Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету України по харчовій промисловості


 
             П О С Т А Н О В А
          від 16 травня 1992 р. N 247
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 385 ( 385-98-п ) від 30.03.98 )
    
        Питання Державного комітету України
           по харчовій промисловості
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
харчовій промисловості, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату Державного комітету України по харчовій промисловості в
кількості 220 одиниць.
   3. Дозволити Державному комітетові України по  харчовій
промисловості мати чотирьох заступників голови Комітету, в тому
числі одного першого, а також колегію у кількості дев'яти чоловік.
   4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 1991 р. N 227 "Про затвердження
Положення про Державний комітет України по харчовій і переробній
промисловості" (ЗП України, 1991 р., N 11, ст. 112).
 
   Прем'єр-міністр України             В. ФОКІН
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            В. ПЄХОТА
   Інд.22
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 травня 1992 р. N 247
             П О Л О Ж Е Н Н Я
      про Державний комітет України по харчовій
              промисловості
   1. Державний комітет України по харчовій  промисловості
(Держхарчопром України) є центральним органом державної виконавчої
влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
   Комітет реалізує державну політику  розвитку  харчової
промисловості, сприяє структурній перебудові економіки, формує
систему заходів щодо забезпечення економічної  самостійності
України.
   2. Держхарчопром України у своїй  діяльності  керується
Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента  України,
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також
цим Положенням. У межах своєї компетенції Комітет організує
виконання актів законодавства України.
   Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань його діяльності, розробляє  пропозиції  щодо  його
удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд
Кабінету Міністрів України.
   3. Головними завданнями Держхарчопрому України є:
   координація діяльності підприємств і організацій харчової
промисловості, забезпечення державної підтримки у розв'язанні ними
завдань щодо задоволення потреб  населення  і  суспільного
виробництва у продовольчих товарах;
   розробка та реалізація цільових державних програм розвитку
харчової промисловості, спрямованих на досягнення світового рівня
технології виробництва та якості продукції;
   удосконалення фінансово-кредитного механізму в  харчовій
промисловості,  впровадження  і  забезпечення  ефективного
функціонування ринкових структур;
   оптимізація виробничої та міжгалузевої структури харчової
промисловості;
   переорієнтація харчової промисловості  на  нові  ринки
постачання сировини й збуту продукції;
   прогнозування попиту й тенденцій зміни асортименту харчових
продуктів, поліпшення структури їх виробництва.
   4. Держхарчопром України відповідно до покладених на нього
завдань:
   а) формує і розміщує в установленому порядку  державне
замовлення та координує діяльність підприємств і організацій,
пов'язану з виконанням цього замовлення;
   б) організує роботу по стандартизації та  сертифікації
продукції, контролює дотримання стандартів і патентно-ліцензійних
вимог, проводить експертизну оцінку науково-технічних програм і
проектів;
   в) сприяє підприємствам і організаціям у  роботі  по
встановленню та стабілізації господарських зв'язків, у тому числі
зовнішньоекономічних;
   г) розробляє пропозиції щодо розміщення нових виробництв і
ліквідації застарілих підприємств, координує та узгоджує  ці
питання з відповідними органами державної виконавчої влади й
органами місцевого і регіонального самоврядування;
   д) разом з Мінекономіки,  Міндержресурсів,  МЗЕЗторгом,
Мінфіном, ДКНТ України, місцевими державними адміністраціями і
органами місцевого та регіонального самоврядування  розробляє
галузеві та  регіональні  баланси  забезпечення  харчової
промисловості  трудовими,   сировинними,    енергетичними,
матеріально-технічними і фінансовими ресурсами;
   є) здійснює розміщення централізованих капіталовкладень по
головних виконавцях цільових програм і найважливіших  нових
виробничих та інфраструктурних об'єктах;
   ж) разом з  Мінекономіки,  Міністерством  у  справах
роздержавлення  власності  і  демонополізації  виробництва,
МЗЕЗторгом, Мінфіном, Фондом державного майна, Держпідприємництвом
України розробляє заходи щодо поглиблення економічної реформи,
формування товарних  ринків,  фінансової  санації  великих
підприємств;
   з)  сприяє  розвиткові  підприємництва,  конкуренції,
роздержавленню і приватизації підприємств, проводить роботу по
демонополізації виробництва в харчовій промисловості, вносить до
Кабінету Міністрів  України  пропозиції  щодо  здійснення
антимонопольних заходів;
   і) бере участь у вдосконаленні бухгалтерського обліку з
урахуванням особливостей харчової промисловості,  одержує  в
установленому порядку статистичну звітність від підприємств та
організацій;
   к) розміщує державні фінансові ресурси на підприємствах і в
організаціях харчової промисловості;
   л) регулює роботу харчової промисловості за  допомогою
економічних  важелів,  проводить  аналіз  і   впроваджує
фінансово-економічні регулятори оптимізації економічних зв'язків,
кооперованих поставок та  перевезень,  вносить  відповідні
пропозиції до Кабінету Міністрів України;
   м) сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва  та
створенню безпечних умов праці на  підприємствах  харчової
промисловості;
   н) аналізує кон'юнктуру внутрішнього і зовнішнього ринку
продукції харчової промисловості та надає підприємствам допомогу з
маркетингу;
   о) виступає замовником наукових досліджень  комплексного
характеру по технологічних, організаційних, екологічних проблемах
розвитку харчової промисловості;
   п) координує діяльність підприємств і навчальних закладів
щодо підготовки спеціалістів і робітничих кадрів, бере участь у
реалізації державної політики у питаннях зайнятості;
   р) організує методологічну роботу по забезпеченню охорони
праці та соціального захисту працівників;
   с) сприяє збільшенню випуску екологічно чистих продуктів
харчування та продуктів з радіопротекторними добавками;
   т) видає суб'єктам підприємницької діяльності у випадках,
передбачених чинним законодавством, спеціальні дозволи (ліцензії)
на виготовлення окремих продуктів харчування.
   5. Держхарчопром України при виконанні покладених на нього
функцій взаємодіє з іншими центральними органами  державної
виконавчої влади України, органами Республіки Крим, місцевими
державними адміністраціями, органами місцевого і регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Держхарчопром України у межах своєї компетенції видає на
основі й на виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Комітет у необхідних випадках видає разом  з  іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування та громадськими
об'єднаннями спільні акти.
   Рішення Комітету з питань технології та  технологічних
регламентів виробництва продуктів харчування, прийняті в межах
його компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ і
організацій.
   7. Держхарчопром України входить до складу агропромислового
комплексу.
   8. Держхарчопром України очолює голова, який призначається
Кабінетом Міністрів України.
   Голова Комітету має заступників, яких за його поданням
призначає Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між
заступниками голови провадиться головою Комітету.
   Голова  Держхарчопрому  України  несе    персональну
відповідальність за виконання покладених на Комітет завдань і
здійснення ним своїх функцій, установлює ступінь відповідальності
заступників голови, керівників підрозділів Комітету.
   9. Для погодженого вирішення питань, що  належать  до
компетенції Держхарчопрому України, обговорення  найважливіших
напрямів діяльності і розвитку харчової промисловості у Комітеті
утворюється колегія в складі голови Комітету (голова колегії),
заступників голови за посадою, а також інших керівних працівників
Комітету.
   До складу колегії можуть входити керівники інших органів
державної виконавчої влади та представники відповідних громадських
об'єднань.
   Члени колегії Держхарчопрому України затверджуються Кабінетом
Міністрів України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Комітету.
   10. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій з
основних напрямів розвитку науки і техніки, визначення науково
обгрунтованої єдиної технічної політики в харчовій промисловості в
Держхарчопромі України створюється науково-технічна рада з учених
і висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної ради  і  положення  про  неї
затверджуються головою Комітету.
   11. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держхарчопрому  України  затверджується
Кабінетом Міністрів України.
   Структура центрального апарату  Держхарчопрому  України
затверджується Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджується головою Комітету.
   12. Держхарчопром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
 
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка