Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про проведення переговорів між Україною і Республікою Молдова щодо режиму українсько- молдовського державного кордону


 
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про проведення переговорів між Україною
     і Республікою Молдова щодо режиму українсько-
         молдовського державного кордону
 
 
 
  Відповідно до Закону України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ) п о с т а н о в л я ю :
   1. Міністерству закордонних справ України і  Державному
комітету у справах  охорони  державного  кордону  України
започаткувати переговори з відповідними державними  органами
Республіки  Молдова  щодо  укладення  Угоди  про  режим
українсько-молдовського державного кордону.
   2. Затвердити делегацію України для проведення переговорів з
делегацією Республіки Молдова у такому складі:
  ГУБЕНКО        - Голова Державного комітету у спра-
 Валерій Олександрович    вах охорони державного кордону
              України - командуючий Прикордон-
              ними військами України, генерал-
              полковник, керівник делегації
  САРДАЧУК       - начальник консульського управління
 Петро Данилович       Міністерства закордонних справ
              України, заступник керівника
              делегації
  ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ     - начальник управління охорони гро-
 Олександр Володимирович   мадського порядку Міністерства
              внутрішніх справ України, генерал-
              майор міліції, член делегації
  КУПЧИШИН       - начальник договірно-правового від-
 Олександр Михайлович    ділу Міністерства закордонних справ
              України, член делегації
  МІРОШНИЧЕНКО     - перший заступник Голови Державного
 Едуард Анатолійович     митного комітету України, член
              делегації
   3. Дозволити делегації України в разі необхідності залучати
до роботи експертів відповідних міністерств та інших центральних
органів державної виконавчої влади, а також органів виконавчої
влади Вінницької, Одеської і Чернівецької областей.
   4. Делегації України на переговорах між  Україною  і
Республікою Молдова щодо режиму українсько-молдовського державного
кордону керуватися Законом України "Про державний кордон України"
та чинним законодавством України. Виходити з того, що прийнятною
основою для переговорів і розробки відповідного двостороннього
документа є проект Угоди між Україною і Республікою Молдова про
режим українсько-молдовського державного кордону (текст проекту
додається).
   5. Кабінету Міністрів України  вирішити  питання  про
фінансування витрат на проведення переговорів між Україною і
Республікою Молдова щодо режиму українсько-молдовського державного
кордону.
 
 
 Президент України                  Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 21 квітня 1992 року
   N 65
 
                             Проект
              У Г О Д А
      між Україною і Республікою Молдова про режим
      українсько-молдовського державного кордону
   Україна і Республіка Молдова, які  надалі  іменуються
Договірними Сторонами,
   бажаючи визначити заходи, що сприяють підтриманню в належному
порядку режиму українсько-молдовського державного кордону,
   підтверджуючи свою прихильність  принципу  непорушності
кордонів, визнаючи правонаступництво обох держав щодо  Указу
Президії Верховної Ради СРСР від 4 листопада 1940 року "Про
встановлення кордону між Українською Радянською Соціалістичною
Республікою і Молдавською Радянською Соціалістичною Республікою" і
вважаючи зазначений кордон державним кордоном між Україною і
Республікою Молдова,
  вирішили укласти цю Угоду.
  Уряди  Договірних Сторін призначили для  цього  своїми
уповноваженими:
  від України         - ГУБЕНКА Валерія Олександровича,
                 командуючого Прикордонними
                 військами України
  від Республіки Молдова   -
   які після обміну своїми повноваженнями, визнаними складеними
в належній формі і в повному порядку,
  погодились про нижченаведене:
             Р о з д і л I
         Проходження державного кордону
               Стаття 1
   1. Державний кордон між Україною і Республікою Молдова
проходить на місцевості так, як він визначений Указом Президії
Верховної Ради СРСР від 4 листопада 1940 року N 45  "Про
встановлення кордону між Українською Радянською Соціалістичною
Республікою і Молдавською Радянською Соціалістичною Республікою",
щодо якого обидві Договірні Сторони визнають правонаступництво
(стик справа - 450 метрів західніше прикордонного знака N 923;
стик зліва - перехрещення головних фарватерів рік Пруту і Дунаю).
               Стаття 2
   1. Державний кордон розмежовує території Договірних Сторін, а
також по вертикальних напрямах - їх повітряний простір і надра
землі.
   2. Терміни "державний кордон" або "лінія  кордону"  що
вживаються для цілей цієї Угоди мають однакове значення.
   3. Державний кордон на місцевості позначається ясно видимими
прикордонними знаками. Під терміном "прикордонний знак",  що
використовується у цій Угоді, розуміється система прикордонних
стовпів та полігонометричних пунктів з однаковим номером. Форма і
розміри  прикордонних  знаків  установлюються   внутрішнім
законодавством Договірних Сторін і Протоколом до цієї Угоди.
               Стаття 3
  1. Державний кордон між Договірними Сторонами встановлюється:
   а) на суші - по характерних точках і лініях рельєфу або ясно
видимих орієнтирах;
   в) на судноплавних ріках - по середині головного фарватеру
або тальвегу ріки; на несудноплавних ріках (струмках) - по їх
середині або по середині головного рукава ріки; на озерах та інших
водоймах  -  по  прямій  лінії,  що  з'єднує  виходи
українсько-молдовського державного кордону до берегів озера або
іншої водойми.
   Державний кордон, що проходить по річці (струмку), озеру або
іншій водоймі, не переміщується ні при зміні обрисів їх берегів
або рівня води, ні при відхиленні русла ріки (струмка) в ту чи
іншу сторону;
   с) на водосховищах гідровузлів та інших штучних водоймах
відповідно до лінії державного кордону, що проходить на місцевості
до їх заповнення;
   d) на залізничних і автодорожних мостах, греблях та інших
спорудах, що проходять через прикордонні ділянки судноплавних і
несудноплавних рік (струмків), - по середині цих споруд або по їх
технологічній осі, незалежно від проходження державного кордону по
воді.
            Р о з д і л II
       Спільна українсько-молдовська комісія
               Стаття 4
   1. Для детального позначення проходження лінії кордону Уряди
Договірних Сторін створять Спільну українсько-молдовську комісію,
іменовану далі "Комісія". Уряд кожної з Договірних  Сторін
призначить в цю Комісію главу своєї делегації, його заступника і
двох членів. У разі потреби глави обох делегацій мають право
залучати для роботи цієї Комісії необхідну кількість експертів та
інших осіб. Глави або їх  заступники  можуть  здійснювати
безпосереднє співробітництво з питань роботи Комісії.
   2. Кожна Договірна Сторона несе витрати, пов'язані  з
діяльністю своїх членів Комісії, а також осіб, яких вона залучила
до роботи Комісії. Всі витрати, пов'язані з  установленням
прикордонних знаків, підготовкою і виготовленням  документів
демаркації, Договірні Сторони будуть нести порівну.
 
               Стаття 5
  1. Комісія здійснює, зокрема, таку роботу:
   а) проводить спільну перевірку шляхом виміру на місцевості
проходження лінії кордону;
  в) вирішує питання встановлення прикордонних знаків;
   с) готує демаркаційні документи. Ці документи готуються у
двох примірниках, кожний українською і румунською мовами;
   документи підлягають затвердженню відповідно до законодавства
кожної з Договірних Сторін і набувають чинності з моменту обміну
нотами про їх затвердження.
   2. При виконанні завдань, вказаних у пункті I цієї статті,
Комісія проводить роботу в тісному співробітництві з Прикордонними
Уповноваженими Договірних Сторін.
               Стаття 6
   1. Порядок і термін роботи Комісії визначаються на її
засіданнях, які проводяться по черзі на території Договірних
Сторін, якщо не буде прийнято інше рішення.
   На засіданнях Комісії головують керівники обох делегацій по
черзі.
   2. Про кожне засідання Комісії складаються протоколи в двох
примірниках, кожний українською і румунською мовами. Протоколи
підписуються главами обох делегацій.
   3. Якщо Комісія з окремих питань не зможе дійти згоди, то ці
питання вирішуються дипломатичним шляхом.
             Р о з д і л III
       Прикордонні власті, їх місцеперебування,
            права та обов'язки
               Стаття 7
   Відповідними властями, згаданими в цій Угоді, є Прикордонні
Уповноважені та їх Заступники.
               Стаття 8
   1. Для вирішення питань, пов'язаних з підтриманням режиму
українсько-молдовського державного кордону, Уряд України і Уряд
Республіки Молдова призначають своїх Прикордонних Уповноважених та
їх Заступників.
   2. Прізвища, імена та по батькові Прикордонних Уповноважених
та їх Заступників, місця їх офіційного перебування і ділянки
діяльності будуть взаємно повідомлятися дипломатичним шляхом.
               Стаття 9
   Особам, згаданим у статті 7  цієї  Угоди,  письмові
повноваження, складені мовами Договірних Сторін, видаються:
   Прикордонному Уповноваженому України та його Заступнику -
Командуючим Прикордонними військами України;
   Прикордонному Уповноваженому Республіки Молдова - Командуючим
Прикордонними військами Республіки Молдова.
              Стаття 10
   1. Відповідні власті Договірних Сторін вживатимуть необхідних
заходів до недопущення випадків порушення порядку на державному
кордоні, встановленого цією Угодою.
   2. Неврегульовані  Прикордонними Уповноваженими  питання
вирішуються дипломатичним шляхом.
             Р о з д і л IV
     Порядок сполучення через лінію державного кордону
              Стаття II
   1. Порядок сполучення залізницею, шосейними дорогами, водними
шляхами, що перетинають державний кордон, пункти пропуску через
державний кордон, а також повітряні коридори для  перельоту
повітряними суднами встановлюються спеціальними Угодами Договірних
Сторін.
   2. Громадяни однієї Договірної Сторони можуть в'їжджати,
виїжджати, прямувати транзитом і тимчасово перебувати на території
другої Договірної Сторони за діючими паспортами громадян України і
Республіки Молдова.
   3. Громадяни третіх країн перетинають державний  кордон
відповідно до чинних Договорів і Угод колишнього Союзу РСР з
іншими державами до підписання нових Договорів і Угод Україною і
Республікою Молдова з цими державами.
   Договірні Сторони зобов'язуються інформувати одна одну про
укладення таких Угод.
   4. Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів до того,
щоб громадяни однієї Договірної Сторони, які тимчасово знаходяться
на території другої Договірної Сторони, не виїжджали в треті
країни, якщо їх документи не дають права на виїзд у треті країни.
   Прикордонні органи Договірних Сторін зобов'язуються  не
пропускати на територію другої Договірної Сторони громадян третьої
держави, які не мають установлених документів на в'їзд у країну.
   5. Особи, що виїхали через прикордонний пункт з території
однієї з Договірних Сторін, але не мають, на думку органів охорони
кордону другої Договірної Сторони, відповідних документів, у
випадку негайного їх повернення повинні бути прийняті  тією
Договірною Стороною, звідки вони прибули.
   6. Громадяни однієї Договірної Сторони під час перебування на
території другої Договірної Сторони зобов'язані дотримуватись її
законів і правил.
            Р о з д і л V
      Рибальство, мисливство, сільське і лісове
         господарство та гірнича справа
              Стаття 12
   1. Громадяни кожної Договірної Сторони можуть рибалити в
прикордонних водах до лінії кордону за умови незастосування
вибухових, отруйних та дурманних речовин, пов'язаних з масовим
знищенням риби. Ловля риби в прикордонних водах в нічний час
забороняється.
   2. Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів до того,
щоб поблизу лінії кордону суворо дотримувались існуючі на їх
територіях правила полювання і щоб під час  полювання  не
допускались стрілянина і переслідування звірів і птахів через
кордон.
   3. Договірні Сторони вестимуть лісове господарство таким
чином, щоб не завдавати шкоди лісовому господарству  другої
Договірної Сторони.
   У випадку загрози виникнення і поширення лісової пожежі через
кордон відповідні власті Договірних Сторін негайно інформують одна
одну про це і вживають необхідних заходів для її ліквідації.
   4. При проведенні робіт по розвідуванню корисних копалин, їх
видобуванню, а також при виконанні сільськогосподарських робіт
поблизу лінії кордону діють правила тієї Договірної Сторони, на
території якої проводяться ці роботи.
   Для забезпечення цілісності лінії кордону по обидві сторони
повинні залишатися смуги шириною 20 м, в яких вищеперелічені
роботи, як правило, забороняються і допускаються тільки за згодою
Договірних Сторін.
   5. Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів до того,
щоб господарська діяльність однієї Договірної Сторони не справляла
шкідливого впливу на навколишнє середовище другої Договірної
Сторони.
   З питань, що стосуються порядку користування прикордонними
водами, охорони прикордонних лісів, проведення іншої господарської
діяльності, Договірні Сторони у разі необхідності  укладають
спеціальні Угоди.
             Р о з д і л VI
            Заключні постанови
   1. Питання, які можуть виникнути відносно  застосування
положень цієї Угоди, будуть розглядатися у двосторонньому порядку
в дусі дружби, взаємної поваги і взаєморозуміння.
   2. Договірні Сторони домовились про те, що  демаркація
державного кордону між Україною і Республікою Молдова почнеться
негайно після набуття чинності цією Угодою.
   3. Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.
   Складено в м. ___________________ "____ " ___________1992
року в двох примірниках, кожний українською і румунською мовами,
причому обидва тексти мають однакову силу.
   Засвідчуючи все викладене, Уповноважені Договірних Сторін
підписали цю Угоду і скріпили її печатками.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка