров
 

Зміни та доповнення до Положення про порядок збирання та обробки заяв, що надійшли від фінансових посередників


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
 N 1086 від 18.08.95
   м.Київ
 
 vd950818 vn1086
                    Затверджено
              наказом Фонду державного майна України
              від 18 серпня 1995 р. N 1086
 
            Зміни та доповнення
    до Положення про порядок збирання та обробки заяв,
       що надійшли від фінансових посередників
 
 
_______________
   * Зазначені зміни та доповнення в частині, що стосується
порядку розрахунків за придбані об'єкти приватизації, вводяться в
дію, починаючи з розрахунків щодо четвертого  сертифікатного
аукціону (1-31 травня 1995 р.), в частині, що стосується порядку
подання заяв на придбання акцій, -  починаючи  з  восьмого
сертифікатного аукціону (1-30 вересня 1995 р.).
   На виконання Змін та доповнень до Положення про порядок
розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затверджених наказом
Фонду державного майна України та Національного банку України від
9 червня 1995 р. N 690/63 ( z0197-95 ), до Положення про порядок
збирання та обробки заяв, що надійшли від фінансових посередників,
затвердженого  наказом  Фонду  державного  майна України від
20 березня 1995 р. N 295 ( v0295224-95 ), вносяться такі зміни та
доповнення:
   1. Абзац 3 підрозділу "Реєстратор" розділу 3 зазначеного
Положення викласти в такій редакції:
   "Для участі  в  сертифікатному  аукціоні  уповноважений
представник фінансового посередника подає до РЦСА:
   заяву в двох примірниках (див. додаток 3);
   банківську довідку про наявність приватизаційних майнових
сертифікатів на позабалансовому рахунку фінансового посередника.
Банківська довідка може подаватися одна на кілька заяв, у ній
зазначається стан рахунку не пізніше як за один тиждень до подання
заяв;
   платіжне доручення про внесення застави з відміткою банку
платника та дві його копії.
   Представник інвестиційного фонду або інвестиційної компанії
додатково подає довідку за довільною формою про вартість активів
фінансового посередника за станом на перше число поточного місяця,
засвідчену підписами головного бухгалтера та керівника, а також
печаткою фінансового посередника. У довідці також зазначається
кількість приватизаційних майнових сертифікатів, еквівалентна 5%
від вказаної вартості активів.
   Представник пред'являє документ, що посвідчує його особу, та
доручення, яке надає представнику повноваження виступати від імені
фінансового посередника.
   Реєстратор повинен:
   перевірити правильність заповнення заяви та достовірність
наведеної інформації;
   у заявах з обмеженням ціни (тип А) перевірити, щоб у кожній
було заявлено  не  менш  як  100  приватизаційних  майнових
сертифікатів;
   перевірити дані, зазначені в заяві, на відповідність із
даними в папці фінансового посередника;
   перевірити наявність у фінансового посередника  заявлених
коштів. Фінансовий посередник має право заявляти суму, що не
перевищує коштів, зазначених у банківській довідці, зменшених на
загальну суму сертифікатів, що вказані у всіх попередніх прийнятих
заявах;
   для інвестиційного фонду або інвестиційної компанії додатково
визначити  загальну  кількість  приватизаційних   майнових
сертифікатів, заявлених на вказаний об'єкт приватизації за всіма
прийнятими заявами даного фінансового посередника з урахуванням
заяви,  що  розглядається. Якщо ця кількість приватизаційних
майнових сертифікатів перевищує зазначену в довідці про активи
кількість приватизаційних майнових сертифікатів, яка еквівалентна
5% активів, реєстратор відмовляє фінансовому  посереднику  в
прийнятті чергової заяви".
   2. Розділи 4 та 5 зазначеного Положення викласти в такій
редакції:
            "4. Одержання коштів
   4.1. Повідомлення  від  Українського центру сертифікатних
аукціонів до РЦСА.
   4.1.1. На  підставі  протоколу  про результати аукціону,
затвердженого Фондом державного майна України, Український центр
сертифікатних аукціонів (УЦСА) складає для кожного фінансового
посередника (ФП) та товариства покупців (ТП) відомість результатів
участі в аукціоні всіх поданих ФП (ТП) заяв, а також коштів, які
мають бути одержані від ФП (ТП). УЦСА передає ці дані до
відповідних РЦСА.
   4.1.2. ФП (ТП) звертається до РЦСА, який прийняв від нього
заяву на участь у сертифікатному аукціоні, для отримання відомості
результатів участі ФП (ТП) в аукціоні не пізніше 10 днів після
дати офіційного затвердження результатів аукціону.
   4.1.3. РЦСА видає кожному ФП (ТП) для оплати акцій засвідчену
РЦСА відомість результатів участі зазначеного ФП (ТП) в аукціоні.
РЦСА видає ФП (ТП) засвідчений РЦСА витяг з протоколу аукціонної
комісії про результати сертифікатного аукціону тільки після оплати
ФП (ТП) всіх акцій, придбаних ним за результатами сертифікатного
аукціону по всіх об'єктах приватизації, на які ФП (ТП) подав
заяви.
   4.1.4. ФП  (ТП)  здійснює  оплату  акцій,  придбаних на
сертифікатному аукціоні, через РЦСА, який прийняв від нього заяву
на участь у сертифікатному аукціоні, незалежно від того, в якій
області розташований та якому органу приватизації підпорядкований
об'єкт  приватизації. Оплата здійснюється по кожному об'єкту
приватизації окремо.
   4.1.5. ФП (ТП) після отримання відомості результатів його
участі в сертифікатному аукціоні самостійно визначає окремо по
кожній заяві, яка перемогла в аукціоні, вид приватизаційних
майнових сертифікатів (готівкові чи безготівкові), якими він буде
розраховуватися з РЦСА за придбані акції, незалежно від виду
приватизаційних майнових сертифікатів, вказаного ним у заявах на
придбання акцій. Акції, заявлені в одній заяві, повинні повністю
оплачуватися сертифікатами одного виду.
   ФП (ТП) подає до РЦСА для оплати кожного об'єкта приватизації
приватизаційні майнові сертифікати, згруповані за заявами.
   4.2. Одержання  готівкових   приватизаційних   майнових
сертифікатів.
   4.2.1. ФП (ТП) подають до РЦСА готівкові приватизаційні
майнові сертифікати не пізніше 10 днів з дати отримання від РЦСА
відомості результатів їх участі в аукціоні.
   4.2.2. ФП (ТП) для здійснення передачі коштів подають до РЦСА
окремо по кожній заяві:
   копію заяви,  яка  перемогла  на  аукціоні  та за якою
здійснюється оплата;
   документ, що посвідчує особу представника;
   готівкові сертифікати в кількості, яку повинен сплатити ФП
(ТП) за результатами аукціону, згруповані в пакети по 100 шт.
(останній пакет сертифікатів для кожного об'єкта приватизації може
бути неповним). При цьому ФП має право при проведенні оплати акцій
подавати і такі приватизаційні майнові сертифікати, які видані
громадянам Ощадбанком після прийняття РЦСА заяви ФП, згідно з якою
він придбав ці акції;
   засвідчену банком, що обслуговує ФП (ТП), вимогу, на підставі
якої ФП (ТП) одержав сертифікати.
   Разом з кожним пакетом ФП (ТП) подає реєстр готівкових
приватизаційних майнових сертифікатів у  пакеті  за  формою,
встановленою постановою Правління Національного банку України від
14 березня 1995 р. N 53 ( v0237500-95 ), в паперовій формі у трьох
примірниках, а також розширений реєстр цих сертифікатів у формі
файлу на магнітній дискеті за встановленим форматом (додаток 13).
   У першому примірнику реєстру, що призначений для подальшого
подання зазначених у ньому сертифікатів РЦСА до обслуговуючого
його банку, ФП (ТП) заповнює тільки інформацію про серії, номери
та власників сертифікатів. Інші поля в цьому примірнику заповнює
РЦСА.
   У другому та третьому примірниках реєстру ФП (ТП) заповнює
всі поля, за винятком реєстраційного номера та дати. У графі
"Назва установи банківської системи" замість установи  банку
зазначається відповідний РЦСА. У графі "Назва органу, що здійснює
акумуляцію ПМС" зазначається ФП (ТП). у графі "Назва об'єкта
приватизації"  зазначається  назва  відкритого  акціонерного
товариства,  на  оплату  акцій  якого  подаються  готівкові
приватизаційні майнові сертифікати. Відправником приватизаційних
майнових сертифікатів є ФП (ТП), отримувачем - РЦСА. Другий та
третій примірники реєстру засвідчуються підписом та печаткою ФП
(ТП).
   Розширений реєстр  на  дискеті  додатково  до  реєстру
сертифікатів  містить  код  виду  приватизаційних  майнових
сертифікатів, що використовується (для готівкового сертифіката -
"О"), паспортні дані та адресу громадян, на ім'я яких видані
приватизаційні  майнові сертифікати. Такі дані необхідні для
здійснення перевірки сертифікатів, що подаються, на правомірність
їх участі в аукціоні. На одній дискеті може бути записано декілька
реєстрів пакетів приватизаційних майнових сертифікатів.
   4.2.3. Касир-контролер відділу розрахунків РЦСА при прийманні
готівкових приватизаційних майнових сертифікатів виконує такі дії:
   перевіряє право особи, яка подає сертифікати, представляти
даного ФП (ТП) на підставі довіреності, яку пред'являє зазначена
особа, або списку осіб, уповноважених ФП (ТП);
   перевіряє на підставі переліку переможців аукціону кількість
приватизаційних  майнових  сертифікатів, яку ФП (ТП) повинен
сплатити за зазначеною заявою за результатами аукціону;
   перевіряє наявність вимоги ФП (ТП) до обслуговуючого банку на
одержання приватизаційних майнових сертифікатів. Вимога подається
ФП (ТП) або знаходиться в РЦСА, якщо частина приватизаційних
майнових сертифікатів, одержаних ФП (ТП) за цією вимогою, вже
передана ним до РЦСА;
   визначає на підставі останнього запису РЦСА  на  вимозі
загальну кількість приватизаційних майнових сертифікатів, яка може
бути прийнята за цією вимогою (з урахуванням приватизаційних
майнових сертифікатів, прийнятих до РЦСА за цією вимогою раніше).
   4.2.4. Далі щодо кожного  пакета  касир  у  присутності
уповноваженої особи ФП (ТП) виконує такі дії:
   перевіряє за наявною вимогою можливість прийняття від ФП (ТП)
чергового  пакета  приватизаційних  майнових  сертифікатів  з
урахуванням прийнятих пакетів;
   одержує пакет приватизаційних майнових сертифікатів від ФП
(ТП);
   перевіряє сертифікати в кожному пакеті на дійсність та на
відповідність реєстру. У випадку негативного результату хоча б
однієї з перевірок пакет не приймається й повертається заявнику
разом з усіма примірниками реєстру;
   присвоює пакету черговий номер згідно з відомістю реєстрації
пакетів приватизаційних майнових  сертифікатів,  що  ведеться
відділом розрахунків РЦСА за формою, встановленою УЦСА;
   вносить до відомості дані про прийнятий пакет;
   обандеролює прийнятий пакет;
   проставляє на всіх примірниках реєстру номер пакета;
   ставить свій підпис та печатку (штамп) РЦСА на другому та
третьому примірниках реєстру в графі "Отримувач ПМС";
   виконує копіювання  файлів  з  розширеними  реєстрами
приватизаційних майнових сертифікатів з дискет  заявника  до
комп'ютерної системи РЦСА;
   повертає ФП (ТП) повністю оформлений третій примірник реєстру
приватизаційних майнових сертифікатів як підтвердження прийняття
пакета приватизаційних майнових сертифікатів  та  дискети  з
реєстрами.
   4.2.5. Після прийняття всіх пакетів приватизаційних майнових
сертифікатів від даного ФП (ТП) або після закінчення приймання
пакетів у зв'язку із завершенням встановленого часу приймання
приватизаційних майнових сертифікатів касир підраховує загальну
кількість прийнятих від ФП (ТП) сертифікатів.
   На зворотному боці вимоги касир РЦСА в присутності ФП (ТП)
зазначає  дату  прийняття,  кількість  фактично  прийнятих
приватизаційних майнових сертифікатів та залишок приватизаційних
майнових сертифікатів, що були отримані ФП (ТП) за даною вимогою,
але не прийняті до РЦСА, і ставить свій підпис.
   При наступному  поданні  ФП  (ТП)  зазначеного  залишку
приватизаційних майнових сертифікатів касир РЦСА використовує цю ж
саму вимогу і робить на ній чергову відмітку про прийняття
приватизаційних майнових сертифікатів та можливий їх залишок.
   Вимога залишається у відділі розрахунків РЦСА.
   4.2.6. РЦСА  передає  готівкові  приватизаційні  майнові
сертифікати, прийняті від ФП (ТП), окремо по кожному ФП (ТП) до
обслуговуючого  банку  для  зарахування  на  позабалансовий
приватизаційний рахунок 9946 згідно з п.3.6 постанови Правління
Національного банку України від 14 березня 1995  р.  N  53
( v0237500-95 ). Після зарахування сертифікатів РЦСА передає
третій примірник прибуткового позабалансового ордера ФП (ТП) для
списання  банком, що обслуговує ФП (ТП), переданих до РЦСА
сертифікатів.
   4.2.7. Зарахування  прийнятих  від  ФП  (ТП)  готівкових
сертифікатів окремо за кожним ФП (ТП) на позабалансовий рахунок
9946 у банку, який обслуговує РЦСА, здійснюється в порядку,
встановленому пунктом 8.5 Змін та доповнень до Положення про
порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації, затверджених
наказом Фонду державного майна України та Національного банку
України від 9 червня 1995 р. N 690/63 ( z0197-95 ).
   4.3. Одержання  безготівкових  приватизаційних  майнових
сертифікатів.
   4.3.1. ФП  (ТП)  для  оплати  акцій  безготівковими
приватизаційними майновими сертифікатами звертається до РЦСА не
пізніше 10 днів з дати отримання від РЦСА відомості його участі в
аукціоні. ФП (ТП) пред'являє свій примірник кожної заяви на участь
в  аукціоні,  за  якою  він  буде  сплачувати  безготівкові
приватизаційні майнові сертифікати.
   4.3.2. РЦСА на підставі заяв, пред'явлених ФП (ТП), та
переліку  переможців  аукціону  визначає  суму  безготівкових
приватизаційних майнових сертифікатів для сплати й виписує ФП (ТП)
приватизаційні платіжні доручення окремо по кожній заяві для
перерахування  приватизаційних  майнових  сертифікатів  на
позабалансовий рахунок 9946 РЦСА. Платіжне доручення оформляється
в порядку, визначеному п.6.5 Положення про порядок розрахунків за
придбані об'єкти приватизації,  затвердженого  наказом  Фонду
державного майна  України  від  2  листопада 1992 р. N 467
( v0467224-92 ), з урахуванням змін та доповнень до  цього
положення, затверджених наказом Фонду державного майна України та
Національного банку України від 9 червня 1995 р. N 690/63. При
оформленні  приватизаційного  платіжного  доручення  об'єкт
приватизації не вказується.
   4.3.3. ФП (ТП) звертається до банку, який його обслуговує, та
виконує  перерахування  означеної  кількості  безготівкових
приватизаційних майнових сертифікатів. ФП (ТП) повинен оплатити
приватизаційні платіжні доручення не пізніше 10 днів після їх
одержання.
   4.3.4. ФП  (ТП)   після   зарахування   безготівкових
приватизаційних майнових сертифікатів на рахунок РЦСА звертається
до  РЦСА  для  засвідчення  оплати  акцій  безготівковими
приватизаційними майновими сертифікатами. Для цього:
   представник ФП (ТП) пред'являє оплачене платіжне доручення з
відміткою обслуговуючого банку про перерахування приватизаційних
майнових сертифікатів, а також відомість його участі в аукціоні;
   довірчі товариства, торговці цінними паперами та ТП додатково
подають на всю суму безготівкових  приватизаційних  майнових
сертифікатів,  що  перераховані,  розширені реєстри платіжних
доручень громадян у формі файлів на магнітній дискеті;
   касир-контролер ВР  РЦСА перевіряє надходження коштів на
рахунок РЦСА за інформацією з банку, що обслуговує РЦСА, та
засвідчує  їх  одержання своїм підписом на обох примірниках
платіжного доручення (один примірник - з банку, що обслуговує
РЦСА,  другий примірник подає ФП (ТП). В обидва примірники
платіжного доручення  касир-контролер  вписує  назву  об'єкта
приватизації, на оплату акцій якого перераховано безготівкові
приватизаційні майнові сертифікати, та повертає ФП (ТП) його копію
доручення.
   4.3.5. Реєстри платіжних доручень громадян ФП (ТП) готує у
вигляді файлів на дискеті за встановленим форматом (див. додаток
13). При цьому в полі "Вид ПМС" вказується код безготівкового
сертифіката (1), а поле "Серія та номер готівкового сертифіката"
не заповнюється. Реєстр на дискеті містить прізвища, імена та по
батькові  громадян,  на  ім'я  яких було відкрито депозитні
приватизаційні рахунки, перераховані ФП (ТП), їх паспортні дані та
адресу. Такі дані необхідні для обліку використання ФП (ТП)
безготівкових приватизаційних майнових сертифікатів громадян на
аукціонах.
   РЦСА виконує копіювання файлів з реєстрами платіжних доручень
громадян з дискет заявника до комп'ютерної системи РЦСА та
повертає дискети заявнику.
         5. Повернення застав фінансовим
              посередникам
   5.1. Внесена ФП застава має бути повернена йому, крім випадку
відмови сплатити суму відповідно до поданої ним заяви.
   5.2. Відповідальний за одержання коштів у РЦСА в триденний
термін після одержання з УЦСА затвердженого протоколу про підсумки
сертифікатного аукціону готує:
   перелік фінансових посередників, що не стали переможцями
аукціону (додаток 10);
   перелік переможців аукціону (додаток 11).
   5.3. Перелік фінансових посередників, що не стали переможцями
аукціону, складений за об'єктами приватизації, який  містить
банківські реквізити відповідних ФП (ТП), засвідчується підписами
посадових осіб та печаткою РЦСА й надсилається до Департаменту
управління державним фондом приватизації Фонду державного майна
України разом з копіями платіжних доручень про сплату застави
відповідними ФП (ТП). На підставі зазначеного переліку та даних з
рахунку 090102 Фонду державного майна України про одержання застав
Департамент  управління  державним  фондом приватизації Фонду
державного майна України повертає застави ФП (ТП) у 10-денний
термін з дати одержання переліку.
   5.4. Перелік переможців аукціону, складений за заявами, що
перемогли, по кожному об'єкту приватизації окремо, який містить
банківські реквізити ФП (ТП)-переможців та суми, що підлягають
сплаті, разом з копіями платіжних доручень про сплату застави
відповідними ФП (ТП) залишається в РЦСА для контролю оплати ФП
(ТП) акцій, придбаних за результатами аукціону.
   5.5. РЦСА згідно з розділом 4 цього Положення контролює
надходження готівкових та безготівкових приватизаційних майнових
сертифікатів від ФП (ТП) для плати об'єктів приватизації. Після
завершення ФП (ТП) оплати акцій за черговою заявою, яка перемогла
за результатами аукціону, відповідна посадова особа РЦСА ставить
свій підпис у відповідному рядку переліку переможців аукціону, що
підтверджує здійснення оплати. Після повної оплати окремим ФП (ТП)
окремого об'єкта приватизації РЦСА включає зазначеного ФП (ТП) з
усіма його заявами, що перемогли за результатами аукціону, та
даними  про  перерахування застав для цих заяв до переліку
фінансових посередників, що оплатили вартість акцій (додаток 12).
   5.6. Щотижня РЦСА закриває перелік фінансових посередників,
що оплатили вартість акцій, засвідчує його підписами посадових
осіб та печаткою РЦСА і передає разом з копіями платіжних доручень
про сплату застави відповідними ФП (ТП) до Департаменту управління
державним фондом приватизації Фонду державного майна України для
повернення застав.
   5.7. На підставі зазначеного переліку та даних з рахунку
090102 Фонду державного майна України про одержання  застав
Департамент  управління  державним  фондом приватизації Фонду
державного майна України повертає застави ФП у 10-денний термін з
дати одержання переліку".
   3. Положення доповнити розділами 6 та 7 у такій редакції:
         "6. Видача витягу з протоколу
           про результати аукціону
   6.1. Після завершення ФП (ТП) оплати всіх акцій, придбаних
ним за всіма об'єктами приватизації за результатами чергового та
всіх попередніх сертифікатних аукціонів по всіх прийнятих від
нього заявах, кожний ФП (ТП) звертається до РЦСА за одержанням
витягів з протоколу аукціонної комісії (додаток 14).
   6.2. РЦСА перевіряє відсутність заборгованості ФП (ТП), який
звернувся за одержанням витягів з протоколу про результати його
участі в сертифікатному аукціоні, по оплаті акцій за результатами
чергового та всіх попередніх аукціонів. Підтвердженням завершення
ФП (ТП) оплати всіх акцій є:
   для РЦСА - наявність підписів відповідних посадових осіб
РЦСА, що свідчать про завершення оплати акцій, у всіх рядках
переліку переможців аукціону за всіма об'єктами  зазначеного
аукціону, акції яких придбавав даний ФП (ТП);
   для ФП (ТП) - наявність підписів відповідних посадових осіб
РЦСА  про  зарахування безготівкових приватизаційних майнових
сертифікатів  на  всіх  оплачених  приватизаційних  платіжних
дорученнях та наявність підписів і печаток РЦСА на всіх реєстрах
готівкових приватизаційних майнових сертифікатів, що прийнято до
РЦСА.
   У разі заборгованості ФП (ТП) щодо оплати акцій хоча б по
одному з об'єктів приватизації, які було продано за результатами
чергового або попередніх аукціонів, РЦСА відмовляє ФП (ТП) в
одержанні витягів з протоколів про його участь в аукціонах.
   6.3. РЦСА видає ФП (ТП), який оплатив  усі  акції  за
результатами чергового та всіх попередніх аукціонів, витяги з
протоколу про результати його участі в черговому  та  всіх
попередніх (якщо зазначений ФП (ТП) мав щодо них заборгованість)
сертифікатних аукціонах, засвідчені підписами посадових осіб та
печаткою РЦСА. Витяги з протоколу оформляються окремо по кожному
об'єкту приватизації й видаються протягом одного робочого дня на
момент звернення ФП (ТП).
   6.4. Витяг з  протоколу  про  результати  сертифікатного
аукціону, засвідчений підписами посадових осіб та печаткою РЦСА,
підтверджує право власності ФП (ТП) на придбані ним акції та є
підставою для внесення відповідних записів до реєстру акціонерів.
Внесення записів до реєстру акціонерів здійснюється тільки після
оформлення РЦСА відповідного витягу з протоколу.
       7. Зарахування приватизаційних майнових
         сертифікатів до державного фонду
              приватизації
   7.1. РЦСА зараховує приватизаційні майнові сертифікати до
позабюджетного фонду приватизації окремо по кожному  об'єкту
приватизації  після  акумулювання на рахунку 9946 РЦСА всіх
готівкових та безготівкових приватизаційних майнових сертифікатів,
які повинні надійти для оплати акцій за результатами аукціону від
усіх переможців. Про завершення повної оплати об'єкта приватизації
свідчить наявність підписів відповідних посадових осіб у всіх
рядках переліку переможців аукціону, які стосуються зазначеного
об'єкта.
   7.2. РЦСА складає окремо по кожному об'єкту приватизації
заявку до регіонального відділення Фонду державного майна України
своєї області на  проведення  оплати  акцій,  придбаних  за
результатами аукціону. Форму заявки наведено в додатку 5 до
Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти приватизації
( v0467224-92 ) з урахуванням змін та доповнень, затверджених
наказом Фонду державного майна України та Національного банку
України від 9 червня 1995 р. N 690/63 ( z0197-95 ). У заявці
окремо зазначаються суми (кількість) готівкових та безготівкових
приватизаційних  майнових  сертифікатів, прийнятих для оплати
зазначеного об'єкта.
   7.3. РЦСА подає засвідчені ним витяги з протоколів про
результати сертифікатного аукціону (або переліки переможців) та
складені заявки на проведення  оплати  придбаних  акцій  до
регіонального відділення Фонду державного майна України своєї
області для оформлення платіжних доручень  на  перерахування
безготівкових приватизаційних майнових сертифікатів та доручень на
погашення й зарахування готівкових  приватизаційних  майнових
сертифікатів. Усі приватизаційні майнові сертифікати, які РЦСА
прийняв від ФП (ТП) для оплати акцій, зараховуються до державного
фонду приватизації регіонального відділення Фонду державного майна
України (рахунок 9353 у банку), розташованого в тій самій області,
що й РЦСА, незалежно від того, в якій області знаходиться та якому
органу приватизації підпорядкований об'єкт приватизації, акції
якого продано на сертифікатному аукціоні. Кошти за акції, придбані
за заявами, що прийняв РЦСА по Києву та Київській області,
зараховуються до позабюджетного фонду приватизації регіонального
відділення Фонду державного майна України по м.Києву.
   7.4. Відповідне регіональне відділення Фонду державного майна
України оформляє та видає РЦСА приватизаційні платіжні доручення
та доручення на погашення й зарахування готівкових приватизаційних
майнових сертифікатів.
   7.5. РЦСА  погашає  готівкові  приватизаційні  майнові
сертифікати та перераховує безготівкові й готівкові приватизаційні
майнові  сертифікати  до  відповідного  позабюджетного  фонду
приватизації в порядку, встановленому пп.7.17, 8.7, 8.10 Змін та
доповнень до Положення про порядок розрахунків за придбані об'єкти
приватизації, затверджених наказом Фонду державного майна України
та Національного банку України від 9 червня 1995 р. N 690/63".
                  Додаток 13
        до Положення про порядок збирання та обробки заяв,
        що надійшли від фінансових посередників
    Формат записів DBF-файла з реєстром сертифікатів,
   який подає фінансовий посередник або товариство покупців
--------------------------------------------------------------------------------------
Номер|  Ім'я поля   |Тип поля| Розмір |  Призначення поля
поля |         |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------------
 1    ACC_REF      C    1   Вид приватизаційного майнового сертифіката:
                       безготівковий (рахунок) - "1"
                       готівковий - "0"
 
 2   NPB_NUMBER     C    9   Серія та номер готівкового сертифіката
 
 3    FAMILY      C    30   Прізвище власника сертифіката
 
 4    NAME       C    15   Ім'я власника сертифіката
 
 5    PATRON      C    15   По батькові власника сертифіката
 
 6    IDTYPE      C    1   Тип документа*
 
 7   IDSERIES      C    9   Серія документа
 
 8   IDNUMBER      C    10   Номер документа
 
 9   ZIPCODE      C    6   Поштовий індекс власника сертифіката
 
 10   ADDRESS      C    91   Адреса власника сертифіката
--------------------------------------------------------------------------------------
_______________
   *Тип документа: 1 - паспорт, 2 - військове свідоцтво, 3 -
свідоцтво про народження, 9 - інший документ.
                  Додаток 14
        до Положення про порядок збирання та обробки заяв,
        що надійшли від фінансових посередників
      РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР СЕРТИФІКАТНИХ АУКЦІОНІВ
            Витяг з протоколу
       про результати сертифікатного аукціону
   Регіональний центр сертифікатних аукціонів повідомляє, що
згідно  з  протоколом  аукціонної  комісії  N_________  від
___.___.___р. фінансовий посередник ______________________________
_________________________________________________________________,
   (назва фінансового посередника або товариства покупців)
код за ЗКПО________, юридична адреса:____________________________,
придбав__________________ акцій акціонерного товариства (АТ)______
     (кількість)
__________________________________________________________________
             (код за ЗКПО)
__________________________________________________________________
             (повна назва АТ)
   Адреса АТ:___________________________________________________
   Акції номінальною вартістю _______________ крб. придбані за
аукціонною ціною ______________________крб. за одну акцію на повну
суму сплачених приватизаційних коштів.
   Цей витяг не є цінним папером. Він свідчить про набуття
покупцями права власності на придбані акції. Право власності на
акції реєструється в  реєстрі  акціонерів.  Назва  і  адреса
організації, яка  веде  реєстр  акціонерів (реєстродержателя),
зазначені нижче. У випадку невідповідності даних, наведених у
цьому витягу, даним покупця або необхідності зміни цих даних слід
звертатися до реєстродержателя для внесення виправлень.
   Реєстродержатель:____________________________________________
                 (назва, адреса)
______________________
   (підпис)                  М.П.
 
 Надруковано в "Державному інформаційному бюлетені про
 приватизацію", N 3/96
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка