Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства інвестицій і будівництва України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1992 р. N 218
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 438 ( 438-93-п ) від 10.06.93 )
         Питання Міністерства інвестицій
           і будівництва України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 394-р ( 394-92-р ) від 30.06.92 )
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про  Міністерство  інвестицій  і
будівництва України, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Міністерства інвестицій і будівництва України у кількості
150 одиниць.
( На часткову зміну пункту 2 збільшити граничну чисельність
працівників  центрального апарату Мінівестбуду України на 18
одиниць для створення управління координації будівництва об'єктів,
пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
згідно з Розпорядженням КМ N 394-р ( 394-92-р ) від 30.06.92 )
   Дозволити Міністерству  мати п'ятьох заступників Міністра
інвестицій і будівництва України, в тому числі одного першого
заступника, та колегію у кількості дев'яти чоловік.
   3. Центральний апарат Міністерства інвестицій і будівництва
України формується на базі апарату Державного комітету України у
справах архітектури, будівництва і охорони історичного середовища,
а також підвідділів розвитку будівельної індустрії, економіки і
аналізу будівельного виробництва, економіки будівельної індустрії
Відділу економіки  капітального  будівництва  та  будівельної
індустрії Міністерства економіки України.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 1991 р. N 383 ( 383-91-п )
"Питання  Державного комітету України у справах архітектури,
будівництва і охорони історичного  середовища"  (ЗП  України,
1992 р., N 1, ст. 20).
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 24
                    ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 29 квітня 1992 р. N 218
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Міністерство інвестицій і будівництва України
   1. Міністерство   інвестицій  і  будівництва  України
(Мінінвестбуд України) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Міністерство, використовуючи економічні методи і принципи
розмежування функцій державного управління та безпосереднього
господарювання, що здійснюється підприємствами, організаціями,
об'єднаннями  й  установами,  реалізує  стратегію  державної
інвестиційної  і  технічної  політики  в будівництві, сприяє
структурній перебудові економіки, формує систему заходів щодо
забезпечення економічної самостійності України, створює умови для
ефективного інвестування народного господарства, а також захисту
прав та інтересів суб'єктів інвестиційної діяльності незалежно від
форм власності.
   2.  Мінінвестбуд  України  в своїй діяльності керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради  України,  указами і ропорядженнями Президента України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Міністерство організовує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його удосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. До сфери функціонального управління Мінінвестбуду України
належать будівельно-монтажні й промислові корпорації, концерни,
асоціації та їхні організації і підприємства, наукові та проектні
інститути й організації, управління архітектури і містобудування,
служби експертизи, будінспекції, інші структури, що здійснюють
реалізацію інвестиційних програм і проектів, а також забезпечують
виробництво  будівельних  конструкцій, матеріалів і виконання
реставраційних робіт.
   4. Головними завданнями Мінінвестбуду України є:
   формування державної економічної політики щодо інвестиційної
діяльності  в  будівництві,  архітектурі,  містобудуванні,
промисловості будівельних матеріалів і  конструкцій,  охорони
історичного середовища і розробка механізму її реалізації;
   розробка прогнозів розвитку капітального будівництва та його
індустріальної бази;
   проведення в умовах суверенітету й економічної самостійності
заходів, спрямованих на виконання державних програм інвестиційної
діяльності в будівництві з питань економічної, науково-технічної і
соціальної політики, архітектури, містобудування, промисловості
будівельних матеріалів  і  конструкцій,  охорони  історичного
середовища (з урахуванням екологічних вимог);
   здійснення заходів, що забезпечують підтримку підприємницької
діяльності,  сприяють  демонополізації,  роздержавленню  і
приватизації  всіх  суб'єктів  інвестиційної  діяльності  в
будівництві, появі конкуренції в цій галузі;
   координація діяльності будівельних корпорацій,  концернів,
асоціацій, організацій та підприємств по ефективному використанню
всього будівельного потенціалу України;
   забезпечення захисту  інтересів  споживачів  будівельної,
науково-технічної та проектної продукції;
   створення умов  для  відродження української національної
архітектури і всебічного сприяння архітектурній та інженерній
творчості,  спрямованих  на  удосконалення  містобудування,
архітектурно-художніх якостей міст і сільських населених пунктів,
забезпечення екологічної безпеки з метою створення повноцінного
середовища життєдіяльності населення.
   5. Мінінвестбуд України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) бере  участь  у  формуванні інвестиційної політики і
державних інвестиційних програм і проектів, визначає учасників їх
реалізації через конкурси, тендери і торги, контролює хід робіт;
   б) забезпечує  розробку  актів  законодавства,  а  також
узагальнює  разом  з  іншими  державними  органами  практику
застосування законодавства з питань інвестиційної діяльності в
будівництві та містобудуванні, вносить пропозиції щодо  його
удосконалення;
   в) вживає заходів до здійснення інноваційної політики шляхом
впровадження досягнень науково-технічного прогресу в будівництві,
передусім пов'язаних з випуском і поширенням нових видів техніки і
технології, реалізацію довгострокових науково-технічних програм;
   г) бере участь у розміщенні на конкурсній основі державного
замовлення у капітальному будівництві;
   д) координує роботу по розвитку матеріально-технічної бази
будівництва і потужностей будівельних організацій;
   є) організує розробку, своєчасне поновлення державних норм,
стандартів і правил з питань інвестиційної діяльності, зокрема по
здійсненню будівництва, містобудування і проектування, кошторисній
справі,  виробництву  будівельних  матеріалів, конструкцій та
виробів, виконанню окремих видів робіт, механізації будівництва.
Контролює  додержання  встановлених  вимог  усіма  суб'єктами
інвестиційної діяльності в будівництві;
   ж) проводить державну експертизу інвестиційних проектів, що
виконуються за рахунок бюджетних і позабюджетних коштів, а також
додержання екологічних і санітарно-гігієнічних вимог у проектах,
розроблених за рахунок інших джерел фінансування, у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України;
   з) координує та методологічно забезпечує роботу місцевих
органів  архітектури і містобудування, інспекцій будівельного
нагляду, органів державної експертизи в  галузі  охорони  й
реставрації пам'яток архітектури і містобудування;
   і) здійснює   заходи,   спрямовані  на  вдосконалення
проектно-кошторисної  справи  та  інженерних  розвідувань для
будівництва;
   к) розробляє, затверджує та організовує виконання завдань,
які мають загальнодержавне значення і фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету, в тому числі щодо експериментального
проектування, розробки схем і проектів районного планування,
проектів планування та забудови міст, селищ міського типу і
сільських населених пунктів, схем генеральних планів промислових
вузлів, сейсмічного мікрорайонування, проектів охоронних зон і
схем захисту територій та населених пунктів від небезпечних
геологічних процесів, проектів нових типів будинків і споруд,
вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного  досвіду
проектування  і будівництва, розробки кошторисних нормативів,
проведення науково-дослідних робіт у будівництві.  Забезпечує
ефективне використання бюджетних коштів, передбачених на ці цілі;
   л) проводить   разом   з   громадськими  об'єднаннями
(будівельників, архітекторів, урбаністів, цивільних  інженерів
тощо) заходи, спрямовані на всебічне сприяння архітектурній та
інженерній творчості, забезпечення широкої гласності формування і
реалізації будівельних програм;
   м) здійснює  облік і реставрацію пам'яток архітектури і
містобудування;
   н) через систему спеціалізованих територіальних проектних
організацій створює та розповсюджує банки даних, пов'язаних із
забудовою населених пунктів, вишукувальними роботами, а також
промисловим,  водогосподарським,  енергетичним, транспортним і
сільськогосподарським будівництвом; контролює розміщення та разом
з органами місцевої виконавчої влади вирішує питання про нове
будівництво;
   о) організує  науково-технічне  інформування  учасників
інвестиційної діяльності з питань проектування та будівництва,
архітектури, містобудування, інженерних досліджень, виробництва
будівельних матеріалів, машин і устаткування, попиту ринку на
будівельну продукцію. Видає в установленому порядку інформаційні
матеріали, науково-технічну літературу;
   п) реалізує державну політику ціноутворення в проектуванні,
будівництві, реставрації пам'яток архітектури,  забезпечує  з
урахуванням ринкових процесів створення і періодичне поновлення
системи індексів цін на проекти і будівельну продукцію, проводить
роботу по організації маркетингу в галузі;
   р) координує зовнішньоекономічну діяльність організацій та
підприємств  будівельного  комплексу,  що  перебувають  у
загальнодержавній  власності,  по  реалізації  міжнародних  і
міждержавних інвестиційних програм і проектів будівництва на
території України та за її межами;
   с) розробляє економічні та організаційні заходи, спрямовані
на зростання експортного потенціалу підприємств і організацій,
реалізацію  за  кордоном  їх продукції; контролює додержання
патентно-ліцензійних вимог і здійснює сертифікацію продукції;
   т) бере участь  у  роботі  міжнародних  і  міждержавних
організацій з питань будівництва, архітектури, містобудування та
промисловості будівельних матеріалів;
   у) сприяє впровадженню екологічно виваженої політики при
реалізації інвестиційних програм.
   6. Мінінвестбуду України надається право:
   залучати за домовленістю для вивчення і розв'язання окремих
проблем інвестиційної діяльності  в  будівництві,  проведення
експертизи деяких проектів і програм, складання прогнозів в галузі
та консультацій відповідні міністерства, відомства, підприємства,
організації, об'єднання і установи, а також окремих учених,
експертів і спеціалістів;
   проводити в установленому порядку в межах своєї компетенції
інспекторський  нагляд  і  перевірку  якості  виконуваних
будівельно-монтажних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій і
будівельної  техніки,  що  випускаються  організаціями  і
підприємствами незалежно  від  форм  власності  та  відомчої
приналежності, і приймати за результатами цих перевірок рішення;
   припиняти будівництво і реставрацію об'єктів, що здійснюються
з відхиленням від затверджених проектів і з порушенням вимог
нормативних документів, а також виробництво матеріалів, виробів і
конструкцій, будівельної техніки у разі порушення затверджених
стандартів і технічних умов;
   вносити пропозиції  про  притягнення  до відповідальності
керівників будівельно-монтажних організацій і підприємств галузі,
які допускають відволікання матеріальних ресурсів, призначених для
виконання державних замовлень;
   подавати органам статистики інформацію щодо зміни звітних
даних про обсяги будівельно-монтажних робіт (вартість реалізованої
продукції),  виконаних  (виготовленої)   організаціями   і
підприємствами будівельної індустрії та промисловості будівельних
матеріалів з порушенням стандартів, технічних умов і правил
приймання об'єктів в експлуатацію;
   одержувати безплатно від Мінстату України, інших міністерств
і відомств, Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів
державної виконавчої влади статистичні матеріали та відомості,
необхідні для виконання покладених на  Мінінвестбуд  України
функцій;
   визначати порядок  розробки,  узгодження  і  затвердження
містобудівної, передпроектної та науково-технічної документації.
   7. Мінінвестбуд України у межах своєї компетенції видає на
основі і на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Міністерство в необхідних випадках видає разом з іншими
центральними  органами  державної влади, місцевими державними
адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні акти.
   8. Мінінвестбуд України при виконанні покладених на нього
функцій  взаємодіє  з іншими центральними органами державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також відповідними органами інших держав.
   9. Мінінвестбуд України очолює Міністр, який призначається
відповідно до Конституції України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром.
   Міністр інвестицій і будівництва України несе персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій, установлює ступінь відповідальності
заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
   10. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції  Мінінвестбуду  України, обговорення найважливіших
напрямів діяльності і розвитку сфери управління у Міністерстві
утворюється колегія  в  складі  Міністра  (голова  колегії),
заступників Міністра за посадою,  а  також  інших  керівних
працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
   11. Для визначення основних напрямів інвестиційної діяльності
в будівництві, розвитку галузі, науково обгрунтованої технічної,
містобудівної  та  цінової  політики,  проведення  експертизи
науково-технічних розробок і нормативів, розробки рекомендацій
щодо використання і впровадження у виробництво досягнень науки,
техніки і передового досвіду у Мінінвестбуді України створюються
ради та комісії з включенням до їх складу представників інших
міністерств,  відомств,  підприємств,  об'єднань,  установ  і
організацій за погодженням з ними.
   Склад рад  і  комісій, положення про них затверджуються
Міністром.
   12. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального  апарату  Мінінвестбуду  України  затверджуються
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   13. Мінінвестбуд України є юридичною особою, має самостійний
баланс,  рахунок в установах банків, печатку із зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка