Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво господарських, арбітражних судів Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України


               Угода
    про співробітництво господарських, арбітражних судів
    Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України
 
   Господарські, арбітражні суди Республіки Бєларусь, Російської
Федерації і України в особі Вищого господарського суду Республіки
Бєларусь, Вищого арбітражного суду Російської Федерації і Вищого
арбітражного  суду  України, керуючись принципами Угоди  про
створення Співдружності Незалежних Держав ( 997_077 ) та виходячи
з необхідності забезпечення в межах  спільного  економічного
простору рівних можливостей для судово-правового захисту прав і
законних інтересів учасників економічних відносин, погодились на
нижченаведене.
               Стаття 1
   Сторони визнають і зобов'язуються додержуватись при вирішенні
віднесених до компетенції господарських та арбітражних судів
спорів  принципів  неухильного дотримання вимог законодавства
держав-членів Співдружності, Угоди та інших актів Співдружності,
умов укладених договорів, рівності сторін, забезпечення рівного
захисту прав і  охоронюваних  законом  інтересів  суб'єктів
економічної  діяльності, розташованих на території Республіки
Бєларусь, Російської Федерації і України.
               Стаття 2
   Суб'єкти економічних  відносин  кожної  з  держав-членів
Співдружності користуються на території іншої держави, яка входить
у Співдружність, судовим захистом своїх прав і законних інтересів,
рівним з аналогічними суб'єктами даної держави.
   Суб'єкти економічних  відносин   кожної   держави-члена
Співдружності мають на території інших держав-членів Співдружності
право безперешкодно звертатися до господарських,  арбітражних
судів, до компетенції яких віднесено вирішення господарських
спорів та вчинення процесуальних дій.
               Стаття 3
   Спори із зобов'язань між суб'єктами економічних відносин
держав-членів  Співдружності  розглядаються  господарськими,
арбітражними судами за місцем постійного знаходження відповідача.
   Спори щодо права власності на майно розглядаються судом
держави-члена Співдружності, на території якого знаходиться майно,
а спори про визнання недійсними актів державних та інших органів,
а також про відшкодування збитків, заподіяних такими актами,
розглядаються судом за місцем знаходження цього органу.
   Якщо в справі беруть участь декілька відповідачів,  які
знаходяться на території різних держав-членів Співдружності, спір
розглядається за місцем знаходження будь-якого з відповідачів за
вибором позивача.
               Стаття 4
   Господарські, арбітражні  суди держав-членів Співдружності
зобов'язуються надавати взаємну правову  допомогу,  включаючи
виконання різних процесуальних дій на прохання суду, в провадженні
якого знаходиться справа.
   Для надання   правової  допомоги  суди  держав-членів
Співдружності спілкуються один з одним безпосередньо.
   Виконуючи доручення про надання правової допомоги, суди, в
яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави.
               Стаття 5
   Документи, виготовлені  або  засвідчені  установою  або
спеціально  уповноваженою  особою в межах її компетенції за
встановленою формою  на  території  однієї  з  держав-членів
Співдружності, приймаються господарськими, арбітражними судами на
території інших держав-членів Співдружності без якого б то не було
спеціального підтвердження.
               Стаття 6
   Господарські, арбітражні  суди держав-членів Співдружності
взаємно визнають і виконують судові рішення, що набрали чинності.
   Рішення, винесені судами однієї держави-члена Співдружності
підлягають  виконанню  на  території  інших  держав-членів
Співдружності, окрім випадків, коли виконання проводиться на
території держави, яка винесла рішення.
   Рішення, винесені судом однієї держави-члена Співдружності, в
частині звернення стягнення на майно відповідача  підлягають
виконанню на території іншої держави-члена Співдружності органами,
призначеними судом або визначеними законодавством цієї держави.
               Стаття 7
   Вищі господарські,   арбітражні   суди   держав-членів
Співдружності вживають заходів щодо врегулювання спірних питань,
які виникають у зв'язку з приведенням до виконання рішень судів.
               Стаття 8
   Законодавство однієї    держави-члена    Співдружності
застосовується  судами  іншої  держави-члена  Співдружності з
урахуванням  міждержавних  договорів  та  угод  держав-членів
Співдружності і таких правил:
   1. Правоздатність  і  дієздатність  суб'єкта  економічних
відносин  визначається  згідно з законодавством держави-члена
Співдружності, на території якої вони знаходяться і діють.
   2. До відносин, що випливають з права власності або інших
майнових прав, застосовується законодавство місця знаходження
майна.
   3. Форма угоди, права і обов'язки  сторін  визначаються
законодавством місця її учинення, якщо інше не передбачене угодою
сторін. Форма і строк дії довіреності визначаються законодавством
держави, на території якої видана довіреність.
               Стаття 9
   Постанови, які   приймаються   Вищими   господарськими,
арбітражними судами Республіки Бєларусь, Російської Федерації і
України в порядку нагляду, є остаточними. Пропозиції про відміну
(зміну) таких постанов можуть мати  місце  у  встановленому
законодавством держав порядку на підставі спільного консультування
представників зазначених судів.
              Стаття 10
   Сторони забезпечують  взаємне  інформування  про  чинне
законодавство держав і взаємні консультації та координацію дій при
підготовці й прийнятті нових законодавчих та інших нормативних
актів у сфері економічних відносин, а також при підготовці та
виданні своїх роз'яснень і інших документів, які визначають судову
практику.
   Сторони сприятимуть усуненню суперечностей в законодавстві,
яке регулює економічні відносини та порядок розгляду господарських
спорів в рамках Співдружності, а також  його  зближенню  і
уніфікації.
   З цією метою сторони здійснюватимуть вивчення досвіду роботи
арбітражних,  господарських судів, проведення спільних нарад,
семінарів, науково-практичних конференцій та інших заходів з метою
забезпечення  єдиної  арбітражної політики, узгодження дій з
найбільш важливих і принципових питань.
              Стаття 11
   Вищий господарський  суд  Республіки  Бєларусь,  Вищий
арбітражний суд Російської Федерації і Вищий арбітражний суд
України визнають необхідність утворення постійно діючого дорадчого
органу на рівні осіб, які очолюють зазначені вищі судові органи
держав-членів Співдружності, для вироблення єдиних підходів з
найбільш важливих і принципових питань формування судової практики
і вирішення загальних  питань  діяльності  судів  у  рамках
Співдружності.
              Стаття 12
   Сторони визнають  за  доцільне  розробку  пропозицій про
створення в складі загальних, міждержавних представницьких органів
Співдружності - Арбітражу (Економічного суду) Співдружності.
              Стаття 13
   Угоди складено в трьох примірниках, текст яких є ідентичним і
має однакову юридичну силу. Угода вводиться в дію з моменту
схвалення  його  Президіями  Верховних  Рад  держав-членів
Співдружності.
              Стаття 14
   Ця Угода відкрита для приєднання до неї Вищих господарських і
арбітражних судів інших держав, які вступають до Співдружності й
поділяють цілі і принципи даної Угоди.
 
 Голова Вищого господарського суду
 Республіки Бєларусь                  В. В. Бойко
 
 В. о. Голови Вищого арбітражного суду
 Російської Федерації              В. В. Гребенніков
 
 Голова Вищого арбітражного суду
 України                       Д. М. Притика
   м. Мінськ 20 грудня 1991 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка