Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про індексацію балансової вартості основних фондів підприємств, організацій та установ у зв"язку з підвищенням цін


 
         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 07-06/41 від 15.05.92
   м.Київ
 
 vd920515 vn07-06/41
 
    Про індексацію балансової вартості основних фондів
     підприємств, організацій та установ у зв'язку з
             підвищенням цін
 
   З метою подолання негативних явищ в економіці та створення
сприятливих умов для поліпшення фінансового стану підприємств і
організацій,  стабілізації  їх  виробничої діяльності Кабінет
Міністрів України прийняв постанову від 7 травня 1992 року N 229
( 229-92-п ) "Про проведення загальної переоцінки основних фондів,
заліку взаємної заборгованості підприємств та поповнення оборотних
коштів державних підприємств і організацій".
   На виконання зазначеної постанови Міністерство статистики,
Міністерство  економіки,  Міністерство  фінансів  України  за
погодженням з Фондом державного майна України та Колегією з
економічних питань Державної думи України встановлюють порядок
індексації балансової вартості основних  фондів  підприємств,
організацій та установ у зв'язку з лібералізацією цін в народному
господарстві.
   1. Перерахунку підлягає вартість наявних за станом на 1
травня 1992 року будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин
та обладнання, транспортних засобів, виробничого і господарського
інвентаря, робочої і продуктивної худоби, багаторічних насаджень
та інших видів основних фондів. Вартість фондів, які передані
підприємствами в оренду іншим юридичним особам, а також фондів, що
переведені у встановленому порядку на консервацію, індексуються їх
власником на загальних підставах.
   2. Індексацію балансової вартості основних фондів проводять
підприємства та організації всіх галузей народного господарства
(крім житла) і форм власності, а також установи, що утримуються за
рахунок бюджету.
   3. Для індексації вартості основних  фондів  приймаються
усереднені індекси цін на будівельно-монтажні роботи, машини та
устаткування, що розраховані Мінстатом України на підставі цін, що
фактично склалися в будівництві в договірних умовах у 1992 році.
   Балансову вартість  основних  фондів,  крім  багаторічних
насаджень та продуктивної худоби, слід помножити на відповідні
індекси цін, що наведені в додатку N 1.
   4. Підприємства, організації та установи, які мають на своєму
балансі основні фонди різних галузей народного  господарства
(наприклад,  промислове  підприємство  має  їдальню,  будинок
відпочинку, лікувальний заклад тощо), індексацію проводять по
кожній  з них, використовуючи при цьому відповідні галузеві
індекси.
   5. Будівлі і споруди індексуються на величину індексу цін
будівельно-монтажних робіт (БМР) відповідної галузі народного
господарства. Наприклад, на промисловому підприємстві вартість
будівель основного виробництва слід індексувати згідно з індексами
цін  на  БМР  відповідної  галузі  промисловості,  будівель
транспортного цеху - цін БМР на транспорті, а приміщення їдальні -
на індекс БМР торгівлі та громадського харчування.
   Вартість передавальних  пристроїв,  машин  і  обладнання,
транспортних  засобів, виробничого і господарського інвентаря
перемножується на індекси цін на машини і  устаткування  у
відповідних галузях народного господарства.
   Індексацію багаторічних насаджень у плодоносному віці слід
проводити згідно з таблицею N 3, виходячи з відновлювальної
вартості 1 га (відповідно графи 3 і 7), скоригованої на фактичний
їх стан (густоту, вік і таке інше).
   Індекс вартості продуктивної і робочої худоби обчислюється на
підставі даних про вагу тварин і середньої ціни реалізації за
станом на 1 травня ц. р. по кожному виду тварин окремо.
   6. Міністерства, відомства, концерни, корпорації, об'єднання,
Рада  міністрів  Республіки  Крим,  обласні,  Київська  і
Севастопольська міські державні адміністрації подають необхідну
методичну допомогу підприємствам і організаціям в проведенні
індексації вартості основних фондів.
   7. Безпосередньо робота по індексації вартості  основних
фондів здійснюється спеціально створеною на підприємстві комісією
під головуванням його керівника, який несе відповідальність за
своєчасність її проведення, а також за повноту і правильність
визначення результатів індексації.
   Комісія підприємства складає відомість перерахунку балансової
вартості основних фондів та їх зносу (додаток N 2), в яку з
регістрів аналітичного обліку вносяться необхідні дані і на
підставі якої проводяться записи  результатів  індексації  в
бухгалтерському обліку.
   Перелік основних фондів наводиться у відомості в розрізі
груп, відповідно до їх класифікації.
   8. Підприємства, об'єднання і організації суму зміни вартості
основних фондів в бухгалтерському обліку відображають по дебету
рахунку 01 "Основні фонди" і кредиту рахунку 85 "Статутний фонд",
а малі підприємства, які використовують Рекомендації по веденню
бухгалтерського обліку і застосуванню облікових регістрів на малих
підприємствах (повідомлено листом Міністерства фінансів України
від 27 вересня 1991 року N 18-09 ( v8-09201-91 ), а також спільні
підприємства  з  участю іноземних інвестицій та господарські
товариства  -  по кредиту  рахунку 88  "Фонди  спеціального
призначення".
   9. За станом на 1 травня 1992 року підприємства визначають
частку зносу основних фондів як відношення суми нарахованого зносу
до балансової вартості основних фондів на ту ж дату.
   Визначену частку зносу слід помножити на нову, перераховану
після індексації вартість основних фондів, і таким чином одержати
нову суму їх зносу. На різницю між новою сумою зносу і тією, що
була врахована на балансі, дебетується рахунок 85 "Статутний
фонд", а в малих підприємствах - рахунок 88 "Фонди спеціального
призначення"  та кредитується рахунок 02 "Знос (амортизація)
майна".
   Зміни у вартості основних фондів та сум зносу відображаються
в інвентарних картках обліку основних фондів або в інших регістрах
аналітичного обліку.
   10. Починаючи з червня ц.р.  амортизаційні  відрахування
проводяться виходячи з нової вартості основних фондів в порядку,
визначеному у листі Міністерства фінансів УРСР і Державного
комітету  УРСР  по  економіці  від  25  січня 1991 року
N 04-503-3/21-31/3 ( v03-3201-91 ) "Про нарахування амортизації".
   11. Бюджетні установи суму зносу зміни вартості основних
фондів відображають по дебету рахунку 01  "Основні  засоби"
(відповідний субрахунок) і кредиту рахунку 250 "Фонд в основних
засобах", а суму збільшення зносу основних фондів - по дебету
рахунку 250 "Фонд в основних засобах" і кредиту рахунку 020 "Знос
основних засобів".
   12. Звіт про результати індексації основних фондів подається
в порядку і строки, які  будуть  затверджені  Міністерством
статистики України.
 
 Заступник
 Міністра статистики України             І.А.Іванченко
 N 07-06/41
 
 Заступник
 Міністра економіки України               Ю.В.Нечаєв
 N 32-14/6
 
 Заступник
 Міністра фінансів України              М.О.Гончарук
 N 07-301
                      Додаток 1
                 до листа Міністерства статистики,
                 Міністерства економіки та
                 Міністерства фінансів України
                 від 15 травня 1992 р. N 07-06/41,
                 N 32-14/6, N 07-301
   Індекси цін на капітальні вкладення в 1992 р. до 1991
   р. для проведення індексації вартості основних фондів
                              (разів)
----------------------------------------------------------------
   Галузі народного   |Будівельно-монтажні |  Машини
   господарства     |   роботи    |   та
              |          |устаткування
---------------------------+--------------------+---------------
      1       |    2      |   3
---------------------------+--------------------+---------------
Промисловість       |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Електроенергетика     |    14     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
Нафтодобувна        |    15     |   14
---------------------------+--------------------+---------------
Нафтопереробна       |    15     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
Газова           |    15     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
Вугільна          |    13     |   18
---------------------------+--------------------+---------------
Торфяна          |    15     |   20
---------------------------+--------------------+---------------
Чорна металургія      |    15     |   23
---------------------------+--------------------+---------------
Кольорова металургія    |    15     |   17
---------------------------+--------------------+---------------
Хімічна і нафтохімічна   |    17     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
Машинобудування:      |          |
---------------------------+--------------------+---------------
енергетичне, важке і    |    16     |   12
транспортне        |          |
---------------------------+--------------------+---------------
електротехнічна      |    15     |   11
промисловість       |          |
---------------------------+--------------------+---------------
хімічне і нафтове     |    15     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
станкобудівна і      |    15     |   13
інструментальна      |          |
промисловість       |          |
---------------------------+--------------------+---------------
приладобудування      |    15     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
промисловість міжгалузевих |    15     |   13
виробництв         |          |
---------------------------+--------------------+---------------
автомобільна        |    15     |   14
промисловість       |          |
---------------------------+--------------------+---------------
тракторне і        |    15     |   14
сільськогосподарське    |          |
---------------------------+--------------------+---------------
будівельне, шляхове і   |    15     |   13
комунальне         |          |
---------------------------+--------------------+---------------
для тваринництва і     |    15     |   14
кормовиробництва      |          |
---------------------------+--------------------+---------------
для легкої, харчової    |    15     |   14
промисловості та побутових |          |
приладів          |          |
---------------------------+--------------------+---------------
інші види         |    15     |   15
машинобудування      |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Лісова і деревообробна   |    15     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
Целюлозно-паперова     |    15     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
Будівельних матеріалів   |    16     |   20
---------------------------+--------------------+---------------
Скляна і          |    15     |   14
фарфоро-фаянсова      |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Легка промисловість    |    16     |   10
---------------------------+--------------------+---------------
Харчосмакова        |    14     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
М'ясна і молочна      |    14     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
Рибна           |    14     |   14
---------------------------+--------------------+---------------
Мікробіологічна      |    15     |   16
---------------------------+--------------------+---------------
Медична          |    15     |   15
---------------------------+--------------------+---------------
Борошно-круп'яна та    |    14     |   11
комбікормова        |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Поліграфічна        |    15     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
Інші промислові      |    15     |   15
виробництва        |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Сільське господарство   |    17     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
Лісове господарство    |    15     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
Транспорт         |          |
---------------------------+--------------------+---------------
залізничний        |    11     |   14
---------------------------+--------------------+---------------
річковий          |    11     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
морський          |    11     |   12
---------------------------+--------------------+---------------
автомобільний       |    11     |   18
---------------------------+--------------------+---------------
шляхове господарство    |    11     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
повітряний         |    11     |   13
---------------------------+--------------------+---------------
нафтопроводи,       |    11     |   13
нафтопродуктопроводи та  |          |
відводи від них      |          |
---------------------------+--------------------+---------------
міський електричний    |    14     |   18
транспорт         |          |
---------------------------+--------------------+---------------
метрополітени       |    11     |   14
---------------------------+--------------------+---------------
Зв'язок          |    15     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
Будівництво        |    15     |   20
---------------------------+--------------------+---------------
Торгівля і громадське   |    15     |   13
харчування         |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Матеріально-технічне    |    15     |   16
постачання і збут     |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Заготівлі         |    15     |   11
---------------------------+--------------------+---------------
Інші види матеріального  |    15     |   16
виробництва        |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Інформаційно-обчислювальне |    15     |   12
обслуговування       |          |
---------------------------+--------------------+---------------
Комунальне господарство  |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Побутове обслуговування  |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Охорона здоров'я      |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Народна освіта       |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Культура і мистецтво    |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Наука           |    16     |   9
---------------------------+--------------------+---------------
Інші невиробничі об'єкти  |    16     |   9
----------------------------------------------------------------
                      Додаток 2
                 до листа Міністерства статистики,
                 Міністерства економіки та
                 Міністерства фінансів України
                 від 15 травня 1992 р. N 07-06/41,
                 N 32-14/6, N 07-301
              Відомість
   перерахунку балансової вартості основних фондів та їх
        зносу в зв'язку з підвищенням цін
           _____________________
            (назва підприємства)
        (за станом на 1 травня 1992 року)
-----------------------------------------------------------------------------
 N |Найменування|Балансова| Індекси цін|Балансова |  Знос по  |Сума зносу
п/п| основних |вартість |  на БМР, |вартість | балансу на |після
  |  фондів  |(до інде-| машини та |(після ін-| 01.05.92  |індексації,
  |      |ксації), |устаткування|дексації),|       |  крб.
  |      |  крб. |  1992 р. |  крб. |       |
  |      |     | до 1991 р.,|     |       |
  |      |     |  разів  |     |       |
---+------------+---------+------------+----------+--------------+-----------
  |      |     |      |     |крб.|   в  |
  |      |     |      |     |  |процентах|
---+------------+---------+------------+----------+----+---------+-----------
 1 |   2   |   3  |   4   | 5 = 3 х 4| 6 | 7 = 6/3 | 8 = 7 х 5
---+------------+---------+------------+----------+----+---------+-----------
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Голова комісії      ______________________
                (підпис)
 
 Члени комісії      _______________________
                (підпис)
 
 Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики
 України. "Ціноутворення у будівництві" - Збірник  офіційних
 документів та роз'яснень, N 3, березень 2000 р., К.: "ІНПРОЕКТ".
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка