Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рекомендація щодо охорони праці при використанні азбесту N 172


 
              Рекомендація
      щодо охорони праці при використанні азбесту
               N 172
 
   Генеральна конференція Міжнародної організації праці,
   що скликана в Женеві Адміністративною радою Міжнародного бюро
праці і зібралася на свою 72-у сесію 4 червня 1986 року,
   відзначаючи відповідні міжнародні конвенції та рекомендації з
праці  і,  зокрема,  Конвенцію  ( 993_162 ) та Рекомендацію
( 993_098 ) 1974 року  про  професійні  ракові захворювання,
Конвенцію ( 993_051 ) і Рекомендацію ( 993_174 ) 1977 року про
виробниче середовище (забруднення повітря, шум та вібрація),
Конвенцію ( 993_050 ) і Рекомендацію ( 993_075 ) 1981 року про
безпеку та  гігієну праці, Конвенцію ( 993_042 ) і Рекомендацію
( 993_072 ) 1985 року про служби гігієни праці, переглянутий 1980
року список професійних захворювань, який додається до Конвенції
1964 року про допомоги у випадках виробничого травматизму, а також
Зведення практичних правил з охорони праці при використанні
азбесту, опубліковане Міжнародним бюро праці в 1984 році, в якому
встановлено  засади  національної  політики та діяльності на
національному рівні,
   постановивши ухвалити ряд пропозицій щодо охорони праці при
використанні азбесту, що є четвертим пунктом порядку денного
сесії,
   вирішивши надати цим пропозиціям форму рекомендації, котра
доповнює Конвенцію 1986 року про азбест ( 993_041 ),
   ухвалює цього двадцять четвертого дня червня місяця тисяча
дев'ятсот вісімдесят шостого року нижченаведену рекомендацію, яка
називатиметься Рекомендацією 1986 року щодо азбесту;
        I. Сфера застосування та визначення
   1. 1) Положення Конвенції 1986 року про азбест і цієї
Рекомендації  слід  застосовувати  до всіх видів діяльності,
пов'язаних з небезпекою впливу на працівників азбесту в процесі
роботи.
   2) Відповідно до національних законодавства і практики слід
вживати заходів, котрі надають особам, які працюють не за наймом,
захист, аналогічний тому, який передбачено в Конвенції 1986 року
про азбест та в цій Рекомендації.
   3) Особливу увагу слід приділяти найму осіб віком молодше 18
років  на  роботу, пов'язану з небезпекою впливу виробничих
факторів, викликаних азбестом, як це передбачає компетентний
орган.
   2. Види діяльності, пов'язані з небезпекою впливу виробничих
факторів, викликаних азбестом, мають включати, зокрема:
   a) добування та обробку азбестовмісних мінералів;
   b) виготовлення матеріалів або виробів, що містять азбест;
   c) використання або застосування азбестовмісних виробів;
   d) очищення від азбесту, ремонт або підтримання у належному
стані азбестовмісних виробів;
   e) знесення або ремонт установок чи споруд з азбестовмісними
матеріалами;
   f) транспортування,  зберігання  та  обробку азбесту або
азбестовмісних матеріалів;
   g) інші операції, пов'язані з небезпекою впливу азбестового
пилу, що міститься в повітрі.
   3. Для цілей цієї Конвенції:
   a) термін "азбест" означає волокнисту форму мінералів з класу
силікатів, що належить до гірських мінералів групи серпентину,
тобто хризотил (білий азбест), та групи амфіболу, тобто актиноліт,
амозит  (коричневий азбест, кумин-гтоніт-грунерит), антофіліт,
крокидоліт (блакитний азбест), тремоліт або будь-які інші сполуки,
котрі містять один чи більше з цих елементів;
   b) термін "азбестовий пил" означає частки  азбесту,  що
містяться в повітрі, або частки азбесту, що осіли, які можуть
здійнятися в повітря виробничого середовища;
   с) термін "азбестовий пил, що міститься в повітрі" означає, з
метою виміру, частки пилу, котрі вимірюються гравіметричним або
еквівалентним йому методом;
   d) термін "респірабельні азбестові волокна" означає азбестові
волокна, діаметр яких менше, ніж 3 мкм, а відношення довжини
волокна до його діаметра більше, ніж 3:1. Тільки волокна, довжина
яких більше ніж 5 мкм, беруться до уваги з метою виміру;
   e) термін "вплив азбесту" означає вплив на  виробництві
респірабельних  азбестових  волокон або азбестового пилу, що
перебувають в повітрі, джерелом яких є азбест або мінерал,
матеріали чи азбестовмісні вироби;
   f) термін  "працівники"  охоплює  членів   виробничих
кооперативів;
   g) термін "представники працівників" означає представників
працівників, яких визнано такими національними законодавством чи
практикою відповідно до Конвенції 1971 року про представників
працівників.
           II. Загальні принципи
   4. Заходи, приписані згідно зі статтею 3 Конвенції 1986 року
про азбест, повинні розроблятися таким чином, щоб охоплювати
різноманіття  шкідливих  виробничих  факторів,  пов'язаних  з
використанням азбесту в усіх видах економічної діяльності, і
повинні розроблятися з належним урахуванням статей 1 і 2 Конвенції
1974 року про професійні ракові захворювання.
   5. Компетентний  орган  повинен  періодично  переглядати
приписані заходи, враховуючи опубліковане Міжнародним бюро праці
Зведення практичних правил з охорони праці при використанні
азбесту, інші зведення практичних правил або посібники, які може
підготувати  Міжнародне  бюро праці, а також висновки нарад
експертів, які МБП може скликати, та інформацію, що надходить від
інших компетентних органів, щодо азбесту та матеріалів, котрі його
замінюють.
   6. Компетентний  орган,  застосовуючи  положення  цієї
Рекомендації,  повинен  здійснювати  свою  діяльність  після
консультацій  з  найбільш  представницькими  організаціями
роботодавців і працівників.
   7. 1) Роботодавець, після консультацій і в співробітництві із
заінтересованими працівниками або їхніми представниками, а також з
урахуванням рекомендацій компетентних органів, серед них служб
гігієни праці, повинен вживати всіх відповідних заходів для
запобігання впливу азбесту або контролю за ним.
   2) Відповідно до національних законодавства  і  практики
консультації та співробітництво між роботодавцем і працівниками,
котрі у нього працюють, могли б здійснюватися через:
   a) делегатів працівників з охорони праці;
   b) комітети по охороні та гігієні праці працівників або
об'єднані комітети з охорони та гігієни праці;
   c) інших представників працівників.
   8. Працівники, які працюють з азбестом або азбестовмісними
виробами, зобов'язані в межах  своїх  обов'язків  виконувати
приписані інструкції з безпеки та гігієни, серед них використання
належних засобів захисту.
   9. 1) Працівник, який залишив місце роботи, котре, як він
обгрунтовано вважає, становить для його життя або  здоров'я
серйозну небезпеку, повинен:
   a) попередити про це свого безпосереднього керівника;
   b) бути забезпеченим від санкцій або дисциплінарних заходів,
відповідно до національних умов і практики.
   2) Проти працівника не повинні вживатися заходи, які завдають
йому шкоди у зв'язку з добросовісно поданою ним скаргою на те, що,
на його думку, є порушенням передбачених законом вимог або
серйозною неефективністю заходів, вжитих роботодавцем відносно
безпеки і гігієни праці та виробничого середовища.
        III. Захисні та профілактичні заходи
   10. 1) Компетентний орган повинен забезпечити запобігання та
захист від впливу азбесту, приписуючи інженерні заходи захисту і
методи  роботи,  серед  яких  гігієна робочого місця, котрі
забезпечують максимальний захист працівників.
   2) Компетентний орган повинен періодично визначати, виходячи
з рівня впливу, обставин та умов, що переважають у виробничому
середовищі, а також у світлі наукових досліджень і технічного
прогресу:
   a) ті  різновиди  азбесту та азбестовмісних виробів, на
використання яких слід давати дозвіл, а також ті виробничі
процеси, застосування яких вимагає дозволу;
   b) ті  різновиди  азбесту  та  азбестовмісних  виробів,
використання яких слід цілком або частково заборонити, а також
виробничі процеси, в яких використання  азбесту  чи  деяких
різновидів азбестовмісних виробів слід заборонити.
   3) В основі заборони або дозволу на використання певних
різновидів азбесту та азбестовмісних виробів і їхньої заміни
іншими речовинами має бути наукова оцінка їхньої небезпечності для
здоров'я.
   11. 1) Компетентний орган повинен заохочувати дослідження
технічних і медичних проблем, що стосуються впливу азбесту,
матеріалів-замінників та альтернативних технологій.
   2) Компетентний  орган повинен заохочувати дослідження й
розроблення азбестовмісних виробів, інших матеріалів-замінників
або нешкідливих і менш шкідливих альтернативних технологій з метою
ліквідації або зменшення ризику для працівників.
   12. 1) Компетентний орган повинен вимагати, якщо це зумовлено
потребою захисту працівників, заміни, в міру можливості, азбесту
матеріалами-замінниками.
   2) Всі  потенційні  матеріали-замінники,  до  їхнього
впровадження в який-небудь процес, повинні ретельно оцінюватись з
погляду їхньої можливої небезпечності для здоров'я. Якщо буде
визнане за потрібне, слід постійно стежити за станом здоров'я
працівників, які працюють з цими матеріалами.
   13. 1) З  метою  ефективного   дотримання  національних
законодавства та правил компетентний орган повинен визначати, яку
інформацію слід вносити у повідомлення про роботи, пов'язані з
використанням азбесту, передбачені в статті 13 Конвенції 1986 року
про азбест.
   2) Ця інформація має, зокрема, містити дані про:
   a) різновид і кількість використовуваного азбесту;
   b) виконувані види робіт і операції;
   c) виготовлювані вироби;
   d) чисельність працівників, які зазнають впливу азбесту, та
ступінь і частоту його впливу на них;
   e) профілактичні та захисні заходи, яких  вживають  для
дотримання національних законодавства і правил;
   f) будь-яку іншу інформацію, потрібну для захисту здоров'я
працівників.
   14. 1) Знесення тих частин устаткування або споруд, в яких
використано крихкі азбестовмісні ізоляційні матеріали, а також
очищення від азбесту будівель або споруд, де азбест може виявитися
в повітрі, мають проводитися з дозволу, котрий слід видавати
тільки тим роботодавцям або підрядчикам, яких компетентний орган
визнав як такі, що мають кваліфікацію для виконання такої роботи
відповідно до положень цієї Рекомендації.
   2) Роботодавець або підрядчик зобов'язаний до початку робіт
по знесенню або очищенню підготувати робочий план, котрий уточнює
заходи, яких треба вжити до початку робіт, серед них заходи,
спрямовані на:
   a) забезпечення працівників усім потрібним захистом;
   b) обмеження виділення азбестового пилу в повітря;
   c) інформування працівників, на яких може впливати можливий
викид азбестового пилу в повітря, про те, які загальні процедури
та устаткування слід використовувати і яких запобіжних заходів
слід вживати; і
   d) забезпечення видалення азбестовмісних відходів відповідно
до пункту 28 цієї Рекомендації.
   3) 3  працівниками  або  їхніми  представниками  слід
консультуватися відносно робочого плану, зазначеного в підпункті 2
цього пункту.
   15. 1) Кожен роботодавець повинен, за участю працівників, які
в нього працюють, розробити і здійснювати програму профілактики і
контролю за впливом азбесту на працівників. Цю програму слід
регулярно переглядати з урахуванням змін у виробничих процесах та
обладнанні, що використовується, або змін в технології і методах
профілактики й контролю.
   2) Компетентний орган повинен відповідно до національної
практики здійснювати діяльність з метою сприяння, зокрема, дрібним
підприємствам, котрі можуть не мати технічних знань або коштів, у
розробленні профілактичних програм на випадок можливого впливу
азбесту.
   16. Слід застосовувати технічні засоби захисту і належні
методи роботи для запобігання виділенню азбестового пилу в повітря
робочої зони. Навіть якщо допустимі рівні або інші категорії
оцінки впливу витримуються, слід вживати таких заходів, котрі
зменшили б вплив до рівня настільки низького, наскільки цього
практично можна досягти.
   17. Заходи, яких слід вживати, з тим, щоб запобігти впливу
азбесту на працівників або контролювати його, та уникнути впливу,
повинні включати, зокрема, таке:
   a) азбест слід використовувати тільки в тому разі, коли можна
запобігти або захистити від небезпеки його впливу; в протилежному
випадку він має бути, в міру технічних можливостей, замінений
іншими матеріалами або повинні використовуватись альтернативні
технологічні процеси, відносно яких є науково обгрунтовані оцінки
як безпечних або таких, що становлять меншу небезпеку;
   b) кількість осіб, яких направляють на роботу, пов'язану з
впливом азбесту, і тривалість такого впливу слід зводити до
мінімуму, потрібного для безпечного виконання цієї роботи;
   c) слід  використовувати  такі  механізми, обладнання та
виробничі процеси, які усувають або зводять до мінімуму утворення
азбестового пилу і особливо його виділення у повітря виробничого
та загального навколишнього середовища;
   d) робочі місця, де використання азбесту може призвести до
виділення в повітря азбестового пилу,  слід  ізолювати  від
загального виробничого середовища, щоб уникнути можливого впливу
азбесту на інших працівників;
   e) робочі зони, де існує можливість впливу азбесту, має бути
чітко розмежовано й позначено застережними знаками, що обмежують
доступ сторонніх;
   f) місцезнаходження  азбесту,  який  використовується  у
спорудженні об'єктів, слід реєструвати.
   18. 1) Застосування крокидоліта та виробів, що містять це
волокно, повинно заборонятися.
   2) Компетентний орган повинен мати повноваження дозволяти,
після  консультації  з відповідними найбільш представницькими
організаціями роботодавців і працівників, часткові винятки з
передбаченої в підпункті 1 цього пункту заборони, якщо заміна
практично нездійсненна, за умови, що вживано заходів, котрі
забезпечують, щоб здоров'я працівників не ставилося під загрозу.
   19. 1) Слід заборонити розпилення всіх видів азбесту.
   2) Слід заборонити встановлення ізоляційних матеріалів з
крихкого азбесту.
   3) Компетентний орган повинен мати повноваження дозволяти,
після консультації з відповідними  найбільш  представницькими
організаціями роботодавців і працівників, часткові винятки з
передбаченої в підпунктах 1 і 2 цього пункту заборони, якщо
застосування альтернативних методів практично нездійсненне, за
умови, що вживано заходів, котрі забезпечують, щоб здоров'я
працівників не ставилося під загрозу.
   20. 1) Підприємства, котрі добувають і поставляють азбест, а
також виготовляють і поставляють вироби, що його містять, повинні
нести відповідальність за належну і відповідну маркіровку тари або
виробів.
   2) В  національних  законодавстві  або  правилах  слід
передбачити, щоб етикетку було надруковано більш поширеною у
відповідній країні мовою або мовами, і зазначити, що тара або
виріб містить азбест, що вдихання азбестового пилу небезпечне для
здоров'я і що слід вживати відповідних захисних заходів.
   3) Національні законодавство чи правила мають передбачати,
щоб підприємства, котрі добувають і поставляють азбест, а також
виготовляють і поставляють вироби, що його містять, готували й
подавали відомості, які показували б вміст азбесту, небезпеки для
здоров'я та відповідні захисні заходи щодо матеріалу або виробу.
   21. Система інспекції, передбачена у статті 5 Конвенції 1986
року про азбест ( 993_041 ), має бути заснована на положеннях
Конвенції 1947 року про інспекцію праці ( 993_036 ). Інспекцію
повинен  проводити  кваліфікований персонал. Служби інспекції
повинні мати можливість отримувати від роботодавця інформацію,
передбачену в пункті 13.
   22. 1) Гранично допустимі рівні повинні встановлюватися на
основі середньозваженої в часі концентрації азбестового пилу, що
міститься  в  повітрі,  яка звичайно виражається виходячи з
восьмигодинного робочого дня та сорокагодинного робочого тижня, а
також з урахуванням визнаного методу відбору проб і вимірів.
   2) Гранично допустимі рівні слід періодично переглядати та
оновлювати у світлі технічного прогресу і досягнень в галузі
техніки й медицини.
   23. Установки,  системи вентиляції, обладнання та засоби
захисту від впливу азбестового пилу слід регулярно перевіряти і
підтримувати в належному робочому стані.
   24. Робочі місця слід прибирати безпечним методом так часто,
як це потрібно для запобігання накопиченню азбестового пилу на
поверхнях. Положення Конвенції 1986 року про азбест і цієї
Рекомендації  мають  поширюватися на персонал, який здійснює
прибирання.
   25. 1) У разі неможливості попередити або захистити від
небезпеки впливу азбестового пилу, що міститься в повітрі, іншим
чином роботодавець повинен забезпечувати, підтримувати в належному
стані та замінювати безплатно для працівників належну респіраторну
захисну техніку і спеціальний одяг. В таких умовах працівники
зобов'язані використовувати таке обладнання.
   2) Респіраторна  захисна техніка має відповідати нормам,
встановленим компетентним органом, і застосовуватись тільки як
додатковий, тимчасовий, конче потрібний або винятковий захід, а не
як альтернатива технічним засобам захисту.
   3) Якщо потрібне використання респіраторної захисної техніки,
слід передбачати належні перерви у відповідних  місцях  для
відпочинку з урахуванням фізичного навантаження, пов'язаного з
використанням такої техніки.
   26. 1) У випадках, коли особистий одяг працівників може
виявитися забрудненим азбестовим пилом,  роботодавцеві  слід,
відповідно до національних законодавства чи правил та після
консультації з представниками працівників, видавати безплатно для
працівника відповідний робочий одяг, який не можна носити поза
робочим місцем.
   2) Роботодавці повинні надавати працівникам у відповідній
формі належну інформацію про шкідливі для здоров'я членів їхніх
сімей або інших осіб фактори, які можуть виникнути внаслідок того,
що додому може бути принесено забруднений азбестовим пилом одяг.
   3) Обробка й чищення використаного робочого та спеціального
захисного одягу повинні здійснюватися в контрольованих умовах з
метою запобігання виділенню азбестового пилу в повітря, згідно з
вимогою компетентного органу.
   27. 1) Для працівників, які зазнають впливу азбесту, слід
передбачити, у разі потреби, подвійні приміщення для зміни одягу,
умивальні та душові приміщення і кімнати відпочинку.
   2) Слід передбачити в робочі години достатній час для зміни
одягу, прийняття душу або для вмивання після робочої зміни,
відповідно до національної практики.
   28. 1) Відповідно до національних законодавства та практики
роботодавці повинні видаляти азбестовмісні відходи в такий спосіб,
щоб не ставилося під загрозу здоров'я заінтересованих працівників,
серед них тих, хто обробляє азбестовмісні відходи, або населення,
яке мешкає поблизу підприємства.
   2) Компетентний  орган  і  роботодавці  повинні  вживати
відповідних заходів для запобігання забрудненню навколишнього
середовища  азбестовим  пилом,  який  виділяється  внаслідок
виробничого процесу.
    IV. Нагляд за виробничим середовищем та за станом
            здоров'я працівників
   29. У  випадках,  котрі  визначає  компетентний  орган,
роботодавець  повинен вживати заходів з метою систематичного
нагляду за концентрацією азбестового пилу, що міститься в повітрі
робочої зони, та за тривалістю й рівнем впливу азбесту на
працівників і нагляду за станом здоров'я працівників.
   30. 1) Рівень впливу азбесту на працівників має вимірюватись
або розраховуватися,  виходячи  з  середньозваженої  в  часі
концентрації за певний відрізок часу.
   2) Відбір проб і виміри концентрації азбестового пилу, що
міститься  в повітрі, має проводити кваліфікований персонал,
використовуючи методи, схвалені компетентним органом.
   3) Частота й межі відбору проб та вимірів мають відповідати
рівневі ризику, змінам у виробничому процесі або іншим відповідним
умовам.
   4) Оцінюючи ризик, компетентний орган повинен брати до уваги
ризик, спричинюваний азбестовими волокнами всіх розмірів.
   31. 1) Для запобігання захворюванню  та  функціональному
порушенню, спричинюваних впливом азбесту, всі працівники, яких
направляють на роботу, пов'язану з впливом азбесту, повинні
проходити, в міру потреби:
   a) попередній медичний огляд;
   b) періодичні медичні огляди через відповідні проміжки часу;
   c) інші перевірки та обстеження, зокрема  рентгенографію
грудної  клітки  і  функціональні  проби легень, які можуть
знадобитися для нагляду за станом їхнього здоров'я у зв'язку з
впливом  виробничої  небезпеки  та  виявлення  ранніх  ознак
захворювання, спричиненого азбестом.
   2) Інтервали  між  медичними  оглядами повинен визначати
компетентний орган з урахуванням ступеня впливу і стану здоров'я
працівників у зв'язку з впливом небезпечного виробничого фактора.
   3) Відповідно до національних законодавства та  практики
компетентний орган повинен забезпечити, щоб працівники мали змогу
далі перебувати під відповідним медичним наглядом після припинення
роботи, пов'язаної з впливом азбесту.
   4) Передбачені в підпунктах 1 і 3 огляди, аналізи  та
обстеження слід, в міру можливості, проводити в робочий час, і
вони мають бути безплатними для працівника.
   5) Якщо результати медичних аналізів чи обстежень виявляють
клінічні або доклінічні порушення, треба вживати заходів з метою
запобігання або зменшення впливу виробничих небезпек на цих
працівників та припинення дальшого погіршення стану  їхнього
здоров'я.
   6) Результати медичних оглядів мають використовуватися для
визначення стану здоров'я у зв'язку з впливом азбесту і не повинні
використовуватися для дискримінації працівника.
   7) Результати медичних оглядів мають використовуватися для
сприяння працевлаштуванню працівника на  робоче  місце,  яке
відповідає станові його здоров'я.
   8) Працівники, за чиїм здоров'ям ведеться нагляд, повинні
мати:
   a) право  на  конфіденційність  особистої  та  медичної
інформації;
   b) право на отримання повних і детальних пояснень щодо мети і
результатів нагляду;
   c) право не давати згоди на оперативне медичне втручання, яке
порушує цілісність організму.
   32. Працівників слід інформувати відповідним і  належним
чином,  відповідно  до національної практики, про результати
медичних оглядів, і  вони  повинні  діставати  індивідуальні
консультації щодо стану їхнього здоров'я у зв'язку з трудовою
діяльністю.
   33. Якщо  під  час нагляду за станом здоров'я виявлено
спричинене азбестом професійне захворювання, слід, відповідно до
національних  законодавства  та практики, повідомляти про це
компетентний орган влади.
   34. Якщо продовження роботи, пов'язаної з впливом азбесту,
вважається протипоказаним з медичного погляду, слід, згідно з
національними  умовами  та практикою, забезпечити відповідних
працівників іншими засобами збереження їхнього доходу.
   35. У національних законодавстві чи правилах слід, відповідно
до Конвенції 1964 року про допомоги у випадках виробничого
травматизму, передбачити компенсацію працівникам, які дістали
захворювання або в яких виявлено функціональні порушення у зв'язку
з впливом азбесту на виробництві.
   36. 1) Дані контролю за станом виробничого середовища слід
зберігати не менше ніж 30 років.
   2) Дані контролю за впливом азбесту на працівників, а також
окремі розділи з їхніх медичних карт, що стосуються впливу азбесту
на здоров'я, та рентгенівські знімки грудної  клітки  мають
зберігатися  не менш ніж 30 років після припинення роботи,
пов'язаної з впливом азбесту.
   37. Заінтересовані працівники, їхні представники та служби
інспекції повинні мати доступ до записів контролю за виробничим
середовищем.
   38. У випадках закриття підприємства або після припинення з
працівниками  трудових  відносин  записи  й  інформацію, які
зберігаються відповідно до пункту 36 цієї Рекомендації, слід
здавати до архіву згідно з вказівками компетентного органу.
   39. Відповідно  до  прийнятої  Адміністративною  радою
Міжнародного бюро праці Тристоронньої декларації принципів, що
стосуються багатонаціональних підприємств і соціальної політики,
національна та багатонаціональна компанія, яка має більш ніж одне
підприємство,  зобов'язана  здійснювати  заходи  безпеки,  що
стосуються запобігання, обмеження та захисту від шкідливих для
здоров'я факторів, пов'язаних з виробничим впливом азбесту, що
охоплюють без дискримінації працівників на всіх її підприємствах,
незалежно від місця або країни, де вони розташовані.
          V. Інформування та навчання
   40. Компетентний орган повинен вживати заходів з  метою
сприяння навчанню та інформуванню всіх відповідних осіб відносно
запобігання, обмеження та захисту від шкідливих для здоров'я
факторів, пов'язаних з впливом на виробництві азбесту.
   41. Компетентний орган повинен,  після  консультації  із
заінтересованими   найбільш  представницькими  організаціями
роботодавців і працівників готувати відповідні методичні посібники
для роботодавців, працівників та інших осіб.
   42. Роботодавці повинні забезпечити, щоб працівники, які
могли  перебувати  під впливом азбесту, отримували безплатно
періодичну підготовку та інструкції мовою і методами, які легко
сприймають працівники, щодо такого впливу на здоров'я, заходів,
яких треба вживати, щоб запобігти впливу азбесту та обмежити його,
особливо  відносно правильних методів роботи, що запобігають
утворенню та виділенню в повітря азбестового пилу і обмежують їх,
а також відносно використання наданих працівникам загальних та
індивідуальних засобів захисту.
   43. Під час проведення заходів навчання увагу слід звертати
на особливу небезпеку для здоров'я працівників, яку становить
поєднання куріння та впливу азбесту.
   44. Організації роботодавців і працівників повинні вживати
конструктивних заходів щодо здійснення співробітництва та участі у
виконанні  програм  професійної  підготовки,  інформування,
попередження, контролю й захисту в тому, що стосується професійних
небезпек, спричинюваних впливом азбесту.
 
 "Міжнародне законодавство
 про охорону праці",
 Конвенції та рекомендації МОП, Київ, 1998 р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка