Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Міністерства промисловості України


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 29 квітня 1992 р. N 216
                Київ
      Питання Міністерства промисловості України
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 367 ( 367-92-п ) від 01.07.92 )
  ( Постанова втратила чинність, крім пункту 5, на підставі
   Постанови КМ N 32 ( 32-93-п ) від 21.01.93 )
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  Положення  про  Міністерство промисловості
України, що додається.
   2. Установити граничну чисельність працівників центрального
апарату  Міністерства  промисловості України в кількості 210
одиниць.
   3. Дозволити Міністерству промисловості України мати чотирьох
заступників Міністра, у тому числі одного першого, і колегію в
кількості дев'яти чоловік.
   4. Установити, що до  сфери  функціонального  управління
Міністерства  промисловості  України відносяться підприємства,
установи й організації ліквідованих Державного комітету України по
металургійній  промисловості,  Державного комітету України по
хімічній, нафтохімічній промисловості та медичних препаратах, за
винятком підприємств медичної та нафтопереробної промисловості, а
також підприємства, установи й організації газової промисловості,
підприємства, установи та організації нафтової промисловості, а
також організації по будівництву об'єктів нафтової і газової
промисловості. 
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   5. Розмістити Міністерство промисловості України у м. Києві,
по вул. Володимирській, 69 (в частині приміщень), а також у
м. Дніпропетровську, пл. Леніна, 1.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 21
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
              постановою Кабінету Міністрів України
                 від 29 квітня 1992 р. N 216
              ПОЛОЖЕННЯ
       про Міністерство промисловості України
   1. Міністерство промисловості України (Мінпром України) є
центральним органом державної виконавчої  влади,  підвідомчим
Кабінету Міністрів України.
   Мінпром України  реалізує  державну  політику  розвитку
металургійної,  хімічної,  нафтохімічної,  нафтової і газової
промисловості, сприяє структурній перебудові цих галузей, формує
систему  заходів  щодо забезпечення економічної самостійності
України. ( Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-92-п ) від 01.07.92 )
 
   Міністерство, використовуючи економічні методи, будує свою
діяльність  за  принципами  розмежування  функцій  державного
управління та безпосереднього господарювання, що здійснюється
підприємствами, установами й організаціями.
   2. Мінпром України у своїй діяльності керується Конституцією
( 888-09 ) і законами України, постановами Верховної Ради України,
указами  і розпорядженнями Президента України, постановами і
розпорядженнями Кабінету  Міністрів  України,  а  також  цим
Положенням. У межах своєї компетенції Міністерство організує
виконання актів законодавства України і здійснює систематичний
контроль за їх виконанням.
   Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що входять до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
його вдосконалення та вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів
України.
   3. Головними завданнями Мінпрому України є:
   формування й реалізація разом з відповідними міністерствами і
відомствами України державної стратегії розвитку металургійної,
хімічної, нафтохімічної, нафтової і газової промисловості з метою
досягнення  світового рівня технології виробництва та якості
продукції,  оптимізації  виробничої та міжгалузевої структури
комплексу, переорієнтації галузей з урахуванням нових ринків
постачання  сировини  та збуту продукції, нових зв'язків по
кооперації; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 367 ( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   участь у розробці прогнозів розвитку металургійної, хімічної,
нафтохімічної, нафтової і газової промисловості; ( Абзац третій
пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   розробка цільових програм і програмних заходів щодо розвитку
перспективних  напрямів технології, техніки та виробництва у
зазначених галузях;
   розробка разом  із  заінтересованими  міністерствами  і
відомствами України, а також органами місцевого і регіонального
самоврядування відповідно державних та регіональних  балансів
забезпечення багатогалузевого комплексу й підприємств трудовими,
сировинними й енергетичними ресурсами.
   4. Мінпром України відповідно до покладених на нього завдань:
   а) розробляє  разом  з  відповідними  міністерствами  і
відомствами України заходи для поглиблення економічної реформи,
сприяє розвиткові товарних ринків, фінансовій санації підприємств;
   б) готує пропозиції про застосування економічних важелів
стимулювання роботи галузей, сприяє розробці й виконанню програм
економічного і соціального розвитку підприємств,  установ  і
організацій, бере участь у розробці та реалізації проектів їх
приватизації;
   в) здійснює розміщення централізованих капіталовкладень по
головних  виконавцях  цільових програм і найважливіших нових
виробничих та інфраструктурних об'єктах;
   г) готує пропозиції про розміщення нових  виробництв  і
ліквідацію застарілих підприємств, координує та узгоджує вирішення
цих питань з відповідними державними органами  та  органами
місцевого й регіонального самоврядування;
   д) доводить  затверджені обсяги державного замовлення на
поставку продукції до  виконавців  для  укладання  договорів
(контрактів) із замовниками;
   є) сприяє розвиткові підприємництва й конкуренції, вносить до
Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  про  здійснення
антимонопольних заходів у металургійній, хімічній, нафтохімічній,
нафтовій і газовій промисловості; ( Підпункт "є" пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367 ( 367-92-п ) від
01.07.92 )
   ж) розробляє економічні  та  організаційні  заходи  щодо
зростання експортного потенціалу підприємств, подає їм допомогу у
вирішенні питань зовнішньоекономічних зв'язків, готує пропозиції
про видачу квот і ліцензій на продаж продукції за межі України в
установленому порядку;
   з) проводить аналіз та виробляє рекомендації щодо оптимізації
економічних зв'язків, кооперованих поставок і перевезень, вносить
відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України;
   і) здійснює контроль за екологічним станом виробництва та
умовами  праці  на  підприємствах  металургійної,  хімічної,
нафтохімічної, нафтової і газової промисловості, готує пропозиції,
спрямовані  на  забезпечення раціонального використання надр,
утилізації  відходів  виробництва,  впровадження  мало-  та
безвідхідних технологій; ( Підпункт "і" пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 367 ( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   к) організує роботу по стандартизації, контролює дотримання
стандартів та патентно-ліцензійних вимог, здійснює сертифікацію
продукції, робіт і послуг, проводить експертну оцінку програм і
проектів;
   л) виступає  державним  замовником  наукових  досліджень
комплексного  характеру  з  технологічних,  організаційних,
екологічних  проблем  розвитку  металургійної,   хімічної,
нафтохімічної, нафтової і газової промисловості; ( Підпункт "л"
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   м) бере  участь  у  розробці  заходів щодо забезпечення
підприємств висококваліфікованими робітниками, проводить методичну
роботу, пов'язану із здійсненням державної політики у галузі праці
та заробітної плати;
   н) координує діяльність підприємств і навчальних закладів
щодо  підготовки  спеціалістів  і робочих кадрів, забезпечує
реалізацію державної політики з питань зайнятості;
   о) організує методологічну роботу по охороні праці та, при
необхідності, по введенню спеціального режиму на підприємствах або
у їх підрозділах;
   п) координує діяльність підприємств, установ і організацій
металургійної,  хімічної,  нафтохімічної,  нафтової і газової
промисловості, забезпечує державну підтримку у вирішенні ними
завдань по задоволенню потреб населення і суспільного виробництва
у продукції зазначених галузей. ( Пункт 4 доповнено абзацом "п"
згідно з Постановою КМ N 367 ( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   5. Мінпром України при виконанні покладених на нього функцій
взаємодіє з іншими центральними органами державної виконавчої
влади України, органами Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями,   органами   місцевого   і  регіонального
самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.
   6. Мінпром України у межах своєї компетенції видає на основі
й  на  виконання чинного законодавства накази, організує та
контролює їх виконання.
   Міністерство в необхідних випадках видає разом з іншими
центральними  органами  державної виконавчої влади, місцевими
державними адміністраціями та громадськими об'єднаннями спільні
акти.
   7. Мінпром  України  очолює  Міністр, який призначається
відповідно до Конституції України.
   Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками
Міністра провадиться Міністром.
   Міністр промисловості   України   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на Міністерство завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступників Міністра, керівників підрозділів Міністерства.
   8. Для  погодженого  вирішення  питань,  що належать до
компетенції Мінпрому України, обговорення найважливіших напрямів
діяльності й розвитку металургійної, хімічної, нафтохімічної,
нафтової  і газової промисловості у Міністерстві утворюється
колегія в складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра
за посадою, а також інших керівних працівників Міністерства.
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади та представники відповідних
громадських об'єднань.
   Члени колегії Міністерства затверджуються Кабінетом Міністрів
України.
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
Міністерства.
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   9. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
програм розвитку науково-технічного прогресу і впровадження нових
технологій в металургійній, хімічній, нафтохімічній, нафтовій і
газовій  промисловості  у  Мінпромі  України  утворюється
науково-технічна рада з учених і висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної  ради  і  положення  про  неї
затверджується Міністром.
( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 367
( 367-92-п ) від 01.07.92 )
   10. Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Мінпрому України затверджується Кабінетом
Міністрів України.
   Структура центрального апарату Міністерства затверджується
Віце-прем'єр-міністром України.
   Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром.
   11. Мінпром України є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в установах банків, печатку із  зображенням
Державного герба України і своїм найменуванням.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка