Законы Украины

Новости Партнеров
 

Основні принципи організації та діяльності науково-дослідного інституту Академії наук України


 
        НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
            П О Л О Ж Е Н Н Я
      Основні принципи організації та діяльності
    науково-дослідного інституту Академії наук України
 
                       Затверджено
                       Загальними зборами
                       Академії наук України
                       25 листопада 1992 р.
 
           I. Загальні положення
   1. Науково-дослідний інститут та прирівняні до нього наукові
установи (обсерваторії, ботанічні сади, бібліотеки тощо, далі -
інститут) АН України  є  основною  ланкою  науково-дослідної
діяльності і організаційної структури Академії наук України.
   2. Рішення про створення інституту приймається Президією
АН України.
   3. Інститут входить до складу відділення АН України або
підпорядковується безпосередньо Президії АН України. Належність
інституту до відповідного відділення Академії, а також переведення
інституту з одного відділення до іншого визначається Президією
АН України за поданням (клопотанням) вченої ради інституту та за
погодженням з відповідним відділенням (відділеннями) Академії наук
України.
   4. Інститут є науковою організацією з правами юридичної
особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством,
Статутом Академії наук України, Статутом інституту та нормативними
актами Академії наук України.
   5. Економічну основу діяльності інституту становлять бюджетне
фінансування науково-дослідних  робіт,  цільове  фінансування
наукових і  науково-технічних  програм,  проектів,  тем  та
ініціативних розробок, кошти  від  госпдоговірних  робіт  та
економічної, в  тому числі зовнішньоекономічної діяльності за
профілем інституту та інші надходження коштів.
   Інститут користується  на  правах оперативного управління
основними та оборотними фондами,  іншим  майном  на  умовах
безстрокового користування без зміни його форми загальнодержавної
власності.
   6. Інститут не рідше одного разу на п'ять років звітує про
свою наукову і науково-організаційну діяльність перед загальними
зборами відповідного відділення наук і Президією АН України в разі
потреби.
 
 II. Наукова, науково-організаційна та господарська діяльність
              інституту
   7. Головним завданням інституту є здійснення фундаментальних
і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань,
сприяння науково-технічному прогресу та соціально-економічному і
духовному розвитку суспільства.
   8. З цією метою інститут:
   8.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні
напрями досліджень інституту. Під час визначення наукової тематики
враховуються рішення Загальних зборів,  Президії і відділення
Академії наук України, а також рекомендації наукових рад  з
проблеми.
   8.2. Складає, затверджує і виконує плани науково-дослідних
робіт, вирішує  питання  їхнього  матеріально-технічного  і
фінансового забезпечення.
   8.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки
за своїм профілем і визначає можливості їх  використання  в
матеріальній та духовній сферах життя та суспільства, бере участь
у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.
   8.4. Розробляє прогнози та проводить експертизу з відповідних
напрямів науки і техніки.
   8.5. Організовує,  проводить та бере участь у конкурсах
наукових робіт (проектів, заявок) і за результатами конкурсу надає
необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.
   8.6. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки,
наукові школи, в тому числі міжнародні.
   8.7. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує
наукові видання.
   8.8. Проводить конкурси  на  заміщення  вакантних  посад
завідуючих структурними підрозділами і наукових співробітників,
атестує працівників інституту.
   8.9. Здійснює підготовку наукових кадрів через аспірантуру,
докторантуру, стажування, в тому числі за кордоном, а також через
спільні з вузами кафедри та інші форми.
   8.10. Створює у встановленому порядку спеціалізовані вчені
ради при  інституті  для захисту кандидатських і докторських
дисертацій.
   9. Інститут забезпечує високу якість досліджень, систематичне
нагромадження і узагальнення наукових результатів, створення умов
для реалізації  творчих  можливостей  наукового колективу та
соціальний захист працівників.
   10. Інститут:
   10.1. Самостійно розробляє і затверджує структуру і штатний
розпис у межах наявних коштів.
   10.2. Самостійно вирішує питання використання колективних,
контрактових та  інших  форм  оплати  праці  та  елементів
внутрішнього інститутського госпрозрахунку.
   10.3. Преміює працівників відповідно до Положення інституту
про преміювання,  здійснює  інші  види  стимулювання  праці
співробітників інституту.
   10.4. Укладає у встановленому порядку угоди і договори про
наукове та  науково-технічне  співробітництво з установами та
організаціями, в тому числі зарубіжними й міжнародними, здійснює
зовнішньоекономічну діяльність.
   10.5. Самостійно вирішує питання про вступ  до  спілок,
асоціацій та  ведення  інших  форм  спільної  діяльності  з
організаціями й підприємствами, включно із закордонними, якщо це
не суперечить чинному законодавству.
   10.6. Набуває майнових прав на  об'єкти  інтелектуальної
власності (науково-дослідні,  дослідно-конструкторські розробки,
винаходи тощо) у встановленому законом порядку, в тому числі
відповідно до  угоди  зі  своїми науковими співробітниками і
працівниками, в  якій  автори є суб'єктами права на об'єкти
інтелектуальної власності, які створені в інституті.
   10.7. Має право згідно з чинним законодавством реалізовувати
на внутрішньому  і зовнішньому ринках об'єкти інтелектуальної
власності, що йому належать, а також зразки і малі серії приладів,
устаткування, матеріалів та іншої науковоємної продукції, надавати
науково-технічні послуги, здійснювати рекламні заходи.
   10.8. З  метою застосування науково-технічних розробок у
виробництві може  виступати  учасником  і  засновником  малих
підприємств, акціонерних  та  інших господарських товариств і
одержувати відповідні доходи від їхньої діяльності, а  також
використовує інші форми зв'язку науки виробництвом.
   10.9. Має право  створювати  фонди  соціального  захисту
науковців відповідно до чинного законодавства.
   11. Доходи (прибуток), одержані інститутом, а також набуте
за рахунок цих доходів майно належать йому на правах повного
господарського відання і використовуються на ведення наукових
досліджень, підготовку    наукових    кадрів,    розвиток
матеріально-технічної і соціальної бази, а також на інші цілі, що
визначаються Статутом інституту.
   12. Належні інститутові права реалізуються його директором,
вченою радою, а також за встановленим розподілом обов'язків іншими
службовими особами інституту.
        III. Статут і структура інституту
   13. Статут інституту є основним актом, який регулює його
діяльність.
   14. Статут інституту може мати положення, що відображають
специфіку інституту, але не повинен суперечити цим  Основним
принципам.
   У Статуті інституту повинні бути передбачені принципи та
механізми гарантування  прав:  свободи  наукової  творчості,
гласності, проведення дискусій, широкого залучення молоді  до
науково-дослідної роботи.
   15. Статут розробляє дирекція інституту після обговорення в
науковому колективі,  приймає вчена рада, погоджується він з
відповідним відділенням Академії наук України і набуває чинності
після реєстрації Президією АН України.
   16. Статут має визначати основні завдання інституту, а також
функції структурних підрозділів, права та обов'язки співробітників
інституту, майнові права (у тому числі на об'єкти інтелектуальної
власності). У Статуті повинна передбачатися участь колективу у
вирішенні соціальних питань, зокрема шляхом укладання колективного
договору між трудовим колективом та адміністрацією інституту.
   17. Структура   інституту   розробляється   дирекцією,
розглядається вченою радою та затверджується директором інституту.
   Структурними підрозділами інституту  є:  науково-дослідний
відділ, лабораторія  або  сектор,  а  також  управлінські  й
науково-допоміжні підрозділи і служби.
   В інституті можуть створюватись наукові колективи, в тому
числі на контрактній основі, що організовуються на певний строк
для розв'язання конкретних завдань.
   18. Інститут може створювати філії і наукові відділення на
правах структурного підрозділу інституту, а також інші структурні
підрозділи або спеціалізовані організації (з правами або без прав
юридичної особи): конструкторські, технологічні і проектні бюро,
дослідні заводи, обчислювальні центри тощо, щодо яких інститут є
засновником з укладанням відповідного установчого договору.
   19. Структурні підрозділи, що не мають прав юридичної особи,
діють за  положеннями,  затвердженими  наказом  директора  за
погодженням з вченою радою інституту.
   Структурні підрозділи з правами юридичної особи діють за
власними статутами (положеннями), які погоджуються з інститутом,
затверджуються та реєструються Президією АН України за поданням
дирекції інституту.
          IV. Управління інститутом
   20. Управління інститутом здійснюється на основі і в порядку,
встановленому його Статутом.
   21. Інститут очолює директор, який обирається загальними
зборами відділення АН України з урахуванням  думки  наукових
співробітників інституту строком на п'ять років із числа провідних
вчених і затверджується Президією АН України.
   У випадку, коли обрання директора не відбулося, а також в
разі реорганізації  або  створення  нового інституту Президія
АН України може призначити директора  (директора-організатора)
інституту на строк до двох років.
   Директор керує інститутом і несе відповідальність за його
діяльність перед Академією наук України.
   22. Вчена рада інституту - вищий орган колегіального розгляду
основних питань наукової діяльності й кадрової роботи. Вчена рада
приймає рішення та  виробляє  рекомендації  в  межах  своєї
компетенції, що визначається Статутом інституту. Головою вченої
ради є за посадою директор інституту, заступником голови  -
заступник директора інституту по науковій роботі, секретарем -
вчений секретар інституту.
   23. Члени вченої ради обираються на  строк  повноважень
директора голосуванням  на  зборах  (конференції)  наукових
співробітників інституту з числа вчених інституту, які мають
вчений ступінь. До складу вченої ради входять всі члени Академії
наук України  (академіки  та член-кореспонденти Академії наук
України), які працюють в інституті. До вченої ради можуть бути
обрані (або запрошені) провідні вчені і спеціалісти, які не
працюють у даному інституті.
   Вчена рада обирається на  термін  повноважень  директора
інституту.
   24. Вчена рада інституту розглядає основні напрями наукової
діяльності інституту і рекомендує їх до затвердження у відділенні
АН України, а також розглядає питання, пов'язані із забезпеченням
їх успішного розвитку, зокрема:
   - програми,    проекти    науково-дослідних     і
дослідно-конструкторських робіт;  стан  реалізації  наукових
досліджень, підготовки наукових  кадрів; проведення  нарад  і
конференцій; кандидатури головних редакторів та членів редколегій
наукових видань інституту;
   - матеріально-технічне та фінансове забезпечення наукових
досліджень;
   - питання координації та наукового співробітництва з іншими
організаціями і установами;
   - річний звіт про наукову роботу інституту;
   - питання міжнародного наукового співробітництва інституту;
   - питання науково-видавничої діяльності;
   - висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та
винаходів для  присудження  премій та медалей, в тому числі
міжнародних;
   - висунення та обговорення кандидатур на посаду директора
інституту;
   - обрання наукових працівників за конкурсом;
   - порушення клопотань про присвоєння працівникам інституту
вчених звань;
   - висування кандидатів у  дійсні  члени  (академіки)  і
член-кореспонденти Академії наук України;
   - розгляд інших питань, передбачених Статутом інституту.
   25. Вчена рада має право приймати рішення, якщо на засіданні
присутні не менше як 1/2 її спискового складу, за винятком
випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття
премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність 2/3
складу вченої ради.
   Рішення вченої ради вважаються прийнятими, якщо за  них
голосувало більше 50% присутніх членів вченої ради.
   Рішення приймаються відкритим або таємним (за визначенням
вченої ради) голосуванням, якщо Статут інституту не передбачає
іншого порядку.
   26. Заступники директора інституту з наукової роботи і вчений
секретар  за  поданням  директора  затверджуються Президією
АН України.
   Заступник директора  інституту з загальних питань або з
адміністративно-господарських питань затверджується Бюро Президії
АН України за поданням директора інституту.
   27. Керівники філій і наукових відділень інституту, а також
інших структурних наукових підрозділів обираються вченою радою
інституту і затверджуються Президією АН України за поданням бюро
відділення АН України.
   28. Завідуючі науковими відділами, лабораторіями (секторами),
головні, провідні,  старші  наукові  співробітники,  наукові
співробітники, молодші наукові співробітники заміщують  посади
шляхом обрання за конкурсом або за підсумками чергової атестації.
Завідуючі науковими відділами і головні наукові  співробітники
затверджуються на  посадах  Президією  АН  України, завідуючі
лабораторіями (секторами) і провідні наукові співробітники - бюро
відповідного відділення АН України.
   29. Інститут  може  мати  почесного  директора,  який
призначається Президією АН України. Почесним директором може бути
призначений дійсний член Академії наук України після досягнення
пенсійного віку та звільнення від обов'язків директора інституту,
який тривалий час очолював інститут, вніс видатний вклад у науку,
організацію наукових досліджень та розвиток інституту, і під
керівництвом якого інститут посідав провідне місце в певній галузі
науки та досяг значних успіхів у підготовці кадрів і реалізації
результатів досліджень.
   30. Відносини дирекції з профспілковим комітетом регулюються
чинним законодавством.
       V. Реорганізація і ліквідація інституту
   31. Реорганізація  або  ліквідація  інституту проводиться
Президією АН України за поданням бюро відділення АН України, до
складу якого він входить, або одного з віце-президентів Академії
наук України згідно з розподілом обов'язків.
   При ліквідації  інституту  його  майно  переходить  у
розпорядження Президії АН України.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка