Законы Украины

Новости Партнеров
 

Алма-Атинська декларація


           Алма-Атинська декларація
              (укр/рос)
 
   Незалежні Держави
   - Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка
Білорусь, Республіка Казахстан, Республіка Киргизстан, Республіка
Молдова, Російська Федерація (РРФСР), Республіка Таджикистан,
Туркменистан, Республіка Узбекистан та Україна,
   прагнучи побудувати демократичні правові держави, відносини
між якими розвиватимуться на основі взаємного визнання і поваги до
державного суверенітету і суверенної рівності, невід'ємного права
на самовизначення, принципів рівноправності і невтручання  у
внутрішні справи, відмови від застосування сили і погрози силою,
економічних і будь-яких інших заходів тиску, мирного врегулювання
спорів,  поваги  до  прав і свобод людини, включаючи права
національних меншин, сумлінного виконання зобов'язань та інших
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;
   визнаючи і шануючи територіальну цілісність одна одної і
непорушність існуючих кордонів;
   вважаючи, що зміцнення дружніх відносин, добросусідства і
взаємовигідного  співробітництва,  що мають глибокі історичні
корені, відповідає докорінним інтересам народів і служитиме справі
миру і безпеки;
   усвідомлюючи свою   відповідальність   за   збереження
громадянського миру і міжнаціонального порозуміння;
   будучи прихильними до цілей і принципів Угоди про створення
Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ),
   заявляють про нижченаведене:
   Взаємодія учасників Співдружності буде  здійснюватися  на
принципі  рівноправності  через  координуючі  інститути,  які
формуються на паритетній основі та  діють  у  порядку,  що
визначається угодами між учасницями Співдружності, яка не є ні
державою, ні наддержавним утворенням.
   З метою забезпечення міжнародної стратегічної стабільності і
безпеки   буде   збережено   об'єднане    командування
військово-стратегічними силами і єдиний контроль над ядерною
зброєю; сторони поважатимуть прагнення одна одної до досягнення
статусу без'ядерної та (або) нейтральної держави.
   Співдружність Незалежних Держав відкрита за згодою всіх її
учасників для приєднання до неї держав-членів колишнього Союзу
РСР, а також інших держав, що поділяють цілі  і  принципи
Співдружності.
   Підтверджується прихильність до співробітництва у формуванні
і розвитку спільного економічного простору, загальноєвропейського
та євразійського ринків.
   З утворенням Співдружності Незалежних Держав Союз Радянських
Соціалістичних Республік припиняє своє існування.
   Держави-учасниці Співдружності гарантують відповідно до своїх
конституційних процедур виконання міжнародних зобов'язань, що
випливають із договорів і угод колишнього Союзу РСР.
   Держави-учасниці Співдружності  зобов'язуються  неухильно
дотримуватись принципів цієї Декларації.
   Президент      Президент         Голова
 Азербайджанської    Республіки       Верховної Ради
   Республіки      Вірменія       Республіки Білорусь
  А. Муталібов    Л. Тер-Петросян       С. Шушкевич
   (підпис)      (підпис)         (підпис)
   Президент      Президент          Президент
   Республіки     Республіки         Республіки
   Казахстан      Киргизстан          Молдова
  Н. Назарбаєв      А. Акаєв          М. Снєгур
   (підпис)      (підпис)          (підпис)
   Президент       Президент         Президент
 Російської Федерації   Республіки        Туркменистану
   (РРФСР)       Таджикистан
  Б. Єльцин       Р. Набієв         С. Ніязов
   (підпис)        (підпис)          (підпис)
   Президент       Президент
   Республіки       України
   Узбекистан
   І. Карімов      Л. Кравчук
   (підпис)       (підпис)
 
   Алма-Ата, 21 грудня 1991 року
   Дата підписання Україною: 21 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності для України: 21 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
           Алма-Атинская декларация
 
   Независимые Государства  -  Азербайджанская  Республика,
Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан,
Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация
(РСФСР),  Республика  Таджикистан,  Туркменистан,  Республика
Узбекистан и Украина,
   стремясь построить  демократические правовые государства,
отношения между которыми будут развиваться на основе взаимного
признания и уважения государственного суверенитета и суверенного
равенства, неотъемлемого  права на самоопределение, принципов
равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от
применения силы и угрозы силой, экономических и любых других
методов давления, мирного урегулирования споров, уважения прав и
свобод  человека,  включая  права  национальных  меньшинств,
добросовестного выполнения обязательств и других общепризнанных
принципов и норм международного права;
   признавая и уважая территориальную целостность друг друга и
нерушимость существующих границ;
   считая, что укрепление имеющих глубокие исторические корни
отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества
отвечает коренным  интересам народов и служит  делу мира и
безопасности;
   осознавая свою ответственность за сохранение гражданского
мира и межнационального согласия;
   будучи приверженными целям и принципам Соглашения о создании
Содружества Независимых Государств ( 997_077 ),
   заявляют о нижеследующем:
   Взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на
принципе равноправия через координирующие институты, формируемые
на паритетной  основе и действующие в порядке, определяемом
соглашениями между участниками Содружества, которое не является ни
государством, ни надгосударственным образованием.
   В целях обеспечения международной стратегической стабильности
и  безопасности  будет  сохранено  объединенное  командование
военно-стратегическими  силами и единый контроль над ядерным
оружием;
   стороны будут уважать стремление друг друга к достижению
статуса безъядерного и (или) нейтрального государства.
   Содружество Независимых Государств открыто с согласия всех
его участников для присоединения к нему государств-членов бывшего
Союза ССР, а также иных государств, разделяющих цели и принципы
Содружества.
   Подтверждается приверженность сотрудничеству в формировании и
развитии общего экономического пространства, общеевропейского и
евразийского рынков.
   С образованием Содружества  Независимых  Государств  Союз
Советских  Социалистических  Республик   прекращает   свое
существование.
   Государства-участники Содружества гарантируют в соответствии
со своими конституционными процедурами выполнение международных
обязательств, вытекающих из договоров и соглашений бывшего Союза
ССР.
   Государства-участники Содружества обязуются  неукоснительно
соблюдать принципы настоящей Декларации.
 
 Президент         Президент     Председатель
 Азербайджанской      Республики     Верховного Совета
 Республики         Армения      Республики Беларусь
 А.Муталибов        Л.Тер-Петросян   С.Шушкевич
 
 Президент         Президент     Президент
 Республики         Республики     Республики
 Казахстан         Кыргызстан     Молдова
 Н.Назарбаев        А.Акаев      М.Снегур
 
 Президент         Президент     Президент
 Российской Федерации    Республики     Туркменистана
 (РСФСР)          Таджикистан
 Б.Ельцин          Р.Набиев      С.Ниязов
 
 Президент         Президент
 Республики         Украины
 Узбекистан
 И.Каримов         Л.Кравчук
 
 Алма-Ата, 21 декабря 1991 г.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка