Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол до Угоди між Україною і Російською Федерацією "Про порядок переміщення ядерних боєприпасів з території України на центральні передзаводські бази Російської Федерації з метою їх розукомплектування та знищення" про порядок контролю за знищенням яд


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Протокол
    до Угоди між Україною і Російською Федерацією "Про
    порядок переміщення ядерних боєприпасів з території
    України на центральні передзаводські бази Російської
    Федерації з метою їх розукомплектування та знищення"
    про  порядок  контролю  за  знищенням ядерних
    боєприпасів, що вивозяться з території України, на
     підприємствах промисловості Російської Федерації
 
   Україна і Російська Федерація, іменовані надалі Сторони,
згідно з положеннями та на виконання Угоди про порядок переміщення
ядерних  боєприпасів  з  території  України  на  центральні
передзаводські  бази  Російської  Федерації  з  метою  їх
розукомплектування та знищення ( 643_016 ), яка нижче іменується
Угодою,
   погодились про наступне:
               Стаття 1
   У цьому Протоколі наведені нижче терміни мають таке значення:
   "Спостерігач" - особа, яка вказана Стороною для здійснення
діяльності по спостереженню та контролю за розукомплектуванням та
знищенням ядерних боєприпасів на підприємстві промисловості;
   "Розукомплектування" - процес розібрання ядерного боєприпасу
на складові частини з вийманням заряду;
   "Підприємство промисловості" - підприємство-виробник ядерних
боєприпасів  Російської  Федерації,  на  якому  здійснюється
розукомплектування та знищення ядерних боєприпасів;
   "Знищення" - процес фізичного руйнування або невідновлюваної
деформації корпусу, складових частин та виймання  з  заряду
матеріалів,  що розщеплюються, з метою виключення можливості
повторного використання у ядерних боєприпасах.
               Стаття 2
   Україна здійснює контроль за розукомплектуванням та знищенням
ядерних боєприпасів, вивезених з її території, на підприємствах
промисловості Російської Федерації за участю Республіки Бєларусь і
Республіки Казахстан, за згодою останніх.
               Стаття 3
   Російська Федерація надає Україні необхідні дані по обсягу
контролю. Процедура контролю за розукомплектуванням та знищенням
ядерних боєприпасів визначається Додатком до цього Протоколу про
процедури спостереження та діяльності по контролю за знищенням
ядерних боєприпасів на підприємствах промисловості Російської
Федерації.
               Стаття 4
   Україна створює свій орган контролю за розукомплектуванням та
знищенням  ядерних боєприпасів, безпосереднє спостереження та
контроль за розукомплектуванням та знищенням ядерних боєприпасів
на  підприємствах  промисловості  здійснюють  спостерігачі.
Спостерігачі здійснюють свою діяльність в інтересах Сторони, яка
їх призначає, і підзвітні її органу контролю.
               Стаття 5
   Російська Федерація  з  метою  ефективного  здійснення
спостерігачами своїх функцій протягом усього часу їх знаходження
на підприємствах промисловості, створює для них належні умови з
метою їх діяльності, які зобов'язані поважати чинне законодавство
Російської Федерації і не втручатися у технологічні процеси
розбирання та знищення ядерних боєприпасів, які проводяться згідно
з вимогами нормативно-технічної документації.
               Стаття 6
   Російська Федерація   надає   спостерігачам  відповідне
матеріально-технічне, побутове та медичне забезпечення протягом
усього строку їх перебування на підприємствах промисловості.
   Фінансові витрати по утриманню та забезпеченню діяльності
спостерігачів на підприємствах промисловості Російської Федерації
здійснюються згідно з Додатком до цього Протоколу.
               Стаття 7
   Сторони проводять за взаємною домовленістю консультації для
розгляду питань, пов'язаних з виконанням цього Протоколу, а також
можливих поправок до нього.
               Стаття 8
   Положення цього Протоколу не зачіпають  суверенних  прав
Сторін, в тому числі тих, що випливають з їх чинного законодавства
та міжнародних зобов'язань.
               Стаття 9
   Цей Протокол є невід'ємною частиною Угоди. Він  набирає
чинності одночасно з набранням чинності Угодою.
   Здійснено у м.Києві і Москві 11 квітня 1992 року в двох
примірниках кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Україну                 За Російську Федерацію
 (підпис)                     (підпис)
 
 Л. Кравчук                    Б. Єльцин
            Додаток до Протоколу
 
  між Україною і Російською Федерацією "Про порядок контролю
  за знищенням ядерних боєприпасів, що вивозяться з території
  України на підприємства промисловості Російської Федерації"
  про процедури та діяльність по контролю за знищенням ядерних
 боєприпасів на підприємствах промисловості Російської Федерації
   Згідно з положеннями і на виконання Угоди про  порядок
переміщення ядерних боєприпасів з території України на центральні
передзаводські  бази  Російської  Федерації  з  метою  їх
розукомплектування і знищення ( 643_016 ), Протоколу про порядок
контролю за знищенням ядерних боєприпасів, що вивозяться  з
території  України  на  підприємства промисловості Російської
Федерації, які нижче іменуються відповідно Угодою та Протоколом,
Сторони цим погоджуються щодо процедур, які регулюють проведення
контролю за знищенням ядерних боєприпасів  на  підприємствах
промисловості Російської Федерації.
           I. Загальні положення
   Ліквідація ядерних боєприпасів, що вивозяться з території
України, здійснюються на підприємствах Російської Федерації.
   З метою забезпечення контролю за дотриманням положень Угоди і
Протоколу Російська Федерація сприяє здійсненню діяльності по
контролю за знищенням ядерних боєприпасів, що  вивозяться  з
території України.
        II. Правовий статус спостерігачів
   Спостерігачі можуть бути громадянами України, що реалізують
контроль, або громадянами Російської Федерації, які наймаються за
контрактом. Спостерігачі призначаються з осіб офіцерського складу,
які мають практичний досвід роботи з ядерними боєприпасами.
   Україна має право призначати не більше трьох спостерігачів на
кожному підприємстві промисловості. Вона заявляє на погодження
Російської Федерації списки своїх спостерігачів, у яких наводяться
прізвище,  ім'я,  по  батькові, день, місяць, рік та місце
народження, а також номер документа, що засвідчує особу кандидата.
   Особа, занесена до списку спостерігачів, може бути відхилена
Російською Федерацією тільки в тому разі, якщо по відношенню до
цієї  особи  було  порушено кримінальну справу на території
Російської Федерації.
   Спостерігачі здійснюють свої функції згідно з цим Додатком.
   Спостерігачі не розголошують інформацію, отриману в ході
діяльності по спостереженню. Вони залишаються пов'язаними цим
зобов'язанням і після припинення своєї діяльності в  якості
спостерігачів.
   При здійсненні своїх функцій спостерігачі звертаються до
персоналу підприємств промисловості тільки через адміністрацію та
відповідальних осіб військової прийомки.
   За виключенням передбаченого цим Додатком, спостерігачі не
втручаються в діяльність, яка проводиться на місці спостерігача і
на об'єкті, де ведеться спостереження. Вони не роблять перешкод
або затримок в роботі підприємств і не здійснюють дій, які
порушують їх безпечне функціонування.
   При здійсненні своєї діяльності спостерігачі дотримуються
правил безпеки, встановлених на місці спостереження, включаючи
правила особистої безпеки і збереження обладнання.
   Якщо спостерігачі при здійсненні своїх функцій порушують
правила і процедури, що регулюють їх діяльність по спостереженню,
адміністрація підприємства промисловості може доповісти про це
керівнику групи спостерігачів для вживання відповідних заходів. В
разі необхідності адміністрація підприємства промисловості може
включити запис про такі дії до звіту про нагляд, а керівник групи
спостерігачів може включати запис про такі дії до звіту про
нагляд, а керівник групи спостерігачів може включити до звіту
відповідь на такий запис.
   Російська Федерація забезпечує для спостерігачів протягом
усього періоду їх перебування на підприємствах промисловості
можливість підтримувати зв'язок з уповноваженими органами Сторін,
а також надає транспортні засоби для вирішення службових питань.
        III. Процедури розукомплектування і
          знищення ядерних боєприпасів
   Вихідними даними по обсягу контролю за розукомплектуванням
ядерних  боєприпасів,  вивезених  з  території  України,  є
номенклатура, тип і кількість боєприпасів, а також їх заводські
номери, згідно з поданими контрольному органу актами по прийомці
та здачі.
   План розбирання ядерних боєприпасів подається підприємством
промисловості старшому групи спостерігачів завчасно, але  не
пізніше, ніж за 30 діб до його реалізації.
   Представники військової прийомки підприємства промисловості
надають спостерігачу формуляри на подані до розукомплектування та
знищення ядерні боєприпаси.
   Розбирання ядерних боєприпасів на складові частини та їх
знищення проводяться згідно з вимогами діючої частини та їх
знищення проводяться згідно з вимогами діючої конструкторської
документації. Спостерігачі здійснюють поетапний  контроль  за
розбиранням  ядерних  боєприпасів  на складові частини і їх
знищенням, вийманням заряду та його розбиранням.
       IV. Витрати по забезпеченню діяльності
         спостерігачів на підприємствах
             промисловості
   Протягом усього  періоду  перебування  на  підприємствах
промисловості  Російська  Федерація  забезпечує  спостерігачів
харчуванням,  житловими  та  робочими  приміщеннями  і,  при
необхідності, автотранспортом, медичним та іншим обслуговуванням
на умовах і за цінами, що можуть бути менш сприятливими ніж ті,
які діють для громадян Російської Федерації.
   Витрати по обслуговуванню розподіляються таким чином:
   а) витрати на службовий автотранспорт і термінове медичне
обслуговування несе Російська Федерація;
   б) витрати на харчування та на користування житловими, а
також тимчасовими і постійними робочими приміщеннями, включаючи
консульські  послуги  і  експлуатаційне  обслуговування таких
приміщень, несе Україна;
   в) витрати на перевезення спостерігачів, їх особистих речей
та обладнання несе Україна.
   Цей Додаток є невід'ємною частиною Угоди.  Він  набирає
чинності одночасно з набиранням чинності Угодою.
   Здійснено у м.Києві і Москві 11 квітня 1992 року у двох
примірниках, кожний українською та російською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Україну                 За Російську Федерацію
 
 (підпис)                      (підпис)
 Л. Кравчук                     Б. Єльцин
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка