Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо забезпечення потреб народного господарства в прогресивних видах тари та пакувальних матеріалів у 1992 - 1995 роках


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 квітня 1992 р. N 174
                Київ
        Про заходи щодо забезпечення потреб
       народного господарства в прогресивних
       видах тари та пакувальних матеріалів
            у 1992 - 1995 роках
 
   Розвиток тарного господарства не відповідає потребам України
за обсягами, якістю й технічним рівнем. Це створює труднощі в
реалізації готової промислової та сільськогосподарської продукції
і призводить до її значних втрат. Потужності по виробництву тари і
пакувальних матеріалів на більшості підприємств використовуються
незадовільно  через неритмічну роботу морально застарілого і
фізично зношеного обладнання, а також  відсутність  належної
кількості сировини й матеріалів. Крім того, понад 30 найменувань
потрібних видів тари і пакувальних  матеріалів  взагалі  не
виробляється в Україні, а по деяких з них через відсутність
валютних коштів і розірвання сталих господарських зв'язків потреба
задовольняється менш як наполовину.
   З метою забезпечення народного господарства України тарою та
пакувальними  матеріалами,  зменшення  втрат  промислової  та
сільськогосподарської продукції, зниження трудових затрат і витрат
лісоматеріалів для виготовлення тари Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
   1. Міністерству державних ресурсів України:
   забезпечити виділення сировини і матеріалів, необхідних для
виготовлення тари і пакувальних матеріалів, на які встановлено
державне замовлення;
   разом з  Міністерством економіки передбачити виділення в
установленому порядку матеріально-технічних ресурсів для створення
потужностей по виробництву тари, пакувальних матеріалів і сировини
для їх виготовлення;
   вжити заходів до збільшення виробництва тари і пакувальних
матеріалів на підвідомчих підприємствах, а також нарощування
потужностей по випуску картонно-паперової тари згідно з додатками
N 1 і 2;
   подати до 1 червня 1992 р. Кабінетові Міністрів України
узгоджені з  заінтересованими  міністерствами  і  відомствами
пропозиції щодо будівництва целюлозно-картонного комбінату та його
техніко-економічне обгрунтування;
   розробити і затвердити у двотижневий строк правила обертання
засобів упаковки багаторазового використання і правила повторного
використання дерев'яної та картонної тари, передбачивши в них
матеріальне  стимулювання  за  повторне використання тари та
відповідальність за її несвоєчасне повернення;
   разом з Міністерством економіки, Міністерством сільського
господарства  і продовольства України та Державним комітетом
України по харчовій і переробній промисловості внести в місячний
строк до Кабінету Міністрів України пропозиції про придбання в
1992 році імпортних таропакувальних матеріалів для  покриття
потреби в них харчової та переробної галузі, включаючи дитяче
харчування, і джерела їх валютного забезпечення, а також про
виділення валютних  коштів для організації введення в дію у
1992 році лінії по виробництву поліпропіленової плівки потужністю
8,2  тис. тонн на рік на київському виробничому об'єднанні
"Укрпластик";
   разом із заінтересованими міністерствами і відомствами у
тижневий строк внести зміни до асортименту й технічних умов
виробництва на паперових фабриках пакувальних матеріалів.
   2. Міністерству економіки і Міністерству фінансів України при
складанні прогнозів економічного і соціального розвитку України,
платіжного балансу (валютного плану) і проектів державного бюджету
передбачити надання державних кредитів для створення потужностей
по виробництву тари, пакувальних матеріалів і сировини для їх
виготовлення, а також виділення валюти на закупівлю обладнання і
відповідних коштів для покриття валютних витрат.
   3. Міністерству  машинобудування,  військово-промислового
комплексу і конверсії України забезпечити на основі замовлень
міністерств і відомств розміщення на підвідомчих підприємствах
випуску тарного обладнання та запасних частин до нього, ліній для
безрозпилювального ділення деревини  та  виробництва  з  неї
тонкостінної тари, пресів по виготовленню пакувальних виробів.
   4. Міністерству промисловості України:
   забезпечити виробництво на підвідомчих підприємствах білої
(лудженої) жерсті в обсязі 40 тис. тонн на рік для потреб
консервної галузі, а також подати Кабінетові Міністрів України до
1 червня 1992 р. пропозиції про збільшення обсягів її виробництва
в  1993 році до 120 тис. тонн і створення потужностей по
виготовленню алюмінієвого прокату та алюмінієвої фольги для потреб
харчової і переробної промисловості;
   разом з корпорацією "Укрбудматеріали" внести в III кварталі
1992 року до Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
організації виробництва синтетичного каучуку, паленої магнезії та
сепарованої крейди для виготовлення гумових ущільнювальних кілець;
   з метою економії валютних коштів,  що  витрачаються  на
придбання пластикату ПВХ для кроненпробок, подати у місячний строк
Кабінетові Міністрів України пропозиції про збільшення виробництва
зазначеного  пластикату  на підприємствах калуського концерну
"Хлорвініл";
   подати до 1 липня 1992 р. Кабінетові Міністрів України
узгоджені  з  заінтересованими  міністерствами  і відомствами
пропозиції про організацію виробництва харчових лаків і фарб для
забезпечення потреби тарної та поліграфічної промисловості;
 
   забезпечити розвиток   потужностей   по   виготовленню
поліетиленової тари і пакувальних матеріалів згідно з додатком
N 3.
   5. Корпорації  "Укрбудматеріали"   здійснити   програму
виробництва скляної тари згідно з додатком N 4.
   6. Державному  комітетові  України  по  деревообробній
промисловості освоїти на підвідомчих підприємствах виробництво
тонкостінної  армованої  дротом  тари  з  відходів фанерного
виробництва та короткомірної деревини і  створити  до  кінця
1993 року потужності по виготовленню 0,5 млн. ящиків на рік.
   7. Корпорації "Легтекс" вжити заходів до збільшення починаючи
з 1994 року виробництва льняних лантухів до  22  млн.  на
Рівненському й Житомирському льонокомбінатах і конопледжутових
лантухів до 2 млн. на Одеському заводі технічних тканин.
   8. Покласти на Міністерство державних  ресурсів  України
відповідальність  за  організацію  і  координацію  діяльності
міністерств і відомств, підприємств та їхніх  об'єднань  по
забезпеченню всіх галузей тарою і пакувальними матеріалами.
 
   Прем'єр-міністр України             В.ФОКІН
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
   Інд. 22
                     Додаток N 1
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 квітня 1992 р. N 174
               ЗАВДАННЯ
      на збільшення виробництва тари і пакувальних
         матеріалів у 1992 - 1995 роках
 
------------------------------------------------------------------
                | Роки  | Нарощу- | Необхідні
                | впрова-| вання  | катітальні
                | дження | потуж- | вкладення
                |    | ностей | та сировина
------------------------------------------------------------------
Організувати     виробництво 1993-  2,5 млн.  770 тис.
тонкостінної  дерев'яної  тари 1994  ящиків   доларів США
методом лущення на Запорізькому
тароремонтному підприємстві
 
Забезпечити     виробництво 1993  1,5 млн.  350 тис.
тонкостінної  дерев'яної  тари     ящиків   доларів США
методом колення на Кримському
тароремонтному підприємстві
 
Створити дільниці       по 1993-  2 млн.   700 тис. крб.
виготовленню    тонкостінної 1995  ящиків
дерев'яної тари відповідно до
програми,      розробленої
Міністерством державних ресурсів
України
 
Розширити      виробництво 1992-  500 тис.  300 тис.
поліетиленової   тари   на 1993  ящиків   доларів США
Дніпропетровському і Одеському           1,2 тис. тонн
тароремонтному  підприємствах,           поліетилену
Фастівському  заводі споживчої
тари
 
Освоїти на Фастівському заводі - " -  1 тис.   150 тис.
споживчої  тари  виробництво      тонн   доларів США
рукавної плівки                   1 тис. тонн
                           поліетилену
 
Перепрофілювати   виробництво 1993-  660 тис. 750 тис.
металевих бочок з тонколистової 1994   штук   доларів США
сталі   (1,5   мм)   на           33 тис. тонн
червоноармійському заводі "Маяк"           листової
(Донецька область)                  сталі
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 квітня 1992 р. N 174
               ЗАВДАННЯ
       на збільшення потужностей для випуску
      картонно-паперової тари у 1992 - 1995 роках
 
------------------------------------------------------------------
                |   |       |Необхідні
                |Роки | Нарощування |капітальні
                |впро- | потужностей |вкладення
                |вад- |       |------------
                |ження |       |у тому числі
                |   |       |  БМР
                |   |       |(млн. крб.)
------------------------------------------------------------------
Будівництво на   Жидачівському 1993 60 млн. кв.    20
целюлозно-картонному  комбінаті    метрів гоф-    ----
цеху  тари  для  пакування    рокартону     3,7
заморожених тушок птиці         55,5 млн. кв.
                    метрів тари
                    із гофро-
                    картону
 
Виробництво литої  тари  для 1994 70 млн. штук    12
пакування яєць і плодоовочевої             ----
продукції  на  Жидачівському              2,2
целюлозно-картонному комбінаті
 
Модернізація картоноробних машин 1993 40 тис. тонн   100
на          Київському    картону      ---
картонно-паперовому комбінаті               9
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 квітня 1992 р. N 174
               ЗАВДАННЯ
       по розвитку потужностей для виготовлення
       поліетиленової тари у 1992 - 1995 роках
 
------------------------------------------------------------------
                |Роки  | Нарощування | Капітальні
                |впрова-| потужностей | вкладення,
                |дження |       | сировина
------------------------------------------------------------------
 
Інтенсифікація      роботи 1992 8 млн. штук  2 тис. тонн
комплектної лінії по виробництву           поліетилену
поліетиленових   мішків   на
Одеському припортовому заводі
 
Інтенсифікація      роботи -"-  2 млн. штук  0,25 тис.
технологічних   ліній   по           тонн
виготовленню  поліетилену  і           поліетилену
мішків з нього на Первомайському
виробничому об'єднанні "Хімпром"
 
Монтаж      двокомплектних 1993 80 млн. штук 1,5 млн. крб
технологічних   ліній   по
виробництву    поліетиленових
мішків  на  Сєверодонецькому
виробничому об'єднанні "Азот"
 
Будівництво потужностей    по 1992- 200 тис. тонн 150 млн. крб
виробництву  поліетилену  на 1995        70 млн. до-
Калуському концерні "Хлорвініл"            ларів США
 
Реконструкція потужностей   по -"-  30 тис. тонн 70 млн.
виробництву поліетилену високого           доларів США
тиску   на  Сєверодонецькому           150 млн. крб
виробничому об'єднанні "Азот"
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
                     Додаток N 4
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 4 квітня 1992 р. N 174
               ЗАВДАННЯ
   на збільшення потужностей корпорації "Укрбудматеріали"
      по виробництву пляшок і консервної склотари
            у 1992 - 1995 роках
------------------------------------------------------------------
                 |Роки |Нарощування|Капітальні
                 |впро-|потужностей|вкладення
                 |вад- |      |--------------
                 |ження|      |в тому числі
                 |   |      |БМР (млн. крб)
------------------------------------------------------------------
Технічне      переозброєння 1992  70 млн.   12,03
виробництва пляшок цеху N 2 з     пляшок    -----
реконструкцією скловарної печі            6,86
та    установкою    нового
склоформуючого устаткування на
Костянтинівському     заводі
скловиробів (Донецька область)
 
Будівництво нового  цеху  по 1995  240 млн.   42,79
виготовленню пляшок з установкою     пляшок    -----
високопродуктивної  лінії  на            18,91
Керченському заводі скловиробів
 
Технічне      переозброєння 1993  3 млн.    9,9
виробництва   з    заміною     пляшок    -----
склоформуючого устаткування на            5,3
Мереф'янському    склозаводі
(Харківська область)
Відновлення потужностей    по 1994  30 млн.   1,943
виробництву пляшок на печі N 2     пляшок    -----
Бабинецького     склозаводу            1,085
(Київська область)
 
Будівництво цеху по виробництву 1992  135 млн.   28,89
склобанок для продуктів дитячого     склобанок  -----
харчування  на  Херсонському            16,5
заводі скловиробів
 
Технічне переозброєння  діючих 1994  60 млн.   30,36
систем    шляхом    заміни     склобанок  -----
склоформуючого устаткування на            12,79
Херсонському заводі скловиробів
 
Будівництво цехів по виробництву 1994-  160 млн.   21,5
консервної   склотари   на 1995  склобанок  -----
Рокитнівському    склозаводі            9,5
(Рівненська область)
 
Реконструкція цеху  N  1  по 1993  45 млн.   22,41
виробництву   пляшок    на     пляшок    -----
Пісківському заводі скловиробів            13,55
(Київська область)
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України            В.ПЄХОТА
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка