Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Монголії про співробітництво в галузі науки і технологій


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
        між Урядом України і Урядом Монголії
     про співробітництво в галузі науки і технологій
 
   Уряд України і Уряд Монголії (нижче поіменовані як "Договірні
Сторони") з урахуванням взаємної заінтересованості в розвитку
науково-технічного співробітництва,
   беручи до уваги, що таке співробітництво  буде  сприяти
зміцненню дружніх стосунків між двома державами,
   усвідомлюючи взаємну вигоду, яку дає  для  обох  держав
співробітництво в галузі науки і технологій,
   виходячи з положень Договору про співробітництво між Україною
і Монголією від 5 листопада 1992 року ( 496_004 ),
   домовились про таке:
               Стаття 1
   Договірні Сторони зміцнюють і розвивають співробітництво в
галузі науки і технологій між двома державами на основі рівності і
взаємної вигоди згідно з  положеннями  цієї  Угоди,  діючим
законодавством кожної із Сторін.
               Стаття 2
   Співробітництво включає такі форми:
   а) спільне  виконання  науково-дослідних  проектів  і
проектно-конструкторських  розробок  по  темах, що становлять
взаємний інтерес;
   б) виконання  науково-дослідних  та інноваційних проектів
вченими чи інженерами однієї з держав на замовлення урядових
органів або інших юридичних осіб іншої держави;
   в) обмін вченими і фахівцями, які приймають  участь  у
реалізації проектів, в тому числі при промисловому освоєнні
результатів досліджень та розробок, виконаних по спільних проектах
або в одній з держав на замовлення юридичних осіб іншої держави;
   г) обмін результатами спільних досліджень і розробок та іншої
інформацією науково-технічного характеру;
   д) організація і проведення спільних наукових конференцій,
симпозіумів, семінарів, а також підготовка і стажування наукових
кадрів.
   Згідно з положеннями цієї Угоди можуть використовуватись інші
форми наукового і науково-технічного співробітництва за взаємною
домовленістю.
               Стаття 3
   З метою здійснення науково-технічного співробітництва  в
рамках цієї Угоди Договірні Сторони будуть сприяти, в разі
необхідності, укладанню спеціальних угод між державними установами
і відомствами, науково-дослідними інститутами,  вищими учбовими
закладами та підприємствами обох держав як у формі окремих
проектів, так і в формі довгострокових програм.
   Згадані угоди повинні визначати:
   а) цілі і зміст співробітництва, завдання та  очікувані
результати, а також організації, відповідальні за реалізацію
спільних проектів;
   б) терміни  і  умови  реалізації  конкретних  проектів
співробітництва;
   в) джерела фінансування робіт, які виконуються в кожній з
держав у рамках співробітництва та взаємні фінансові зобов'язання,
в тому числі умови оплати взаємних візитів вчених і фахівців,
порядок постачання  обладнання,  матеріалів,  необхідних  для
виконання робіт;
   г) порядок використання результатів спільних досліджень і
регулювання питань інтелектуальної і промислової власності, а
також порядок спільного використання науково-технічних об'єктів.
   Такі угоди будуть укладатись згідно з діючими законодавствами
обох держав.
   В разі  необхідності,  групи  спеціальних  угод  можуть
об'єднуватись у програми, або програми  можуть  ініціюватися
урядовими структурами держав-учасниць Угоди, відповідальними в
кожній з них за проведення науково-технічної політики. Вчені,
технічні експерти та організації третіх держав чи міжнародні
організації за домовленістю обох Сторін можуть запрошуватись для
участі в проектах і програмах, що виконуватимуться в рамках
укладених угод.
               Стаття 4
   З метою обговорення і узгодження питань,  пов'язаних  з
виконанням положень цієї Угоди, Договірні Сторони сприятимуть
встановленню прямих зв'язків між заінтересованими організаціями
своїх держав і в необхідних випадках проводитимуть консультації
експертів, а також робочі зустрічі для з'ясування взаємних потреб
в науково-технічних розробках, можливостей Сторін та їх наукових
організацій.
               Стаття 5
   Договірні Сторони не несуть відповідальності за будь-яку
шкоду, завдану юридичними або фізичними особами, діючими в рамках
реалізації цієї Угоди.
               Стаття 6
   Положення цієї Угоди не торкаються зобов'язань, що випливають
з міжнародних договорів чи угод, укладених будь-якою із Договірних
Сторін з третіми Сторонами.
               Стаття 7
   Сторони співпрацюють безпосередньо або  через  міжнародні
організації в питаннях охорони промислової власності, сприяють
обміну об'єктами інтелектуальної власності юридичних або фізичних
осіб держав-учасниць на комерційній договірній основі.
               Стаття 8
   1. Науково-технічна  інформація,  отримана  в  результаті
спільної діяльності в рамках цієї Угоди, що не належить до
промислової  власності,  а також не містить комерційної або
промислової таємниці, вважається відкритою для світової наукової
громадськості, якщо інше не передбачено спеціальними угодами,
згаданими в Статті 3 цієї Угоди. Її розповсюдження здійснюється у
відповідності з існуючими правилами передачі науково-технічної
інформації організаціями держав-учасниць Угоди.
   2. Вирішення питань захисту інтелектуальної та промислової
власності, що виникають під час співробітництва в рамках цієї
Угоди, здійснюватиметься на умовах, визначених у згаданих в Статті
3 спеціальних угодах,  з  дотриманням  правил,  передбачених
законодавством кожної з Сторін.
               Стаття 9
   Ця Угода  набуває  чинності з дати її підписання. Вона
укладається строком на 5 років і може бути розірвана через 6
місяців з моменту отримання однією з Договірних Сторін письмового
повідомлення другої Сторони про її бажання припинити дію Угоди.
   Положення Угоди  можуть бути змінені за взаємною згодою
Сторін. В разі припинення дії цієї Угоди її положення будуть
застосовуватись щодо угод, укладених згідно з нею, обов'язки
відносно яких виникли в період її дії і не були виконані до
моменту припинення терміну дії Угоди.
   Здійснено в  м.Улаанбаатар 5 листопада 1992 р.  в двох
примірниках, кожний українською та монгольською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 За Уряд                         За Уряд
 України                         Монголії
 
 (підпис)                         (підпис)
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка