Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення Ради Глав держав Співдружності Незалежних Держав


               Рішення
     Ради Глав держав Співдружності Незалежних Держав
              (укр/рос)
 
   Держави-учасниці Співдружності, посилаючись на статтю  12
Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ),
   виходячи з наміру кожної держави виконувати зобов'язання, що
випливають з Статуту ООН ( 995_010 ), і брати участь в роботі цієї
організації як повноправні члени,
   з огляду на те, що початковими членами ООН були Республіка
Білорусь, СРСР і Україна,
   висловлюючи задоволення тим, що Республіка Білорусь і Україна
продовжують брати участь в ООН як суверенні незалежні держави,
   будучи сповненими рішучості сприяти зміцненню міжнародного
миру і безпеки на підставі Статуту ООН ( 995_010 ) в інтересах
своїх народів і всього міжнародного співтовариства,
   вирішили:
   1. Держави Співдружності підтримують Росію в тому, щоб вона
продовжила членство СРСР в ООН, включаючи постійне членство в Раді
Безпеки, та інших міжнародних організаціях.
   2. Республіка  Білорусь,  РРФСР,  Україна нададуть іншим
державам Співдружності підтримку у вирішенні питань  їхнього
повноправного членства в ООН та інших міжнародних організаціях.
   Вчинено в  м.  Алма-Аті  21 грудня 1991 року в одному
примірнику,  азербайджанською,   вірменською,   білоруською,
казахською,  киргизькою,  молдовською, російською, таджицькою,
туркменською, узбецькою й українською мовами. Всі тексти мають
однакову силу. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду
Республіки Білорусь, який направить Високим Договірним Сторонам
завірену копію цього Протоколу.
 
 За Азербайджанську   За Республіку      За Республіку
   Республіку       Вірменія         Білорусь
  А. Муталібов     Л. Тер-Петросян     С. Шушкевич
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Республіку     За Республіку      За Республіку
   Казахстан       Киргизстан        Молдова
  Н. Назарбаєв       А. Акаєв        М. Снєгур
   (підпис)        (підпис)        (підпис)
 
 За Російську      За Республіку      За Туркменистан
 Федерацію (РРФСР)    Таджикистан
  Б. Єльцин       Р. Набієв         С. Ніязов
   (підпис)        (підпис)         (підпис)
 
 За Республіку     За Україну
   Узбекистан
   І. Карімов      Л. Кравчук
   (підпис)       (підпис)
 
   Алма-Ата, 21 грудня 1991 року
   Дата підписання Україною: 21 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності для України: 21 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
               Решение
  Совета глав государств Содружества Независимых Государств
 
   Государства-участники Содружества, ссылаясь на статью 12
Соглашения  о создании  Содружества  Независимых  Государств
( 997_077 ),
   исходя из  намерения  каждого  государства  выполнять
обязательства по Уставу ООН ( 995_010 ) и участвовать в работе
этой организации в качестве полноправных членов,
   учитывая, что первоначальными членами ООН являлись Республика
Беларусь, СССР и Украина,
   выражая удовлетворение тем, что Республика Беларусь и Украина
продолжают участвовать в ООН в качестве суверенных независимых
государств,
   будучи преисполнены  решимости  содействовать  укреплению
международного  мира   и  безопасности на основе Устава ООН
( 995_010 ) в интересах своих народов и всего международного
сообщества,
   решили:
   1. Государства Содружества поддерживают Россию в том, чтобы
она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в
Совете Безопасности, и других международных организациях.
   2. Республика  Беларусь,  РСФСР,  Украина  окажут другим
государствам Содружества поддержку  в  решении  вопросов  их
полноправного членства в ООН и других международных организациях.
   Совершено в г. Алма-Ате 21 декабря 1991 года в  одном
подлинном экземпляре, на азербайджанском, армянском, белорусском,
казахском,  киргизском,  молдавском,  русском,  таджикском,
туркменском, узбекском и украинском языках. Все тексты имеют
одинаковую силу.
   Подлинный экземпляр  хранится  в  архиве  Правительства
Республики Беларусь, которое направит Высоким Договаривающимся
Сторонам заверенную копию настоящего Протокола.
                             (подписи)
 
 За Азербайджанскую    За Республику    За Республику
 Республику        Армения       Беларусь
 А.Муталибов       Л.Тер-Петросян   С.Шушкевич
 
 За Республику      За Республику    За Республику
 Казахстан        Кыргызстан     Молдова
 Н.Назарбаев       А.Акаев       М.Снегур
 
 За Российскую      За Республику    За Туркменистан
 Федерацию (РСФСР)    Таджикистан     С.Ниязов
 Б.Ельцин         Р.Набиев
 
 За Республику      За Украину
 Узбекистан        Л.Кравчук
 И.Каримов
 
 Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка